Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORSAM Su Araştırmaları Programı Tuğba Evrim Maden (Dr.) Hidropolitik Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORSAM Su Araştırmaları Programı Tuğba Evrim Maden (Dr.) Hidropolitik Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 ORSAM Su Araştırmaları Programı Tuğba Evrim Maden (Dr.) Hidropolitik Uzmanı E-mail: temaden@gmail.comtemaden@gmail.com http://www.orsam.org.tr/tr/SuKaynaklari/

2 ORSAM Su Ara ş tırmaları Programı Dünyadaki ve Türkiye’nin yakın çevresindeki su gündemine ili ş kin güncel geli ş melerin ve su politikalarıyla ilgili e ğ ilimlerin izlenmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ortaya çıkan aydınlatıcı bulguların kamuoyuna ve karar alıcılara sunulması amacıyla ORSAM bünyesinde 1 Ocak 2011’de “ORSAM Su Ara ş tırmaları Programı” kurulmu ş tur. Ortado ğ u’da, gerek iklimsel ş artlar gerek kaynakların verimsiz kullanımı nedeniyle su bütçesindeki sıkıntıların ve buna ba ğ lı olarak da politik, ekonomik ve toplumsal sorunların büyük artı ş göstermesi nedeniyle, ORSAM Su Ara ş tırmaları Programı çalı ş malarında Ortado ğ u ba ğ lantılı konulara öncelik verilmi ş tir.

3 Neden Su Programı?

4 Sınıraşan Sular Su da ğ ılımının dengesizli ğ i yanında nüfusun artması, ülkelerin geli ş mi ş likleri ile do ğ ru orantılı olarak suyun di ğ er alanlarda da kullanılmaya ba ş lanması, geli ş en teknoloji ve sanayinin su kaynaklarını kirletmesi ve de ğ i ş en iklim ko ş ullarının su kaynakları varlı ğ ını olumsuz bir ş ekilde etkilemesi ile dünya üzerinde çe ş itli bölgelerde su kaynaklarının yetersizli ğ i, su sorunu ya ş anmasına neden olmu ş tur.

5 Birçok ülkenin su kaynakları, sınıraşan su özelliği taşımaktadır. Yerküre üzerinde yaklaşık 263 adet uluslararası nehir havzası bulunmaktadır ve bu havzalar yerkürenin yarısını kaplarken, toplam su kaynaklarının %60’ını oluşturmaktadır ve dünya nüfusunun % 40’ından fazlasını etkilemektedir.

6 ÜLKELERE GÖRE K İŞİ BA Ş INA DÜ Ş EN YILLIK YEN İ LENEB İ L İ R SU KAYNA Ğ I

7 Ortado ğ u’da Su Sorunu •Hızlı Nüfus Artı ş ı •Çatı ş maların Yo ğ un Olması •Gıda Güvenli ğ i Endi ş esi •Yarı-Kurak İ klimin hakim olması •Su Kaynakların Yetersiz Olması •Su Kaynaklarının E ş it Da ğ ılmaması •Su Kalitesinin Bozulması •Su kaynakların ço ğ unlu ğ unun sınıra ş an özellikte olması (yakla ş ık %70)

8 Orta Do ğ u’nun Ba ş lıca Nehirleri  Fırat Ve Dicle Havzası (Fırat nehri 32 milyar/m3/yıl Dicle nehri 52 milyar/m3/yıl)  Ş eria (Ürdün) Nehri Havzası -1.6 milyar/m3/yıl  Nil Nehri Havzası -84 milyar/m3/yıl  Asi Nehri Havzası - 2,470 milyar/ m3/yıl

9 Nil Nehri Havzası Havzada Yer Alan Kıyıda ş Ülkeler Kongo Demokratik Cumhuriyeti Uganda Tanzanya Brundi Ruanda Kenya Eritre Etiyopya Sudan Güney Sudan Mısır

10 Ş eria (Ürdün) Nehri Havzası Havzada Yer Alan Kıyıda ş Ülkeler Lübnan İ srail Filistin Ürdün Suriye

11 AS İ NEHR İ HAVZASI Havzada Yer Alan Kıyıda ş Ülkeler LÜBNAN SUR İ YE TÜRK İ YE

12 Fırat-Dicle Havzası Havzada Yer Alan Kıyıda ş Ülkeler Türkiye Suriye Irak İ ran ( İ ran’ın Irak’ta Dicle nehrine yüzde 10’luk bir katkısı vardır o nedenle kıyıda ş lar arasında adı anılmaz)

13 Fırat-Dicle Havzası NehirYıllık AkımKıyıdaşların Katkısı Fırat3531,6 (%90)3,4 (%10)0 Dicle52,721,3 (%40)031,4 (%60) Toplam87,752,9 (%60)3,4 (%4)31,4 (%36)

14 Havzada Başlıca Kriz Dönemleri  1975 Krizi  Keban ve Tabqa Barajlarının Doldurulması  1990 Krizi  Atatürk Barajının Doldurulması  1996 Krizi  Birecik Barajının İnşası

15 Fırat-Dicle Havzası’nda Mevcut Su Kullanım Anla ş maları •Türkiye-Suriye Arasındaki 1987 Protokolü 17 Temmuz 1987 tarihli Türkiye-Suriye Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı, su sorunu üzerindeki müzakereler açısından önemli bir sonuç doğurmuştur. Protokol geçici bir anlaşma olarak kaydedilmiştir. Su sorunuyla ilgili pek çok madde içermektedir. Protokol metninin 6. Maddesi şu şekildedir: ‘Atatürk Baraj Gölü’nün doldurulması esnasında ve üç ülke arasında nihai paylaşım anlaşması gerçekleşene dek Türk tarafı yıllık ortalama 500 m³/saniye suyun Türkiye-Suriye sınırından geçmesini ve bir aylık akışın 500 m³/saniye’nin altında kalması halinde ise Türk tarafı farkı bir sonraki ay telafi etmeyi kabul eder’. “Protocol on Matters Pertaining to Economic Cooperation Between the Republic of Turkey and the Syrian Arab Republic, United Nations Treaty Series 87/12171, 17/7/1987. ” •Suriye ve Irak Arasında 1990 Protokolü Suriye ve Irak, Atatürk Baraj Gölünün doldurulması nedeniyle nehrin akışının geçici bir süre durdurulmasının, GAP kapsamında gerçekleştirilecek projelerin neden olacağı pek çok su kesintisinin başlangıcı olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle, 16 Nisan 1990’da Bağdat’ta gerçekleştirilen 13. Ortak Teknik Komite toplantısında, Suriye ve Irak ikili bir mutabakat çerçevesinde, Türkiye’den gelen Fırat suyunun % 58’inin Irak’ın kullanımı için bırakılması kararlaştırılmıştır. “Law No14 of 1990, ratifying the joint minutes concerning the provisional division of the waters of the Euphrates River, see http://ocid.nacse.org/qml/research/tfdd/toTFDDdocs/257ENG.htm. Accessed 30 May 2010.”

16 ÇÖZÜM MÜMKÜN MÜ? •Su kaynakları açısından kıt bir bölge olan yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte etkilerini ya ş amı ş tır. •Ortado ğ u’nun politik durumu, su kaynakları yönetimi do ğ rudan etkilemektedir. •Teknik bir durum siyasi bir durum olarak algılanmaktadır. •Kıt olan su kaynakları en iyi ş ekilde yönetilerek verimli bir ş ekilde kullanılabilir. •Do ğ ru su yönetimi, do ğ ru veriler ve i ş birli ğ i ile sa ğ lanabilir. •Veri problemi. • İş birli ğ i zayıf, özellikle kurumsalla ş ma da zayıf.

17 •Ülkelerin işbirliği, antlaşmalar, hukuki düzenlemelerin yanında teknik çözümlerde fikir olarak ortaya sunulmaktadır. •Su talebini kontrol etmeyi ve azaltmayı hedefleyen çözümler yanında su arzını destekleyen çözümler üretilmesi • Su kaynaklarının en yoğun kullanıldığı tarım alanında modern sulama tekniklerinin kullanımı ve hasar görmüş altyapının rehabilitasyonu suyun verimli kullanımını sağlayabilecek bir yöntem •Atıksu arıtımı ve tekrar kullanımı •Sanal Su (Virtual water)

18 Di ğ er çözümler; Düşük Sermaye •Ya ğ mur birktirme (çatılarda) •Acı (Brakish) su kullanımı • Ya ğ mur suyu depolama •Çöl Barajları •Akifer Besleme Yüksek Sermaye •Deniz suyu arıtma (Desalinasyon) •Acı Su arıtma •Su ithal etmek (Tanker, boru hattı, medusa) •Havzalar arası su transferi (ör. İ ran/ Türkiye-KKTC) •Bulut tohumlama (kuru buz)


"ORSAM Su Araştırmaları Programı Tuğba Evrim Maden (Dr.) Hidropolitik Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları