Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR TOPLANTISI H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR TOPLANTISI H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR TOPLANTISI H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar

2 SUNU PLANI 1-E-Devlet Anlayışı ve Milli Emlak Uygulamaları 2-2/B Arazilerinin Değerlendirilmesi 3-Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış İşlemleri 4-Tahsis İşlemleri 5-Tespit İşlemleri 6-Tahliye İşlemleri 7-Taşınmaz Değerleme İşlemleri 8-Ağaçlandırma İşlemleri 9-Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Yatırımcılara Yönelik İşlemler 10-Yenilenebilir Enerji Kaynakları için Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi 11-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereğince Kaçak Akaryakıt Tasfiyesi 12-Özel Okullar Lehine İrtifak Hakkı Tesisinde Bakanlığımıza Verilen Görevler

3 E-DEVLET ANLAYIŞI VE MİLLİ EMLAK UYGULAMALARI 18.08.2014 Elektronik dosya sistemine geçiş çalışmaları Ofis yönetim uygulamaları Milli Emlak İşlemlerinin E-Devlet üzerinden sunulması Koordinatlı taşınmaz bilgileri Sanal küre uygulamaları Hızlı, dinamik, güvenilir veri üretimi Arz odaklı, proaktif yönetim anlayışı Kamu ve özel sektörün taşınmaz ihtiyaçlarının doğru analizi Taşınmazların rantabl kullanımı Kamu taşınmazları konusunda Genel Müdürlüğün karar mercii konumuna gelmesi

4 18.08.2014 2/B Arazilerinin Değerlendirilmesi-1 BAŞVURU VE SATIŞ Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı 320.960 Satış Yapılan Hak Sahibi 399.133 Satışı Yapılan Taşınmazların Toplam Rayiç Bedeli 9.503.686.933 TL Satışı Yapılan Taşınmazların Toplam Satış Bedeli 4.664.244.035 TL Satışı Yapılan Taşınmazlardan Tahsil Edilen Tutar 1.987.439.435 TL Tebligat Evrakı Hazırlanan Taşınmazların Toplam Rayiç Bedeli 14.764.515.586 TL

5 18.08.2014 2/B Arazilerinin Değerlendirilmesi-2 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ve İŞLEMLER 2/B çalışmalarında; – Kadastro güncelleme çalışmalarının devam ettiği iller – Kıymet Takdir süreçleri – Kontrol çalışmaları – Tebligat İşlemleri – Satış İşlemleri – İtiraz, şikayet ve taleplerin cevaplandırılması

6 KULLANICI VE KİRACILAR 31.12.2011 tarihi itibari ile en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullanan veya kiralayanlardan, kullanım veya kira sözleşmeleri halen devam edenler HİSSEDARLAR Kullanım ve süre şartına bakılmaksızın hissedarlar Süresi içinde başvurulması ve idarece tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri şartlarıyla doğrudan satış hakkından yararlanabilecektir. 18.08.2014 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ-1 HAK SAHİBİ OLABİLECEKLER

7 Başvurular 28 Nisan 2014 tarihine kadar yapılabilecektir. Bu süre içerisinde başvuruların alınmasına öncelik verilmesi gerekmektedir. Satış bedeli ve ödeme şartlarında 2/B taşınmazlarına ilişkin koşullar uygulanacaktır. Tarım arazilerinde de Başbakanlığın 2012/15 sayılı Genelgesi kapsamında genel izin alınmış olup, Defterdarlıklarca satış işlemleri yapılabilecektir. 10.02.2014 tarihi itibariyle toplam başvuru sayısı 78.823’dir. 18.08.2014 BAŞVURU SÜRESİ VE BEDEL HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ-2

8 18.08.2014 TAHSİS İŞLEMLERİ Tahsis işleminin ayni bir kaynak aktarımı olduğu hususunda farkındalık oluşturulması Tahsis edilen taşınmazların tespitinin sağlanması Tahsis taleplerinde talep edilen taşınmazın ihtiyaç dahilinde olmasına özen gösterilmesi Tahsis talepleri değerlendirilirken, talep edilen taşınmazlara ilişkin alternatif kullanım maliyetinin göz önünde bulundurulması hususunun dikkate alınması Tahsis talep eden idarenin ihtiyacının istenen miktarda olup olmadığının belirlenmesi

9 Hazine taşınmazlarının tespitlerinin; – Düzenli olarak yapılması – Ecrimisil süreçlerinin mevzuatta belirtilen sürelere uygun şekilde takip edilmesi – MEOP-II Tespit Modülünün kullanılmasına önem verilmesi gerekmektedir 18.08.2014 TESPİT İŞLEMLERİ

10 Hazine taşınmazlarının işgaline izin verilmemesi Özellikle şehir merkezlerinde bulunan taşınmazların tahliye süreçlerinin hızlandırılması Yasal kullanım yöntemlerinin özendirilmesi gerekmektedir 18.08.2014 TAHLİYE İŞLEMLERİ

11 Değerlemeyle ilgili karşılaşılan sorunların tespit edilmesi Gelişmiş ülke uygulamalarının incelenerek değerlemeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Değer haritalarının üretilmesi Genel Müdürlükte kurulan Değerleme Dairesinin etkin çalışmasının sağlanması Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında ilgili personelin değerleme konusunda bilgilendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. TAŞINMAZ DEĞERLEME İŞLEMLERİ

12 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında Ağaçlandırma Sürecine Yeni Bakış Açısı – Ağaçlandırılacak alanların belirlenmesi – Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ile yapılması gereken eşgüdüm çalışmaları – Köy muhtarlıklarının ağaçlandırma sürecine katılımlarının sağlanması – Bakanlık ve Defterdarlık web sayfalarında ağaçlandırılacak alanlara ilişkin bilgi verilmesi, ağaçlandırılacak alanlara ilişkin envanterin ilan edilmesi 18.08.2014 AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ

13 18.08.2014 ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN LİSANS SAHİBİ YATIRIMCILAR (KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ) Elektrik piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi yatırımcılar lehine yapılacak kamulaştırma işlemleri: - EPDK tarafından kamu yararı kararı alınması -Bakanlar Kurulunca acele kamulaştırma kararı verilmesi -Defterdarlıklarca mahkemeye müracaat edilerek kamulaştırmaya konu taşınmazların bedelinin tespit ettirilmesi -Belirlenen bedel ödenerek taşınmazın Hazine adına tescil edilmesi

14 Enerji alanında dışa bağımlılığı en az düzeye indirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmıştır. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik olarak Bakanlığımızca “Hazine Taşınmazları Üzerinde Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Milli Emlak Genel Tebliği” yayınlanmıştır. 18.08.2014 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI-1 Bu Kanuna Göre Yenilenebilir Enerji Kaynakları RüzgarGüneşDalgaGel-Git Akıntı EnerjisiBiyogazBiyokütleJeotermal Kanal veya nehir tipi rezervuar alanıOnbeş kilometrekarenin altında olarak hidroelektirk üretim tesisi uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarıdır.

15 Bu Tebliğ ile; -Kurulu gücü 500 kW’e kadar olanlar için 20 yıla kadar, kurulu gücü 1 MW’a kadar olanlar için ise 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebileceği veya kullanma izni verilebileceği, -Bu işlemlerin 2886 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca ilan edilmek suretiyle ve 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacağı, -Mevcut irtifak hakkı tesisi edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde talep edilmesi halinde lisanssız elektrik üretimine izin verilebileceği, -Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesisleri için 1 MW kurulu güç için azami yirmi dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verileceği, -31/12/2020 tarihine kadar; işletme dönemlerinin ilk on yılında irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde seksen beş indirim uygulanacağı, - Hasılat payı alınmayacağı, Düzenlenmiştir. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI-2

16 İl Özel İdareleri kapatılacak olan büyükşehirlerde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kalan bazı işlemler Defterdarlıklar tarafından yerine getirilecektir. Buna göre; el konulan kaçak akaryakıt ürünleri, ilgili kamu kurumlarına Defterdarlıklarca bedelsiz olarak devredilecek veya satılarak tasfiye edilecektir. 18.08.2014 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU GEREĞİNCE KAÇAK AKARYAKIT TASFİYESİ-1

17 30 Ocak 2014 tarihindeki genel yazımızla; – İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıt tasfiyesinde kullanılan her türlü tesis, depo, araç gereç ve teknik teçhizatın belirlenerek teslim alınması – Personel ve gerekli diğer ihtiyaçların ayrı listeler halinde Bakanlığımıza gönderilmesi talimatı verilmiştir. – Bu listelerin 24 Şubat 2014 Pazartesi tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 18.08.2014 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU GEREĞİNCE KAÇAK AKARYAKIT TASFİYESİ-2

18 Eğitim tesisi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis işlemlerinin yapılması Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli okul alanlarının Bakanlığımız tarafından özel sektör girişimcilerine irtifak hakkı tesis edilmesi suretiyle kullandırılması Eğitim tesis alanlarının İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle koordineli olarak belirlenmesi – İmar planlarında okul alanı olarak ayrılan özel öğretim amaçlı kullanılabilecek yerlerin tespiti 18.08.2014 ÖZEL OKULLARA İLİŞKİN TEŞVİK KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER

19  Genel Müdürlük olarak daha iyiyi yapma, daha güzele ulaşma konusunda sizlerin de desteği ile yoğun bir çaba göstermekteyiz.  Bu çabaların neticeye ulaşması nihayetinde teşkilatımızın bütün personelinin inanç, katkı ve özverili çalışmaları ile mümkün olacaktır.  Bakanlığımızın il temsilcileri olarak sizlere eşgüdüm anlamında büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.  Bu sorumluluğun en iyi şekilde yerine getirileceğine ilişkin güvenimiz tamdır. 18.08.2014

20 TEŞEKKÜRLER 18.08.2014


"T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü DEFTERDARLAR TOPLANTISI H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları