Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENTSEL DÖNÜŞÜM BASKISI ALTINDAKİ MAHALLELERDEKİ GÜÇ İLİŞKİLERİNİN BOURDIEUCU BİR OKUMASI Erbatur Çavuşoğlu Kumru Çılgın Julia Strutz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENTSEL DÖNÜŞÜM BASKISI ALTINDAKİ MAHALLELERDEKİ GÜÇ İLİŞKİLERİNİN BOURDIEUCU BİR OKUMASI Erbatur Çavuşoğlu Kumru Çılgın Julia Strutz."— Sunum transkripti:

1 KENTSEL DÖNÜŞÜM BASKISI ALTINDAKİ MAHALLELERDEKİ GÜÇ İLİŞKİLERİNİN BOURDIEUCU BİR OKUMASI Erbatur Çavuşoğlu Kumru Çılgın Julia Strutz

2 1. AMAÇ ve YÖNTEM * Kentsel Dönüşüm süreçlerini aktivist olarak izleyen bir grubun sürdürdüğü bu araştırma; • Kentsel Dönüşüm baskısı altındaki çeşitli mahallelerde sıkça karşılaşılan durumları, • Yandaş ya da muhalif söylemdeki genel kabulleri sorgulamak ve derinleştirmek niyetiyle, • Seçilen bir mahalle üzerinde yoğunlaştırmış bir çalışmanın sonuçlarını aktarmaktadır. Bourdieucu Mekan Okuması • Pierre Bourdieu literatürü tarama ve okuma Kentsel Dönüşüm Süreçlerine İlişkin Gözlem ve Deneyimler • 6 senelik birikim • 4 saatlik röportaj Kentsel Muhalefet ve Güç İlişkileri Bağlamında Bir Mahallenin Mütekabiliyet Analizi • Workshop • 1500 hanelik arazi kullanım çalışması • 850 hanehalkı anketi • 14 derinlemesine mülakat 3. Dayanışma Pratikleri 4. Mücadele Pratikleri 5. Mekanı Sahiplenme Pratikleri 2. Mahalle Algısı 1. Ev Algısı * «Ampirik gerçekliğin özgünlüğüne dalınmadıkça, toplumsal dünyanın engin mantığı idrak edilemez.» [Pierre Bourdieu]

3 Alan Alan Oyun Illusio 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Sınırları genişleyip daralabilen veya deforme edilebilen, iktidar ya da sermaye biçimlerine gömülü konumlar arasındaki tarihsel bağıntılar bütünüdür. «Çözümleyici açıdan Alan, konumlar arasındaki nesnel bağıntıların konfigürasyonu ya da ağı olarak tanımlanabilir. Bu konumlar, (…) farklı iktidar/sermaye türlerinin dağılım yapısındaki mevcut ve potansiyel durumlarıyla, ayrıca diğer konumlara nesnel bağıntılarıyla nesnel olarak tanımlanır» [Bourdieu & Wacquant, 2007: 81].

4 AlanOyun Illusio 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Oyun Bourdieu alanı, mücadele ile ilişkilendirerek; kuralları belirli olan ancak değiştirilebilen, yeni oyuncuların katılımına açık, inşa halinde bir Oyundan bahseder. Alan Oyun Bu çalışmada Kentsel Dönüşüm, bir Alan; Kentsel Dönüşüm alanındaki mücadele süreçleri ise Oyun olarak ele alınmaktadır.

5 Alan OyunIllusio 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI «Illusio, oyuna yoğunlaşmak, oyun tarafından ele geçirilmek, oyunun çabalamaya değdiğini sanmak, ya da daha basit söylemek gerekirse, oyunun oynamaya değdiğini düşünmektir» [Bourdieu & Wacquant, 2007: 105]. Alan Oyun Alanın, oynamaya değer olduğuna dair oluşan inançtır. Oyun içinde, ödül kazanma ihtimalinin cazibesine kapılmaktır.

6 Aktörler İktisadi Sermaye Toplumsal Sermaye Kültürel Sermaye Simgesel Sermaye 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Oyun Alanı Eyleyiciler Oyun Alanı içinde yer alan Eyleyicilerdir. Kentsel Dönüşüm Oyun Alanı’ndaki aktörler: Yöneticiler, Halk, Siyasiler, İnşaat Sektörü, TOKİ, KİPTAŞ, GYO’lar, Özel Sektör, Medya, Kamuoyu, Kent Aktivistleri vb…

7 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Marksist kuram içindeki parasal ve maddi üretim araçlarına karşılık gelmekle ve esas öneme sahip olmakla birlikte, toplumsal ilişkileri belirlemede de yalnız değildir. Aktörler İktisadi Sermaye Toplumsal Sermaye Kültürel Sermaye Simgesel Sermaye

8 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI «Toplumsal Sermaye, az çok kurumsallaşmış olan karşılıklı arkadaşlık ve tanıma ilişkileriyle kurulmuş dayanıklı bir ağ ile ilintili gerçek veya potansiyel kaynakların toplamıdır» [Aktaran Göker, 2007: 283, Bourdieu 1986: 249]. Aktörler Aktörlerin; diğerleriyle olan bağlantıları, grup üyelikleri, bu ilişkilerin getirdiği yükümlülükler, ayrıcalıklar ve itimatlardır. Aktörler İktisadi Sermaye Toplumsal Sermaye Kültürel Sermaye Simgesel Sermaye

9 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Kimi zaman salt miras yoluyla devralınır; genellikle kıt sembolik mallar, beceriler ve unvanlarla edinilir ve özellikle eğitime bağlı olarak eşitsizlikleri yeniden üreten yetenekler ve kapasiteler geliştirir. Aktörler İktisadi Sermaye Toplumsal Sermaye Kültürel Sermaye Simgesel Sermaye

10 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Hem doğuştan itibaren miras yoluyla edinilen para, unvan ve maharetleri hem de aile, okul ve diğer toplumsal failler aracılığıyla benimsetilen değer yargıları, düşünme, söylem ve davranış kalıplarının toplamıdır. «Kişi ve kurumların bu toplam sermayesi, sahip olunan sermayelerin genel yapısı, miktarları, birleşimi, birbirine tercüme edilebilme kapasiteleri ve zaman içindeki değişimi alan içindeki konumları hakkında temel belirleyicidir» [Wacquant, 2007: 62]. Aktörler İktisadi Sermaye Toplumsal Sermaye Kültürel Sermaye Simgesel Sermaye

11 Habitus • Sınıfsal Habitus • Mekânsal Habitus 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Kişinin veya kişiler kümesinin geçmiş tecrübelerinin içinde bütünleştiği sınıf, dil, millet, etnisite, cinsiyet, aile gibi aidiyetlere ait kalıcı eğilimler bütününü belirtir. «Habitus; bireylerin benlerine zihinsel ve bedensel algı, beğeni ve eylem şemaları biçiminde konulmuş bir tarihsel bağıntılar bütünüdür ve aktörlerin geçmişten bugüne biriktirdikleri gerçek ve simgesel değerler, önyargılar, fikirlerle dolu ve sadece fikirlerden ibaret olmayan, bedene yerleşmiş hareketleri ve vücut dilini de içeren bagajlarıdır» [Bourdieu & Wacquant, 2007: 25].

12 Habitus • Sınıfsal Habitus • Mekânsal Habitus 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI «Sınıfsal Habitus; benzer konumu paylaşanların kolektif bilincine karşılık gelir, zira o bireylerin dünyayı benzer biçimde sunmaları ve belirli bir tarzda sınıflama yapmaları, seçmeleri, değerlendirmeleri ve davranmalarını mümkün kılan bilişsel ve duygusal bir rehber sağlar» [Tatlıcan & Çeğin, 2007: 326]. Bir sınıfa ait olmakla doğuştan sahip olunan sermayeler ile o sınıf içinde yaşamakla kazanılan her tür değer yargısı, davranış kalıbı, yetenek ve yatkınlıklardır.

13 Habitus • Sınıfsal Habitus • Mekânsal Habitus 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Mekânsal Habitus Ait olunan sınıfın; mekân belleği, özgünlüğü ve gelenekleridir. Mekânsal Habitusu var eden; o mekanın gömülü tarihsellikleri, deneyimleri ve ilişkisellikleri gibi özgünlükleridir. Mekânsal Habitus, mahalle merkezli olduğunda; Kentsel Dönüşüm süreçlerine direniş de farklılaşmaktadır. Kentsel Dönüşüme karşı direnen bir mahallede sahip çıkılan hayat ve mahallenin kullanım değeri, değişim değerine üstün gelmedikçe; direniş başarılı olamayacaktır…

14 Doxa Strateji Sembolik Şiddet Beğeni 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Sorgulanmayan, doğallaşmış, üzerine düşünülmeyen, inanç haline gelmiş fikirlerin dünyası ve toplumsal dünyanın bu “sabit fikirler” ile tecrübe edilmesidir. «Doxa, egemenin dünya görüşüdür; nesnel yapıların içselleştirilmesine dayanır ve bu yapıların, doğal görülmesini sağlar ve böylece tahakküm altındakiler tarafından sorgulanmaksızın egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eder» [Bourdieu, 2006: 120].

15 DoxaStrateji Sembolik Şiddet Beğeni 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI AktörlerOyun Alanı Doxa Aktörlerin; Oyun Alanındaki güç ilişkileri ve karar süreçlerini şekillendirmek ve baskın grupların yeniden-üretimlerini sağlayan Doxayı sarsmak için geliştirdikleridir.

16 Doxa Strateji Sembolik Şiddet Beğeni 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Maddi ve fiziksel şiddetin yanı sıra; sorgulanmayan kategoriler, semboller, sınıflandırmalar, isimlendirmeler, kimlikler aracılığıyla zihinsel ve sembolik bir iktidarın tesis edilmesidir. Dil ve söylem, uygulamada önemli işlev görür. «Tahakküm eden, muhatabının düzeyine ‘inmek’ amacıyla hakim konumundan geçici ve gösterişçi bir biçimde feragat ederken, aslında varlığını sürdüren tahakküm ilişkisinden, onu inkâr ederek yararlanır» [Bourdieu & Wacquant, 2007: 138].

17 Doxa Strateji Sembolik ŞiddetBeğeni 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Beğeni Sınıfsal kod, anlam ve tercihlerle yüklüdür ve yaşamı üsluplaştırma eğilimine dönüşebilir. Ötekinin Beğenisini dışlayıp, kendini bir kimlik olarak kurar ve sınıfsal konumu pekiştiren bir aidiyet yaratır. «Beğeniler; toplumsal bir nesnel sınıfsal mevkii hiyerarşisini yansıtan kültürel bir hiyerarşi içinde organize oldukları için, beğeniler arasındaki çatışmalar sınıf çatışmalarıdır» [Turner 1998’den aktaran Tatlıcan & Çeğin, 2007: 324].

18 Kentsel Dönüşüm Oyun Alanı 2. BOURDIEUCU MEKAN OKUMASI Kentsel Dönüşüm Alanı Alan Aktörler • Yöneticiler • Yerel Halk • İnşaat Sektörü • Muhalefet Grupları •…•… Illusio Strateji Oyun

19 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER 2000’li yıllar KENTSEL DÖNÜŞÜM savunanlarkarşı çıkanlar ? sınıfsal ve mekânsal habitusa bağlı direnme beklentileri ? yeniden Egemen sistemin, mekanı yeniden üretimi Rant Rant elde etme aracı

20 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER Yöneticiler Yerel Halk Toplumsal Muhalefet Grupları Sembolik Şiddet Hakim söylem kentsel dönüşümü; iktidarını ve devamlılığını güvenceye alma, fayda sağlama ve hegemonyasını genişletme amaçlı bir araç veya bir fırsat olarak görür. Daha güçlü bir iktidarı tesis ederken, Sembolik Şiddet gösterir. Kentsel Dönüşüm Oyun Alanındaki Aktörler

21 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER Yöneticiler Yerel Halk Toplumsal Muhalefet Grupları Kentsel Dönüşüm olgusuna, hayatta kalma stratejisi ile mülkiyet temelli baktıkları için; oluşabilecek riskleri minimize etmenin gayreti içerisindedirler. Bu bakış açısını odağa almak, birçok soruna ve çözüm olabilecek fırsatların kaçırılmasına neden olabilmektedir. Kentsel Dönüşüm Oyun Alanındaki Aktörler

22 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER Yöneticiler Yerel Halk Toplumsal Muhalefet Grupları Habitus iktisadi sermaye Temelde egemen politikalarla sorunlu oldukları ve bunlara itiraz ettikleri için Kentsel Dönüşümü kötü yönleri ile anarlar. Habitusları ve konumları itibariyle, egemen ve mağdur aktörlerin aksine iktisadi sermaye kazanma/kaybetme durumları yoktur. Siyaseten muhalefet ederek süreci değiştirebileceklerini düşünürler. Kentsel Dönüşüm Oyun Alanındaki Aktörler

23 Birincil sınıf atlama aracı olmuştur. 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER 1980 öncesisonrası Mahallelerdeki mücadele eğilimleri Hak mücadeleleri ve sosyal örgütlenmeler ehlileştirilmiştir. tasfiye edilmiştir. İmece usulü dayanışma yerini, güvence arayışının adının «tapu» olarak konmasına bırakmıştır. Mekânsal Habitus Mücadele pratikleri kısıtlanmış, Mekânsal Habitus farklılaşmıştır. Yaşayanların, konut ve aidiyet algıları değişmiştir. KD ile mücadele etmek isteyen mahallelerin; beraber hareket etmeleri, dayanışmaları, örgütlenmeleri, ellerini güçlendirecekleri bir çözüm aracıdır.

24 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER Direniş sürecini olumsuz etkileyen 3 temel nokta: 1.Mahallenin bütüncül temsiliyetinin sağlanamaması • «Kanaat Önderleri» • Mahalle Dernekleri • Etnik, Dini, Siyasi Ayrışmalar • Mülk Sahipliği 2.Kadınların ve gençlerin, sürecin gerisinde kalması • Ataerkil Kültür • Mekana Aidiyet Hissi • Ailelerin Korumacı Tutumları • Mekanı Savunma ve Sahiplenme • Dışlanma 3.Dışarıdan aktörlerin müdahaleleri • «Dışarıdan yol tarifine girmek» • Temsiliyet Orantısı • Kurulan İlişki ve Müdahale Biçimleri

25 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER 1.Örgütlü politika yapan sol siyasal özneler 2.Kent muhalefetine iştirak eden birey ya da gruplar 3.Meslek Odaları 4.Akademi merkezli aktörler Sol entelektüel camianın, mahalleler ile kurmuş oldukları ilişkiler: Geleneksel popüler siyasal partilerin aksine, destekleri daha gözle görülür ve dayanışmacıdır. Kendi politik çıkarlarını güncellerken, mücadele içerisinde olan mahallelere de fayda sağlamaktadırlar. Temas ettikleri alanlara özel söylemler üretme kapasiteleri yüksektir. Gecekondu mahallelerini yıktırmama temelli bir söylem geliştirmekte ve direniş örgütlemektedirler.

26 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER 1.Örgütlü politika yapan sol siyasal özneler 2.Kent muhalefetine iştirak eden birey ya da gruplar 3.Meslek Odaları 4.Akademi merkezli aktörler Sol entelektüel camianın, mahalleler ile kurmuş oldukları ilişkiler: Gönüllülük esasına dayalı sivil inisiyatifler olarak tanımlanabilirler. Mahallelere teknik bilgi hizmeti vermekte ve onlarla dayanışma göstermektedirler. Meşruiyet sorunları vardır. Dayanışma gösterilen topluluğun kendi iç inisiyatifinin geliştirmesi beklenmelidir.

27 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER 1.Örgütlü politika yapan sol siyasal özneler 2.Kent muhalefetine iştirak eden birey ya da gruplar 3.Meslek Odaları 4.Akademi merkezli aktörler Sol entelektüel camianın, mahalleler ile kurmuş oldukları ilişkiler: Muhalefete daha çok, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve/veya Mimarlar Odası öncülük eder. Müdahale çerçeveleri sınırlıdır: uygulamaların, bütüncüllük içerisinde aykırı duran taraflarına itiraz ederler. Sermaye odaklı kentsel müdahalelere hukuki itiraz etme veya planlara dava açma aşamalarında etkin rol oynarlar. Kentsel müdahaleleri tasarlayan yöneticiler ve sermaye grupları ile münazara süreçlerinde rol üstlenebilmektedirler.

28 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER 1.Örgütlü politika yapan sol siyasal özneler 2.Kent muhalefetine iştirak eden birey ya da gruplar 3.Meslek Odaları 4.Akademi merkezli aktörler Sol entelektüel camianın, mahalleler ile kurmuş oldukları ilişkiler: Çalışma odalarından çıkıp, sokağa inmeleri halinde sürece gerçek katkı koyabilirler. Akademik bir ürün ortaya koymak için yapılan mahalle araştırmaları, samimi olmamakla birlikte mahallelinin gözünde bir karşılık bulamamaktadır. YÖK’ün varlığı ve siyasal ortamın durumu, engel oluşturabilmektedir. Gönüllü gruplar içinde muhalefet edenlerin, öğrencilerin gelişimi ve konu hakkında bilinç oluşturmadaki rolleri yadsınmamalıdır.

29 3. KD SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖZLEM ve DENEYİMLER 1.Örgütlü politika yapan sol siyasal özneler 2.Kent muhalefetine iştirak eden birey ya da gruplar 3.Meslek Odaları 4.Akademi merkezli aktörler Sol entelektüel camianın, ortaklaştığı temel noktalar:  Sermaye lehine tercihler sonucunda kentin mevcutta gerçekleştirilen ve eleştirilen biçimleri ile dönüştürülmesi ve şekillendirilmesine itiraz ederler;  Mahallelinin, Kentsel Dönüşüm baskısı karşısında örgütlenerek direnmeleri gerektiğini düşünürler. Mücadeleye en büyük zararı, iktisadi akıl içinde düşünme alışkanlığı verir…

30 4. KENTSEL MUHALEFET ve GÜÇ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA BİR MAHALLENİN MÜTEKABİLİYET ANALİZİ 1500 hanelik arazi kullanım 850 hanehalkı anketi 14 derinlemesine görüşme Doğum Yeri: %30 Sivas %13 Samsun Mülk Sahipliği: %28 Kiracı Kat Adedi: %42,5 1 Katlı Mülkiyet Durumu: %7 Tapu %63 Tapu Tahsis %30 Belgesiz Dernek: %41 Bilmiyor %4 Güvenmiyor MÜTEKABİLİYET ANALİZİ * Correspondence Analysis * * Bourdieu tarafından; sosyal mekân içindeki farklı sermaye birikimlerini, farklı stratejilerini ve oyun kurallarını göstermek için kullanılan, esnek ve yoruma dayalı bir istatistik araçtır. Konutun yapım yılı, kalitesi, tapu durumu, mülk sahipliği/kiracılık, memleket, örgütlülük ve mahalle derneğine bakış gibi çoklu kriterleri bir arada düşünme fırsatı sağlamıştır.

31 Memleket, Derneğe Bakış ve Kiracılık Kriterlerinin Mütekabiliyet Analizi Koordinat merkezine yakınlık genel eğilim; uzaklık farklılaşma demektir. Mesafeler, yakınlık ve uzaklıklar üzerinden ilişkisellikleri belirlemektedir. Dağılımdaki yığılmalar ve ayrışmalara göre çizilen kümelerin taşıdığı anlamlar önemlidir. Dağılımın temel belirleyicisi, veriler ve değişkenler setidir.

32 Tapu sahipliği, Kiracılık, Konutun yapım yılı, Mahalle derneğine bakış, Ev kalitesi ve Memleket kriterlerinin Mütekabiliyet Analizi

33 Görüşmelerden notlar: KD Algısı ve Egemen Söylemin İçselleştirilmesi • Kentsel Dönüşümün net bir şekilde tanımlanamaması, hem tehdit hem fırsat olarak algılanması Kadın, 70, Kars: «Devlet zaten ne yapacak ki? Kalkıp mahallenin hepsini yıkmaz. Bir tarafını bir kaldıracak, öbür tarafını bir kaldıracak, azar azar yıkacak, toplu bir şey yapamaz. Zaten toplu katliam olmaz.» G: Hiç tapuyu vereceğini söyleyen yönetimler oldu mu? Kadın, 72, Sinop: «Yok yok olmadı. Ne vereceğiz dediler, ne vermeyiz dediler. Şimdiden sonra bakalım işte, bu başbakan gelir buraya belki. Bundan sonra bir şey olursa olacak. Şimdi hükümeti kuruyor mesela, uğraşıyor. Tapuyu verir diye düşünüyoruz. Ne yapalım? Verirse verir, vermezse bizi kaldırıp atacak değil herhalde?» • Devlete olan saygı ve güven / mağdur edilmeyeceklerine yönelik umudu yaşatma çabası • Mahalledeki yaygın dil ve söylemin, egemeninkiyle benzerlik göstermesi • Mahallenin çevresindeki yeni yatırımların tehdit olarak algılanmaması 4. KENTSEL MUHALEFET ve GÜÇ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA BİR MAHALLENİN MÜTEKABİLİYET ANALİZİ

34 ÖdülIllusio • Mülk sahipleri açısından bu yatırımların, gayrimenkullerin değerini artıran olumlu bir gelişme olarak okunması (Ödül ve Illusio) Kadın, 35, Istanbul: «Görüntü kirliliği duydukları söyleniyor... Maslak 5 dakika buradan. Ulaşımı rahat bir yer, güzel bir yeri var.» Komşu: «Canımız sıkıldıkça MİGROS'a gidiyoruz.» «Bizimki daha aktif halde. Orada o kadar şey yok. Gelişmiş değil. Orada bir market varsa burada 10 tane var. Daha gelişmiş. Orada halam oturuyor, kapıdan binip gidebiliyorum. Burada istediğim kadar market var.» • Var olan sınıfsal eşitsizliğin farkında olunmasının yanında, tepki duyulması; ancak o eşitsizliği üreten iktisadi akıl içinde düşünmeyi sürdürmeleri Kadın, 64, Giresun: «Bunun hesabını veremeyecekler. Allah’ın emrini bilmeyen yok. Ben yürüyerek gittim, sen jiple gittin, ne üstünlüğün var? Biz bunun hesabını yapmıyoruz. Siz yine jipte gezin ama bizim mülkümüzü rahat bırakın. 10’unu siz alın, 5’ini biz alalım. Biz burada sosyal hayatıyla birlikte yaşayalım. O AVM olmasaydı, çoluk çocuk nereye gidecekti. Bize yanlış yapmasınlar.» 4. KENTSEL MUHALEFET ve GÜÇ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA BİR MAHALLENİN MÜTEKABİLİYET ANALİZİ

35 Asıl Amaç: Bireysel tapu Güçlü Tarafı: Dini/etnik/sınıfsal ayrışma yok Zayıf Tarafı: Komşuluk dışında beraber hareket etme kapasiteleri yok Zoraki Birliktelik: “Hep Beraber Kendi Evlerimiz İçin” Ev Algısı • Kirada oturulan yer, ev olarak sahiplenilmiyor • Sahip olunan ev, ideal bir ev olarak tanımlanmamakta Beğeni: Apartman dairesi Dayanışma Pratikleri • Beraber vakit geçirmek veya komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri ile sınırlı Mücadele Pratikleri • Mahalle Derneği kurmak • Kurtarıcı «büyük liderin» çıkma ümidi • Mahallenin tümünü değil, kendi evini ön planda tutma Mekanı Sahiplenme Pratikleri • Mal sahipleri, kiracılardan; • Yaşlılar, gençlerden daha çok sahipleniyor Mahalle Algısı • Mahallenin fiziksel olarak kullanılan kısımlarıyla sınırlı • Kadınlarda bu sınır, sokak ölçeğine kadar iniyor • ‘80’lerden itibaren ciddi değişim var • Dayanışmayı yıkıma karşı beraber davranmak olarak yorumluyorlar «Kiracının bin evi var.» «Bizim için her yer Paris»

36 5. SONUÇ ve HİPOTEZLER beğeni • Tapulu ev sahibi olma hayali, yer seçimini belirleyen beğeninin önüne geçmekte. • Mahalle algısı mülkiyet temelinde belirlenmekte ancak kuşaklara göre farklılaşmakta. • Ataerkil kültür, mekânın kullanımını belirlemekte; mekân algısı ölçeğini daraltmakta. • Dayanışmanın önünde; etnik, inançsal, sınıfsal ve çeşitli hiyerarşik bariyerler mevcut. • Mücadele; kullanım değerinin değil, değişim değeri üzerinden konuşulan bir pratik. mekânsal habitus • Yaşam alanının değişim değeri üzerinden tahayyülü; mekânsal sahiplenme düzeyini, mekânsal habitusun yeniden üretimini olumsuz etkilemekte. • Aktörleralansınıfsal habitus iktisadi sermaye • Aktörlerin alandaki konumları, büyük ölçüde sınıfsal habitusa göre belirlenmekte ve iktisadi sermaye sahipleri daha güçlü pozisyonlar elde etmekte. • Oyunstratejiler • Oyunda egemen ve mağdurlar, sürekli farklı stratejiler geliştirmekte ancak alandaki hakim söylem egemenin dili ile benzeşmekte. doxa • Alandaki hakim doxalar; • Uzlaşmanın direnişten daha yararlı olduğu fikrini, • Mülkiyet fetişini ve • Devletin kutsallığını pekiştirici nitelikte.

37 • Berking, Helmuth, [2008], “Städte Lassen Sich an Ihrem Gang Erkennen Wie Menschen” - Skizzen Zur Erfoschung Der Stadt Und Der Städte ‟, in Die Eigenlogik Der Städte, ed. by Helmuth; Löw Berking, Frankfurt: Campus. • Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loic, [2007], Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim Yayınları, İstanbul. • Bourdieu, Pierre, [1979], “Critique sociale du judgement”, La Distinction. Les Éditions de Minuit, Paris. • Bourdieu, Pierre, [1997], Toplumbilim Sorunları, Kesit Yayıncılık, İstanbul. • Bourdieu, Pierre, [2002], “Müdahil Bir Bilim İçin”, Le Monde Diplomatique. • Bourdieu, Pierre, [2006], Pratik Nedenler, Hil Yayınları, İstanbul. • Calhoun, Craig, [2007], “Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları”, Ocak ve Zanaat, İletişim Yayınları, İstanbul. • Çavuşoğlu, Erbatur, [2004], Hegemonik Bir Süreç Olarak Türkiye Kentleşmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, MSGSÜ, İstanbul. • Dirksmeier, Peter, [2006], “Habituelle Urbanität”, Erdkunde, 221-230. • Friedmann, John, [2005],”Place-making as Projects? Habitus and Migration in Transnational Cities.”, in Habitus. A Sense of Place., pp. 315-333. • Göker, Emrah, [2007], “Ekonomik İndirgemeci mi Dediniz?”, Ocak ve Zanaat, İletişim Yayınları, İstanbul. • Hillier, Jean, & Rooksby, Emma,[2005], “Habitus: A Sense of Place”, 2nd edn Ashgate Pub Co. • Podmore, Julie, [1998], „(Re)reading the “Loft Living” Habitus in Montréal ‟ s Inner City ‟, Blackwell, 283- 302. • Tatlıcan, Ümit & Çeğin, Güney, [2007], “Bourdieu ve Giddens: Habitus veya Yapının İkiliği”, Ocak ve Zanaat, İletişim Yayınları, İstanbul. • Ünal, Ahmet Zeki, [2007], “Rahatsız Eden Bir Adamın Bilimi: Sosyoloji”, Ocak ve Zanaat, İletişim Yayınları, İstanbul. • Wacquant, Loic, [2007], “Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi”, Ocak ve Zanaat, İletişim Yayınları, İstanbul. KAYNAKÇA

38 TEŞEKKÜRLER…. Erbatur Çavuşoğlu erbatur@erbatur.com Kumru Çılgın kumrucilgin@gmail.com Julia Strutz julia.strutz@gmx.de


"KENTSEL DÖNÜŞÜM BASKISI ALTINDAKİ MAHALLELERDEKİ GÜÇ İLİŞKİLERİNİN BOURDIEUCU BİR OKUMASI Erbatur Çavuşoğlu Kumru Çılgın Julia Strutz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları