Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI Şükran NURLU Çevre Mühendisi 18 Mart 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI Şükran NURLU Çevre Mühendisi 18 Mart 2010."— Sunum transkripti:

1 1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI Şükran NURLU Çevre Mühendisi 18 Mart 2010

2 Çevre ve Orman Bakanlığı 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4856 Sayılı Yasa ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır.

3 Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kuruluş amaçları  Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi,  Kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması,  Ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi,  Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi,  Ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi,  Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması,  Orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir.

4 GÖREVLERİ 1 a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek,programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

5 GÖREVLERİ 2 b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

6 GÖREVLERİ 3 d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek.

7 Görevleri 4 e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından yararlanmak.

8 Görevleri 5 f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek.

9 Görevleri 6 g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. bu çalışmaları denetlemek ve izlemek.

10 Görevleri 7 h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.

11 Görevleri 8 ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak. i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek.

12 Görevleri 9 j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak.

13 Görevleri 10 l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak. m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak.

14 Görevleri 11 n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak.

15 Görevleri 12 p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.

16 Görevleri 13 t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

17 Ana Hizmet Birimleri 1. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü 3. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 4. Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 5. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü 6. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 7. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 8. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

18 Danışma ve Denetim Birimleri 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Strateji Geliştirme Başkanlığı 3. Hukuk Müşavirliği 4. Bakanlık Müşavirleri 5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 6. İç Denetim Başkanlığı

19 Yardımcı Birimler Yardımcı Birimler 1. Personel Dairesi Başkanlığı 2. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 3. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 4. Savunma Sekreterliği 5. Özel Kalem Müdürlüğü

20 Bağlı Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar 1. DSİ Genel Müdürlüğü DSİ Genel Müdürlüğü DSİ Genel Müdürlüğü 2. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 3. Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 4. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Birimleri 1. Hava Yönetimi 2. Atık Yönetimi 3. Su ve Toprak Yönetimi 4. Deniz ve Kıyı Yönetimi 5. Kimyasallar Yönetimi 6. Ölçüm ve Denetim 7. Finansman ve Planlama 8. İklim Değişikliği 9. İdari ve Mali İşler 9. İdari ve Mali İşler

22 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü 1. Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı 2. Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı 3. Altyapı Yatırımları ÇED Dairesi Başkanlığı 4. ÇED ve Plan İzleme - Kontrol Dairesi Başkanlığı 5. Planlama ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 6. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

23 Kanunlar 1. 4856 Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 01.03.2003 2. Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.11.2003 3. Kara Avcılığı Kanunu01.07.2003 4. Hayvanları Koruma Kanunu24.06.2004 5. Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.06.2004 6. Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.2.2005 7. Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.7.2005 8. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu03.07.2005 9. ÇEVRE KANUNU (26.04.2006 Tarih ve 5491 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler İşlenmiştir..)

24 ÇYGM Yönetmelikler HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (03.07.2009 tarih ve 27277 R.G.) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (03.07.2009 tarih ve 27277 R.G.)Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (03.07.2009 tarih ve 27277 R.G.)  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (04.04.2009 tarih 27190 R.G.) Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (04.04.2009 tarih 27190 R.G.)Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (04.04.2009 tarih 27190 R.G.)  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği(13.01.2005 tarih ve 25699 R.G.) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği(13.01.2005 tarih ve 25699 R.G.) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği(13.01.2005 tarih ve 25699 R.G.)  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik  Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği(06.06.2008 tarih ve 26898 R.G.) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği(06.06.2008 tarih ve 26898 R.G.) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği(06.06.2008 tarih ve 26898 R.G.)  Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği(11.06.2004 tarih 25489 R.G) Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği(11.06.2004 tarih 25489 R.G) Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği(11.06.2004 tarih 25489 R.G)

25 ÇYGM Yönetmelikler ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Ömrünü Tamamlamış Araçaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (30/12/2009 tarih ve 27448 Sayılı) Ömrünü Tamamlamış Araçaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (30/12/2009 tarih ve 27448 Sayılı) Ömrünü Tamamlamış Araçaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (30/12/2009 tarih ve 27448 Sayılı)  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği(30/7/2008 tarih ve 26952 Sayılı) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği(30/7/2008 tarih ve 26952 Sayılı) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği(30/7/2008 tarih ve 26952 Sayılı)  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (5/7/2008 tarih ve 26927 Sayılı) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (5/7/2008 tarih ve 26927 Sayılı)Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (5/7/2008 tarih ve 26927 Sayılı)  Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (30/5/2008 tarih ve 26891) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (30/5/2008 tarih ve 26891) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (30/5/2008 tarih ve 26891)  Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik (27/12/2007 tarih ve 26739 Sayılı) Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik (27/12/2007 tarih ve 26739 Sayılı)Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik (27/12/2007 tarih ve 26739 Sayılı)  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24/6/2007 tarih ve 26562 Sayılı) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24/6/2007 tarih ve 26562 Sayılı) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24/6/2007 tarih ve 26562 Sayılı)  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (25/11/2006 tarih ve 26357 Sayılı) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (25/11/2006 tarih ve 26357 Sayılı) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (25/11/2006 tarih ve 26357 Sayılı)  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22/7/2005 tarih ve 25883) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22/7/2005 tarih ve 25883) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22/7/2005 tarih ve 25883)  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19/4/2005tarih ve 25791 Sayılı) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19/4/2005tarih ve 25791 Sayılı) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19/4/2005tarih ve 25791 Sayılı)  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14/3/2005 tarih ve 25755 Sayılı) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14/3/2005 tarih ve 25755 Sayılı) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14/3/2005 tarih ve 25755 Sayılı)  Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31/8/2004 tarih ve 25569 Sayılı) Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31/8/2004 tarih ve 25569 Sayılı) Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31/8/2004 tarih ve 25569 Sayılı)  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (18/3/2004 tarih ve 25406) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (18/3/2004 tarih ve 25406) Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (18/3/2004 tarih ve 25406)  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14/3/1991 tarih ve 20814 Sayılı) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14/3/1991 tarih ve 20814 Sayılı) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14/3/1991 tarih ve 20814 Sayılı)

26 ÇYGM Yönetmelikler KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 2. Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 3. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 4. Kimyasalların Kontrolü ve Envanteri Hakkında Yönetmelik Kimyasalların Kontrolü ve Envanteri Hakkında Yönetmelik Kimyasalların Kontrolü ve Envanteri Hakkında Yönetmelik

27 ÇYGM Yönetmelikler DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. Gemilerden Atık alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği 3. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik 4. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 5. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

28 ÇYGM Yönetmelikler ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(26/4/2009 tarih ve 27214 Sayılı) (Değişik 24/02/2010- 27503) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(26/4/2009 tarih ve 27214 Sayılı) (Değişik 24/02/2010- 27503) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(26/4/2009 tarih ve 27214 Sayılı) (Değişik 24/02/2010- 27503) 2. Çevre Denetimi Yönetmeliği (21/11/2008 tarih ve 27061 Sayılı)(Revize 22/10/2009 tarih ve 27384 R.G) Çevre Denetimi Yönetmeliği (21/11/2008 tarih ve 27061 Sayılı)(Revize 22/10/2009 tarih ve 27384 R.G) Çevre Denetimi Yönetmeliği (21/11/2008 tarih ve 27061 Sayılı)(Revize 22/10/2009 tarih ve 27384 R.G) 3. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (5/9/2008 tarih ve 26988 Sayılı) Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (5/9/2008 tarih ve 26988 Sayılı) Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (5/9/2008 tarih ve 26988 Sayılı)

29 ÇYGM Yönetmelikler SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (13/02/2008 tarih ve 26786 sayılı) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (13/02/2008 tarih ve 26786 sayılı) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (13/02/2008 tarih ve 26786 sayılı)  Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği (14/12/2007 tarih ve 26730 sayılı) Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği (14/12/2007 tarih ve 26730 sayılı) Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği (14/12/2007 tarih ve 26730 sayılı)  Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği (08/12/2007 tarih ve 26724 sayılı) Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği (08/12/2007 tarih ve 26724 sayılı) Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği (08/12/2007 tarih ve 26724 sayılı)  Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08/01/2006 tarih ve 26047 sayılı) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08/01/2006 tarih ve 26047 sayılı) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08/01/2006 tarih ve 26047 sayılı)  Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) (26/11/2005 tarih ve 26005 sayılı Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) (26/11/2005 tarih ve 26005 sayılı Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) (26/11/2005 tarih ve 26005 sayılı  İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (20/11/2005 tarih ve 25999 sayılı) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (20/11/2005 tarih ve 25999 sayılı) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (20/11/2005 tarih ve 25999 sayılı)  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı)

30 ÇYGM Yönetmelikler FİNANSMAN VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik 2. Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Taslaklar  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı  Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyon Taslağı Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyon TaslağıAtıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyon Taslağı  Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Taslağı Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Taslağı Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Taslağı  Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı  Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik ve Klavuz Taslağı Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik ve Klavuz Taslağı  Koku Yönetmeliği Taslağı ve Klavuzlar oku Yönetmeliği Taslağı ve Klavuzlaroku Yönetmeliği Taslağı ve Klavuzlar

32 ÇED ve Planlama Yönetmelikler 1. ÇED Yönetmeliği ÇED Yönetmeliği ÇED Yönetmeliği 2. Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik

33 İşlemler  Bilgi Sistemleri  Coğrafi Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi  Çevre Bilgi Sistemi Çevre Bilgi Sistemi Çevre Bilgi Sistemi  Diğer Bilgi Sistemleri Diğer Bilgi Sistemleri Diğer Bilgi Sistemleri  Online İşlemler  e-Çevre İzinleri e-Çevre İzinleri e-Çevre İzinleri  Hava Kalitesi İzleme Ağı Ölçüm Sonuçları Hava Kalitesi İzleme Ağı Ölçüm Sonuçları Hava Kalitesi İzleme Ağı Ölçüm Sonuçları  Emisyon Ölçümleri Yönetim Sistemi Emisyon Ölçümleri Yönetim Sistemi Emisyon Ölçümleri Yönetim Sistemi  Online Kütüphane Sistemi Online Kütüphane Sistemi Online Kütüphane Sistemi  Atık Ambalaj Sistemi Atık Ambalaj Sistemi Atık Ambalaj Sistemi  Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Tehlikeli Atık Beyan Sistemi  Kimyasallar Veri Girişi Kimyasallar Veri Girişi Kimyasallar Veri Girişi  Seveso Tesisleri Veri Girişi Atık Pil&Akü Yönetim Sistemi Seveso Tesisleri Veri Girişi Atık Pil&Akü Yönetim Sistemi Seveso Tesisleri Veri Girişi Atık Pil&Akü Yönetim Sistemi  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı  Yetki Ve Yeterlik Duyuruları  ÇED Yeterlik Belgesi Alan Kurum & Kuruluşlar Ve Personel ÇED Yeterlik Belgesi Alan Kurum & Kuruluşlar Ve Personel ÇED Yeterlik Belgesi Alan Kurum & Kuruluşlar Ve Personel  Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yapmaya Yetkili İstasyonlar Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yapmaya Yetkili İstasyonlar Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yapmaya Yetkili İstasyonlar  Yetkili Çevre Laboratuvarları Yetkili Çevre Laboratuvarları Yetkili Çevre Laboratuvarları

34 İZMİR İÇOM Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü  15 Çevre Mühendisi  6 Kimya Müh.  4 Ziraat Müh.  4 Biyolog  1 Elektrik Müh.  1 Maden Müh.  1 Peyzaj Mimarı

35 İZMİR İÇOM ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğü  4 Çevre Mühendisi  2 Kimya Müh.  2 Jeoloji Müh.  1 Jeofizik Müh.  1 İnşaat Müh.  1 Veteriner  1 Peyzaj Mimarı  1 Şehir Plancısı

36 TEŞEKKÜR EDERİM.


"1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI Şükran NURLU Çevre Mühendisi 18 Mart 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları