Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Prof. Dr. İhsan Efeoğlu FENBİLKON-5 - 16-18 Mayıs 2013 - Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir Lisansüstü Öğrenim Sürecindeki Yasal Düzenleme(ler) ve Etkileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Prof. Dr. İhsan Efeoğlu FENBİLKON-5 - 16-18 Mayıs 2013 - Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir Lisansüstü Öğrenim Sürecindeki Yasal Düzenleme(ler) ve Etkileri."— Sunum transkripti:

1 1 Prof. Dr. İhsan Efeoğlu FENBİLKON-5 - 16-18 Mayıs 2013 - Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir Lisansüstü Öğrenim Sürecindeki Yasal Düzenleme(ler) ve Etkileri Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Md. Erzurum

2 2 A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum Lisans Yüksek Lisans Kamu / Özel Sektör Doktora ÜNİVERSİTE Kamu / Özel Sektör

3 3  Amaç: “Bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.” (madde 30) • Belli bir konuda tek başına araştırma yapabilme becerisi kazanma, • Ehil araştırıcı yetiştirmek, • Belli konularda derinliğine bilgi birikimi elde etme, • Araştırmada yenilik getirebilme..... • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kazanma  Kazanımlar (Fen ve Mühendislik dallarında-danışman için): • Araştırmalarda yardımcı, • Lisans Laboratuvar uygulamalarında destek Üniversal Olarakl A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

4 4  Amaç: “ Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. ” (madde 39) • Öğretim Üyesi olabilmek; 1.Kendi başına araştırma yapabilme becerisi elde etmek, 2.Bilgi düzeyini derinleştirmek, 3.Orijinal bir metod veya ürün geliştirmek, 4.Eğitim tecrübesi kazanmak, 5.Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kazanmak (Makale, kitap yazabilme; sunum yapabilme ve ders anlatabilme) • AR&GE de çalışabilmek; (Üniversite ve Sanayi) A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

5 5 Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;  Bilime yenilik getirme,  Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,  Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

6 6 6111 Sayılı Kanun’un 173 üncü Maddesinde Yer Alan Geçici 58 i nci Madde ile Lisansüstü Programların Durumu  Lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden terör suçundan hüküm giyenler hariç olmak üzere 25 Şubat 2011 tarihine kadar; her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişikleri kesilen öğrencilerin kayıtları ilgili EABD na, bu kanun kapsamında, yapıldı. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

7 7 “6 Şubat 2013 Tarih ve 28551 Sayılı Resmi Gazete” Değişiklik Yapılmasına dair YÖNETMENLİK  Yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıl,  Doktora programını tamamlama süresi;  Yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yıl,  Lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl olarak belirlendi. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

8 8  Doktora programına başvurularlda, adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,  ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla (3/4) başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekecek.  Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

9 9  Doktora programına öğrenci kabulünde YDS/ÜDS’den en az 55 puan alma koşulu,  ALES puanının % 50’den az olmamak koşulu,  Enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilme. “MADDE 2: c)Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.” A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

10 10 Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi değişti … Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarıyla tamamlayamayanlar,  Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek.  Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

11 11  Diplomalarda tezli yüksek lisans olduğu belirtilecek  Tezsiz yüksek lisanslarına ilişkin madde de yapılan düzenlemeye göre,  İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilecek, bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamayacak.  Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

12 12 Doktora programları;  Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacak.  Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacak. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

13 13 Doktora programını tamamlama süresi;  Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl,  Lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl,  Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;  Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl,  Lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıl. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

14 14 Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak;  Tez çalışmasını belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

15 15 Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan,  Gerekli şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.” Tezli Yüksek Lisans Diploması ile Doktora Programına Devamda ??? A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

16 16  Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.  Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

17 17  Öğrencileri, ders içeriklerini ve araştırma konularını tekrarlamak ve irdelemek için motive etmek,  Temel konularda, öğrencilerin anlama ve uygulama becerilerini belirlemek,  Öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini, soru ve önerilere tepkilerini sınamak ve geliştirmek,  Öğrencinin bir doktora araştırmasını yürütebilme potensiyelini değerlendirmek,  Öğrenci için, başarılı bir doktora derecesi öğrencisi, bağımsız bir eğitmen ve bir akademik olabilmek için kuvvetlendirilmesi gereken alanları belirlemek,  Belirli sayıda Öğretim üyesinin öğrencinin yeterliklerini öğrenebilmeleri için bir mekanizma oluşturmak. Yeterlilik Sınavının Amacı* * Stanford University Qualifying Exam Manual. (Canan Özgen, FENBİLKON-4) A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

18 18 6111 Nolu Yasa ya Bağlı olarak; Lisansüstü Eğitimde Yaşanan / Yaşanacak Sorunlar  Afla gelen öğrencilere, aradan geçen süreler nedeniyle, danışman bulunamaktadır.  Tez savunmasına girmeyen öğrenci sayısında artış ve mezun sayısında azalma.  Araştırma süresinin uzaması nedeniyle araştırmanın güncelliğinin ortadan kalkma tehlikesi, Araştırma vb maliyetlerin artması. 18 A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

19 19  Her öğretim üyesinin üzerindeki lisansüstü öğrenci sayısının artması,  Öğrenciye, eğitimini erken bitirmesi konusunda hiçbir zorlayıcı koşulun olmaması, 19 A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

20 20  Özveri ister,  Heyecan ve azim ister,  Güven ister,  Araştırmadan ve öğretmekten keyif almak ister ve  Örnek alınacak bir kişiliğe sahip olunması beklenir.. Bilim İnsanı Olmak, Sıra Dışıdır.... Bir Yaşam Tarzıdır.... olunması Canan Özgen, FENBİLKON-4 20 A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

21 21 Lisansüstü Programların 6111 Sayılı Kanunun Dışında Tutulması Gerektiği; Ülkemizin: Bilim ve Teknolojide Hedeflerine Ulaşmasında Vazgeçilmez Araç Olduğu Tüm Kesimler Tarafından Dikkate Alınmalıdır? 21 A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum

22 22 A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ  Fen Bilimleri Enstitüsü  Erzurum


"1 Prof. Dr. İhsan Efeoğlu FENBİLKON-5 - 16-18 Mayıs 2013 - Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir Lisansüstü Öğrenim Sürecindeki Yasal Düzenleme(ler) ve Etkileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları