Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 1 Türkiye Bankalar Birliği Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 1 Türkiye Bankalar Birliği Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 1 Türkiye Bankalar Birliği Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007

2 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 2 Türkiye Bankalar Birliği • Bankalar • Katılım Bankaları • TMSF • Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. • Finansal Kiralama Şirketleri • Faktoring Şirketleri • Varlık Yönetim Şirketleri • Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş • Tüketici Finansman Şirketleri • ABK Bazında Kabul Edilmeleri Halinde Diğer Alacaklı Kuruluşlar FYYS’nin Tarafları TARAFLAR

3 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 3 Türkiye Bankalar Birliği •Anlaşmanın taraflarına 31.10.2006 tarihinde 3.,4.,ve 5. grupta sınıflandırılmış sorunlu kredi ya da şüpheli alacak olarak kayıt altına alınmış borcu bulunan, •250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço yıllık net satış toplamı 25 milyon YTL’yi aşmayan, •Bünyesinde bir mal ve/veya hizmet üretilen, ilgili ABK tarafından istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğine kanaat getirilen, •Yapılandırıldığı takdirde borçlarını ödeme kabiliyeti kazanabilecek işletmeler FYYP kapsamında değerlendirilecektir. FYYS’nin Kapsamı KAPSANAN İŞLETMELER

4 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 4 Türkiye Bankalar Birliği Sağlanan Teşvikler •Vergi, SSK ve diğer kamu borçlarının kanuni faizi uygulamak (halen yıllık %9) suretiyle 24 ay kadar ertelenmesi •Düzenlenecek sözleşmeler ve bu sözleşmeler kapsamındaki işlemler ile ilgili istisnalar : •Teşvik Belgeleri ile ihracat taahhüt sürelerinin FYYS ile belirlenen süreler kadar uzatılması SAĞLANAN TEŞVİKLER • Damga Vergisi • Harçlar • BSMV • KKDF • Diğer fonlar ve mali yükümlülükler BORÇLUYA: ALACAKLI KURULUŞLARA: • • Özel karşılık ayrımı • Edinilen varlıkların elden çıkarılmasına getirilen istisnalar

5 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 5 Türkiye Bankalar Birliği FYYS’nin Amacı • Söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatmak • Bu işletmelerin kredilerini yenilemek • İşletmelere ilave yeni kredi vermek • Anapara ve/veya asli faiz ve/veya temerrüt faizi veya kâr paylarını indirmek veya bunlardan vazgeçmek • Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, aynî, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek • Diğer bankalarla hareket ederek protokoller yapmak Amaç ve Yapılandırma Araçları

6 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 6 Türkiye Bankalar Birliği • ABK’nın uygun görmesi halinde geniş kapsamlı düzenlemelerle yapılandırma gerçekleştirilir. FYYS’nin Genel Prensipleri GENEL PRENSİPLER • Her borçlu işletme kendi özel koşulları içinde değerlendirilir. • Öngörülen takvime tüm kişiler uymak zorundadır. • Teminatların korunması esastır. • Gizlilik esastır. • ABK kararıyla ek finansman sağlanabilir. • Taraflardan sadece birine borcu bulunan işletmeler için Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olmak üzere serbestçe FYYS düzenlenebilir. • Raporlama ve istatistiki konsolide belgeler TBB tarafından derlenir. • Taraflar uzlaşma yönünde çaba gösterirler. • Basit faiz uygulanır.

7 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 7 Türkiye Bankalar Birliği • ABK üyelerinin her birinin belirli bir tarih itibariyle işletmeden olan alacaklarının tespitini, • İlgili işletmenin bu kapsamda yapacağı geri ödeme yükümlülüklerinin vade yapısı ile tutarlarının belirlenmesini, FYYS’nin İçeriği Her Bir FYYS; • Program süresince uygulanacak faiz oranını, • İzleme kriterlerini (yöntem, sıklık, içerik vb.) • Denetim mekanizmasının tanımını, • Borçlu işletmenin tüm hesaplarını, belgelerini inceleme yetkisini, •Sözleşmeye aykırılık hallerinin belirlenmesini ve buna ilişkin yaptırımları •Genel olarak ve ayrıca herbir ABK üyesi için ayrı ayrı olmak üzere alacağın süreç içindeki teminat yapısını, • Tarafların diğer yükümlülüklerinin tespitini, • ABK’nın uygun göreceği diğer hususları içerir.

8 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 8 Türkiye Bankalar Birliği Organizasyon Yapısı Sürecin Gerçekleştirilmesi ve Uygulanması İçin Oluşturulan Yapı ABK Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu LB Lider Banka HK Hakem Kurulu •Alacaklı kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyumdur. •ABK’nın kabulü halinde diğer alacaklılar katılabilir. •Alacaklarla orantılı oy hakkı sistemi •Lider banka önderliğinde müzakere yönetiminin yapılması •İşletme ile alacaklılar arasındaki işbirliğinin sağlanması •Önceden belirlenmiş nisaplarla karar alınması •Herbir ABK, üyeleri aynı dahi olsa, diğer ABK’lardan ayrı ve bağımsızdır. •Yeniden yapılandırma programının müzakerelerinin yönetilmesi •Kaynakların etkin şekilde harekete geçirilmesi •Kritik başarı faktörlerini saptamak ve yönetmek •HK, sadece alacaklılar arasındaki ihtilafların giderilmesi konusunda görevlidir. •Standart Dışı Uygulama Süreci kapsamında değerlendirilen vakalara değerlendirir •HK, ABK bazında ayrı ayrı olmak üzere mali sektör deneyimine sahip üç kişiden oluşur •HK, kararlarında ABK karar nisabını dikkate almaz. •Kararları kesin ve tarafları bağlayıcıdır.

9 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 9 Türkiye Bankalar Birliği FYYS’nin Uygulama Süreci UYGULAMA SÜRECİ PRENSİPLERİ • Mikro ve Küçük İşletmeler ile < 750.0000,-YTL ve daha altında borcu bulunan Orta Büyüklükteki İşletmelere sadece Standart FYYS, • Orta Büyüklükteki İşletme olarak sınıflandırılan işletmelerden > 750.000,-YTL borcu bulunanlara Standart Dışı FYYS; işletme ister ve ABK uygun görürse Standart FYYS, • Mikro ve Küçük İşletme olarak sınıflandırılan işletmelerden > 750.000,- YTL borcu bulunanlara işletme ister ve ABK uygun görürse Standart Dışı FYYS düzenlenebilir.

10 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 10 Türkiye Bankalar Birliği Standart Süreç STANDART SÜREÇ İŞLETME LB ABK Başvuru ve Taahhüt Mektubu Ödeme Planı Seçimi En Büyük Alacaklı Kuruluş FYYS düzenler ve ABK’ya gönderir. > %75 (dahil) ile FYYS bağıtlanır. < %75 ile reddilir. Kararlar, %75 (dahil)’i aşan oy çokluğu ile alınır. • Hakem Kurulu’na başvurulmaz. • Ek kredi verilmez. • Müzakere süreci 30 gündür. • FYYS sürecinde birden dazla revizyon yapılamaz ve yapıldığı takdirde sözleşme tarihinden itibaren 39 ayı geçemez. • FYYPÇA’nın tarafı olmayan alacaklılar, ABK üyesi olamaz. • Durumun korunması kararı, herhangi bir prosedüre tabi olmadan alınır.

11 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 11 Türkiye Bankalar Birliği Standart Süreç STANDART SÜREÇTE BORÇ TESPİTİ • Başvuru tarih veya ABK’nın belirlediği bir tarih itibariyle borç tespiti yapılır. • Kat ihtarnamesi veya yok ise son ekstredeki borç tutarı anapara kabul edilerek borç tespit tarihi itibariyle stok faizi tutarı hesaplanır. • Stok faiz tutarının hesaplanmasında önceden YTL veya YP borçlar için standartları belirlenmiş olan faiz oranları uygulanır. • Gelecek dönemin faiz oranları ise YTL borçlar için TCMB avans faiz oranının belli bir oranda fazlası, YP borçlar için Libor+spred olarak sabitlenmiştir. • Toplam borç; anapara, stok faiz ve tüm takip masraflarının anaparaya ilavesi ile bulunur.

12 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 12 Türkiye Bankalar Birliği Standart Süreç STANDART SÜREÇTE VADE VE TAHSİLAT • Toplam borcun tasfiyesi için azami 3 yıla kadar vadeli ödeme secenekleri sunulur. • Geri ödeme en fazla 3’er aylık dönemlerde yapılır. • Borcun yüzde15’i peşin tahsil edilmek kaydıyla, 6 ay süre için ödemesiz dönem verilebilir. • Yapılan tahsilatlar sırasıyla stok faiz, anapara, ödeme dönemine ilişkin faize mahsup edilir.

13 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 13 Türkiye Bankalar Birliği Standart Süreç STANDART SÜREÇTE PEŞİN ÖDEME OLANAKLARI • Toplam borcun YTL olarak 1/3’ünün peşin; bakiyesinin ise, işleyen 3 ay içerisinde TCMB avans faiz oranı işletilerek ödenmesi halinde, stok faizinden %50 oranında indirim yapılır. • Toplam borcun YTL olarak %60’ının peşin; bakiyenin ise, azami 3 yıllık vade içinde, tercih edilen vade için uygulanacak olan faiz oranı işletilerek ödenmesi halinde, stok faizinden %30 oranında indirim yapılır. • Toplam borcun YTL olarak %40’ının peşin; bakiyenin ise, azami 3 yıllık vade içinde, tercih edilen vade için uygulanacak olan faiz oranı işletilerek ödenmesi halinde, stok faizinden %20 oranında indirim yapılır. • YTL olarak ödenecek toplam borca ilişkin, FYYA’nın 01.01.2008-30.09.2008 tarihleri arasında veya 01.10.2008 tarihinden sonra yapılandırılmasına bağlı olarak, stok faiz tutarında yapılacak indirim oranı azalacaktır. • Toplam borcun YP olarak ödeneceği FYYS’nda, stok faizde YTL ödemeler için belirlenen indirim oranlarının ½’si uygulanacaktır.

14 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 14 Türkiye Bankalar Birliği Standart Dışı Süreç STANDART DIŞI SÜREÇ İŞLETME LBABK Başvuru ve Taahhüt Mektubu verir. Değerlendirm e ve Taslak FYYS Gerek görülürse toplantı FYYS düzenlenmesi • Kararlar, %75 (dahil)’i aşan oy çokluğu ile alınır. • Alacaklıların kendi aralarındaki ihtilaflarında Hakem Kurulu’na başvurulur. • Yatırım Bankası, bağımsız denetim firması, LB, bankalardan oluşan bir heyet ya da LB’nin önermesi halinde uygun görülecek kişi ve kuruluş tarafından analiz yapılır. • Kritik diğer alacaklılar davet edilebilir ve FYYPÇA’nı imzalamaları kaydıyla ABK üyesi olabilirler. • Müzakere süreci 60 gündür. Bu süre iki kez 30’ar gün uzatılabilir. • Ek kredi verilebilir. Ancak, ABK’nın %90 (dahil)’ı aşan oy çokluğu aranır. • İşletme ister ve üç gün içinde itiraz gelmezse durumun korunması süreci başlar. İtiraz halinde ise oylama yapılır. İŞLETME Niyet Mektubunu alır. ABK ve İŞLETME > %75 (Dahil) ile FYYS bağıtlanır. < %75 ile reddilir.

15 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 15 Türkiye Bankalar Birliği Standart Dışı Süreç STANDART DIŞI SÜREÇTE UYGULAMA •Toplam borcu 750.000,-YTL ve üzerinde olan işletmeler bu uygulamadan yararlanabilir. • Yatırım Bankası, bağımsız denetim firması, LB, bankalardan oluşan bir heyet ya da LB’nin önermesi halinde uygun görülecek kişi ve kuruluş tarafından analiz yapılır. • Her firma ve/veya firma grubu tek tek değerlendirilecek, vade ve faiz koşulları firma ve/veya firma grubu özelinde ele alınacaktır. • Alacaklılar arasındaki iletişimin toplantılarla sağlanması esastır. Elektronik posta ve diğer yazılı iletişim araçları ile de iletişim kurulabilecek, oylama yapılabilecektir. • Durumun korunması kararı alınması bir prosedüre tabidir, itiraz halinde bu karar oylama ile alınabilir. • Çerçeve Anlaşması’na taraf kurumlarının önereceği kişiler arasından vaka bazında TBB, Hakem Kurulu atayacaktır.

16 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 16 Türkiye Bankalar Birliği Durumun Korunması •Taraflar, mevcut hukuki statünün ve mal varlıklarının korunmasına özen gösterir. •İşletmeler, ABK üyeleri arasında farklılık yaratacak girişimde bulunamaz. •Önceden başlatılmış yasal işlemlere, hak kaybının önlenmesi bakımından, sınırlı devam edilebilir. •Başvuru tarihinden önce satış günü alınmış işletme dışı varlıkların satışında, durumun korunması kararı uygulanmaz. •Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç, yeni dava ve takip açılamaz. Durumun Korunması Prensipleri

17 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 17 Türkiye Bankalar Birliği Reel Sektör Açısından Programın Beklenen Sonuçları Sorunlu krediMüzakere FYYS Borç ve Firmaların Yapılandırılması Üretim Artışı Sağlıklı Nakit Akışı Mali Sektörle Verimli İlişkiler İstihdam Artışı Mali Sektörle Sağlıklı İlişkiler REEL SEKTÖRDE SAĞLIKLI BÜYÜME Verimlilik Artan Vergi Ödeme Gücü

18 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 18 Türkiye Bankalar Birliği Sorunlu Kredi Müzakere FYYS BDDK Karşılık düzenlemeleri Vergi, Resim Harç Düzenlemeleri Reel Sektörle Sağlıklı İlişkiler Mali Sektör Açısından Programın Beklenen Sonuçları MALİ SEKTÖRDE BÜYÜME Mali Yapının Güçlenmesi Aktif Kalitesinde İyileşme

19 Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 19 Türkiye Bankalar Birliği KAMU BÜTÇESİ MALİ SEKTÖR REEL SEKTÖR FYYS Sonrası Sağlıklı İlişkiler Tedarikçi ve Alıcı Konumunda Orta ve Küçük İşletmelerle Sağlıklı Nakit Akışı Gelir Artışı Sağlıklı Bilançolar, Güvenli Mali Sektör Uygulanabilir Düzenlemeler GSMH’da Artış İstikrar ve Güven Ülke Notunda İyileşme Azalan Fonlama Maliyeti Yabancı Sermaye Girişi Ekonomik Canlılık Genel Ekonomi Açısından Programın Beklenen Etkileri EKONOMİDE SAĞLIKLI BÜYÜME İstihdam Artışı Üretim ve İhracatta Artış


"Türkiye Bankalar Birliği – Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Nisan 2007 1 Türkiye Bankalar Birliği Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları