Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI TORBA KANUNU YAPILAN DÜZENLEMELER (SGK AÇISINDAN) Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI TORBA KANUNU YAPILAN DÜZENLEMELER (SGK AÇISINDAN) Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 1."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI TORBA KANUNU YAPILAN DÜZENLEMELER (SGK AÇISINDAN) Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 1

2 KANUN’UN SGK YÖNÜNDEN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR NELERDİR? Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 2

3 Yapılandırma kapsamında olan prim borçları Yapılandırma başvurusu ve ödeme süreleri Hangi sigortalılar geriye dönük borçlanma yaparak emekli olabilecek Tarım sigortası, Bağ - Kur prim borçları Kazazedenin tedavisini devlet yapacak Ev hizmetlerinde çalışanlar Yeşil kartlılar ve slikozis hastaları İş yerlerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma İlave istihdam teşviki Erken Doğum yapan kadının doğum izninin yapılandırılması Kısmı süreli çalışanlara işsizlik sigortası imkanı Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 6111 S AYıLı T ORBA Y ASADA Y ER A LAN H ÜKÜMLER 3

4 6111 SAYILI TORBA YASAYLA ALACAKLARIN YAPILANDIRILMALAR İLE BİRLİKTE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER VE HAKLAR Yasalaşan 6111 sayılı Yasa ile getirilen yeni düzenlemeler ile gecikme zammı alacaklarından vazgeçilerek, sigorta primi, emeklilik keseneği ve Kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi ve damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitim katkı payı borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından vazgeçecektir. Sosyal Güvenlik Destek pirim ödenmesi gerekenler de bu kapsama alınmıştır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 4

5 1 ) Y APıLANDıRMA K APSAMıNDA O LAN P RIM B ORÇLARı : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi (SSK), 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesindeki sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi (Bağ-Kur), Emekli keseneği ve kurum karşılığı, İsteğe bağlı sigorta primi, Topluluk sigortası primi, Emekli aylığı bağlandıktan sonra sigortalılık kapsamında bir işte yeniden çalışanlara ait sosyal güvenlik destek primi, Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 5

6 1 ) Y APıLANDıRMA K APSAMıNDA O LAN P RIM B ORÇLARı (D EVAM ) İşsizlik sigortası primi, Prim borçlarına ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası, Özel inşaatlar ve ihale edilen işlere ait eksik işçilik primleri (30 Kasım 2010 tarihinden önce bitirilmiş işler için), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları, İdari para cezaları, Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 6

7 1 ) Y APıLANDıRMA K APSAMıNDA O LAN P RIM B ORÇLARı (D EVAM ) Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetinde olan gayrimenkullerin kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları, İşverene rücu edilen borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna yersiz ve fazla yapılan ödemeler, Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 7

8 2 ) Y APıLANDıRMA B AŞVURU V E Ö DEME S ÜRESI Mükellefler kesinleşmiş prim borçları ve idari para cezaları için yeniden yapılandırmadan yararlanmak istemeleri halinde, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi (Şubat 2011) izleyen ikinci ay olan Nisan 2011 ayının sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairesine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Kesinleşmiş prim borçları için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin, yeniden yapılandırılan prim borçları için dava açmamaları ve açılmış olan davalardan vazgeçmesi gerekir. Buna göre, Kanun hükmünden yararlanmak için yazılı başvuruda bulunanların, tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 8

9 3) H ANGI S IGORTALıLAR G ERIYE D ÖNÜK B ORÇLANMA Y APARAK E MEKLI O LABILECEK ? Yasa da geriye doğru hizmet borçlanması yok. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 9

10 4 ) T ARıM S IGORTASı, B AĞKUR P RIM B ORÇLARı Bu kişilerin, yapılandırılan borçaları haricinde, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunması veya borcu bulunda da ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olması gerekmektedir. Borcunu taksitlendiren işverenler teşviklerden hemen yararlanabilecek. Taksitlendirme yapıp ilk taksitini ödeyen Bağ- Kur ‘lular sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. SGK olan borcunu ödeyince emekliliğe hak kazanacak olan BAĞ – KUR lular dilerlerse Banka kredisi kullanıp SGK ‘ye ödeme yapılabilecekler. Böylece hemen ve sağlık sigortasına kavuşup, bağlanan aylıktan kredi borcunu ödeyebilecek. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 10

11 4 ) T ARıM S IGORTASı, B AĞKUR P RIM B ORÇLARı (D EVAM ) Tarım Bağ- Kur lular taksitlendirilen borçlarını yıllık olarak da ödeyebileceklerdir Tarımda kendi adına veya hesabına bağımsız çalışanlardan mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, sigortalılık tescilleri yapıldığı halde ödenmeyen prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olup, sigortalılık süreleri 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihine kadar yeniden ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri için 6111 sayılı kanunun 16 ncı maddesiyle durdurulan sigortalılık süresini yeniden saydırma imkanı getirilmektedir. Yurtdışında isteğe bağlı sigorta primi ödeyen işçilerin primleri SSK (4/ a ) kapsamında sayılacaktır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 11

12 4 ) T ARıM S IGORTASı, B AĞKUR P RIM B ORÇLARı (D EVAM ) Part-tıme çalışana sağlanan haklar Yeni düzenlemede eskisinden farklı olarak isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen sürelerinde 4/a (SSK) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi ön görülmüştür. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere 4857( İş Kanunu) sayılı kanuna göre kısmi sözleşmeli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini borçlanabileceklerdir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 12

13 5 ) K AZAZEDENIN T EDAVISINI D EVLET Y APACAK Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer resmi ve özel sağlık kurum ya da kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmeti bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 13

14 6 ) E V H IZMETLERINDE Ç ALıŞANLAR Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların, eksik günlerine ait Genel Sağlık Sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1 Ocak 2012'de başlayacak. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar; taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşım araçlarını işleten kişiler, vergi mükellefi olmaları halinde sigortalı sayılacak. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 14

15 7 ) YEŞİL KARTLILAR VE SİLİKOZİS HASTALARI YEŞİLKARTLI İŞE BAŞLARSA Yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması ve Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanması halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartları askıya alınacak. Bu kişinin genel sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erdiğinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartlılığı devam edecek. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 15

16 7 ) YEŞİL KARTLILAR VE SİLİKOZİS HASTALARI (DEVAM) SİLİKOZİS HASTALARI Silikozis hastalarına malulen emekli olma hakkı tanınıyor. Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafından aylık bağlanacak Bu kişilerin, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerekiyor. Kişinin meslekte kazanma gücünü kaybettiğine, meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde, SGK Sağlık Kurulunca karar verilecek Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek. Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, hastanın kendisine bağlanan aylık tutarı geçemeyecek. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılabilecek. Bu şekilde aylık alanların çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilecek. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 16

17 8 ) İŞYERLERİNDE 3 AYI AŞMAMAK ÜZERE KISA ÇALIŞMA Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma süresinin geçici olarak azaltılması, işyerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Ödenek, günlük brüt ücretin yüzde 60'ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 17

18 9 ) İ LAVE İ STIHDAM T EŞVIKI Yasayla 2015 sonuna kadar ilk defa işe alınacak her sigortalı için özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Buna göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının sigorta primlerinin işverene ait tutarı, işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Sigortalı bu destekten bir kez yararlanabilecek. Bu uygulamadan yararlanacak işverenin SGK'ya prim, para ve gecikme cezası borcu bulunmaması gerekiyor. Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar Kurulu'nca 5 yıla kadar uzatılabilecek. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 18

19 10 ) E RKEN D OĞUM Y APAN K ADıNLARıN D OĞUM İ ZNININ Y APıLANDıRıLMASı Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan önce kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek. Sekiz haftalık iznin kullanılmayan süresi yine sekiz hafta olan doğum sonrası izine eklenecek. 31.12.2015 tarihine kadar işe alınacak 18 yaşından büyük her bir sigortalı kadın işçi için geçerli olmak üzere özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanun 81.maddesinde sayılan ve 82.maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır (6111/74.Md). Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 19

20 10 ) E RKEN D OĞUM Y APAN K ADıNLARıN D OĞUM İ ZNININ Y APıLANDıRıLMASı (D EVAM ) Kaç yaşında olursa olsun kadınları işe alanlara 31.12.2015 tarihine kadar istihdam teşviki uygulanır. Bunların sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı, işsizlik sigortası fonundan tarafından karşılanacaktır. Bu süre işveren prim hissesinin fondan karşılanması ile ilgili teşvik süresi kadın işçilerin durumuna göre 6-54 ay arasında değişecektir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 20

21 11 ) KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA İŞSİZLİK SİGORTASI İMKANI Torba Yasa ile: Kısmi süreli çalışanlardan ay içindeki eksik günlerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlayanlar, istekleri halinde İşsizlik Sigortası Primi ödeyerek, İşsizlik Sigortası haklarından yararlanmalarına olanak sağlanıyor. Ancak, işsizlik sigortası primini ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortası primi ödeme hakkı kayboluyor. İsteğe bağlı sigortalılar o aya ait primlerini en geç 12 ay içinde gecikme zammıyla birlikte ödeyebildiklerine göre, işsizlik sigortası primlerini de 12 ay içinde ödenmesine olanak sağlansa, daha anlamlı olurdu. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 21

22 DAHA ÖNCE YAPILAN SGK BORÇLANDIRMA ANLAŞMALARININ İHYASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Bilindiği üzere işveren ve sigortalıların, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları daha önce 5510 sayılı Kanunun geçici 24 ve geçici 25 inci maddelerine göre yeniden yapılandırıldığı halde taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma hakkını kaybedenlere yeni bir hak verilmektedir. Bu işveren ve sigortalıların anılan maddelere göre yeniden yapılandırılan borçlarını bu maddelerde belirlenen taksit ödeme sürelerinde yerine getirmemiş olanlara 6111 yasa ile daha önce yapılmış yapılandırma anlaşmalarından yeniden yararlanma hakkı getirilmektedir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 22

23 DAHA ÖNCE YAPILAN SGK BORÇLANDIRMA ANLAŞMALARININ İHYASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER (DEVAM) a) Uygulama Buna göre 5510 sayılı Kanunun geçici 24 ve geçici 25 inci maddelerine göre; 1- Yapılandırmaları oniki taksite kadar yapılmış olanlardan ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların, 2 -Yapılandırmaları yirmidört taksite kadar yapılmış olanlardan ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30 Nisan 2011) Sosyal Güvenlik Kurumu tahsil dairelerine başvurmaları halinde, bozulmuş olan geçici 24 ve geçici 25 inci maddelere göre yapılan yeniden yapılandırma anlaşmaları bu hükümler uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme sayısı dikkate alınarak ihya edilir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 23

24 S OSYAL G ÜVENLIK P IRIM A LACAKLARıNıN SGK’ YA B AĞLı T AHSIL DAIRESINE Ö DEME Z AMANı 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tahsil dairelerine ödenecek tutarların, ilgili maddelerde başvuru ve ödeme sürelerine ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere peşin veya azami 2’şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeyeceklerdir. Sosyal güvenlik primi ve ferilerinin peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçlular tercihlerini kendileri yapacaklardır. Tercihi taksitler halinde ödeme yönünde kullanan mükelleflere ikişer aylık dönemler halinde olmak üzere 18 eşit taksitte ödeme imkânı getirilmiştir. Başka bir ifade ile 36 aya kadar vade sağlanmıştır. Peşin ödeme tercihini kullanan sigortalılara ilave bir artırım uygulanmayacaktır. Taksitle ödemeyi seçen sigortalıların hesaplanan borç tutarları tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen katsayı ile çarpılarak ödeyecekleri taksit tutarları belirlenecektir. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 24

25 S OSYAL G ÜVENLIK P IRIM A LACAKLARıNıN SGK’ YA B AĞLı T AHSIL DAIRESINE Ö DEME Z AMANı (D EVAM ) Borçlarını taksitle ödemeyi seçen sigortalılar, aşağıda belirtilen taksitlerden birini seçmek zorundadır. Bu durumda uygulanacak katsayılar şöyledir: 6 eşit taksitte 12 ayda yapılacak ödemeler için (1,05) 9 eşit taksitte 18 ayda yapılacak ödemeler için (1,07) 12 eşit taksitte 24 ayda yapılacak ödemeler için (1,10) 18 eşit taksitte 36 ayda yapılacak ödemeler için (1,15) Taksitlerin ilk ödemesi 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihini izleyen dördüncü ay olan Haziran 2011 ayından başlayacak olup, ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte yapılacaktır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 25

26 S OSYAL G ÜVENLIK P IRIM A LACAKLARıNıN SGK’ YA B AĞLı T AHSIL DAIRESINE Ö DEME Z AMANı (D EVAM ) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları. Ödenecek ve tahsil edilmeyecek olan pirim borçları, Ödenecek Prim Borçları Sigorta priminin tamamı, TEFE/ÜFE oranı esas alınarak belirlenecek tutar, İdari para cezasının % 50’si, -% 50 cezanın TEFE/ÜFE oranına göre hesaplanan tutar, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar aslı ödemiş olan alacaklara ilişkin ödenmemiş ferilerin % 40’ı, Tahsil Edilmeyecek Prim Borçları Gecikme faizinin tamamı, Gecikme cezasının tamamı, İdari para cezasının % 50’si, Uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı, Aslı ödenen feri alacağın % 60’ı, Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 26

27 S OSYAL G ÜVENLIK P IRIM A LACAKLARıNıN SGK’ YA B AĞLı T AHSIL DAIRESINE Ö DEME Z AMANı (D EVAM ) Ödenecek Olan Tutarlar Ödenecek para cezalarının % 25’i, Ödenecek % 25 tutar üzerinden TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutar. Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar İdari para cezasının % 75’i, Gecikme zammı ve gecikme cezası. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 27

28 ÖZEL İNŞAAT VE İHALE KONUSU İŞLER İnşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma ve tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar bu madde kapsamına girmektedir. Ön değerlendirme Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarlarının Yeniden Yapılandırılması Durumunda Ödenecek ve Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar Ödenecek Prim Tutarları Eksik İşçilikten Kaynaklanan Prim alacaklarının tamamı Gecikme zammı ve gecikme cezası yerine TEFE/ÜFE oranına göre belirlenecek tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar Gecikme zammı Gecikme cezası Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 28

29 ÖZEL İNŞAAT VE İHALE KONUSU İŞLER (DEVAM) Yararlanma şartları Ön değerlendirme araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanacak olanların; - Dava açmamaları, - Açılmış davalardan vazgeçmeleri, - Kanun yollarına başvurmamaları, gerekir Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 29

30 ŞİRKET ORTAKLARININ SSK’LI OLMA FIRSATI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi' başlıklı 53. maddesinde yapılan değişiklikle artık bu sorun bitiyor ve Bağ-Kur sigortalısı iken ücretli çalışmaya başlayanların mağduriyetleri gideriliyor. Artık aynı zamanda hem SSK hem de Bağ-Kur primi ödenmişse, SSK’ya ödenmiş süreler geçerli olacak. Bağ- Kur’a prim ödeme zorunluluğu da kalkmış olacak. Yeni düzenlemeye göre, sigortalının 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ- Kur) sigortalılık statüleri ile 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılacak. Sigortalının aynı anda 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde ise 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 30

31 A YLıK P RIM H IZMET BELGESI Aylık prim hizmet belgesinin işyerinde asılması kaldırılmıştır. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 31

32 T ORBA Y ASASıNA G IRMEYENLER Sigorta başlangıcından önce doğum yapan annelere borçlanma hakkı, Staj ve çıraklık sürelerini borçlanma hakkı, Geriye dönük hizmet satın alma hakkı, Emeklilik için yaşı bekleyenlere emeklilik hakkı Emeklilik yaşını çalışmadan bekleyenlere sağlık hakkı, bu torbaya girmedi. Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 32

33 Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. Katılımınızdan Dolayı Teşekkür Ederiz … 33


"6111 SAYILI TORBA KANUNU YAPILAN DÜZENLEMELER (SGK AÇISINDAN) Aktif Global Uluslar arası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş. 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları