Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Defterdarlar Toplantısı Sapanca,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Defterdarlar Toplantısı Sapanca,"— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Defterdarlar Toplantısı Sapanca, 10 Aralık 2009

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2 Sunuş Planı İÇ KONTROL İç Kontrolün Tanımı 5018 Sayılı Kanun ve İç Kontrol Roller ve Sorumluluklar KAMU MALİ YÖNETİM REFORMU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ SGB.net Masraf Planı BÜROKRASİNİN AZALTILMASI PROJESİ Tarihçe Yeni Düzenlemeler Defterdarlıklardan Beklentiler

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı 33 Kamu Mali Yönetim Reformu

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 44 Bütçe reformları üç temel amaç üzerine oturmaktadır. Bunlar :  Mali disipline uyum  Kaynakların stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanılması  Programların ve hizmet sunumunun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması Kamu Mali Yönetim Reformu

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı 55 Kamu kaynaklarını kontrol ederek, Kaynakların tahsisini planlayarak, Kaynakları yöneterek, Kamu idarelerinin iş süreçlerini yeniden tanımlayarak, Kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlayarak, Veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyecek Yönetim Bilgi Sistemlerini kurarak. Nasıl?

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı 66 SGB Fonksiyonlar Stratejik yönetim ve planlama  Misyon belirleme  Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma  Veri-analiz ve araştırma-geliştirme Performans ve kalite ölçütleri geliştirme Yönetim bilgi sistemi Mali hizmetler  Bütçe ve performans programı  Muhasebe, kesin hesap ve raporlama  İç kontrol

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 77 İç Kontrol

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 88 İç Kontrol, kurumların, yöneticileri ve çalışanları tarafından uygulanan Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği Mali raporlama sisteminin güveni li rliği Yasa ve düzenlemelere uygunluk Varlıkların korunması hedeflerinin elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir. İç Kontrol

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 99

10 10 Unsurları Bir süreçtir – amaca ulaşmak için bir araçtır, kendisi amaç değildir. Kişiler tarafından uygulanır – sadece politikalar, belgeler ve formlardan oluşmaz, aynı zamanda kurumda her düzeydeki personeli de kapsar. Hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur.

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11 Yolculuk - Hedef İç kontrol bir kurumun hedeflerine ulaşmak için çıktığı yoldaki seyriyle ilgilidir Ankara'dan yola çıkıyoruz. Hedefimiz: Sapanca

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Mevzuata uygunluk  Ruhsat var mı?  Ehliyet var mı? Faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli olması  Harita var mı, en uygun gidiş yolu seçilmiş mi?  Konaklama yapılacak yerler önceden planlanmış mı?  Yakıt tasarruflu bir araba mı kullanılıyor? Yolculuk - Amaçlar

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı 13 Raporların tam ve güvenilir olması  Polis çevirdiğinde istediği belgeleri eksiksiz olarak sunabiliyor muyuz?  Ehliyet gerçekten sürücü adına mı çıkarılmış? Varlıkların korunması  Arabanın merkezi kilit sistemi var mı?  Park sensoru var mı?  Sürücü arabayı kilitlemeye dikkat ediyor mu? Yolculuk - Amaçlar

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememiz ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir. Yani…

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı 15 5018 sayılı Kanun ve İç Kontrol

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 İç Kontrolü Düzenleyen Mevzuat 5018 sayılı KİMK  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 Kapsam (79 Şart) Görev tanımları İşlem yönergeleri İş planları Yetki ve imza devrine ilişkin esaslar Defterdarlıkların özel hedefleri İnsan kaynakları yönetimi (eğitim ihtiyacı, liyakat, performans…)

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı 18 Roller ve Sorumluluklar İç Kontrol

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı 19 (Genel Müdürler, Defterdarlar vb.) (Genel Müdürler, Defterdarlar vb.) Kendi birimleri içinde iç kontrole ilişkin sorumluluğu üstlenirler Belirlenen iç kontrol faaliyetlerinin kendi birimlerinde uygulanmasını sağlarlar Birim yöneticileri iç kontrolü sahiplenir ve bu konuda personeline örnek olurlar Birim Yöneticileri

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı 20 Yönetim Bilgi Sistemi

21 Strateji Geliştirme Başkanlığı 21 Klasik Evrak Yönetimi •Evrak üretilir •İnsan emeği verimsizdir •Hatalı işlemler sürer •Fiziki arşiv ihtiyacı artar •Bürokrasi sürer •Veri tutarsızlığı devam eder •Veri mülkiyeti yaygındır Sonuçlar

22 Strateji Geliştirme Başkanlığı 22 Gelişmiş Bilgisayarlaştırma A Uygulaması B Uygulaması •Evrak üretimi devam eder •Bürokrasi sürer •Veri tutarsızlığı sürer •İletişim kısmen artar •Hız kısmen artar •Bilgi üretimi sınırlıdır •Veri mülkiyeti sürer •Kullanıcı eğitimleri artar •Kontrol seviyesi düşüktür •Aynı kontroller farklı sistemlerde yürütülür Sonuçlar C Uygulaması A Uygulaması B Uygulaması C Uygulaması

23 Strateji Geliştirme Başkanlığı 23 Modern Bilgi Yönetimi •Veri kalitesi artar •Bilgi üretimi artar •Kontrol seviyesi yükselir •Karar süreci gelişir •Çapraz kontrol imkanı sunar •Tutarsızlık azalır •Evrak üretimi azalır •İnsan emeği azalır Kurum Yönetim Bilgi Sistemi (SGB.net) Sonuçlar A Uygulaması B Uygulaması C Uygulaması

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı 24 SGB.net “Ölçebiliyorsan, yönetebilirsin” Yönetim Bilgi Sistemi

25 Strateji Geliştirme Başkanlığı 25 Yönetim Bilgi Sistemi Veri Politika Uygulama SGB.net Sayısal Ortam Karar Alma İş Kuralları Eylem Veri Bilgi

26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 26 İş Modeli (İlişkisel) İhaleTaşınırEvrakPersonel Say2000i KİKSGK Kamu İdaresi e-Bütçe SGB.net

27 Strateji Geliştirme Başkanlığı 27 İş Modeli (Süreç) Onay İhaleGider OnayİhaleTaşınırGider SGB.net Mevcut Durum Taşınır Muhasebe K.Hesap Muhasebe K.Hesap

28 Strateji Geliştirme Başkanlığı 28 SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL İZLEME DEĞERLENDİRME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Raporları Faaliyet Raporları Mali Raporlar Performans Programı Stratejik Plan Mali Planlar ve Raporlar Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım.. SGB.net

29 Strateji Geliştirme Başkanlığı 29 SGB.net ve Diğer Kurumlar Telekom ASKİ TEDAŞ SGB.net SGK GİB E-bütçe Say2000 Devredilen kurum sayısı: 54

30 Strateji Geliştirme Başkanlığı 30 SGB.net Gelecek Hedefi SGB.Net Yönetici Ekranı AB-IPA Karar Destek ve Performans Yönetimi Kurumsal Kaynak Yönetimi Stratejik Yönetim Sistemi Yetenekler Zaman 12/200908/2010 05/2011 Yönetim Sistemi

31 Strateji Geliştirme Başkanlığı 31 Masraf Planı Yönetim Bilgi Sistemi

32 Strateji Geliştirme Başkanlığı 32 SGB.net Masraf Planı Hazırlama Süreci Birim BAKANLIK MASRAF PLANI SGB.net Geçmiş yıl harcamaları Düzenli ödemeler Taahhüt Borç Varlık TEKLİF MASRAF PLANI İL MASRAF PLANI Ödenek tavanı İhtiyaç TASLAK MASRAF PLANI MERKEZ+ TAŞRA MASRAF PLANI Defterdar •Konsolide •Onay Merkez Birimleri •Düzenleme •Konsolide •Onay SGB •Konsolide SYN. MÜSTEŞAR ONAY

33 Strateji Geliştirme Başkanlığı 33 Masraf Planı Takvim Birim Teklifi Birim Teklifi İl Teklifi İl Teklifi Masraf Planı Masraf Planı Merkez Birimleri Harcama Programı 28 Aralık29 Aralık1 Ocak Taslak SGB BÜMKO

34 Strateji Geliştirme Başkanlığı 34 Bütçe İşlemleri Talep SGB.net Onay e-bütçe Bütçe İşlemleri e-bütçe Bilgi SGB.net BAKANLIK MASRAF PLANI

35 Strateji Geliştirme Başkanlığı 35 E-fatura uygulamasının yaygınlaştırılması  Gelir İdaresi Başkanlığı ile e-fatura uygulaması  Say2000i ile ödeme entegrasyonu Diğer idarelere işletme hizmetleri verilmesi Diğer idarelere işletme hizmetleri verilmesi Evrak yönetimi Evrak yönetimi  Elektronik imzanın hayata geçirilmesi  Merkez ve taşra teşkilatı yazışmalarının elektronik ortamda yürütülmesi  Elektronik arşiv Hedefler

36 Strateji Geliştirme Başkanlığı 36 Bürokrasinin Azaltılması Projesi

37 Strateji Geliştirme Başkanlığı 37 Tarihçe Proje; Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı (İGB) tarafından 2008 yılının Ocak ayında başlatılmıştır. PROJENİN AMAÇLARI  Bürokratik süreçlerin azaltılması  Gereksiz yazışmaların kaldırılması  Gereksiz bilgi ve belge isteminin önüne geçilmesi  Kurumlar arası elektronik veritabanı ve iletişim ağının kurulması  Bilgilerin elektronik ortamda paylaşımının sağlanması  Kamu hizmetinin, hizmeti talep edene en yakın yerden verilmesi (yetki devri)

38 Strateji Geliştirme Başkanlığı 38 Tarihçe Bu çerçevede idareler taşrayı da kapsayacak şekilde Kamu Hizmet Envanterlerini (KHE) oluşturdular. KHE’de;  Hizmetin mevzuatı  Hizmetin hangi idare tarafından yerine getirildiği  Hizmetten kimin yararlandığı  Başvuruda istenen belgeler  Başvuru yeri/yöntemleri,  Hizmetin elektronik ortamda sunulup sunulmadığı  Hizmetin tamamlanma süresi  Yıllık işlem sayısı gösterildi.

39 Strateji Geliştirme Başkanlığı 39 Tarihçe Hazırlanan envanterler Başbakanlık İGB tarafından incelendi. Hazırlanan envanterler Başbakanlık İGB tarafından incelendi.Böylece;  Kamu hizmetlerinin iş tanımı yapıldı, sorumlular ve sorumluluklar tespit edildi.  Vatandaşa ve özel sektöre yönelik hizmetlere ilişkin esaslar belirlendi.

40 Strateji Geliştirme Başkanlığı 40 Yeni Düzenlemeler Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete: Tarih: 31/07/2009 Sayı: 27305

41 Strateji Geliştirme Başkanlığı 41 Yönetmelik Amaç (Madde 1) etkinverimli hesap verebilir vatandaş beyanına güvenen şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak Kamu hizmetlerinin; hızlı,kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak

42 Strateji Geliştirme Başkanlığı 42 Kamu hizmetlerinin ilk kademede sunulması;  Hizmetin başvuru yapılan ilk kademede sunulması, sonuçlandırılması  Başvuru ile onay makamı arasında birden fazla kademe oluşturulmaması  Hizmeti yerine getirecek görevlilerin tespit edilmesi  Tespit edilen birim ve görevlilerin bulunulan yerin en büyük mülki amirine bildirilmesi Hizmetin Sunumu

43 Strateji Geliştirme Başkanlığı 43 Bilgilendirme Sunulan hizmetlere ilişkin;  Bilgilerin  Mevzuatın basılı ve elektronik oramda duyurulması  Yönetmelik ekinde yer alan örneğe göre oluşturulacak Kamu Hizmet Standartları Tablosunda;  Hizmetin adını  Başvuruda istenen belgelerin  Ne kadar sürede tamamlanacağının  Şikayet mercilerinin belirtilerek vatandaşın kolayca görebileceği panolarda ve kurumsal internet sayfasında ilan edilmesi

44 Strateji Geliştirme Başkanlığı 44 Kamu Hizmet Standartları Tablosu S. NOHİZMETİN ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İLK MÜRACAAT YERİİKİNCİ MÜRACAAT YERİ İSİM :İSİM : UNVAN :UNVAN : TELEFON :TELEFON : FAKS :FAKS : e – POSTA :e – POSTA : ADRES :ADRES :

45 Strateji Geliştirme Başkanlığı 45 Belgelendirme Beyan esası Asgari sayıda belge Sonuç aşamalarında belgelendirme Suret kontrolünün kamu personelince yürütülmesi Kayıtlı bilgilerin belgelendirilmemesi İstenen formların internet sayfasında yayımlanması

46 Strateji Geliştirme Başkanlığı 46 Zamanlama Yazışmaların günlü yapılması  Belge taleplerinin en geç beş gün  Bilgi ve görüş taleplerinin en geç on beş gün içinde sonuçlandırılması

47 Strateji Geliştirme Başkanlığı 47 Yükümlülükler Kamu idareleri idari, teknik ve hukuki düzenlemeleri 31 Ocak 2010 tarihine kadar gerçekleştireceklerdir. Yönetmeliğe uyum periyodik olarak Başbakanlığa raporlanmaktadır.

48 Strateji Geliştirme Başkanlığı 48 Defterdarlıklardan Beklentiler Kamu Hizmet Standartları;  İnternet sitelerinde  İlan panolarında yer alacaktır. Yapılacak iş ve işlemler 04 Kasım 2009 tarihli resmi yazı ile duyurulmuştur.

49 Strateji Geliştirme Başkanlığı 49 Defterdarlık Hizmetleri Merkez birimlerince bildirilen defterdarlık hizmetleri örnekleri şunlardır:

50 Strateji Geliştirme Başkanlığı 50 Belirlenen Hizmetler Muhasebat Genel Müdürlüğü S. NOHİZMETİN ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük özürlüler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk vatandaşlarına aylık bağlanması ile ilgili başvuruları almak ve işlem dosyasını hazırlayarak kurula sunmak 1- Talep formu (Malmüdürlüğünden) 2- Vukuatlı nüfus örneği 3- 3 Adet fotoğraf 4- 18 Yaşını doldurmuş malül vatandaşlar için Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu *Malmüdürlüğü işlemleri -Başvuru kabulü-İlgili kurumlardan elektronik ortamda sorgulama yapma 30 dk. -Aylık Bağlanması 6 ay

51 Strateji Geliştirme Başkanlığı 51 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü S. NOHİZMETİN ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlama Bağlı Borç Ödemeleri 1-Dilekçe (Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Ödeme Yapılacak Banka Adı ile Banka Hesap Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.) 2-Kesinleşmiş Mahkeme Kararı 3-Ödeme Vekile Yapılacaksa Vekaletname 4-Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesi İçin Serbest Meslek Makbuzu (İcra Takibi yoluyla yapılacak ödemelerde Serbest Meslek Makbuzu İcra Dairesine verilecektir.) Merkez ve Taşradan Yapılan Ödemeler 3 Gün İçinde (Ödenek ve Nakit Olması Kaydıyla) Belirlenen Hizmetler

52 Strateji Geliştirme Başkanlığı 52 Personel Genel Müdürlüğü S. NOHİZMETİN ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 KPSS Sonucuna göre İlk Defa Kamu Hizmetine Atanma 1- Mal Bildirimi 2- Askerlik Durum Belgesi 3- 6 adet fotoğraf 4- Görev Yapmasına Engel Bir Halinin Olmadığına Dair Yazılı Beyanı 5- Mezuniyet Belgesi 1 Ay 2 Emekli Personelin Pasaport İşlemleri Şahsın Talebi 2 İş Günü Belirlenen Hizmetler

53 Strateji Geliştirme Başkanlığı 53 Milli Emlak Genel Müdürlüğü S. NOHİZMETİN ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1Satış 1-Talep dilekçesi (ihale aşamasında) 2-Nüfus kayıt örneği 3-Geçici teminat belgesi 4-Tüzel kişilerde yetki belgesi 5-İmza sirküsü 6-Ticaret sicil gazetesi 6 Ay 20 Gün 2Kira 1-Talep dilekçesi (ihale aşamasında) 2-Nüfus kayıt örneği 3-Geçici teminat belgesi 4-Tüzel kişilerde yetki belgesi 5-İmza sirküsü 6-Ticaret sicil gazetesi 6 Ay 20 Gün Belirlenen Hizmetler

54 Strateji Geliştirme Başkanlığı 54 Milli Emlak Genel Müdürlüğü S. NOHİZMETİN ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 3 İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni 1- Talep dilekçesi 2-Yatırım teşvik belgesi 3-Yatırım bilgi formu 4-Organize ve endüstri bölgelerinde boş parsel bulunmadığına ilişkin belge 5-Başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz 6-Avan projesi 7-Oda sicil kayıt örneği 8-Vergi borcunun bulunmadığına ilişkin belge 9-İşletme hesabı özeti 10- İşletmenin son üç yıllık bilançosu ve mali tabloları, fizibilite raporu ve finans tablosu (Başvuruda bulunan tüzel kişilik ise ayrıca şirket ana sözleşmesi, kanuni temsilcilerin imza sirküleri ve adresleri, halka açık ise açılma oranını gösterir belge. (İhale aşamasında nüfus kayıt örneği, geçici teminat belgesi, tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküsü ve ticaret sicili gazetesi) Talep dilekçesi (ihale aşamasında nüfus kayıt örneği, geçici teminat belgesi, tüzel kişilerde yetki belgesi, imza sirküsü ve ticaret sicili gazetesi) 6 Ay 20 gün Belirlenen Hizmetler

55 Strateji Geliştirme Başkanlığı 55 Milli Emlak Genel Müdürlüğü S. NOHİZMETİN ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 4Ecrimisil1-İtiraz dilekçesi 30 Gün 5Menkul Mal Satışı 1-Talep dilekçesi (ihale aşamasında) 2-Nüfus kayıt örneği 3-Geçici teminat belgesi 4-Tüzel kişilerde yetki belgesi 5-İmza sirküsü 6-Ticaret sicili gazetesi 1 Yıl Belirlenen Hizmetler

56 ahmet.kesik@sgb.gov.tr


"T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Defterdarlar Toplantısı Sapanca," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları