Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-UYGULAMA VE PROJELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-UYGULAMA VE PROJELER"— Sunum transkripti:

1 E-UYGULAMA VE PROJELER

2 E-UYGULAMA VE PROJELER
GİB, e-Devlet kapsamında, merkez ve taşrada çalışanlarımızın iş verimliliğini ve etkinliğinin, mükelleflerimizin de vergiye gönüllü uyumunu artırmak için pek çok e-uygulama ve projeyi devreye almaktadır. Bu sunumda Başkanlığımız genelinde, merkezde ve taşrada devreye sokulan ve/veya planlanan projeler tanıtılacaktır.

3 KDV İADE TAKİP SİSTEMİ AMAÇ VE KAPSAM:
KDV İade Takip Sistemi kısaca, iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi (01/11/2013 tarihi itibariyle iade talep dilekçeleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır) ile başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen her aşamanın gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler tarafından online olarak takibine imkan veren bir sistemdir.

4 KDV İADE TAKİP SİSTEMİ Temel Amaçlar: AŞAMA:
Mükelleflerin istedikleri her an ve her yerden iade talepleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması sağlanacaktır. İade süreçlerinde yaşanan tıkanıklıklar(aksaklıklar) tespit edilip hızlı çözümler üretilebilecektir. İadeyi gerçekleştiren vergi dairesinin performansı ölçülerek otokontrol mekanizması işlerlik kazanacaktır. İade türlerine göre , sonuçlandırma süreleri için standartlar belirlenebilecektir. İadenin daha hızlı , daha şeffaf , daha sağlıklı yapılması sağlanacaktır. Mükellefle vergi dairesi arasındaki işbirliği ve koordinasyonu arttıracaktır. AŞAMA: 1 Mayıs 2014 tarihinde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. İstanbul, Ankara ve Bolu illerinde pilot olarak uygulanmaya başlanacaktır.

5 KDV İADE TAKİP SİSTEMİ İŞLEM TARİHİ İŞLEM AŞAMALARI 02.03.2014
MEMUR ŞEF MÜD.YD. MÜDÜR MUHASEBE BAŞKANLIK İADE KDV İADE TAKİP SİSTEMİ İŞLEM TARİHİ İŞLEM AŞAMALARI İade Talep Dilekçesi Giden Mükellef(Eksiklik Yazısı) Gelen Mükellef (Eksiklik Cevabı) Şef Müdür Yrd. Müdür Müdür Geri Gönderme

6 E-YOKLAMA PROJESİ AMAÇ VE KAPSAMI :
İnternet, web ve kablosuz teknolojiler ile her yerde her zaman etkileşen sistemlerin yaygın kullanılmaya başlandığı dönemde e-Devlet uygulamaları çerçevesinde Vergi Dairelerinde ve Denetim Grup Müdürlükleri bünyesinde yürütülen yoklama ve denetim faaliyetinin mobil teknolojilerden yararlanarak yeniden yapılandırılmasıdır. Sistem ile; Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, Vergi kayıp ve kaçağını en aza indirmek,

7 E-YOKLAMA PROJESİ Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla yürütülen projelerin önemli bir ayağı olan Elektronik Yoklama Sistemi oluşturmak, Her türlü veriyi analiz ederek raporlayan yeni proje ve sistemlerle entegre çalışan Klasik yoklama anlayışının dışında Mobil cihazlar ile yerine getirilen Mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eden Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasında etkili bir işlevi olan Mükellefe ait istenilen bilgilere her noktadan anlık olarak ulaşılabilirlik

8 E-YOKLAMA PROJESİ Elektronik ön denetim talebinde bulunan birimlere doğrudan bilgi aktarımı Elektronik ön denetim personelinin daha etkin daha verimli hizmet üretimi GPS ile personelin hangi noktada olduğunu görerek veya güzergahını belirleyerek denetim ve koordinasyonda etkinlik Denetim kanıtı niteliğindeki görsel verilerin (resim, video vs.) temini amaçlanmaktadır. AŞAMA: Mayıs/2012 tarihinde başlatılan projenin tarihinde tamamlanması amaçlanmaktadır.

9 UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI: Uzaktan eğitim projesiyle, uygulamalarda yapılan güncellemelerin/yeniliklerin ve üretilen yeni uygulamaların taşradaki personelimize tanıtılabilmesi amaçlanmaktadır. Projeyle beraber, merkezde bir stüdyoda ders anlatan eğitmeni, taşrada sınıflarda bir araya gelen çalışanlarımız önlerindeki tabletlerden takip edebileceklerdir. Böylece çalışanlarımız, eğitim amacıyla il dışına gitmek zoruna kalmayacak, ilgili eğitimler daha etkili ve verimli bir şekilde çalışanlarımıza aktarılabilecek, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmış olacaktır. AŞAMA: Projenin tarihinde bitirilmesi amaçlanmaktadır.

10 GMSİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI: GMSİ beyanname verme süresinin bitmesi ve sonuçların değerlendirilmesini müteakip 3. taraf bilgileri ve kurumumuzda bulunan diğer bilgiler ile elektrik ve doğalgaz abone bilgilerinin birlikte ele alınması ile çeşitli analizler yapılarak, bu analizler sonucunda ortaya çıkan uyumsuzlukların gönüllü uyum kapsamında giderilmesine yönelik çalışmaların periyodik olarak yapılması planlanmaktadır. AŞAMA: tarihinde başlayan projede halen geliştirmeler devam etmektedir.

11 GMSİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ
PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER: Proje, Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile entegre olarak yürütüldüğünden beyanname verme süresinin bitmesi ve sonuçların değerlendirilmesini müteakip 3. taraf bilgileri ve kurumumuzda bulunan diğer bilgilerin birlikte ele alınması ile çeşitli analizler yapılarak, bu analizler sonucunda belli kriterlere göre uyumsuz olarak tespit edilen mükellefler gönüllü uyuma davet edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmektedir. Yapılan analiz çalışmaları sonucu 2012 Beyan Dönemine ilişkin olarak 2013 yılı içerisinde uyumsuz kişi tespit edilmiş olup, gönüllü uyuma davet edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmiştir

12 MÜKELLEF KARNESİ PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI: Bilgisayar teknolojileri kullanılarak, Ülkedeki tüm mükelleflerin davranış eğilimlerinden hareketle vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzlukları değerlendirebilen bir sistemin geliştirilmesi planlanmaktadır. Sistem ile; Tüm mükellef davranış eğilimleri ortaya çıkartılarak mükellef profillerinin oluşturulması, Mükelleflerin vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzluklarının tespit edilmesi, Tespit edilen uyumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması, öneriler geliştirilmesi ve bu şekilde vergi kanunlarına gönüllü uyumun mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması,

13 MÜKELLEF KARNESİ PROJESİ
Vergisel uyumsuzluklarla ilgili ön uyarı sistemlerinin oluşturulup devreye sokulması, Uyumlu ve uyumsuz mükelleflerin ayrıştırılarak, uyumlu mükelleflerin vergi dairesi uygulamaları çerçevesinde (iade, tecil, haciz vs.) pozitif ayrımcılığa tabi tutulması, Bu çerçevede yapılacak çalışmalarla vergi dairelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır AŞAMA: de başlatılan projenin tarihinde sonuçlanması planlanmaktadır.

14 TAŞRA TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
AMAÇ VE KAPSAMI: Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması kapsamında pilot olarak belirlenen Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına VUK göre vergi dairesi sıfatı ve 6183 sayılı Kanuna göre tahsil dairesi sıfatı kazandırılması yönünde yapılan çalışmalar sırasında Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve Vergi Dairesi Başkanlıkları İşlem Yönergesinin hazırlanmasının gerektiği ortaya çıkmıştır.

15 TAŞRA TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
AŞAMA: Daire Başkanlıklarından/Müşavirliklerden alınan görüşler doğrultusunda yapılan toplantılar ve çalışmalar sonucu oluşturulan karşılaştırma cetveli ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin değiştirilmiş taslağı ile Vergi Dairesi Başkanlıkları İşlem Yönergesi taslağı da hazırlanmıştır. Söz konusu projeyi kapsayan programlara ait yazılım çalışmaları devam etmektedir.

16 YENİ NESİL VERGİCİLİK OTOMASYONU
Tasfiye Vergi Daireleri Sorununun çözümü Eskişehir modelini uygulayabilmeye olanak sağlama Geçici vergi daireleri ve şubeler açabilme Vergi dairelerini kolayca birleştirme ve bölme Organizasyon Bağımsısz Vergi Dairesi Mükellef'in verdiği belgeleri elektronik olarak saklama Sistemin ürettiği belgeleri elektronik olarak saklama Mükellef dosyasına elektronik olarak herkesin ulaşabilmesini sağlama Matbu formların basılma gereğinin ortadan kalkması ve kağıt tasarrufu Eski belgelerin elektronik olarak arşivlenmesine hazırlık Kağıtsız Vergi Dairesi 1. Aşama Vergi dairesi kullanıcılarına daha göresel ekranlar verebilme Vergi dairesi iş ve işlemleri sırasında daha çok bilgiyi ekrandan sunabilme İstemci bilgisayarlarda browser tabanlı işlem yapabilmeye imkan sağlama Thin-client'a geçebilmeyi kolaylaştırma Kullanıcı Arayüzlerini Browser Tabanlı Hale Getirme

17 YENİ NESİL VERGİCİLİK OTOMASYONU
Daire içi kağıt ortamda belge dolaşımını engelleme Daire içi iş süreçlerini takip edebilme Memurların iş yüklerini görebilme ve dengeleyebilme Mükellefin iş süreçlerini takip edebilmesine olanak sağlama Doküman Yönetim Sistemi ile entegrasyonu sağlama Görev-İş Yönetimli Vergi Dairesi Doküman Yönetim Sistemini bin kullanıcının kullanabilemesini sağlama Çok kullanıcının getirdiği performans yüklerini karşılayabilme Ekran ergonomisini öneriler doğrultusunda yenileme-iyileştirme Merkez tarafı performansını iyileştirme İstemci-Sunucu haberleşme teknolojisini yenileyip hat kapasitesini verimli kullanma DYIAS’ın Yenilenmesi İnternet iş ve süreçlerini modernleştirme İnternetten verilen hizmetleri artırma Mükellefleri doğrudan ve hızlı bir şekilde bilgilendirme Mükelleflerin hızlı ve güvenli işlem yapmasını sağlama İnternet Vergiciliği

18 YENİ E-BEYANNAME PROJESİ
E-Beyanname Projesinde yapılan düzenlemelerle; Tüm Beyannameler online (çevrim içi) doldurulabilecek. Beyanname oluşturan her mükellef/aracı kurum için merkezde çalışma alanı ayrılacak. Beyanname sistemi hep belirli bir ortalama büyüklükte sabit tutulacak. Her işlem için farklı web sitesi olmayacak. Tüm mevcut işlevler yeni teknoloji ile ve yeni ara yüzlerle yazılacak. Kullanıcı yetkisine göre işlemler yapılabilecek. Mükellef proaktif yöntemlerle çeşitli Uyarılar verilecektir AŞAMA: Proje de başlamış olup de sonuçlanması amaçlanmaktadır.

19 DOKÜMAN YÖNETİMİ ve İŞ AKIŞ SİSTEMİ (DYİAS)
AMAÇ VE KAPSAMI: Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi (DYİAS) kağıt ortamında bulunan dokümanları elektronik belge haline dönüştüren, belgelerin tanımlanan iş akışları ile dolaşımını yöneten, bu belgeleri doküman ambarları içerisinde güvenli bir şekilde saklayan, belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlayan sistemdir.

20 DOKÜMAN YÖNETİMİ ve İŞ AKIŞ SİSTEMİ (DYİAS)
DYİAS uygulaması ile Ekim 2012 tarihinden itibaren Başkanlığımız merkez birimlerinde başlamasıyla; Başkanlığımız birimleri arasındaki iletişimin artması, kurumsal bilgi sistemlerinin bütünleşmesinin sağlanması Tekrarlar, aşırı bürokratik süreçler, zaman kayıpları ve kağıda dayalı işlemlerin önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. AŞAMA : Başkanlığımız merkez birimlerinde kullanılmaya devam eden DYİAS projesi, 2013 yılında Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında pilot uygulama kapsamında devreye alınmış ve 2014 yılı itibariyle diğer vergi dairesi başkanlıklarına yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

21 E-TEBLİGAT AMAÇ VE KAPSAMI: Tebligatı elektronik ortamda yaparak;
Mükelleflere ulaşım sorunlarının ortadan kaldırılması, Posta yoluyla yapılan resmi tebligat masraflarını azaltmak , Tebligat işlemlerinin merkezi takibe uygun hale getirilmesi, Tebligata ilişkin çeşitli istatistiki veriye kolaylıkla ulaşılması, Tebliğ yöntemlerinin çeşitliliğinden kaynaklı bilgi karmaşasının ortadan kaldırılması. Mükelleflere yapılan tebligatın Gelir İdaresi Başkanlığı yönetiminde olacak e-posta kutusu görünümünde bir web kullanıcı ara yüzü ile sunulması Mükelleflerin sisteme girişi için TKCN/VKN kullanıcı adı olacak şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şifre verilmesi Detaylı tebligat arama ve önceki tebligata erişim

22 E-TEBLİGAT Diğer kamu kurumlarına yapılan tebligat için KEP entegrasyonu Bilgisayar/internet alışkanlığı olmayan mükellefler için; En yakın vergi dairesine özel giriş ve mükellef tebligatı sorgulama imkanı verilmesi E-Yoklama kapsamında yoklama memuruna iş emri atanarak tebligat yapılabilmesi. Doküman erişim, saklama, arama, görüntüleme vb. hizmetler ve güvenlik tedbirleri için DYİAS entegrasyonu. Mükellef veya muhasebecisi diğer işleri için vergi dairesine veya herhangi bir elektronik geldiğinde tebligat hakkında bilgilendirilmesi. İlanen tebligatın da bu kapsamda elektronik ortama taşınması.

23 YENİ MERKEZİ SİCİL UYGULAMALARI PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI: Mükelleflerin mükellefiyet ve hesap durumlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin dayanağını teşkil eden Merkezi Sicil Uygulamaları, vergi dairelerince mükellefiyet açılış, kapanış, değişiklik, ortaklık, yöneticilik, tedbir kararı, vergi ve TC Kimlik Numarası kaydı, merkez ve şube kaydı, faaliyet kodu kaydı, adres kaydı vb. birçok konuya ilişkin bilgilerin alınması ve kaydedilmesini içermektedir. 1985 yılında başlamış olan sicil programlarının yazılımından itibaren yapılan değişikliklerle artık yönetilemez hale gelmesi sonucunda yeni merkezi sicil uygulamaları sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. AŞAMA: Proje, itibariyle tamamlanmış olup yeni sisteme tarihinde geçilmiştir.

24 GIBINTRA UYGULAMASI PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI : 1998 yılından itibaren Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanları ile merkez ve taşra birimlerimiz için vergi dairesi/Türkiye geneli bazındaki bazı ihtiyaç duyulan istatistiklerin kısa sürede elde edilmesi amacıyla Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) oluşturulmuştu. Ancak teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların da çeşitlenmesi nedeniyle artık sistemin yeterli gelmemesi üzerine hem altyapının hem de ekranların değişeceği bir sistem tasarlanmış olup 2013 bütçe yılı içerisinde VDINTRA’nın yeniden yapılandırılması süreci başlamıştır. AŞAMA: Proje, itibariyle tamamlanmış olup yeni sisteme tarihinde geçilmiştir.

25 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI: 1985 yılı mevzuatına göre onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazların günümüz teknolojilerine göre yenilenme ihtiyacı doğmuştur. Belgeleme sistemini disipline ederek, gelir, kurumlar ve katma değer vergilerindeki kayıp ve kaçakları önlemek, Elle belge düzenlemedeki güçlüğü ortadan kaldırmak, İş akışını hızlandırmak, envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve işletme içi otokontrolü sağlamak, Denetimi etkinleştirmek, Risk analizlerini daha iyi yapılabilmek,

26 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI (DEVAMI): İletişim teknolojileri kullanılarak ödeme kaydedici cihazların Bakanlığımızca uzaktan yönetilebilir ve izlenebilir hale gelmesinin hedeflenmesi, Firmaların piyasaya sürdükleri cihazları kimlere sattıklarını tam olarak takip edememe problemlerini ortadan kaldırmak, Cihazların ilgisiz kişilerin eline geçmesini ve sahte belge düzenlenmesini önlemek Mükellef kontrolünü gerçekleştirmek…

27 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ PROJESİ
AŞAMA: Yeni nesil ÖKC Arka ofis kurulum çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Yayınlanan Teknik Kılavuzlara uygun üretici TSM’lerinin tamamlanması ile Temmuz 2014 tarihinde cihazların merkezden izlenmesine başlanacaktır. Değişik sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mevcut teknik kılavuzlarda güncelleme çalışmalarına devam edilmektedir.

28 ELEKTRONİK DEFTER PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI : Mükelleflerin tutmak zorunda defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması, muhafazası ve ibrazı ile ilgili hukuki ve teknik altyapı oluşturmaktır. e-Defter projesi V.U.K.’un mükerrer 242. maddesinin 2. fıkrası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 1 ve 2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemelerine dayanılarak yürütülmektedir. e-Defter; Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (64 No’lu eylem), Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (5 No’lu eylem), Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Eylem Planı ve Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planında yer almaktadır. AŞAMA: tarihinde başlayan proje tarihinde bitmesi planlanmaktadır.

29 ELEKTRONİK DEFTER PROJESİ
PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER : e-Defter uygulaması kullanmak amacıyla biçimde başvuru yapan mükellef sayısı 261 adettir. e-Defter izni verilen mükellef sayısı 69 adettir. 33'si ticari olan 41 adet e-Defter yazılımı test aşamasındadır. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.2'nci bölümüne göre Tebliğde öngörülen e-defter uyumluluk test sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan 24 adet ticari yazılım internet adresinden yayımlanmıştır. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.2'nci bölümüne göre Tebliğde öngörülen e-defter uyumluluk test sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan 7 adet mükellefin kendi geliştirdiği yazılıma yazılım uyumluluk onayı verilmiştir.

30 ELEKTRONİK DEFTER PROJESİ
PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER (DEVAMI): Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik deftere geçiş sürelerine ilişkin 67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlandı. Şubelerde e-defter tutanlara yönelik yazılım tamamlandı ve kılavuzlar güncellendi. Çeşitli illerin Ticaret Odaları, SMMM ve YMM odalarının düzenlediği “e-Defter Bilgilendirme Seminerlerine” katılım sağlanmıştır.

31 ELEKTRONİK FATURA PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI : Temel amaç olan e-Fatura Türkiye Modelini oluşturmak maksadıyla, 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Fatura Uygulamasını yaygınlaştırmak ve ödeme sistemleri ile entegrasyona zemin hazırlamak. E-Fatura; Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (64 No’lu eylem), Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (5 No’lu eylem), Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Eylem Planı ve Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planında yer almaktadır. AŞAMA: Proje tarihinde başlatılımış olup, ‘Kamuya kesilen faturaların e-fatura olmasına yönelik’ çalışmaların devreye alınmasıyla Ocak 2016’da bitirilmesi planlanmaktadır.

32 ELEKTRONİK FATURA PROJESİ
PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER : e-Fatura Uygulamasını kullanmak amacıyla başvuru yapan mükellef sayısı dönem sonu itibariyle adettir. Dönem sonu itibariyle 1024 firma ve 1 kamu kurumu entegrasyon gereksinimlerini karşılayarak Uygulamayı entegrasyon yöntemiyle kullanmaya başlamıştır. Hali hazırda 1732 firma ve 20 kamu kuruluşu entegrasyon çalışmalarına devam etmektedir. Saklama Hizmeti İzni Alan Kurum Sayısı 21 adettir. 25 adet firma özel entegratörlük hizmeti vermektedir. Çeşitli illerin Ticaret Odaları, SMMM ve YMM odalarının düzenlediği “e-Fatura Bilgilendirme Seminerlerine” katılım sağlanmıştır.

33 ELEKTRONİK FATURA PROJESİ
PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER (DEVAM) : Mükelleflerin tekrar sorularını azaltarak çalışanların yoğunluğunu düşürülmesi ve mükelleflere daha hızlı cevap verilebilmesi için forum.efatura.gov.tr adresi hizmete sunulmuştur. e-Fatura fiili donanım kapasitesinin artırıldı. 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği e-fatura sitesinde yayınlandı ve bu tebliğe göre e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu tarihi itibariyle başlayacak ve başvuru yapan bütün mükelleflerin kullanıcı hesapları tarihine kadar Başkanlıkça aktive edilmiştir.

34 ELEKTRONİK ARŞİV PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI : Çok sayıda belge üreten ve ürettikleri belgelerin ikinci nüshalarını kağıt ortamında saklamaları kendileri için ağır yük oluşturan mükelleflerin düzenledikleri belgelere ait örnek nüshaları elektronik ortamda arşivlemelerini sağlamak amacıyla Belge Arşivleme Sistemi geliştirilmiştir. AŞAMA: tarihinde başlayan proje Ocak 2016 tarihinde sonuçlandırılması planlanmaktadır.

35 ELEKTRONİK BİLET PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI : Vergi Usul Kanunu kapsamında fatura dışında düzenlenmesi öngörülen yolcu taşıma bileti, yolcu listesi ve diğer biletlerin elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibrazı ve iletilmesi ile ilgili elektronik fatura projesi paralelinde çözüm üretilmesidir. AŞAMA: tarihinde başlayan proje Aralık 2014 tarihinde sonuçlanması planlanmaktadır.

36 ELEKTRONİK TİCARETİN VE MÜKELLEF UYUMUNUN İZLENMESİ PROJESİ
AMAÇ VE KAPSAMI: Projenin amacı kayıt dışı e-ticaret faaliyetlerinin denetlenmesi ve e-ticaret faaliyeti yürüten mükelleflerin vergisel uyumunun sağlanması ve artırılmasıdır. İnternet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukuki altyapı oluşturulacaktır. AŞAMA: Nisan 2012 tarihinde başlayan projede güncellemeler devam etmektedir.

37 ELEKTRONİK TİCARETİN VE MÜKELLEF UYUMUNUN İZLENMESİ PROJESİ
PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER: İnternet üzerinden mal ve hizmet satışıyla ilgili Başkanlığımıza yönlendirilen 56 adet dilekçe cevaplanmış, bunlardan gerekli görülenler denetim birimlerine gönderilmiştir. 06 Aralık 2013 tarihinde Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi ile ‘Xenon Web Robotu’ alım sözleşmesi imzalanmıştır. 30 Aralık 2013 tarihinde internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ’433 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliği’ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. e-Ticaret faaliyetlerinin izlenmesine yönelik tebliğ hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir.

38 E-UYGULAMALAR VE PROJELER
TEŞEKKÜRLER


"E-UYGULAMA VE PROJELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları