Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modemler ve Internet BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modemler ve Internet BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl."— Sunum transkripti:

1 Modemler ve Internet BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

2 Modemler ve Internet Çalı ş ma Esasları

3 Genel Bakış  Bu bölümde aşağıdaki konular ele alınacaktır  Internet altyapısı ve çalışma mantığı  Internet'e bağlanma yöntemleri  Modem türleri ve çalışma prensipleri  Windows’da internet bağlantısı kurmak  Web tarayıcıları ve internet kullanımı  Özel yazılımlar ve iletişim protokolleri

4 Backbone / Omurga  Backbone yüksek hızlı ve uzun mesafeli ağları ifade eder  Fiber optik hatlar veya uydu aracılığı ile bağlantı sağlanır  Bu hatlar ağ erişim noktaları (NAP) ile birbirlerine bağlıdır  Bu NAP noktaları ulusal omurgaların merkezini oluşturur  Uluslararası hatları işleten çok sayıda özel firma vardır

5 Örnek: Uluslararası Internet Omurgası

6 İnternet Servis Sağlayıcıları  Internet servis sağlayıcı firmalar ulusal alanda son kullanıcıları global internet omurgalarına bağlarlar  ISP: Internet Service Providers  Internet için ödenen ücret, sadece omurgaya bağlanmanızı sağlayan bu şirketlerin bağlantı için sunduğu hizmetler içindir

7 Türkiye’de İnternet  ODTÜ: Nisan 1993  Ege Üniversitesi: Ocak 1994  Bilkent: Eylül 1995  Boğaziçi Üniversitesi: Kasım 1995  İTÜ: Şubat 1996  Turnet / Ulaknet (Ulakbim): Ağustos 1996  Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi  Yüksek Öğretim Kurumlarını birleştirme amacıyla kurulmuştur  Akademik kurumlar ve kamu kuruluşlarının internetini sağlar  TTNet: Şubat 1998  Altyapısı Alcatel Teletaş tarafından kurulmuştur  Kişisel ve ticari internet erişimini sağlar

8 Ulakbim Uç Erişimleri

9 TTNet Omurgası

10 Örnek: Ulusal ISS Omurgası

11  Internet ba ğ lantısı, çe ş itli yöntemler ile internet servis sa ğ layıcı firmaya, oradan da ana omurgaya ba ğ lanmanızdır  Ba ğ lantı yöntemi olarak telefon (dial-up), DSL ve Kablo TV hatları veya kablosuz (uydu, WiMAX) ba ğ lantılar kullanılabilir  Yaygın ba ğ lantı yöntemi asimetrik DSL (ADSL) yöntemidir Internet’e Bağlanmak

12  Modem, modülatör/demodülatör kavramlarının kısaltmasıdır  Standart telefon hatları üzerinden veri gönderip alırlar  Analog sinyali dijitale, dijital sinyali de analog sinyale çevirirler  Bu modemler sadece routerlara ba ğ lanılmasını sa ğ lar  Bu açıdan özel bir a ğ donanımı de ğ ildirler  Bu yöntem günümüzde neredeyse hiç kullanılmamaktadır  Güncel bir modem V.90 veya V.92 standardındadır  V.90: 56 Kbps / 33.6 Kbps  V.92: 56 Kbps / 48 Kbps Faks Modemler

13  Faks modemlerin üç ana bile ş eni vardır  DSP: Digital Signal Processor  Denetleyici  PC arabirimi (ISA, PCI, USB)  Geni ş leme kartı biçimdeki modemler genelde DSP bulundurmaz ve i ş lemleri CPU üzerinden gerçekle ş tirir  DSP bulundurmayan bu modemler “Soft” modem olarak tanımlanır  Geni ş leme kartı biçimdeki modemler dahili, USB modemler ise harici modem olarak bilinirler Faks Modem Türleri

14  Standart telefon hattı üzerinden, ses sinyallerinden farklı bir frekansta ileti ş im standardına dayanmaktadır  Sinyal telefon anahtarlama sistemi içine girmez  Bu nedenle hattın iki ucunda farklı frekanstaki sinyalleri birbirinden ayıran donanımlar bulunur (splitter)  Ayrıca her iki hat ucunda da DSL router bulunmalıdır  Telefon santraline en fazla 5.5 Km uzaklıkta olabilir DSL: Digital Subscriber Line

15  Günümüzde son kullanıcılarda en yaygın kullanılan ba ğ lantıdır  Asimetrik olması veri gönderim hızı ile veri alım hızının farklı olmasını ifade eder  Genelde veri gönderme hızı alım hızından daha azdır  Günümüzde en dü ş ük ADSL hızı 1 Mbps / 256 Kbps olmaktadır ADSL: Asimetrik DSL Güncellendi

16  Splitter, ş ebekeden gelen telefon hattına ba ğ lanır  Splitter üzerinden de DSL modem ve telefon hattına çıkı ş verilir  Bu cihaz frekansları telefona geçiren alçak filtre görevi yapar  Oldukça basit bir elektronik yapısı vardır ADSL Splitter

17  ADSL modemlerin ço ğ u küçük çaplı router cihazlarıdır  NAT tabloları ve DHCP servisleri ile küçük bir yerel a ğ kurarlar  Hub gibi davranır ve kendisine ba ğ lı tüm bilgisayarlara hizmet verir  Bazı USB modemler ise ba ğ lantıyı direkt bilgisayara aktarır  Modem köprüleme yapar ve WAN IP adresini bilgisayar alır  Sadece tek bilgisayara hizmet verilir  Bilgisayar her açıldı ğ ında ba ğ lantıyı tekrar kurmak gereklidir  Router özelli ğ i olan di ğ er modemler de, bu modda çalı ş tırılabilir  USB portu, bir hub arayüzü gibi davranan modemler de vardır ADSL Modem Özellikleri

18  Bridge (köprüleme) modunda çalı ş mayan router modemlerde bir çok ekstra servis bulunur  Güvenlik özellikleri: Firewall, MAC filtreleme, antivirüs  DMZ Host: Güvenli sunucu alanı olu ş turma  Modemde birden fazla a ğ arayüzü olabilece ğ i gibi, kablosuz eri ş im noktası (WAP) olarak çalı ş an modem türleri de vardır ADSL Router Modemler

19  ADSL dı ş ında 3 tür DSL ba ğ lantı türü daha vardır  SDSL (Symmetric DSL)  HDSL (High Speed Symmetric DSL)  VDSL (Very High Speed DSL)  Her tür, bir öncekine göre daha fazla hız sunar  VDSL ş u an için en hızlı ve iddialı DSL türüdür  ADSL’den çok hızlı olmasına kar ş ın, ba ğ lanma mesafesi kısadır  VDSL, özellikle bir binaya ula ş an fiber optik hatların katlara da ğ ıtımında kullanılmaktadır Diğer DSL Türleri

20  Kablo TV ş ebekesi üzerinden verilen internet hizmetini alır  Ş ebekeden gelen RG-6 veya RG-59 coax kabloyu kullanır  RJ45 veya USB ba ğ layıcı ile de bilgisayardaki NIC’e ba ğ lanır  Kablo modemler “bridge” modda çalı ş ır; IP bilgisayara atanır  Daha güçlü kablo yapısı, oldukça yüksek hız imkanı sunar  Dezavantaj olarak eri ş im noktasındaki bant geni ş li ğ i payla ş ılır  Bölgedeki kullanıcı sayısının performansı olumsuz etkiler Kablo Modem

21  Faks modemlerde a ğ ba ğ lantısı elle kurulmalıdır  Bu ba ğ lantının Windows’daki adı “Çevirmeli A ğ Ba ğ lantısı” dır  Servis sa ğ layıcının verdi ğ i numara ve oturum bilgilerini girin  Bölgenize ait eri ş im telefon numarası girdi ğ inize dikkat edin Çevirmeli Ağ Bağlantısı Kurmak

22  Günümüzdeki ADSL modemlerin ço ğ u router özelli ğ ine sahiptir  Router özelli ğ ine sahip modemlerde e ğ er ba ğ lantı arabirimi olarak RJ45 kullanıyorsanız, fiziksel ba ğ lantı yeterlidir  Bu tip bir modemde USB arabirimi kullanıyorsanız, öncelikle üreticinin verdi ğ i sürücüleri kurun ve sonra ba ğ lantıyı yapın  Bu ş ekilde bilgisayarınıza “sanal” bir NIC kurulumu yapılır  İ ster USB üzerinden sanal olsun, isterse fiziksel olsun, DHCP bilgisayarınıza ba ğ landı ğ ı NIC’e bir yerel IP adresi atayacaktır ADSL Modem Bağlantısı

23  Bir çok modemde parametreler TTNet’e göre ön ayarlıdır  Ayrıca görsel olarak detaylı Türkçe kurulum kılavuzları vardır  TTNet’in verdi ğ i kullanıcı adı ve ş ifreyi girmeniz yeterlidir  E ğ er ayarlı de ğ il ise ba ğ lantı parametreleri ş u ş ekilde olmalıdır  PPPoE, LLC, VPI:8, VCI: 35 ADSL Modem Ayarları

24  Router özelli ğ i olmayan USB ADSL modemler bilgisayarınıza bir NIC aracılı ğ ı ile ba ğ lanmaz  Bu modemler direkt WAN’a çıkı ş yapan bir NIC gibi davranır  Ba ğ lantı ekleme sihirbazında çevirmeli a ğ kurulumu yerine geni ş bant a ğ kurulumu seçilir  Geri kalan ayarlar, router özelli ğ i olan ADSL modemlerle aynıdır  Bir çok modem kurulum CD’si bu ba ğ lantıyı ya otomatik kurar, ya da özel bir yazılım ile yapılandırmanızı sa ğ lar USB ADSL Modem Ayarları

25  Vekil sunucu olarak da tanımlanan ara internet sunucularıdır  Ekstra kontroller ve güvenlik amacıyla kullanılır  Genellikle kurum iç a ğ larının internet eri ş imlerini yönetir  Daha yava ş ve sınırlı bir internet gezinimi sa ğ lar  Tüm veri trafi ğ i proxy denetimdedir  Güvenilirli ğ i kesin olmayan proxy sunucular kullanılmamalıdır Proxy Sunucuları

26  Web sitesi domainleri belirli kurallara göre olu ş turulur  Internet'te alan adı kaydı yapmaya yetkili kurulu ş lar vardır  İ ki tip domain vardır; ülke uzantısı olanlar ve olmayanlar  www.google.com ülke uzantısı olmayan bir alan adıdır  www.google.com.tr ülke uzantısı Türkiye olan bir alan adıdır  Ülke uzantısı olmayan domainler ABD merkezlidir  Her ülke, kendisine ait alan adı uzayını yönetmektedir .tr uzantılı domainler uzun süre ODTÜ tarafından yönetilmi ş tir  Telekomünikasyon Kurumu’na ba ğ lı “nic.tr” tarafından yönetilir Domain Kuralları

27 .com gibi uzantılar, adresin ba ğ lı oldu ğ u kurulu ş u tanımlar  Ancak bazı ülkeler kural olarak bu uzantıları kullanmaz  Örne ğ in Almanya sadece.de ülke uzantısını kullanır; www.google.de Kurum Türü Uzantıları UzantıTerimAçıklama.com,.bizCommercial / BussinesTicari siteler ve şahıs siteleri.netNetworkInternet servis sağlayıcı firmalar.orgOrganisationDernekler, vakıflar ve sosyal organizasyonlar.eduEducationEğitim kuruluşları.govGovermentDevlet kuruluşları.milMilitaryAskeri kuruluşlar.tvTelevisionTelevizyon kanalları.k12Kindergarten 12İlköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları.nameNameKişi isimleri.infoInformationBilgilendirme servisleri.genGeneralGenel amaçlı siteler

28 nic.tr Uzantılı Domainler UzantıAçıklamaUzantıAçıklama.com.trTicari amaçlı gerçek ve tüzel kişiler.bbs.trBBS hizmeti veren kuruluşlar….info.trTicari amaçlı gerçek ve tüzel kişiler.name.trŞahısların kişisel kullanımı….biz.trTicari amaçlı gerçek ve tüzel kişiler.tel.trTelefon numarası bağlantılı alan….net.trISS ve geniş çaplı portal hizmetleri.gov.trT.C. devlet kurum ve kuruluşları….org.trVakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb..bel.trT.C. il, ilçe ve belde belediyeleri….web.trGenel tahsis edilebilir alan….pol.trT.C. emniyet teşkilatı….gen.trGenel tahsis edilebilir alan….mil.trT.C. askeri kurum ve kuruluşlar.tv.trTelevizyon sektöründeki kişilikler….tsk.trTürk Silahlı Kuvvetleri.av.trSerbest avukatlar ve hukuk büroları.k12.trMEB’e bağlı eğitim kurumları.dr.trTıp doktorları ve hastaneler….edu.trYÖK’e bağlı eğitim kurumları

29  World Wide Web (www) aslında web sitelerinin giri ş dizinidir  Alan isimlerinde kullanımı zorunlu de ğ ildir; sadece gelenektir  www.google.com ile google.com arasında genelde fark yoktur  Bunun dı ş ında farklı alt domainler üretilebilir  mail.google.com adresi google.com domainine ait bir alt domaindir WWW: Giriş Dizini ve Alt Domainler

30  Web tarayıcı yazılımlar bilgisayar dünyasının vazgeçilmezleridir  Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Safari, Netscape, Chrome…  Önce adres çubu ğ una yazdı ğ ınız bir adresin DNS yoluyla IP adresini tespit eder, sonra da bu sunucudan sayfaları alırlar  Sunuculardan gelen veri, temelde belirli HTML standartlarına göre biçimlendirilmi ş, basit metin tabanlı içeriklerdir  HTML: Hyper Text Markup Language Browser: Web Tarayıcı Yazılımlar

31  HTTP, HTML içeri ğ inin transfer edildi ğ i ileti ş im protokolüdür  HTTP: Hyper Text Transfer Protocol  HTTP, sunucu bilgisayarın TCP/IP 80 portunu kullanır  HTTPS ise, güvenli (secure) ba ğ lantıyı ifade eder  HTTP’de olmayan ş ifreleme yetene ğ ine sahiptir  Gizlilik arz eden bilgilerin gönderiminde HTTPS tercih edilir  Tarayıcılar, güvenli bir ba ğ lantı kullanıldı ğ ını çe ş itli ş ekillerde kullanıcıya bildirirler HTTP ve HTTPS

32  Sunucudan gelen web sayfaları sadece metindir  Metin, belirli HTML standartlarına göre biçimlendirilmi ş tir  Bunun dı ş ında tarayıcı yazılım, metin içerisindeki kodlara göre resim (gif, jpg, png) dosyalarını da metinle beraber gösterebilir  asp ve php gibi uzantılar dinamik sunucu sayfalarını gösterir  Bu sayfalar anlık ve de ğ i ş ken olarak HTML çıktı üretirler  Tarayıcılar HTML dı ş ında xml vb gibi bir çok formatı da açabilir Web Sayfalarının Yapısı

33  Web sayfaları sadece metin ve resim göstermez  Flash, video ve java programları web sayfalarını zenginle ş tirir  Bu tür zenginle ş tirmeler için tarayıcı eklentileri gereklidir  Tarayıcı yazılım, bu eklentiler sayesinde HTML kodları arasında bulunan ve genel standart dı ş ı olan bu metinleri yorumlayabilir Tarayıcı Eklentileri ve Zenginleştirilmiş İçerik

34  E-posta mesajları, standart web (HTTP) ileti ş imini kullanmaz  Posta gönderimi ve alımı için 2 ayrı protokol vardır  Posta Gönderimi: POP3 / Post Office Protocol v3 (Port 110)  Posta Alımı: SMTP / Simple Mail Transfer Protocol (Port 25)  Bu protokolleri destekleyen bir çok istemci yazılım vardır  Office Outlook, Windows Mail ve Mozilla Thunderbird vb. E-Posta Protokolleri

35  Bilgisayarınızdaki e-posta istemci yazılımları varsayılan olarak sunucudan e- posta mesajını alır ve siler  Mesaj alırken silinmemek üzere de ayarlanabilir  Hemen hemen tüm posta sunucularının web arayüzü de vardır  Bu arayüzler, mesajlar bir istemci tarafından alınıp silinmedi ğ i sürece, internet üzerinden mesajları yönetmenizi sa ğ lar  Ayrıca bir çok site, sadece web tabanlı eri ş ime ücretsiz izin verirken, POP3 ve SMTP için ya ücret ister, ya da desteklemez  Hotmail ve Yahoo gibi siteler, web tabanlı mail hizmeti verir WebMail Uygulamaları

36  Bütün istemci yazılımlar, benzer kurulum ekranları kullanır  E-posta adresi, ş ifresi, sunucu ismi veya IP adresleri gereklidir  Sunucu adresleri, tahmin edilebilir ş ekilde benzerdir  mail.cizgi.com.tr / pop.gmail.com / smtp.gmail.com POP3 E-Posta Kurulumu

37  HTTP, metin tabanlı web sayfalarını transfer ederken, FTP protokolü dosya transferi amacıyla kullanılır  Web tarayıcı yazılımlar basit düzeyde FTP’yi destekler  Genellikle özel geli ş tirilmi ş FTP istemcileri kullanılır  WS FTP, CuteFTP, Filezilla vb.  Genel FTP sunucular isimsiz (anonymous) giri ş e izin verir  Daha çok web sitesi yöneticileri sunuculara dosya yüklemek için kullanır FTP: Dosya Transfer Protokolü

38  Uzak masaüstü ba ğ lantısı, XP ve sonrasında kurulu gelir  Bilgisayarın adı veya IP adresi ile eri ş ilebilir  Yerel eri ş im hesaplarından birisi kullanılmalıdır  Eri ş im hızına göre uzak bilgisayarın hangi özelliklerinin ba ğ lantı yapan bilgisayarda gösterilece ğ i belirlenebilir  A ğ yöneticileri özellikle sunucu bilgisayarların yönetiminde kullanırlar  Ayrıca VPN gibi güvenli ba ğ lantılarla, a ğ dı ş ından yerel bilgisayarlara eri ş mek için de yaygın olarak kullanılır  Yerel bilgisayarda uzak ba ğ lantılara izin verilmi ş olması gerekir Uzak Masaüstü Bağlantısı

39  Microsoft’un uzak masaüstü yazılımın bir çok alternatifi vardır  Bu yazılımlar bilgisayarın ba ş ındaymı ş gibi eri ş menize izin verir  Uzak masaüstü yazılımda kontrol tek kullanıcıya verilirken, aynı anda iki kullanıcının denetimine de izin veren yazılımlar vardır  VNC ücretsiz ve popüler uzaktan eri ş im yazılımıdır  Bu yazılımlarla uzaktan eri ş im sa ğ lamak için hem eri ş en, hem de eri ş ilen sistemlerde uyumlu sürümler kurulu olmalıdır  Bu yazılımlar Macintosh bir sistemden Windows bir sistem yönetilebilir Diğer Uzaktan Yönetim Yazılımları

40  Windows’un Microsoft Pasaport tabanlı bir hizmetidir  Kullanıcı, online durumda olan di ğ er bir MSN kullanıcısını kendisine yardım etmesi için internet üzerinden davet eder  İ lk etapta yardım eden ki ş i davet eden ki ş inin masaüstünü görüntüleyebilir  Ardından kullanıcının ikinci bir iznine tabi olarak, denetimi de alabilir  Bu esnada 2 kullanıcı da masaüstünü görüntüleyebilir  Hızlı bir internet ba ğ lantısı gerektirir Windows Uzaktan Yardım

41  Kullanıcıların dosyalarını di ğ er kullanıcılarla payla ş masını sa ğ lar  Herhangi bir sunucu yazılımı yoktur  Bu amaçla geli ş tirilen yazılımlar çoklu P2P eri ş imleri sa ğ lar  Bu ş ekilde bir dosyayı payla ş an birden fazla kullanıcı varsa, dosya payla ş ılan tüm kullanıcılardan parça parça talep edilir  Daha çok müzik dosyalarının (mp3) payla ş ımında popülerdir  Napster, Kazaa, BitTorrent  Ço ğ u yasal problemler ya ş ar… P2P Dosya Paylaşım Yazılımları

42  Ev kullanıcılarının internet dünyasına giri ş kapısıdır  Bir dönem mIRC scriptleri ünlü olsa da Microsoft Live Messenger ve Google Talk en popüler yazılımlardır  Bu yazılımlar HTTP ileti ş imini kullanırlar ve içerikler bir güvenlik önlemi alınmadan aktarılır  A ğ ı izleyen bir yazılım, mesaj içeriklerini okuyabilir  Ki ş isel veya gizli bilgilerin kullanılmamasını ö ğ ütleyin  Ayrıca mIRC gibi scriptler ciddi güvenlik açıklarına sebep olabilir Anlık Mesajlaşma Yazılımları

43  Sesli ça ğ rıların a ğ üzerinden yapılmasını sa ğ lar  Herhangi bir yüksek hızlı ba ğ lantı ile çalı ş abilir  VoIP, bir çok protokolü aynı anda kullanır  Bu amaçla geli ş tirilen bir çok yazılım ve donanım vardır  SkyPE, Live Messenger, Google Talk, IP Telefonlar  Klasik telefon ş ebekelerine yapılan entegrasyonlarla, popüler biçimde internet üzerinden telefon görü ş mesi imkanı da sunar VoIP: Voice Over IP

44  Online oyunlar, bir çok protokolü aynı anda kullanırlar  Hızlı ve sa ğ lıklı bir ba ğ lantı olmaz ise, verim alınamaz  Sürekli ve kar ş ılıklı olarak ses ve veri aktarımını gerektirir Online Oyunlar


"Modemler ve Internet BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları