Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK Prof.Dr. Şükrü KIZILOT MARMARİS, 17 Şubat 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK Prof.Dr. Şükrü KIZILOT MARMARİS, 17 Şubat 2012."— Sunum transkripti:

1 GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK Prof.Dr. Şükrü KIZILOT MARMARİS, 17 Şubat 2012

2 2012 BÜTÇE YASASI (Milyar TL) GİDERLER350.9 Faiz Hariç Giderler300.6 GELİRLER329.8 Vergi Gelirleri277.7 BÜTÇE AÇIĞI21.1 Faiz Dışı Fazla29.1

3 2012 BÜTÇE YASASI BAZI GİDER KALEMLERİ (350 milyar TL) (Milyar TL) Personel Giderleri (% 23)81.7 Sosyal Güvenlik Devlet Prim Giderleri 14.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri28.9 Faiz Giderleri (% 14)50.3 Cari Transferler130.2 Sermaye Giderleri vs.45.5

4 2012 BÜTÇE YASASI Vergi Gelirleri (278 Milyar TL) (Milyar TL) Gelir Vergisi (% 19.4)53.8 Kurumlar Vergisi (% 9,8)27.2 Dahilde Alınan KDV (% 12.1) 33.6 İthalde Alınan KDV (% 19.4) 53.9 ÖTV (% 25.4)70.6 MTV6.7 BSMV4.5 Damga Vergisi7.3 Harçlar9.3 87,5

5 2011 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (Milyon TL) 2011 Ocak-Aralık Gerç. Değişim Oranı (%) BütçeGerç.%Ocak-Aralık Bütçe Giderleri312.573313.302100,26,4 Faiz Hariç Giderler265.073271.090102,310,2 Faiz Giderleri47.50042.21288,9-12,6 Bütçe Gelirleri279.026295.862106,016,4 Vergi Gelirleri232.220253.765109,320,5 Bütçe Dengesi-33.54617.43952,0-56,5 Faiz Dışı Fazla13.95424.773177,5201,5

6 2011 VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL) 2011 Ocak- Aralık Gerç. Değişim Oranı (%) BütçeGerç.% Ocak-Aralık Gelir Vergisi47.34648.807103.120,8 Kurumlar Vergisi23.14926.993116,629,0 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 26.83029.956111,713,8 Özel Tüketim Vergisi61.14664.189105,012,1 Bank. ve Sig. Mu.V.4.2784.288100,220,1 İthalde Alınan KDV41.04048.685118,634,5 Damga Vergisi5.7406.464112,627,2 Harçlar7.8378.303105,918,0 Diğer14.85416.081108,317,1 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Toplamı 232.220253.765109,320,5

7 77 2011 TORBA YASA GELİRLERİ (Milyon TL) Vergi, faiz, ceza…………………….13.3 Sigorta primi, faiz vs. …………….. 8.7 (23.11.2011) TOPLAM …………………………….22 Not : Vergi Ocak 2012 dahil 14.335

8 88 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 1 Temmuz 2012’de Yürürlüğe Giriyor  Çok önemli değişiklikler var.  Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var.  Ciddi para cezaları ve hapis cezaları var.

9 99 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 6 KİTAPTAN VE 1535 MADDEDEN OLUŞUYOR 685’İ (% 45’i) önceki maddelerin dilini daha anlaşılır hale getirme şeklinde. 1) Ticari İşletme, 2) Ticaret Şirketleri, 3) Kıymetli Evrak 4) Taşıma İşleri 5) Deniz Ticaret 6) Sigorta Hukuku

10 1010 HAZIRLANACAK İKİNCİL MEVZUAT Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 14.2.2011’den itibaren;  Ticaret sicil tüzüğünü 6 ay içinde  İkincil mevzuatı (3 tüzük, 9 yönetmelik, 17 tebliğ) BİR YIL İÇİNDE HAZIRLAMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE İDİ… (6103 SK Md. 42/1)

11 1111 YENİ TTK İLE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATLAR TTK İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK TÜZÜKLER  Ticaret Sicili Tüzüğü (Madde 26)  Denetleme Tüzüğü  Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü (Madde 1527/5)

12 1212 YENİ TTK İLE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATLAR TTK İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK YÖNETMELİKLER  Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasında Aranan şartlar ve Odalar Arası işbirliği Yönetmeliği (Madde 24/3)  Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (Madde 400/1)  Denetçinin Denetimi Yönetmeliği  Kobi Tanımı Yönetmeliği (Madde 1522)  İnternet Sitesi Yönetmeliği (Madde 1524/4)  Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği (Madde 1527/6)  Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği  Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (Kendisine Genel Kurulda katılma hakkı veren)  Yıllık Faaliyet Raporu Zorunlu Asgari İçeriğinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

13 1313 YENİ TTK İLE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATLAR TTK İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK TEBLİĞLER  Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ  İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği  Birikimli Oy Tebliği  Kâr Avansı Tebliği  Uygulama Tebliği  Şirketler Topluluğu Tebliği  Kayıtlı Sermaye Tebliği  Finansal Tabloların İlanı Tebliği  Eski Türe Dönüş Tebliği  Anonim şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas Ve Usullerine ilişkin Tebliğ  Geçici Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurların Belirlenmesine ilişkin Tebliğ  Unvan da iltibas Tebliği/Genelgesi(Birbirine benzeyenleri ayrıştırma)

14 1414 SON TARİH 14 ŞUBAT 2012 İDİ 3 TÜZÜK 9 YÖNETMELİK 17 GENEL TEBLİĞ HENÜZ YAYIMLANMADI!.. YAYIMLANMAYACAK DA…

15 1515 ÖNEMLİ BİR YENİLİK TEK KİŞİLİK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET  Kuruluşu mümkün  Yönetim Kurulu da tek kişilik olabilecek. Ortak olması da şart değil.  Mevcut şirketleri tek kişiliğe dönüştürmek mümkün

16 1616 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Anonim ve limited şirketler 14 Ağustos 2012’ye kadar sözleşmelerini Yeni TTK ile uyumlu hale getirecekler. (Md. 22) Bunun için Yeni TTK’nın şirketler yönünden incelenip, değişikliklerin belirlenmesi gerekiyor.

17 1717 ASGARİ SERMAYE Limited Şirket 10 bin TL A.Ş. 50 bin TL 3 yıl içinde (14.02.2014’e kadar) sermayesini yükseltmeyen şirketler İNFİSAH etmiş (sona ermiş) sayılır (6103 Sayılı Kanun Md. 20)

18 1818 DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  YTTK göre İşletme Defteri kaldırılıyor.  Bilanço Esasına göre kayıt tutmak tüm tacirler için geçerli olacaktır.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talebi üzerine Esnaf ve KOBİ’lerin tanımı BKK ile belirlenecektir.  VUK taslağına göre; Vergi Kanunlarına göre tutulacak defterlerinde TTK göre tutulacağı öngörülmektedir.

19 1919 TEK KİŞİLİK KİŞİLİK ŞİRKETİN BİLDİRİMİ Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirir.

20 2020 YENİ TTK - ŞİRKET ORTAKLARINA - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AKRABALARINA BORÇLANMA YASAĞI GELDİ (TTK Md. 358 ve 395)

21 2121 ORTAKLARIN ŞİRKETE OLAN BORÇLARININ TASFİYESİ Anonim ve limited şirketlerin ortakları şirkete olan borçlarını Kanun’un yürürlüğünden itibaren üç yıl içinde nakdi ödeme ile kapatmak zorundadır. Aksi halde şirket alacaklıları şirkete borçlu ortağı takip yoluyla şirketten alacaklarını tahsil edebileceklerdir. Ayrıca borcunu kapatmamış borçlu ortağa 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecektir. (TTK Md.562)

22 2222 ŞİRKETTEN ALINAN BORÇ  ORTAKLARA ŞİRKETTEN BORÇ PARA ÇEKMEK YASAK. (Md. 358)  BORÇ PARA ÇEKENE 300 GÜNDEN AZ OLMAMAK BİR DEFADA 730 GÜNÜ AŞMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI. (Md. 562/c)  PARA CEZASI ÖDENMEZSE EN AZ 300 GÜN HAPİS

23 2323 ŞİRKETTEN ALINAN BORÇ  ORTAKLAR YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA BORÇ ÇEKERSE NE OLACAK?  ADLİ PARA CEZASI 20-100 TL  CEZADA EN AZ SÜRE VAR AZAMİ YOK  BORÇ PARA KAÇ TL BELLİ DEĞİL BİN TL DE 1 MİLYON TL DE AYNI; 300 GÜN

24 2424 FAİZ SERBEST BORÇ YASAK KENDİ ŞİRKETİNİZDEN (% 100’Ü SİZE AİT OLSA DAHİ) BORÇ PARA ÇEKERSENİZ 300-730 GÜN ADLİ PARA CEZASI ÖDEMEZSENİZ HAPİS KOYDUĞUNUZ SERMAYEYE FAİZ ALIRSANIZ, İŞTE O SERBEST. (Md. 132)

25 2525 PARA ÇEKENE 5 YILA KADAR HAPİS  Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi 3 yılı geçemez.  Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyet halinde bu süre BEŞ YILI geçemez. (5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Md. 106/7)

26 2626 BİR İDDİA “AVRUPA’DA ŞİRKETE BORÇLANANA 5 YIL HAPİS 375 BİN EURO CEZA” Prof.Dr.Ünal TEKİNALP (Kaynak : 3.2.2012 / SABAH / S. YAŞAR) DOĞRUSU : BÖYLE BİR UYGULAMA YOK. FRANSA TTK Article L-241-3’TE ŞİRKETTEN MAL KAÇIRANA VAR.

27 2727 TEK KİŞİLİK ŞİRKETLERE DE YASAK ANLAMLI DEĞİL Tek Kişilik A.Ş ve Ltd. Şirketlerde de ortakların şirketten borç alması yasak. Niçin yasak? Burada, hak kaybı doğacak ortak olmamasına rağmen yasak

28 2828 İNŞAATÇILAR NE YAPSIN? YILLARA YAYGIN İNŞAATLAR 5 YIL SÜRÜYORSA, 5 YIL KÂR DAĞITILAMIYOR, ÇÜNKÜ YASA BÖYLE! “5 YIL YEMEDEN İÇMEDEN YAŞAYAN ADAM” OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

29 2929 BAZI HARCAMALARA ŞİRKETTEN PARA ÇEKME İDDİASI  Yemek Faturası,  Çelenk ya da çiçek gider,  Gazeteye vefat ilanı,  Seyahat gideri, cep telefonu konuşmaları vs.

30 3030 ŞİRKETTEN PARA ÇEKME  Faturasız mal satıldığı iddiası,  Bir kısım hasılatın kayıt dışı bırakıldığı iddiası,  Apartman dairelerinin tapuda düşük gösterildiği iddiaları ve bu yöndeki raporlar.

31 3131 ŞİRKETTEN PARA ÇEKME MALİYE ile GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA BİR KOORDİNASYON KURULMASI VE GELİRİNİ GİZLEDİĞİ İDDİASIYLA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORLARININ ALINMASI

32 3232 YASAK PARA ÇEKME İLE SINIRLI DEĞİL ŞİRKET ORTAĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YAKINLARI, AYIN OLARAK DA BORÇLANAMAYACAK, ŞİRKETİNDEN VADELİ MAL ALAMAYACAK

33 3333 AKRABAYA VADELİ SATIŞ YASAK Üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımları, şirkete nakit ve ayın borçlanamayacaklar. (Md. 395/2)

34 3434 HISIMLAR KİM? • Kan Hısımları: Anne, baba, çocuk, kardeş, torun, dede, nine, kardeş çocukları, hala, dayı, teyze. • Sıhri Hısımlar : Kayınvalide, kayınpeder, kayın, baldız, görümce, çocukları, eşin dayısı, amcası, halası

35 3535 AKRABAYA SATIŞ YASAĞI  Otomobil Bayii: Dayı’ya baldıza  İnşaat Şirketi: Yön.K.Üyesi, amca  Beyaz Eşya Mağ.: Kayınvalideye, teyzeye  Konfeksiyon Mağ.: Görümceye, enişteye vadeli ya da taksitli satış yasak.

36 3636 AKRABAYA VADELİ SATIŞ YAPTIRIMI  300 günden başlayan “ADLİ PARA CEZASI” (Md. 562/5-d)  Ödemezse 300 günden başlayan HAPİS  Hapis cezası en fazla 3 yıl olabiliyor.  Birden fazla mahkumiyet BEŞ YILI geçemiyor (5275 Sayılı K. Md. 106/7).

37 3737 AKRABAYA VADELİ SATIŞTA UNUTULANLAR  Limited Şirket ortaklarının akrabalarına satış yasak değil. MÜDÜRÜ ve yakınlarına da değil.  Anonim şirket; ortak ve yönetim kurulu üyesi olmayan genel müdür ve müdüre ve hısımlarına yasak değil.

38 3838 CİDDİ BİR UNUTKANLIK BORÇ PARA ÇEKME YASAĞI LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN GETİRİLMİŞ. MÜDÜR İÇİN UNUTULMUŞ. MÜDÜR EN YETKİLİ KİŞİ. ŞİRKETİ TEMSİL VE YÖNETİMİNDE YETKİLİ. ORTAK OLMAYAN MÜDÜR OLABİLİR. (Md. 623)

39 3939 CİDDİ BİR UNUTKANLIK Yönetim kurulu üyesi ve onun eşi, çocuğu, anne babası ve kardeşi ile üçüncü derece dahil, kan ve kayın hısımlarına yasaklama var ama yönetim kurulu üyesi olmayan ortağın yukarıdaki yakınları için borçlanmayı yasaklama unutulmuş!

40 4040 AVANS KÂR DAĞITIMI YENİ TTK’NIN 509. MADDESİNE GÖRE; KÂR PAYI AVANSI DAĞITILABİLİR BUNUN İÇİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN BİR TEBLİĞ YAYIMLAMASI GEREKİYOR

41 4141 BİR KOYUNDAN 4 POST VERGİSİ VERGİ YASALARINA GÖRE ŞİRKETTEN BORÇ ALINAN PARA  KURUMLAR VERGİSİ  YÜZDE 15 STOPAJ  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ  KDV (% 18) VAR

42 4242 ŞİRKETE VERİLEN BORÇ TTK Hazırlayan Komite Başkanı Prof. Ü. TEKİNALP’İN AÇIKLAMASI ORTAĞIN ALACAĞI GÖZÜKÜYORSA, BUNUN NASIL DOĞDUĞU İSPAT EDİLEMİYORSA FATURASIZ SATIŞ YAPILDIĞI VE ORTAKLARA AKTARILDIĞI SONUCUNA VARILIR (Habertürk – 8 Ocak 2012)

43 4343 FATURALARIN FOTOKOPİSİ SAKLANACAK İşletmeyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin;  Fotokopisi,  Karbonlu kopyası  Mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzeri bir kopyasını Yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü (Y. TTK Md. 64/2) Aksi halde 4-73 bin TL arasında adli para cezası ödemezse HAPİS (Md. 64/2, 562/1-b)

44 4444 NOTERLERE MÜJDE Yeni Defterler Geldi TİCARİ DEFTER SAYISI ARTIYOR Mevcut ticari defterlerin yanı sıra; 1) Pay defteri, 2) Yönetim kurulu karar defteri 3) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri de ticari defter sayılacak (TTK Md. 64/4)

45 4545 DEFTERLERİN KAPANIŞI DA TASDİK ETTİRİLECEK Bütün ticari defterlerin - Açılışları, - Kapanışları her yıl NOTER’E onaylatılacak. Defterlerin kapanışı 6. ayın sonuna kadar tasdik ettirilecek. (Md. 64/3)

46 4646 KAPANIŞ TASDİKİ AVRUPA ÜLKELERİNİN TAMAMINDA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR. OYSA BIRAKIN AVRUPA’YI DÜNYADA DEFTERLERİN NOTERE KAPANIŞ TASDİKİ YOK. “GERÇEK DIŞI” iddialarla yapılan düzenleme haklı gösterilmek isteniliyor.

47 4747 TASDİK YAPTIRMAYAN YANDI AÇILIŞ VEYA KAPANIŞ TASDİKİNİ YAPTIRMAYANLAR (BİRİNİ DAHİ YAPTIRMASA) 4-73 bin TL arasında adli para cezası, ödenmezse HAPİS (TTK Md.64/3, 562/1-c ve 5275 Sayılı Kanun Md.106)

48 4848 DEFTERLERİN AÇILIŞ TASDİKİ Kapanış tasdiki yaptırmanın süresi yasada 6’ıncı ayın (Haziran’ın) sonuna kadar diye belirtilmiş ama açılış tasdiki, yeni işe başlayanlar, yıl içinde defteri dolanlar vs. belirtilmesi unutulmuş.

49 4949 TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASI Yeni TTK (dünyada böyle bir uygulama olmadığından bahisle) ticari defterlerin kesin delil olma özelliğini kaldırıyor ve bu defterleri hakimin takdirine bağlı delil haline getiriyor.

50 5050 DEFTERLERE ZAMANINDA KAYIT YAPILMAMASI  Zamanında kayıt yapılmaması  Eksik kayıt yapılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca tespit edilirse 200 günden başlayan ADLİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE HAPİS (Md. 562/1-d)

51 5151 KAYIT SÜRESİ UNUTULMUŞ!.. Defter ve belgelere kayıt zamanı Yeni TTK’da belirtilmemiş. Vergi Usul Kanunu’na atıf da yapılmamış. VUK’da 10-45 günlük süre var. TTK’da 1 gün bile yok!..

52 5252 DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK VEYA EKSİK İBRAZ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına ibraz edilmemesi ya da eksik ibrazı 3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS (Md. 562/4)

53 5353 DOĞRUDAN KIRMIZI KART  Defterlere zamanında kayıt yapılmaması veya eksik yapılması, önce ADLİ PARA CEZASI, ödenmezse HAPİS CEZASI  Defter ve belgeleri ibraz etmeme de DOĞRUDAN KIRMIZI KART yani doğrudan HAPİS (3 AYDAN 2 YILA KADAR)

54 5454 SÜRE UNUTULMUŞ! Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi olayında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası konulmuş. Ancak ibraz süresinin kaç olacağı belirtilmemiş. Örneğin VUK’da 15 günlük ibraz süresi var. TTK’da yok.

55 5555 FATURA VE FİŞE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜR İSMİ ŞAHIS İŞLETMESİ VE ŞİRKETLER FATURA, FİŞ, GİDER PUSULASI VE KULLANDIKLARI HER TÜRLÜ KAĞIDA VE BELGEYE; SİCİL NUMARASI, TİCARET ÜNVANI, İŞLETMENİN MERKEZİ, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, MÜDÜRLER VE YÖNETİCİLERİN ADI-SOYADI YAZILACAK. (Md. 39/2)

56 5656 FATURA, FİŞ VE HER TÜRLÜ KAĞIT VE BELGEYE  Taahhüt edilen sermaye  Ödenen sermaye  İnternet sitesi adresi  İnternet no.su da yazılacak (Md. 39/2)

57 5757 AVRUPA’DA İSİMLERİN SERMAYENİN VS. YAZILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL DEĞİL AVRUPA DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKEDE YOK

58 5858 MEVCUT FATURALAR ÇÖPE Yeni TTK ile belgelere yazılması istenen bilgiler, mevcut faturalarda ve diğer belgeler ile işletmede kullanılan her türlü kağıtta olmadığı için MEVCUT FATURALAR ve diğer belgeler ile kağıtlar GEÇERSİZ OLACAK.

59 5959 MATBAACILAR YAŞADI Yeni TTK (ertelenmezse) 1.7.2012’de YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR TÜM BELGELER (Fatura, İrsaliye, Gider Pusulası) BAŞTAN BASTIRILACAK, YENİ DEFTERLER DE BASILACAK

60 6060 YAZAR KASA FİŞİ VE HER TÜRLÜ KAĞIT  Yazar kasa fişine; yöneticilerin adı soyadı vs. yazmak zor.  Her türlü kağıda niçin yazılacak?  İşletmede kullanılan HER TÜRLÜ KAĞIT deyimi kullanılmış ama her türlü kağıt tanımı yapılmamış! (Md.39/2)

61 6161 BİR SORU: “Şirketlerimizde, çok sayıda yönetici var. Zaman zaman ayrılanlar oluyor. Bu gibi durumlarda bilgiler de değişmiş oluyor. YENİDEN Mİ BASTIRACAĞIZ?”

62 6262 İNTERNET SİTESİ MECBURİYETİ  Şirketin Finansal Tabloları (Geliri, gideri, kasası ve bankasındaki paralar, borçları, alacakları vs. herkesçe bilinecek)  Denetim Raporları ( Denetçi, Özel Denetçi ve İşlem Denetçisi)  Yönetim Kurulu Başkan, Üye ve Yönetici Ücretleri, ödenen her türlü paralar, seyahat giderleri (Md. 1524)

63 6363 İNTERNET SİTESİ  Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler,  Yönetim kurulunun yıllık raporu,  Bilgiler EN AZ 6 AY, FİNANSAL TABLOLAR 5 YIL kalacak.  SOKAKTAKİ ADAM DAHİL HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK OLACAK

64 6464 BAZI ÖNEMLİ SORUNLAR  ÖZELLİKLE KASA VE BANKALARDA MEVCUT PARALARIN AÇIKLANMASI  ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MÜDÜRLER, YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİNİN AÇIKLANMASI,  ALACAKLARIN İSTENİLMESİNDE BANKA HESAPLARININ BORÇLUYA MALZEME OLACAĞI  TERÖR, HIRSIZLIK, SOYGUN VS.

65 6565 CİDDİ BİR SORUN “HANIM BENİ PERİŞAN EDER… BİR ŞİRKETTE YÖNETİCİYİM. HANIM MAAŞ VS. GELİRLERİMİN YARISINI BİLİYOR. İNTERNETTEN ÖĞRENİRSE BENİ PERİŞAN EDER…”

66 6666 BİR BAŞKA CİDDİ BİR SORUN HANIM 2 YILDIR RANGE ROVER İSTİYOR, “Durumunuz müsait değil” DİYE ATLATIYORDUM. İNTERNETTE HER ŞEY AÇIKLANINCA BEN NE YAPACAĞIM ? (E.S.)

67 6767 ADI OLMAYAN DEFTER Madde-1524/6’da “METİN HALİNE GETİRİLECEK. TARİH VE SAATİ BELİRTİLEREK NOTERLİKÇE ONAYLI BİR DEFTERE YAZILIR VEYA YAPIŞTIRILIR” deniliyor. HANGİ DEFTER? BELLİ DEĞİL

68 6868 İNTERNET SİTESİ 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 AY İÇİNDE OLUŞTURULACAK (1.10.2013’E KADAR) (Bu tarihten sonra kurulan şirketlerin durumu ile ilgili açıklama yok!)

69 6969 İNTERNET SİTESİ OLMAMASI YA DA EKSİK OLMASI CEZASI 6 aya kadar HAPİS ve 300 güne kadar adli para cezası EKSİK bilgiye 3 aya kadar HAPİS 100 güne kadar adli para cezası var. (Adli para cezası ödenmezse o da ayrıca hapse çevriliyor) (Md. 562/12)

70 7070 TİCARİ SIRRI AÇIKLAYANA DA CEZA AÇIKLAMAYANA DA!  Bankacılık Kanunu: Müşterilerin sırlarının açıklanması yasak (Md. 73/2). Açıklayana 1-3 yıl hapis, 5.000 gün adli para cezası var (TCK Md. 239).  Vergi Usul Kanunu: Vergi mahremiyeti var. AYNI CEZA  YTTK: Açıklamayana; 6 aya kadar HAPİS 100-300 gün adli para cezası…

71 7171 AVRUPA’DA İNTERNETTE HERŞEYİN AÇIKLANDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL BİRÇOK ÜLKEDE MECBURİYET YOK. OLANLARDA DA TİCARİ SIRLAR AÇIKLANMIYOR (Örn. Bankadaki paralar vs.)

72 7272 MUHASEBE STANDARTLARI KURUMU  Yeni TTK’da belgeler, bilanço, defterler vs. ile bağlantılı Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu lağvedildi.  Kamu Gözetim ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu.  Şu anda değerleme, defter tutma, envanter, bilanço, belgeler vs. Yeni TTK’daki 100 civarında maddede kavramlar değişti. SANAYİ VE TİC. BAKANLIĞI DEĞİŞTİ.

73 7373 SPK, BDDK, EPDK DENETİM YETKİLERİ KALDIRILDI  2 KASIM 2011 TARİHİNDE R. GAZETE’DE YAYIMLANAN 660 SAYILI K. İLE BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİ SPK VE TÜRMOB’DAN ALINDI.  TMSK TASFİYE EDİLDİ.  SPK, BDDK, EPDK’NIN LİSANS VERME, SINAV YAPMA VE BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLERİ KALDIRILDI.

74 7474 DENETİM VE STANDARTLAR  Kagömdes Türkiye Muhasabe ve Denetim Standartlarını oluşturacak.  BAĞIMSIZ DENETİM TEK BİR MERKEZDEN SEVK VE İDARE EDİLECEK.

75 7575 SERMAYEYE FAİZ ALMAK Faiz ve ücret alma hakkı (Md. 132) Şirket sözleşmesiyle ortakların koydukları sermaye için faiz almaları kabul edilebilir.

76 7676 İLGİNÇ BİR TABLO ŞİRKETİNDEN PARA ÇEKENE HAPİS VAR ŞİRKETE KOYDUĞU SERMAYE İÇİN FAİZ ALANA HAPİS YOK!

77 7777 ŞİRKET KURULUŞUNDA SERMAYE BANKAYA YATIRILACAK Blokaj yeniden geldi. % 25’i tescilden önce Gerisi de tescili izleyen 24 ay içinde şirket adına bankaya yatırılacak. Bankaya yatırılan parayı şirket tüzel kişilik kazanınca serbest bırakacak.

78 7878 ULTRA VİRES KALKTI Şirketler, ana sözleşmelerinde yazılı olmayan konularla da uğraşabilecekler.

79 7979 YÖNETİM KURULU  Tek kişilik de olabiliyor. (Md. 359)  Yönetim Kurulu Üyesi ortak olmayabilir.  En az dörtte biri yüksek okul mezunu olacak (Md. 359/3). (Tek üyelik de yok).

80 8080 YÖNETİM KURULU’NDA 1/4’ÜN HESABI  1. için yüksek okul şart değil  2,3,4 = 1 Yönetim Kurulu Üyesi  5,6,7,8 = 2 Yönetim Kurulu

81 8181 YÖNETİM KURULU  Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek.  En çok 3 yıl süreyle seçiliyor (Md. 362)  Aynı kişi tekrar seçilebilir.  Üyelik boşalırsa, yönetim kurulu seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.  Genel kurul haklı bir sebep varsa Yönetim Kurulu her zaman görevden alabilir (Md. 364).

82 8282 SORUMLULUKLARIN DEVRİ (MEVCUT TTK) Mevcut TTK’da, sadece A.Ş.’lerde;  Ana sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla,  Görev, yetki ve sorumluluklar murahhas azalara ve ortak olmayan murahhas müdürlere devredilebiliyordu. Bu devir özellikle de naylon fatura ve kaçakçılık suçu olayında önemliydi (Md. 317, 319).

83 8383 YENİ TTK YÖNETİMİN VE SORUMLULUKLARIN DEVRİ Ana sözleşmeye konulacak bir hükümle, görev dağılımı yapacak ve düzenlenecek bir İÇ YÖNERGEYE göre, yönetim kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devredilebilecek. (Md. 366, 367)

84 8484 YÖNETİM KURULU  Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.  Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınır.  Birbirini temsilen oy ya da vekil aracılığıyla toplantıya katılma mümkün değil.  Kararlar, toplanmadan bir üyenin yazılı önerisinin üye tam sayısının onayı ve kararın imzalanması ile de alınabilir.

85 8585 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MALİ HAKLARI Tutarı ana sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak koşuluyla HUZUR HAKKI, ÜCRET, İKRAMİYE, PRİM VE YILLIK KÂRDAN PAY ÖDENEBİLİR (Şirketten para çekme yasağı göz önüne alındığında bu önemli)

86 8686 YÖNETİM KURULU Yönetimin Devri : Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönetmeliğe göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetimin bu anlamda devri, organsal işlevin devridir. Devir, bir devir yönergesi ile yapılacaktır.

87 8787 YÖNETİM KURULU Yönetmelik üretim öncesini, üretimi, pazarlamayı, muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla şemasını içerir; “yönetimi” bir bütün halinde düzenler. Yönetmelikte örgüt şemasının verilmesi yeterli değildir; karar ve atama yetkiler ile işletmenin teknik, ticari ve hukuki açından yönetimine ilişkin esasları da içermelidir.

88 8888 YÖNETİM KURULU SİGORTA Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarara, şirket sermayesinin yüzde yirmi beşini aşan bir bedelle sigorta ettirilerek; şirket teminat altına alınabilir. (Md. 361)

89 8989 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU Yönetim Kurulu üyeleri, yükümlülüklerini ihlal ederlerse ve kusurlarının bulunmadığını ispatlamazlarsa; şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. (Kusur Karinesi Md. 553)

90 9090 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi halinde zarardan sorumludur. (Kusur Karinesi Md. 553)

91 9191 KENDİ PAYLARINI ALMA Bir şirket kendi paylarını, esas ve çıkarılmış sermayesinin en çok % 10’u oranında iktisap veya rehin olarak kabul edebilir. Genel kurul, yönetim kurulunu en çok 5 yıl süre ile yetkilendirebilir. (Md. 379)

92 9292 GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA  Genel kurul toplantıya, ana sözleşmede belirtilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılır.  Bu çağrı, toplantı tarihinden “en az iki hafta önce” yapılır.  Pay sahiplerine de toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

93 9393 ÇAĞRISIZ GENEL KURUL • Eski TTK'nın 370. maddesindeki bu uygulama, Yeni TTK'da da aynen yer alıyor. • Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilirler ve bu toplantı nisabı (yetersayısı) var olduğu sürece, karar alabilirler. • Gündeme, oy birliğiyle olmak koşuluyla madde eklenebilir.

94 9494 GENEL KURULA KATILMAYA YETKİLİ PAY SAHİPLERİ • Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. • Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en az bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak, giriş kartı alırlar.

95 9595 GENEL KURULUN TOPLANMASI Daha ağır bir nisap yoksa SERMAYENİN EN AZ DÖRTTE BİRİNİ karşılayan payların sahipleri veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantı yapılamazsa ikinci toplantıda bu nisap da aranmaz.

96 9696 TEK KİŞİLİK A.Ş’DE İBRA A.Ş TEK KİŞİYE AİT İSE “İBRA” OLAYI ORTADAN KALKIYOR ÇÜNKÜ PAY SAHİBİ KENDİNİ İBRA EDEMEZ.(TTK Md 436) BAŞKA BİRİSİ YÖN.K.ÜYESİ SEÇİLİRSE OLUR.

97 9797 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ŞİRKET SERMAYESİNİN EN AZ YARISININ temsil edildiği genel kurulda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır

98 9898 AZLIK HAKKI Şirket sermayesinin en az onda birini (halka açık şirketlerde en az yirmide birini) oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan;  Genel kurulu toplantıya çağırmasını,  Genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları, gündeme koymalarını noter aracılığıyla isteyebilirler.  Yönetim kurulu en geç 15 gün içinde gerekli çağrıyı yapmazsa, çağrı istem sahiplerince yapılır.

99 9999 ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ • Ana sözleşmede aksi öngörülmemişse veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa, temsil yetkisi “çift imza” kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. • Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ya da müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin bulunması şarttır.

100 100100 BAĞIMSIZ DENETİM  Şirketiniz bağımsız denetimden geçmiyorsa, 1 Mart 2013 tarihine kadar bağımsız denetçi seçmeniz gerekiyor.  Yıl sonu stok sayımı bağımsız denetçi gözetiminde yapılacak  Yıllık faaliyet raporu bağımsız denetimden geçecek.

101 101101 BAĞIMSIZ DENETİM  Bağımsız denetçinin, finansal tablolar hakkında olumsuz görüş vermesi veya görüş vermekten kaçınması durumunda, genel kurulda denetlenen yıla ait kâr veya zarar ile ilgili karar alınmayacak.  Yönetim kurulu 4 iş günü içinde istifa edecek.

102 102102 PAY (HİSSE) SENETLERİ 1. Hamiline yazılı 2. Nama yazılı olabilir.  “Hisse senedi” terimi yerine “Pay senedi” terimi, kanuni terim olarak kabul edilmiştir.  Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için “hamiline yazılı” pay senetleri çıkarılamaz.  Payların bedelleri tamamen ödendiğinde hamiline yazılı hisse senedi çıkartılabilir.

103 103103 GEÇİCİ İLMÜHABER PAY SENEDİ SAYILIYOR  Eski Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde “Geçici ilmühaberin hisse senedinin yerini alacağı” yönünde hüküm vardı. Yeni TTK'da da bu yönde bir hüküm yer alıyor.  Buna göre; pay senedi bastırılıncaya kadar “ilmühaber” çıkartılabilir.  İlmühaberlere kıyas yoluyla “nama yazılı pay senetlerine” ilişkin hükümler uygulanacak (Yeni TTK Md. 486/2)

104 104104 GELİR VERGİSİ VE KDV YÖNÜNDEN İLMÜHABER  232 No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilmühaberlerin hisse senedi olarak kabul  edileceği belirtiliyor. Bunların iki yıl geçtikten sonra elden çıkartılması halinde, satıştan doğan kazanç “değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabi tutulmayacak.  KDV de uygulanmayacak.

105 105105 PAY (HİSSE) SENEDİ BASTIRILMASI  Pay senetlerini bastırmak izne tabi değil.  Paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren, “üç ay içinde” pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır (Yeni TTK Md. 486/2).  Yönetim kurulunun “Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı” tescil ve ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur.

106 106106 PAY SENEDİ OLMADAN HİSSE SATIŞI  Şirket hissesi pay senedine bağlanmamışsa, hisse devir sözleşmesi düzenlenir. Bu devir pay defterine yazılmakla hüküm ifade eder.  Pay senedine bağlı olmayan hisseler, ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç gelir vergisine tabidir.

107 107107 PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ  Pay senetlerinde;  Sermaye tutarı,  Tertibi ve yönetim kurulu kararının tescil tarihi,  İtibari değeri,  En az iki yetkilinin imzası, bulunmalı ve pay defterine kayıt edilmeli.

108 108108 PAY SENETLERİNİN DEVRİ  Hamiline Yazılı pay senetlerinin devri; şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.  Nama Yazılı paylar; aksi öngörülmedikçe, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devredilebilir.

109 109109 PAY SENETLERİNİN DEVRİ  Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir.  Miras, mirasın paylaşımı ve eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve cebri icra bunun istisnalarıdır.

110 110110 PAY DEFTERİ Şirket; • Senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, ünvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. • Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.

111 111111 HÜKÜMET KOMSERİ Komiser kavramı HÜKÜMET TEMSİLCİSİ olarak değiştirildi. Uygulama esasları bir yönetmelikle belirlenecek.

112 112112 A.Ş'LERDE MURAKIP(DENETÇİ) KALKIYOR  Okuryazarlık şartı bile aranmayan "murakıplık" kalkıyor.  En az bir SMMM veya YMM denetimi ya da Bağımsız Denetim kuruluşu geldi.  Şirket muhasebecisi dışında bir de Denetçi olacak ve ücret ödenecek.

113 113113 550.000 LİMİTED ŞİRKETE DE DENETÇİ DAHA ÖNCE ORTAK SAYISI 20’DEN AZ İSE DENETÇİ GEREKMİYORDU YENİ TTK’DA HEM MUHASEBECİ HEM DE AYRICA DENETÇİ GEREKİYOR

114 114114 DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREVDEN ALINMASI Denetçi, Şirket genel kurulunca; Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi; a) Yönetim kurulunun, b) Haklı sebeplerin gerektirmesi ve denetçinin taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir.

115 115115 1 MART 2013’E KADAR SÜRE MESLEK MENSUBU (SMMM YMM) İLE VEYA BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ İLE ANLAŞILACAK

116 116116 ŞİRKET DENETİMİ  Büyük ölçekli şirketler Bağımsız denetleme kuruluşlarınca,  Orta ve küçük ölçekli işletmeler SMMM veya YMM tarafından denetlenecek.

117 117117 DENETİMİN ÖNEMİ Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. (Md. 397/2)

118 118118 DENETİMİN SONUÇLARI 1) Olumlu görüş 2) Sınırlı olumlu görüş 3) Olumsuz görüş 4) Görüş vermekten kaçınma 3 ve 4’ün olması halinde Yönetim Kurulu’nun genel kurulu 4 iş günü içinde toplantıya çağırma ve istifa etme yükümlülüğü

119 119119 ÜÇ AYRI DENETİM DÜZENLENİYOR İhtiyaç duyulmasına bağlı olarak; 1) Bağımsız denetim, 2) İşlem denetçisi 3) Özel denetçi görevlendirilebilecek.

120 120120 İŞLEM DENETÇİSİ  Şirket kuruluşunun,  Sermaye artırımı veya azaltılması kararlarının,  Birleşme sözleşmesi ve Raporunun,  Bölünme sözleşmesinin,  Menkul kıymet ihracının vs. denetlenmesiyle görevli

121 121121 ÖZEL DENETÇİ  Hakim şirket yavru şirket ilişkileri yönünden uygulama alanı var.  Yönetim kurulunun kararlarıyla şirketi zarara uğratması söz konusu ise,  Herhangi bir pay sahibi Asliye Ticaret Mahkemesinden isteyebiliyor.  Genel kuruldan da istenebiliyor.

122 122122 DENETİM SÜREKLİ OLACAK  Büyük, küçük ve orta ölçekli,  Halka açık olan/olmayan,  Özel ve kamu,  Tüm anonim şirketleri  Sürekli denetimi yasa açıdan zorunlu.

123 123123 DENETÇİ OLAMAYACAKLAR  Şirket ortağı,  Şirket yöneticisi veya çalışanı,  Denetlenecek şirketin yön.kur. üyesi veya yöneticisinin üçüncü derece dahil akrabası ise.

124 124124 DENETÇİ EN FAZLA 7 YIL Denetçi bir şirkette kesintisiz olarak arka arkaya 7 yıl görev yapabiliyor. 7 yıl dolunca en az 2 yıl o şirkette görev yapamıyor.

125 125125 ŞİRKET İLE DENETÇİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI Şirket ile denetçi arasında; - Şirketin ve topluluğun yılsonu hesaplarına, - Finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, - İlgili kanunun, idari tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları hakkında, - Yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. - - Verilen bu karar kesin olup, dava giderlerinin borçlusu şirkettir.

126 126126 LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ Zorunlu hükümler belirtilecek (Md.576)  Ticaret ünvanı, merkezi  Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış işletme konusu  Esas sermayenin tutarı ve varsa imtiyazlar  Müdürler (adı-soyadı, ünvanları, vatandaşlıkları)  Yapılacak ilanların şekli (ŞİRKETİN MÜDDETİ KALDIRILDI)

127 127127 LTD SÖZLEŞMESİNDE VARSA BAĞLAYICI  Sermaye payı devrini sınırlama  Ortakların payı ön alım hakkı,  Şirket yönetiminin üçüncü kişiye bırakılması  Bilanço kârının kullanılması hk. kanundan ayrılan özel hükümler

128 128128 LTD PAY DEVRİ Noterden onaylı devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Sözleşmede ek ödeme, ön alım vb. koşullar varsa uyulması gerekir.

129 129129 LTD PAY DEVRİ  Genel kurul onayı gerekiyor (tek kişilikte yok).  GK. Her hangi bir sebep belirtmeden kaçınabilir.  Sözleşme ile sermaye payının devri yasaklanabilir.  Pay devri onayına ilişkin genel kurul kararı sicile tescil ettirilir.

130 130130 LTD’DE PAY SENEDİ Limited şirketlere “nama yazılı pay senedi” çıkarma olanağı getirilerek ortaklık ispat kolaylığı, hem de yükümlülükleri senede yazılarak şeffaflık sağlanıyor.

131 131131 LTD PAY DEFTERİ  Ortakların paylarının kaydedildiği ve diğer ortakların incelemelerine açık pay defteri tutulması zorunlu (Md.594)  Açılış ve kapanışı tasdike tabi.  Tek kişilik ortaklıkta da gerekli.

132 132132 LTD ORTAKLARA BORÇLANMA YASAĞI AŞ ortakları için geçerli olan 358. madde Ltd ortakları için de geçerli. (Md.644/b) FARK: Ortakların akrabalarına ve ortak olmayan müdüre kısıtlama yok.

133 133133 LTD DENETİM  Yaklaşık 550 bin Ltd şirket denetçi ile tanışacak. 1 Mart 2013'e kadar anlaşacak.  Hem muhasebeci hem denetçi olacak.  Ayrıca gerektiğinde işlem denetçisi olacak.

134 134134 LTD BORÇLAR VE ORTAKLAR  Vergi ve Primde ortaklık hisseleri oranında,  Diğer borçlarda ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri sermaye  paylarını ödemekle yükümlü.  Sözleşmede ön ödeme ve yan edim yükümlülüğü varsa onu da yerine getirecek.

135 135135 FATURA VE ÖDEME Sözleşmede ödeme günü belirtilmemişse; borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmadan mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır. 1- Faturanın borçlu tarafından alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda 2- Faturanın alınma tarihi belirsizse, mal veya hizmetin alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda. 3- Borçlu faturayı mal veya hizmetin tesliminden öne almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini izleyen 30 günün sonunda

136 136136 60 GÜNDE ÖDENECEK SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN ÖDEME SÜRESİ EN FAZLA 60 GÜN ALACAKLI ALEYHİNE AĞIR BİR HAKSIZ DURUM YARATMAMAK KOŞULUYLA ANLAŞMA İLE DAHA UZUN SÜRE MÜMKÜN

137 137137 KOBİ’LERE BORÇTA 60 GÜN  ALACAKLININ KOBİ VEYA TARIMSAL YA DA HAYVANSAL ÜRETİCİ OLMASI HALİNDE  BORÇLUNUN BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME SIFATINI TAŞIDIĞI HALLERDE ÖDEME SÜRESİ 60 GÜNÜ AŞAMAZ

138 138138 ŞİRKETLER ŞAHIS İŞL. DÖNÜŞEBİLİR  Şirketten para çekmeye adli para cezası ve hapis,  İnternet sitesini oluşturmayanlara hem hapis hem adli para cezası vb. uygulamalar Şirketlerin şahıs işletmesine dönüşmesine neden olabilir

139 139139 LİMİTED ŞİRKETLER ANONİME DÖNÜŞEBİLİR  1 Ortak Avantajı  A.Ş’de ortağın vergi ve sigorta borcundan sorumlu olmayışı  Halka açılma imkanı  Hisse Satışında A.Ş daha avantajlı (2 yıl ve sınırsız)  Hamiline hisse senedi avantajı

140 140140 2012 YILI VERGİ ARTIŞLARI MTV (Diploma, pasaport, ruhsat, yargı vs.) İDARİ PARA CEZASI USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI % 10,26 ARTTI

141 141141 EMLAK VERGİSİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2012’DE % 10,26 ARTTI EMEKLİLER, İŞSİZLER, EV HANIMLARINA YİNE VERGİ YOK

142 142142 2012 YILI KONUT KİRA GELİRLERİ İSTİSNASI 3.000 TL İŞYERİ KİRA GELİRLERİ BEYAN SINIRI 25 BİN TL AŞMASI HALİNDE TAMAMI BEYANA TABİ

143 143143 2012 YILI İŞYERİ KİRA GELİRİ YILLIK KİRA 110 BİN TL'YE KADAR VERGİ ÖDENMEYECEK AKSİNE VERGİ İADESİ ALINACAK (Stopaj mahsubundan kaynaklanıyor)

144 144144 2012 YILINDA GAYRİMENKULÜNÜ SATANLAR 5 YIL İÇİNDE SATILMASI “DEĞER ARTIŞI KAZANCI” 8.800 TL İSTİSNA VAR. BİRDEN FAZLA SATIŞ “TİCARİ KAZANÇ” KABUL EDİLİYOR

145 145145 MİRAS KALAN GAYRİMENKUL NE ZAMAN VE KAÇ TL’YE SATILIRSA SATILSIN GELİR VERGİSİ YOK ARSANIN KAT KARŞIĞI VERİLMESİ SONUCU ALINAN DAİRELERİN SATIŞINDA DA DURUM AYNI

146 146146 2012 YILI TAPU HARCI DEĞİŞMEDİ SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN ALICI VE SATICI BİNDE 16,5 “TAPU HARCI” ÖDEYECEK.

147 147147 2012 FAİZ, REPO, BONO VE TAHVİL GELİRLERİNİN VERGİSİ TUTARI NE OLURSA OLSUN BEYANA TABİ DEĞİL FAİZ VE REPO % 15, H.BONOSU VE D.TAHVİLİ % 10 STOPAJA TABİ

148 148148 2012 BORSA KAZANÇLARI TUTARI NE OLURSA OLSUN STOPAJ YOK ELDE EDİLEN GELİR BEYANA TABİ DEĞİL ÖRNEK : 2 MİLYON KAZANCIN GELİR VERGİSİ SIFIR

149 149149 KÂR PAYI VE TEMETTÜ GELİRİ  YARISI 25 BİN TL'Yİ AŞIYORSA BEYANA TABİ  200 BİN TL'NİN 100 BİN TL'Sİ BEYANA TABİ  275.600 TL'YE KADAR ÖDENECEK VERGİ ÇIKMIYOR

150 150150 YURT DIŞINDAKİLERİN  İŞYERİ KİRA GELİRİ  KÂR PAYI VEYA TEMETTÜ GELİRİ  FAİZ REPO VE TEMETTÜ GELİRİ TUTARI NE OLURSA OLSUN BEYANA TABİ DEĞİL

151 151151 2012 YILI ÜCRET GELİRLERİ  TUTARI NE OLURSA OLSUN BEYANA TABİ DEĞİL.  BİRDEN FAZLE İŞVERENDE DURUM DEĞİŞİYOR  BİRİNCİNİN DIŞINDAKİLER 25 BİN TL’Yİ AŞIYORSA BEYANA TABİ.

152 152152 2012 YILI ALIŞ-VERİŞLERİNDE FATURA-FİŞ KESME SINIRI 770 TL OLDU. 770 TL'YE KADAR FİŞ DÜZENLENECEK. AŞIYORSA FATURA ZORUNLU MÜŞTERİ İSTERSE 100 TL'YE BİLE FATURA VERİLMESİ GEREKİYOR.

153 153153 2012'DE FATURA DÜZENLEMEYENE FATURAYA YAZILMASI GEREKEN TUTARIN % 10’U ORANINDA (HER BİR FATURA İÇİN 180 TL’DEN AŞAĞI OLMAMAK ÜZERE) ÖZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI KESİLECEK BİR YILDA 88 BİN TL'Yİ AŞAMAYACAK

154 154154 2012 FİŞ DÜZENLEMEYENLER 180 TL FİŞ BAŞINA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI BU CEZA HER TESPİTTE 8 bin 800 TL'Yİ AŞAMAZ

155 155155 2012 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 130 BİN TL İSTİSNA

156 156156 DAHA AZ MTV ÖDEYEBİLİRSİNİZ KASKO DEĞERİNİN % 5’İNİ AŞIYORSA BİR ALT BASAMAK ESAS

157 157157 ARACINIZ İÇİN DAHA DÜŞÜK VERGİ NASIL ÖDENİR?  Aracın kasko değerini gösteren belge ile ilgili vergi dairesine başvuruluyor.  Düşük vergi için MTV’nin, aracın kasko değerinin yüzde 5’inden fazla olması gerekiyor.  Bu durumda, bir alt kademeye göre vergi ödenir.

158 158158 NE YAPILMASI GEREKİYOR? 1- Aracın kasko sigorta değeri öğrenilecek. 2- Bu değerin % 5’i hesaplanıp, tarifedeki MTV ile kıyaslanacak. 3- Tarifedeki MTV, % 5’in üzerinde ise, o zaman bir alt kademe esas alınacak. 4- Yetkili sigortadan alınacak “BİLDİRİM FORMU” ile vergi dairesine başvuruluyor. 5- Kaskosuz araçlar da yararlanabiliyor.

159 159159 •• •• HANGİ TAŞITLARDA İNDİRİM VAR  Otomobil,  Cip,  Kaptıkaçtı,  Arazi taşıtları, ve benzeri taşıtlar için, daha az Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme olanağı var.

160 160160 •• •• HANGİ TAŞITLARDA İNDİRİM YOK  Kamyon,  Kamyonet,  Minibüs,  Panelvan,  Otobüs,  Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler,  Uçak ve helikopterler “İndirimli MTV” uygulamasından yararlandırılmıyor

161 161161 GEÇMİŞ YILLARDA FAZLA ÖDENEN MTV’LERİN GERİ ALINABİLECEĞİ

162 162162 ŞİRKETE OTOMOBİL YERİNE MİNÜBÜS ALMANIN AVANTAJLARI  KDV İndirimi  Amortisman  MTV Tutarı  MTV’nin Gider Kaydı

163 Teşekkür ederim…


"GÜNCEL MALİ KONULAR ve YENİ TTK Prof.Dr. Şükrü KIZILOT MARMARİS, 17 Şubat 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları