Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIM TEŞVİK VE DESTEKLERİ EĞİTİMİ Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı 01-02 Şubat DİYARBAKIR İlhami BİRKAN Endüstri Mühendisi Yatırım Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIM TEŞVİK VE DESTEKLERİ EĞİTİMİ Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı 01-02 Şubat DİYARBAKIR İlhami BİRKAN Endüstri Mühendisi Yatırım Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 YATIRIM TEŞVİK VE DESTEKLERİ EĞİTİMİ Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı 01-02 Şubat DİYARBAKIR İlhami BİRKAN Endüstri Mühendisi Yatırım Uzmanı

2 EĞİTİM KONULARI 0.Yatırımcı Yol Haritası 1.Yatırım Projeleri Fizibilitesi 2.Yatırım Teşvikleri 3.Çevresel Etki Değerlendirme 4.Devlet Destekleri •Krediler •KOSGEB Destekleri •İhracatı Geliştirme Destekleri 5.Dahilde İşleme Rejimi 6.Marka Tescili 7.Sanayi Sicil Belgesi 8.GİDEM Deneyimi Hakkında Bilgilendirme

3 YATIRIM PROJELERİ FİZİBİLİTESİ EĞİTİMİ

4 1. YATIRIM PROJESİ Yatırım Projesi; belirli bir dönemde mal ve hizmetlerin üretimini artırmak için bazı imkanları yaratma, genişletme ve / veya geliştirmeye dönük bir öneridir.

5 Yatırım projeleri bir kaynak sarfını gerektirirler bu kaynak kullanım sonucunda “MAL” yada “HİZMET” üretimine dönüşürler. Projeler üç boyutta planlanmalıdır. Maliyet Nitelik/Nicelik Zaman

6 1.1 Yatırımın türüne göre projeler • Yeni Yatırım Projeleri • Genişletme Projeleri • Yenileme Yatırım Projeleri • Tamamlama ve Darboğaz Giderme Projeleri • Modernizasyon ve İyileştirme Projeleri • Araştırma-Geliştirme Projeleri

7 Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma organizasyonu (UNIDO) proje aşamalarını üç ana etapta tanımlamaktadır

8 1.2 Yatırım Projesi Fizibilitesi Öngörülen yatırımın sonuçları itibarıyla ne ölçüde cazip olup olmadığı konusunda fikir verir. Fizibilite çalışmalarından önce “Ön Yapılabilirlik Etüdü” ve/veya “Olanak Etütleri” gibi ön hazırlıkların yapılmasında yarar vardır. Ön yapılabilirlik etüdü alternatif yatırım konuları arasında önerilen yatırım konusunun önceliği hakkında fikir verir.

9 1. Proje Tanımı •Genel Bilgiler, proje konusu, amacı, gerekçesi, ortaklar, ihtiyaç ve sorun analizi 2. Pazar Analizi •Pazar yapısı, mevcut kapasiteler, Pazar gelişiminin tahmini, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi 3. Teknik Analiz •Hammadde Etüdü, teknoloji seçimi, kapasite seçimi, makine donanım ihtiyacı, inşaat işleri, kuruluş yeri seçimi, proje organizasyonu 4. Finansal Analiz •Yatırım tutarının hesaplanması, finans ihtiyacı, işletme sermayesi, proje gelir-gideri, nakit akım tablosu, hukuksal analiz 5. Proje Değerlendirme •Ticari karlılık analizi, ekonomik analizler, sosyal analizler, risk analizleri, çevresel etkiler 2. YATIRIM PROJESİ FİZİBİLİTELERİNİN KAPSAMI

10 2.1 Proje Tanımı ve Kapsamı 2.1.1.Genel Bilgiler • Yatırımcı kuruluş hakkında bilgiler, • Projenin sektör ve kapasite bilgileri ile maliyeti, • Finansman kaynakları konularında bilgiler içermeli.

11 2.1.2 Projenin Konusu Katılımcı karar süreçleri ile belirlenmeli sorun analizine dayanmalı. Ön etüt-ön fizibilite raporu ile belirlenmeli. Projede konu seçimi, en önemli aşamadır. Elverişli yatırım konusunun belirlenmesinde, iki aşama önem kazanmaktadır: Birincisi, yatırım konusu ortaklarla birlikte ilgili uzmanların katıldığı “Katılımcı Karar Süreçleri” ile belirlenmeli ve “Sorun Analizleri”ne dayandırılmalıdır. Yatırım konusu, katılımcıların belirlediği temel sorunu çözecek ya da çözümüne önemli destek olacak kapsamda olmalıdır. İkinci aşama ise “Katılımcı Karar Süreçleri”nden sonra, uzmanlar tarafından hazırlanacak olan “Ön Yapılabilirlik Etütleri”nde veya “Proje Olanakları Etüdünde” yer alan öneriler doğrultusunda yatırım konusunun tartışmaya açılmasıdır. Bilindiği gibi “Ön Yapılabilirlik Etüdü”, “Proje Fikri” nin, alternatif yatırım konuları da tartışıldığı ve proje gerçekleştirme seçeneklerinin de etüt edildiği bir “Proje Oluşturma Süreci”dir.

12 2.1.3. Projenin Amacı Neyi sağlamak istiyoruz?” veya “Ne yapmak istiyoruz?” sorularına cevap vermeli Amaç, varılmak istenen nihai hedef veya hedeflerdir. Projenin “genel” ya da “ana” ve “tali” ya da “yan amaçları” olabilir. Genel amaç, genel sorunun giderilmesi ile geçekleşmesi umulan/ortaya çıkması beklenen sonuç ortak hedeftir.

13 2.1.4. Projenin Gerekçesi Projede gerekçe, “neden?” sorusunun yanıtıdır. Proje niçin gerçekleştirilmek istenmektedir? İyi bir gerekçe tanımı, doğru bir proje hedefinin/hedeflerinin belirlenmesine destek olacaktır. Gerekçe kaynağını, ortakların sorunlarından-ihtiyaçlarından almalıdır. AB Destek programlarında, “gerekçe belirlenirken, projenin, nihai yararlanıcıların (ortakların) ne tür sorunlarına karşılık geldiği ve ne tür etkiler doğuracağı açıklanmalıdır” açıklaması yer almaktadır. Ayrıca, projenin dışsal dayanakları dikkatle göz önünde bulundurulmalı kamu sektör programları ve öncelikleriyle ilişkilendirilerek var olan kamusal destekler de proje gerekçelerinden biri veya birkaçı olarak kabul edilmelidir.

14 2.1.5. Ortakların İhtiyaç ve Sorun Analizleri Çözüme giden yol, sorunların bilinmesiyle, tanınmasıyla başlar. Sadece sorunu tanımlamak, proje faaliyeti açısından yeterli olmayacaktır. Sorunların kaynağına inmek de önemlidir. Başka bir deyişle, sorunu doğuran etkileyen faktörlerin de bilinmesi gerekir. Sorunu doğuran faktörlerin temeline/ köküne, niçin sorusu sorularak inilir. Problem analizi tanımı, mevcut yapıda negatif görünüş arz eden unsurların belirlenmesine ve sorunlardan çıkış için bu unsurlar arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin belirlenmesine dayanmaktadır. Sorun analizinde iki ana adım atılmalıdır: Temel problemlerin belirlenmesi, hedef grup ve yararlanıcıların katılımı ile gerçekleştirilmelidir. ( Burada sorulacak soru/sorular, sorun/sorunlar nedir biçiminde olmalıdır.) Ortaklar bazında çeşitlilik arz eden ihtiyaçlar belirlenmeden, sorunların çözümüne yönelik etkili adımların atılması mümkün olmayacaktır.

15 2.2 Pazar Analizi 2.2.1 Pazar Yapısı ve Özellikleri ( Tüketici Analizi) • Proje Bölgesinde ve yakın alanda olan kapasiteler ürün niteliklerine göre etüt edilmelidir • Ulusal düzeyde toplam talep-arz miktar ve eğilimleri incelenmelidir • Ürün fiyat istatistikleri değerlendirilmelidir • Taşıma,depolama, pazarlama ve dağıtım yöntemleri gözlemlenmelidir • Satışı arttıracak ürün niteliğinin ne olduğuna ilişkin araştırmalar yapılmalıdır • Önerilen proje ürününe ilişkin olarak, dış ticaret yapısı incelenmelidir • Ürün veya ürün grupları için elverişli imkanlar sunan kuruluşlar incelenmelidir • Dünyada proje ürününe ilişkin var olan ticaret eğilimleri incelenmelidir

16 2.2.2 Var Olan Kapasiteler ve Kapasite Kullanım Oranları (KKO ) • Piyasanın arz yönüyle incelenmesi önemlidir. Öngörülen proje hedeflerine göre üretilecek olan mal-hizmet arzının toplam arz içindeki yeri ve büyüklüğü de analiz edilmelidir • Piyasada var olan rakip ürün hacmini kestirebilmek için kapasite büyüklükleri analiz edilmeli ve Kapasite kullanım oranları izlenmelidir • Piyasa düşük toplam kapasite ile çalışıyorsa nedenleri araştırılmalı, arz talep kaynaklı sorunlardan mı yoksa işletmelerin yönetim yapısından mı kaynaklandığı saptanmalıdır

17 2.2.3. Pazar Büyüklüğünün ve Gelişiminin Tahmini (Talep Tahmini) • Pazar büyüklüğü nitel ve nicel yöntemlerle belirlenebilmektedir. Nitel yöntemler • istatistiksel veriler bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kullanılır. ( Bireysel yargılar, uzman görüşleri ) Nicel yöntemler • Var olan veriler değerlendirilerek geçmişte ortaya çıkan olayların gelecekte de devam edeceği varsayımına dayanır

18 2.2.4. Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi Piyasa talebine ilişkin veriler doğrultusunda ürün niteliğinin ve satış usulünün belirlenmesidir. Pazarlama stratejisi neleri kapsamalıdır ? • Ürün tasarımı ( çeşit ve marka, marka imajı ) • Kalite politikaları • Ürün fiyatı ve tahsilata ilişkin politikalar • Ambalajlama, etiketleme ve dağıtım sistemi • Garantiler ve üreticinin yasal sorumlulukları • Tutundurma ( reklam, tanıtma, promosyon ve prim )

19 2.3 Teknik Analizler 2.3.1 Hammadde Etüdünün Yapılması • Fiyat avantajı • Kalite ve ürün niteliğine uygunluk • Sürekli Tedarik imkanı-yeterlilik • Taşıma maliyeti- üretim maliyeti ilişkisi • Alternatif hammadde kaynakları ile karşılaştırma

20 2.3.2 Teknoloji Seçimi ve Mühendislik • Ürün niteliklerinin belirlenmesi(rakip ürünler) • Tüketici isteklerine uygunluğu • Yatırım ve ürün maliyetlerine etkisi • Gerektirdiği üretim kapasitesi • Hammaddenin temin edilebilirliği • Yedek parça temin maliyeti ve kolaylığı • Lisans gerektirip-gerektirmediği • Gıda standartlarına uygunluğu (Gıda kodeksi) belirleyici olur.

21 2.3.3 Optimal Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi • Öz kaynak/dış kaynak oranı • Kapasite düzeyinin maliyete yansımaları • Piyasa talebi ile uyumu • Seçilen teknolojinin kapasiteye ilişkin limitleri • Hammadde potansiyeli ve tedarik imkanları • Nitelikli işgücü gerektiriyorsa, temin imkanları • Altyapı düzeyi • Seçilen yerin uygun yatırım ortamını sunup sunmadığı • Kamu teşvik politikaları

22 2.3.4 Makine ve Donanım İhtiyacının Belirlenmesi • Alternatiflerin üretim kapasiteleri • Kalite avantajı • İşgücü ihtiyacı • Kullanım kolaylığı • Beklenen arıza sıklığı ve süresi • Bakım-onarım maliyeti • Ekonomik ömrü ve hurda değeri • İşçi sağlığı ve iş güvenliğine etkisi

23 2.3.5 İnşaat İşlerinin Tanımı ve Maliyet Tahmini • Bina ihtiyacının,makine yerleşim planına ve işletmenin hizmet fonksiyonlarına göre belirlenmesi • İnşaat yönteminin belirlenmesi ve malzeme seçimi • Yapı teknolojisinin kalite ve ruhsat standartlarına uygunluğu • İnşaat maliyet tahmini • Arazi yerleşim planının olması (arazi tedarik edilmiş ise) gereklidir

24 2.3. 6. Kuruluş Yeri Seçimi ve Çevresel Etkilerin Belirlenmesi Kuruluş Yeri Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler • Üretimin ve faaliyetlerin doğal koşullar ortamında sürdürülebilirliği ( Coğrafi konum, iklim ve su kaynakları imkanları ) • Üretim maliyetine etkisi ( Hammadde kaynaklarına yakınlığı, ulaşım olanakları, işgücü kaynaklarına yakınlığı, iletişim olanakları ) • Pazar bölgelerine yakınlığı ( Ürün-hizmet taşıma maliyetleri, ürünün raf ömrü ) • Kamu politikalarından ve teşvik programlarından yararlanma imkanları ( kamu politikalarının sağladığı bölge-alan tanımlı teşvikler ) Çevresel Etkiler Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ), atıkların çevreye olumsuz etkileri, drenaj sorunlarından kaynaklanan etkiler, havayı kirleten etmenler, gürültü ve emisyon etkileri vb. proje uygulaması ile ortaya çıkan ve çevrenin olumsuz etkilenmesine yol açan faktörlerin incelenmesidir.

25 2.3 7. İşletme Organizasyonunun ve İnsan Kaynakları İhtiyacının Belirlenmesi •İşletme yönetim yapılarının, yüksek hiyerarşiler yaratmaması, bölümler arasında kopukluk yaratacak olan “ düz yapılara” fırsat vermemesi ve esnek ağların kurulması imkanını tanımalıdır. Yönetim hizmetleri işletme fonksiyonlarına ve ölçeğine göre değişmekle birlikte, başlıca şu alanları kapsamalıdır. Genel yönetim, tedarik, üretim, satış-pazarlama, muhasebe-finansman ve insan kaynakları. •İşletmenin çalışma sistemi, makine ekipman sayısı, vardiya sayısına göre işgücü ihtiyacı analizleri yapılarak belirlenir. •İşletme ölçeğine göre üretim ile tedarik, muhasebe ile insan kaynakları birleştirilebilir. Yani ölçek küçüldükçe birçok fonksiyonun birleştirilebilme olanağı vardır.

26 2.3.8 Yatırım Uygulama Planının ( Termin Planının ) Hazırlanması • Yatırım – zaman planlamasını • Yatırım faaliyet sürelerini • Diğer faaliyetlerle ilişkilerini • Hangi faaliyetten önce, sonra ya da birlikte yapıldığını • Kim veya kimler tarafından gerçekleştirileceğini içermelidir

27 ZAMAN FAALİYET 1. ay 2. ay 3. ay 4. ay 5. ay 6. ay 7. ay 8. ay 9. ay 10. ay 11. ay 12. ay Sorumlular ( kişi/ekip) 1…… 1.1..... 1.1.1…. 1.1.2…. 1.2 …. 2…. 2.1…. 2.2….

28 2.4 Finansal Analizler İşletme sahipleri koydukları yatırımlarının kârlılığını, işletmelerini çeşitli yönlerden hangi başarı noktasına getirdiklerini ve gelecekte işletmelerinin durumunun nasıl olacağını görmek isterler. Bu nedenle yatırım projelerinin finansal analizinin yapılması gerekmektedir. Projelerinde finansal analiz aşamalarını kısaca inceleyelim

29 2.4.1 Proje Yatırım Tutarı Tablosu ve Finansman Kaynakları Yatırım TürüGider (TL) I. Sabit Yatırım Tutarı II. İşletme Sermayesi ========== TOPLAM========== Finansman Kaynakları 1.Öz kaynaklar ( % ….. )========== 2. Kredi ( % …. )========== Toplam Finansman==========

30 Yatırım TürüGider (TL) I. Sabit Yatırım Tutarı II. İşletme Sermayesi 4.565.354 320.690 TOPLAM4.886.044 ÖRNEKTİR Finansman Kaynakları 1.Özkaynaklar ( % 100 )4.886.044 2. Kredi ( % 0 )0 Toplam Finansman4.886.044

31 Sabit Yatırım Harcama Türü Gider Tutarı (TL) 1.Etüd- Proje Giderleri 2.Patent ve Lisans Giderleri 3.Arazi Gideri 4.Arazi ve Çevre Düzenleme Giderleri 5.İnşaat İşleri Giderleri 5.1 Ana Fabrika Binası 5.2 Yardımcı Tesisler 5.3 Sosyal Tesisler 6.Makine-Ekipman Gideri 6.1 Ana Makine-Ekipmanlar 6.2 Yardımcı Makine-Ekipmanlar 7.Demirbaş Alım Giderleri 7.1 Cansız Demirbaş 7.2 Canlı Demirbaş 8.Makine Taşıma ve Sigorta Giderleri 9.İthalat ve Gümrükleme Giderleri 10.Montaj Giderleri 11.İşletmeye Alma Giderleri 12.Taşıt Araçları Giderleri 13.Genel Giderler 14.Beklenmeyen Giderler 15.Yatırım Dönemi Faiz Gideri =============== ======= ======= =============== =============== -------------------------- ============== -------------------------- ============== -------------------------- ============== Sabit Yatırım Giderleri Toplamı =============== 2.4.2. Proje Sabit Yatırım Maliyeti Tablosu

32 ÖRNEKTİR Sabit Yatırım Harcama Türü Gider Tutarı (YTL) 1.Etüd- Proje Giderleri 2.Patent ve Lisans Giderleri 3.Arazi Gideri 4.Arazi ve Çevre Düzenleme Giderleri 5.İnşaat İşleri Giderleri 5.1 Ana Fabrika Binası 5.2 Yardımcı Tesisler 5.3 Sosyal Tesisler 6.Makine-Ekipman Gideri 6.1 Ana Makine-Ekipmanlar 6.2 Yardımcı Makine-Ekipmanlar 7.Demirbaş Alım Giderleri 7.1 Cansız Demirbaş 7.2 Canlı Demirbaş 8.Makine Taşıma ve Sigorta Giderleri 9.İthalat ve Gümrükleme Giderleri 10.Montaj Giderleri 11.İşletmeye Alma Giderleri 12.Taşıt Araçları Giderleri 13.Genel Giderler 14.Beklenmeyen Giderler 15.Yatırım Dönemi Faiz Gideri 20.000 0 13.500 0 404.200 0 3.565.052 3.466.860 98.192 25.000 0 142.602 0 20.000 150.000 50.000 25.000 0 Sabit Yatırım Giderleri Toplamı 4.565.354

33 1.Etüt-Proje Giderleri: Yatırım öncesi ve döneminde gerçekleştirilen etüt-ön yapılabilirlik raporu, yapılabilirlik raporu, mimari-uygulama projeleri ile yatırım dönemine ilişkin danışmanlık giderleri, bu kapsamda düşünülür. 2.Patent ve Lisans Giderleri: Seçilen üretim teknolojisinin gerektirdiği patent ve know how için lisans giderlerini kapsar. 3.Arazi Gideri: İşletmenin üzerine kurulacağı arazinin giderleri ile bu araziye ilişkin vergi, resim ve harçları kapsar. 4.Arazi ve Çevre Düzenleme Giderleri: İnşaat işleri dışındaki ve arazi düzenleme faaliyetlerine yönelik kazı ve dolgu giderleri ile drenaj ve arazi yüzey çalışmalarına ilişkin giderler bu bölüme alınır. 5.İnşaat İşleri Giderleri: İnşaat işlerine yönelik giderleri kapsar.

34 6.Makine-Ekipman Gideri: Makine–ekipman alımına ilişkin giderler toplamı bu bölüme alınır. 7.Demirbaş Alım Giderleri: Demirbaş alım giderleri iki ana başlık altında incelenebilir. Ofis için gerekli mobilya, mefruşat ve bilgisayar v.s. gibi donatım giderleri cansız demirbaşı, bir yıldan fazla kullanılabilecek canlı materyali ( Süt ineği, Damızlık sığır, koyun vb.) ise canlı demirbaşı ifade etmektedir. 8.Makine Taşıma ve Sigorta Giderleri: İthal edilen ya da yurtiçinden sağlanan makine-ekipmanın taşıma, navlun ve sigorta giderleri bu bölüme alınır. 9.İthalat ve Gümrükleme Giderleri: Yurt dışından sağlanan makine ve donanıma ilişkin vergi, resim ve harçlardan oluşur. 10.Montaj Giderleri: makine-ekipmanın yerleşme planına göre monte edilmesine ve çalışır duruma getirilmesine ilişkin giderler toplamıdır.

35 11.İşletmeye Alma Giderleri: Deneme işletmesine ilişkin, kullanılan girdiler gideridir. 12.Taşıt Araçları Giderleri: İşletmenin mal ve hizmetleri için satın alınan taşıma araçları giderlerini kapsar. 13.Genel Giderler: yatırım dönemine ilişkin seyahat, iletişim, kırtasiye, büro kirası ve hizmetleri, personel taşımaları, inşaat ruhsatı, ihale ve sözleşmesi giderleri, tanımlanmayan diğer faaliyetler için danışmanlık ücretleri, hasar v.s. için yapılan sigorta giderleri ile şantiye personeline ödenen ücretler, bu kapsamda düşünülür. 14.Beklenmeyen Giderler: Önceden varsayılmamış harcama giderleri, fiziksel harcamalara ilişkin yapılmış hataların karşılanması giderleri, beklenmeyen fiyat artışları ( trend içinde gelişen genel enflasyon hariç) bu bölüme alınır. Beklenmeyen giderler, kendi dışındaki sabit giderlerin belirli bir oranının karşılığı olarak hesaplanabilir. 15.Yatırım Dönemi Faiz Gideri: Bu bölümde öngörülen faiz giderleri, işletme faaliyetlerini karşılamak amacıyla alınan kredi faizlerini kapsamaz. Sadece, kesin işletmeye alma dönemine kadar gerçekleşen kuruluş giderleri faizini kapsar.

36 2.4.3 Proje Yıllık İşletme Giderlerinin Hesaplanması GİDER KALEMLERİTOPLAM GİDER 1. HAMMADDE 2. YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZ. 3. KİRA GİDERİ 4. ENERJİ 5. SU 6. YAKIT 7. İŞÇİLİK - PERSONEL 8. BAKIM - ONARIM 9. PATENT - LİSANS 10. GENEL GİDERLER 11. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ 12. FAİZ GİDERLERİ TOPLAM (TL)

37 ÖRNEKTİR GİDER KALEMLERİ TAM KAPASİTEDE TOPLAM GİDER 1. HAMMADDE2.290.680 2. YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ 0 3. KİRA GİDERİ0 4. ENERJİ215.460 5. SU12.000 6. YAKIT0 7. İŞÇİLİK - PERSONEL625.200 8. BAKIM - ONARIM200.000 9. PATENT - LİSANS0 10. GENEL GİDERLER250.000 11. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ200.000 12. FAİZ GİDERLERİ0 TOPLAM (TL)3.793.340

38 1. Hammadde Giderleri Şekil değiştirerek ürünün yapısını oluşturan girdilerin/malların maliyetidir. Hammaddelerin taşıma ve sigorta giderleri de bu maliyet kapsamında düşünülür. Katma değer vergisi bu maliyete yansıtılmamalıdır. Çünkü ürün satıldığında doğan bu vergi maliyeti geri alınmaktadır. Hammadde ihtiyacı hesaplanırken, hammaddenin mamule dönüşündeki firesi hesaba katılmalıdır. 2. Yardımcı Madde ve Malzeme Giderleri Yardımcı madde ve malzemeler, ürün elde edilirken, ürün bileşimine girmeyen ancak üretimi kolaylaştıran maddelerdir. Bu maddeler, sarf malzemesi niteliğindedir. (Örnek: Çorap üretiminde, iplik hammadde ise, çorap kutusu yardımcı madde ve malzemedir.)

39 HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEME GİDERLERİ TABLOSU (Yıl 1) Ürün: Tam Kapasitede Üretim: Hammadde 1 …. İçin Kullanılan Miktar Birim Üretim Kapasitesi (….. / yıl) Yıllık Toplam Kullanım Birim Birim Alış Fiyatı Toplam Yıllık Maliyet (TL) Yıllık Toplam Hammadde Maliyeti (TL)

40 ÖRNEKTİR HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEME GİDERLERİ TABLOSU (Yıl 1) Ürün: Erkek Çorabı Tam Kapasite: 540.000 düzine/yıl Hammadde 1 düzine İçin Kullanılan Miktar Birim Üretim Kapasitesi (düzine / yıl) Yıllık Toplam Kullanım Birim Birim Alış Fiyatı Toplam Yıllık Maliyet (TL) Pamuk İplik0,4kg540.000216.000kg61.296.000 Naylon İplik0,075kg540.00040.500kg10405.000 Elastan İplik0,025kg540.00013.500kg8108.000 Yardımcı Malzemeler Askı12adet540.0006.480.000adet0,00638.880 Etiket12adet540.0006.480.000adet0,00638.880 İç Kağıt24adet540.00012.960.000adet0,012155.520 Barkod12adet540.0006.480.000adet0,00532.400 Çorap Kutusu1adet540.000 adet0,4216.000 Yıllık Toplam Hammadde Maliyeti (TL)2.290.680

41 3.Kira Yatırımın içinde kiralama yapılacak yerin yıllık bedelidir 4.Elektrik Bir yıl süresince yapılacak elektrik harcamalarının yazılacağı kalemdir. Günlük çalışma süresi, yıldaki çalışma gün sayısına göre hesaplanır. 5.Su İşletmede kullanılacak su miktarının yıllık toplam maliyetidir 6.Yakıt Isınma, üretim sürecinde kullanılan yakıt ve araçlar için kullanılan yakıt maliyeti yıllık olarak bu kaleme yazılır 7.İşçilik ve Personel Giderleri Bu bölümdeki giderler, işçi ve personele ödenen ücret, sosyal yardım, sigorta ve prim ödemelerini kapsamaktadır.

42 İŞÇİLİK VE PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU PersonelAdet Aylık Birim Brüt Maaş (TL) Toplam Aylık Gider (TL) Yıllık Çalışma Süresi ( Ay ) Toplam Yıllık Gider (TL) TOPLAM YILLIK PERSONEL GİDERİ (TL)

43 İŞÇİLİK VE PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU (Yıl 1) PersonelAdet Aylık Birim Brüt Maaş (TL) Toplam Aylık Gider (TL) Yıllık Çalışma Süresi ( ay ) Toplam Yıllık Gider (TL) Genel Müdür13.000 1236.000 Üretim Mühendisi22.0004.0001248.000 Satın alma Sorumlusu11.500 1218.000 Satın alma Elemanı11.000 1212.000 Pazarlama Müdürü11.500 1218.000 Pazarlama Elemanı11.000 1212.000 Satış Elemanı28001.6001219.200 Ön Muhasebe21.0002.0001224.000 İK Müdürü11.500 1218.000 Planlama Elemanı21.0002.0001224.000 Ürün Tasarımcısı11.500 1218.000 Ustabaşı21.5003.0001236.000 Düz İşçi5050025.00012300.000 Sekreter1500 126.000 Şoför25001.0001212.000 Bekçi25001.0001212.000 Aşçı25001.0001212.000 TOPLAM YILLIK PERSONEL GİDERİ (TL)625.200 ÖRNEKTİR

44 8.Bakım-Onarım Giderleri Özellikle, makine-ekipmanın bakım giderleri önem kazanmaktadır. Makine-ekipmanın ve diyelim ki taşıt araçlarının bakım-onarım giderleri, aslında bu kalemlerin imalatçılarınca önerilen tablolar incelenerek ve garanti süreleri dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Proje ekonomisinde, bakım-onarım giderleri düzeyi, tedarik fiyatlarının %2,5 ile %5.0’i oranında gerçekleşebileceği varsayılmaktadır.%2,5 ile %5.0’i 9.Teknoloji Ödemeleri ( Lisans ve patent ) Giderleri Bu giderlere ilişkin olarak iki durum söz konusudur. Birincisi, eğer teknoloji ödemeleri bir defada yapılacaksa bu gider yatırım giderlerine alınmalıdır. İkincisi, ödemeler işletme döneminde her yıl yapılacaksa, yıllık işletme giderlerine dahil edilir.

45 10.Genel Yönetim Giderleri Bu bölüme, kira ve sigorta (emlak, araç, makine v.s) giderleri, vergi ( gelir ve kurumlar vergisi hariç), resim ve harçlar, kırtasiye, iletişim, eğitim v.s. gibi giderler alınır. 11.Satış ve Pazarlama Giderleri: Satış faaliyetlerinin gerektirdiği, taşıma, depolama, promosyon, reklam ve ambalajlama giderleri bu bölümde incelenir. 12. Faiz ( İşletme Dönemi ) Giderleri İşletme döneminde kredi kullanılmış ise faiz tutarları işletme gelir-gider tablolarına yansıtılır

46 2.4.4 Yıllık İşletme Giderleri Sabit Değişken Ayrımı Değişken ve sabit işletme giderlerinin hesaplanması, projenin ticari-ekonomik analizlerinden bir bölümünün yapılabilmesi için gereklidir. Bu nedenle özenle hesaplanmalıdır. Değişken gider, işletmenin üretim miktarına bağlı olarak ve aynı oranda gerçekleşen gider türüdür. Sabit gider ise işletmenin üretim miktarına göre değişmeyen, sabit kalan giderdir. Sabit Giderlere Örnekler • Sabit değerler için ödenen kiralar, • Uzun vadeli borç faizleri, • Arazi vergileri, kurumlar vergisi • Yönetim personeli ücretleri, • Emlak, tesis sigorta giderleri, • Aydınlatma ve ısıtma giderleri ve v.s. Değişken Giderlere Örnekler • Hammadde giderleri, • Yardımcı madde ve malzeme giderleri, • İşçilikler ve üretime bağlı olarak değişen personel giderleri, • Gelir vergileri, • Enerji vergileri ( üretime bağlı olarak değişen) • Satış ve pazarlama giderleri ve v.s.

47 İŞLETME GİDERLERİ % Sabit% Değişken 1. HAMMADDE 2. YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ 3. KİRA 4. ENERJİ 5. SU 6. YAKIT 7. İŞÇİLİK – PERSONEL 8. BAKIM – ONARIM 9. PATENT – LİSANS 10. GENEL GİDERLER 11. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ 12. FAİZ GİDERLERİ

48 ÖRNEKTİR İŞLETME GİDERLERİ İÇİN SABİT - DEĞİŞKEN ORANLARI % Sabit% Değişken 1.HAMMADDE0100 2. YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ 0100 3. KİRA1000 4. ENERJİ2080 5. SU4060 6. YAKIT8020 7. İŞÇİLİK - PERSONEL2080 8. BAKIM - ONARIM2080 9. PATENT - LİSANS1000 10. GENEL GİDERLER2080 11. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ3070 12. FAİZ GİDERLERİ0100

49 2.4.5 Kapasite Kullanım Oranı ( KKO) Teorik Kapasite ve Fiili Kapasite olmak üzere, iki tür kapasite tanımı vardır. Teorik kapasite, projede öngörülen-planlanan kapasite büyüklüğüdür. Fiili kapasite ise teorik kapasitenin kullanılan dilimini ifade etmektedir. Kapasite kullanım oranı sektörden sektöre, farklılıklar gösteren bir kavramdır. Sadece teknik kapasite olarak algılanmamalı. Çünkü fiili kapasiteyi talebin ve pazarın büyüklüğü de belirler. Formüle edersek ; KKO= (Fiili Kapasite/ Teorik Kapasite) x 100 Teorik kapasite tüm yatırımlar için 1, fiili kapasite ise sektörüne göre farklılıklar gösterir. Örneğin Üretim sektörü yatırımlarında 1.yıl için KKO şöyle belirlenir. KKO = ( 0,6 / 1 ) * 100 = % 60

50 ÖRNEKTİR YILLARA GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 1.Yıl2.Yıl3.Yıl4.Yıl5.Yıl6.Yıl7.Yıl8.Yıl9.Yıl10.Yıl 60%70%75%80%85%

51 2.4.6 KKO’ya Göre Yıllık Reel İşletme Giderleri Hesaplaması İşletme Giderleri tam kapasite kullanımına göre hesaplandıktan sonra sabit-değişken oranları baz alınarak giderlerin ayrımı yapılır. Daha sonra değişken giderler KKO’ya göre hesaplanarak tekrar sabit giderler ile toplanır. Sonuçta çıkan rakam KKO’ya göre reel giderleri verir. KKO’ya göre yıllık işletme giderlerinin Hesaplama formülü şöyledir (Gider Kalemi x % Sabit Oranı ) + ( Gider Kalemi x % Değişken Oranı x KKO )

52 Örneğin, Çorap Üretim tesisinde tam kapasitede 1 yıllık işçilik ve personel giderleri; 625.200 TL625.200 TL Sabit Oranı = %20, Değişken Oranı = %80 İşletmenin 1. yıl KKO Oranı = %60 Buna göre, KKO’ya göre 1 yıllık işçilik ve personel reel gideri = (Gider Kalemi x % Sabit Oranı ) + ( Gider Kalemi x % Değişken Oranı x KKO ) (625.200 X 0,20) + ( 625.200 X 0,8 X 0,6 ) = 425.136 TL

53 KKO’NA GÖRE YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU GİDER KALEMLERİ TAM KAPASİTEDE TOPLAM GİDER % SABİT SABİT GİDER % DEĞİŞKEN DEĞİŞKEN GİDER KKO'YA GÖRE DEĞİŞKEN GİDER REEL GİDER 1. HAMMADDE 2. YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ 3. KİRA GİDERİ 4. ENERJİ 5. SU 6. YAKIT 7. İŞÇİLİK - PERSONEL 8. BAKIM - ONARIM 9. PATENT - LİSANS 10. GENEL GİDERLER 11. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ 12. FAİZ GİDERLERİ TOPLAM (TL)

54 ÖRNEKTİR YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU - Yıl 1 GİDER KALEMLERİ TAM KAPASİTEDE TOPLAM GİDER % SABİT SABİT GİDER % DEĞİŞKEN DEĞİŞKEN GİDER KKO'YA GÖRE DEĞİŞKEN GİDER REEL GİDER 1. HAMMADDE 2.290.680001002.290.6801.374.408 2. YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ 000100000 3. KİRA GİDERİ 010000000 4. ENERJİ 215.4602043.09280172.368103.421146.513 5. SU 12.000404.800607.2004.3209.120 6. YAKIT 080020000 7. İŞÇİLİK - PERSONEL 625.20020125.04080500.160300.096425.136 8. BAKIM - ONARIM 200.0002040.00080160.00096.000136.000 9. PATENT - LİSANS 010000000 10. GENEL GİDERLER 250.0002050.00080200.000120.000170.000 11. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ 200.0003060.00070140.00084.000144.000 12. FAİZ GİDERLERİ 000100000 TOPLAM (TL) 3.793.340 322.932 3.470.4082.082.2452.405.177

55 2.4.7 Amortismanlar Amortisman, bilançonun aktifinde yer alan sabit kıymetlerin değer kayıplarını karşılamak için ayrılan paraya denmektedir. Sabit kıymetin amortisman miktarını, öncelikle ekonomik ömrü tayin etmektedir. Bir makinenin teknik ömrü 20 yıl ise Amortisman oranı 1/20 = % 5 ‘tir Vergi Usul Kanununa göre varsayılan bazı sabit kıymetlerin Amortisman oranları şöyledir ;  Etüt-proje için %20  Lisans-patent %20  İnşaat işleri %4  Ulaştırma tesisleri %6  Taşıt araçları %15  Makine-ekipman ve montaj giderleri için %10

56 ÖRNEKTİR YILLARA GÖRE AMORTİSMAN GİDERLERİ 1.Yıl2.Yıl3.Yıl4.Yıl5.Yıl6.Yıl7.Yıl8.Yıl9.Yıl10.Yıl 376715 Amortismanlar makine ekipman için 10 Yıl, Bina İnşaat için 20 yıl alınmıştır 1.Yıl Amortisman = Makine Ekipman Bedeli / 10 yıl + Bina İnşaat Bedeli / 20 Yıl Amortisman = 3.565.052 TL / 10 yıl + 404.200 TL / 20 yıl = 376.715 TL3.565.052404.200

57 2.4.8 İşletme Sermayesinin Hesaplanması Bir işletmenin üretim devreleri (dönemleri) vardır. Hammadde alımıyla başlayan süreç mamul haline gelip depoya kadar giren süreyi kapsamaktadır. Bu sürede işletmenin giderlerini karşılayabilmesi için sermayeye ihtiyacı vardır. Üretim devresinde, eğer ekonomik değerlerin/malların tamamı satılmamış da belirli bir dilimi stoklarda ( mamul+ hammadde stoku) tutulmuş ise bu stok sermaye için işletme sermayesi ayrılmalıdır. Yine üretilen malın müşteriye satışı vadeli yapılıyorsa ve satışın geri dönüş süresi varsa buna “Müşteriye Bağlı Mal Değeri” denir ve işletme sermayesine dahil edilir. Toplamda işletme sermayesi üretim evresi, stok evresi ve vadeli satış süresi maliyetlerinin tümünü kapsayan bir ihtiyaçtır.

58 Üretim Devresi Hammadde ortalama stok süresi Üretim süresi Bitmiş ürün stok süresi Müşteriye bağlı mal değeri süresi İşletme Üretim Devresi/Dönemi + ++

59 Çorap Üretim İşletmesi Evreleri ve Süreleri Hammadde ortalama stok süresi Üretim süresi Bitmiş ürün stok süresi Müşteriye bağlı mal değeri süresi + ++ 5 gün 10 gün3 gün22 gün +++ 40 gün ÖRNEKTİR

60 İşletme Sermayesi İhtiyacı = Yıllık İşletme Giderleri x Üretim Devresi Yıllık Çalışma Süresi Yıllık işletme giderleri toplamı 2.405.177 TL’dir Yıllık çalışma süresi genellikle 300 gün olarak hesaplanmaktadır Üretim devresinin 40 gün olduğuna göre ; İşletme Sermayesi İhtiyacı = 2.405.177 TL x 40 = 320.690,20 TL’dir 300

61 2.4.9. İşletme Gelirleri İşletme gelirleri şöyle hesaplanır Satış geliri = Üretim Miktarı X Birim Satış Fiyatı YILLIK SATIŞ GELİRLERİ TABLOSU - Yıl 1 Ürün Adı Üretim Kapasitesi Birim Satış Fiyatı Birim Toplam Satış Geliri ( TL / yıl) KKO’ya GÖRE YILLIK SATIŞ GELİRİ (TL) KKO %...

62 ÖRNEKTİR YILLIK SATIŞ GELİRLERİ TABLOSU - Yıl 1 Ürün Adı Üretim Kapasitesi Birim Satış Fiyatı Birim Toplam Satış Geliri ( TL / yıl) Erkek Çorabı540.000düzine/yıl13,500TL / düzine7.290.000 KKO’ya GÖRE YILLIK SATIŞ GELİRİ (TL) % 604.374.000* * Üretilen malların tamamının satılacağı öngörülmektedir. Stok yoktur.

63 2.4.10 İşletme Gelir - Gider Analizi Tablosu AÇIKLAMALAR1.YIL SATIŞ GELİRLERİ İŞLETME GİDERLERİ GELİR - GİDER FARKI

64 ÖRNEKTİR İŞLETME GELİR - GİDER ANALİZİ TABLOSU AÇIKLAMALAR1.YIL SATIŞ GELİRLERİ4.374.000 İŞLETME GİDERLERİ2.405.177 GELİR - GİDER FARKI1.968.823

65 2.4.11 İşletme Karlılığının Hesaplanması AÇIKLAMALAR YIL 1 1. SATIŞ GELİRLERİ 2. İŞLETME GİDERLERİ 3. AMORTİSMANLAR 4. FİNANSMAN GİDERİ 5. VERGİ ÖNCESİ KAR ( 1-2-3-4 ) 6. VERGİLER 7. VERGİ SONRASI KAR 8. AMORTİSMANLAR 9. İŞLETME SERMAYESİ 10. SABİT YATIRIM 11.NET NAKİT AKIMLAR (7+8-9-10 ) 12. KÜMÜLATİF NET NAKİT AKIMLAR

66 ÖRNEKTİR KARLILIK ANALİZİ TABLOSU AÇIKLAMALAR YIL 1 1.SATIŞ GELİRLERİ4.374.000 2.İŞLETME GİDERLERİ2.405.177 3. AMORTİSMANLAR376.715 4. FİNANSMAN GİDERİ0 5. VERGİ ÖNCESİ KAR ( 1- (2+3+4 ))1.592.108 6. VERGİLER ( %10 )159.211 7. VERGİ SONRASI KAR ( 5-6 )1.432.897 8. AMORTİSMANLAR376.715 9. İŞLETME SERMAYESİ320.690 10. SABİT YATIRIM4.565.354 11. NET NAKİT AKIMLAR (7+8 ) – ( 9+10 )-3.076.432 12. KÜMÜLATİF NET NAKİT AKIMLAR-3.076.432

67 AÇIKLAMALAR YILLAR 12345678910 SATIŞ GELİRLERİ İŞLETME GİDERLERİ AMORTİSMANLAR FİNANSMAN GİDERİ VERGİ ÖNCESİ KAR VERGİLER VERGİ SONRASI KAR AMORTİSMANLAR İŞLETME SERMAYESİ SABİT YATIRIM NET NAKİT AKIMLAR KÜMÜLATİF NET NAKİT AKIMLAR 2.4.12. İşletme Nakit Akım Tablosunun Oluşturulması

68 ÖRNEKTİR NAKİT AKIM TABLOSU AÇIKLAMALAR YILLAR 12345678910 SATIŞ GELİRLERİ 4.374.0005.256.0905.800.4716.372.7846.974.2157.183.4427.398.9457.620.9137.849.5418.085.027 İŞLETME GİDERLERİ 2.405.1772.862.3063.164.4783.486.2443.828.6883.981.8364.141.1094.306.7544.479.0244.658.185 AMORTİSMANLAR 376.715 FİNANSMAN GİDERİ 0000000000 VERGİ ÖNCESİ KAR 1.592.1082.017.0682.259.2772.509.8242.768.8122.824.8912.881.1212.937.4452.993.8023.050.127 VERGİLER 159.211201.707225.928250.982276.8811.129.9561.152.4481.174.9781.197.5211.220.051 VERGİ SONRASI KAR 1.432.8971.815.3622.033.3502.258.8422.491.9311.694.9341.728.6721.762.4671.796.2811.830.076 AMORTİSMANLAR 376.715 İŞLETME SERMAYESİ 320.69053.44822.90621.37920.04300000 SABİT YATIRIM 4.565.354000000000 NET NAKİT AKIMLAR -3.076.4322.138.6282.387.1582.614.1782.848.6032.071.6502.105.3882.139.1822.172.9962.206.791 KÜMÜLATİF NET NAKİT AKIMLAR -3.076.432-937.8031.449.3554.063.5336.912.1368.983.785 11.089.17 3 13.228.35515.401.35117.608.142

69 2.5 Projelerin Değerlendirilmesi 2.5.1 Basit Karlılık Oranı (BKO)= Seçilen Belirli bir yılın Net karı / Yatırım Tutarı 2.5.2 Yatırımın Geri Dönüş Süresi 2.5.2 Yatırımın Geri Dönüş Süresi : Kümülatif net nakit akımların negatiften ( - ) pozitife ( + ) geçtiği yıldır 2.5.3 Net Bugünkü Değer ( NBD ) : Net nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamından, Yatırım harcamalarının bugünkü değerleri toplamı çıkarılarak, yatırım projesinin net bugünkü değeri bulunur. Bu yönteme göre; Net bugünkü değer pozitif ise (NBD>0) yatırım yapılır, Net bugünkü değer negatif ise (NBD<0) yatırım yapılmaz. Birden fazla yatırım projesi arasından en yüksek net bugünkü değere sahip olan proje seçilir. Eğer net bugünkü değer sıfıra eşit ise (NBD=0) bu noktada yatırımcı yatırımın diğer avantajları yada dezavantajlarına göre yatırım hakkında kararını verir.

70

71 2.5.4 İç Karlılık Oranı : İç karlılık oranı, “Net Bugünkü Değeri” sıfır (0) kılan ıskonto oranını ifade etmektedir. Yani, hangi ıskonto oranında, Yatırımın bugünkü değeri sıfır olmaktadır.

72 Basit Karlılık Oranı (BKO) :1.432.897 / 4.886.044 = 0,29 yani % 29 Yatırımın Geri Dönüş Süresi : Kümülatif net nakit akımların negatiften ( - ) pozitife ( + ) geçtiği yıl 3.yıldır Net Bugünkü Değer ( NBD ) : 5.264.829,75 TL İç Karlılık Oranı : % 75 ÖRNEKTİR

73 YATIRIM TEŞVİKLERİ

74 Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan düzenlenen belgedir.

75 Kimler Başvurabilir ? • Şirketler • Adi ortaklıklar, • Sermaye şirketleri, • Kooperatifler, • İş ortaklıkları, • Kamu kurum ve kuruluşları • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar • yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri *** Kurulacak şirketler adına yapılacak teşvik belgesi talepleri dikkate alınmaz

76 Sabit yatırım tutarı ne olmalı? • I. ve II. Bölgelerde en az 1 milyon TL • III. ve IV. Bölgelerde en az 500 BİN TL Taşınma desteğinden yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. Ancak, bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının sağlanması gerekir.

77 Nereye Müracaat Edilir? Tüm başvurular Hazine Müsteşarlığı’na yapılabilir Alternatif olarak ; 8 milyon TL’yi aşmayan imalat sanayi yatırımları için; – Adana Sanayi Odası – Ankara Sanayi Odası – Aydın Sanayi Odası – Balıkesir Sanayi Odası – Denizli Sanayi Odası – Ege Bölgesi Sanayi Odası – Eskişehir Sanayi Odası – Gaziantep Sanayi Odası – İstanbul Sanayi Odası – Kayseri Sanayi Odası – Kocaeli Sanayi Odası – Konya Sanayi Odası başvurular yapılabilir

78 Başvuru için gerekli belgeler • Dilekçe • Temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, • Yatırım Bilgi Formu (imzalı ve kaşeli ) Yatırım Bilgi Formu • Merkez Bankası Hesabına 400 TL • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi • SSK borcu yoktur yazısı • Vergi Borcu Yoktur yazısı • “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

79 Teşvik Belgesi kapsamında Değerlendirilmeyen Bazı harcamalar • Hammadde, ara malı, işletme malzemesi • Kullanılmış yerli makineler • Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. binek araçları • Uçak ve helikopter ( Havayolu taşımacılık hizmetleri hariç )

80 Sağlanan Destekler a.Gümrük vergisi muafiyeti, b.KDV istisnası, c.Vergi indirimi d.Yatırım yeri tahsisi e.Sigorta primi işveren hissesi desteği f.Faiz desteği

81 a. Gümrük Vergisi Muafiyeti • Yatırım amaçlı yurt dışından ithal edilecek makine teçhizatlardan gümrük vergisi alınmaz • Yatırım süresinde ithalatına başlanmış ama tamamlanamamış makine ve teçhizat için 4 ay ek süre verilir • Teşvik belgesi çıkarmadan gümrük vergisiz ithalat için vergi tutarı kadar teminat verilerek yapılır. Sonra 6 ay içinde belge çıkarılmalı • İthal edilen bozuk ve arızalı makineler ile tamirat görmesi gereken makineler 1 yıl içinde gönderilip yenisi veya tamir edilmiş halde tekrar ithal edilir • İkinci el kullanılmış makine veya tesis izne bağlı olarak ithal edilebilir ( 10 yaşından küçük olmalı ) *** Bu destekten Sorumlu Kurum : Gümrük İdaresi

82 b. KDV istisnası • Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden muaftır. • Teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın devir işlemlerinde, malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

83 c. Vergi indirimi B ö lgesel UygulamaB ü y ü k Ö l ç ekli Yatırımlar B ö lgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) KV İndirim Oranı (%) Uy. KV Oranı Yatırıma Katkı Oranı (%) KV İndirim Oranı (%) Uy. KV Oranı I10251525 15 II154012304012 III2060840608 IV 2580445804 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde ise ; B ö lgesel Uygulama B ü y ü k Ö l ç ekli Yatırımlar B ö lgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) KV İndirim Oranı (%) Uy. KV Oranı Yatırıma Katkı Oranı (%) KV İndirim Oranı (%) Uy. KV Oranı I205010305010 II3060840608 III4080450804 IV 6090270902

84 d. Yatırım yeri tahsisi • Başvuru Formu doldurularak talep edilir • Şartlar ; – 6 ay içinde inşaata başlama – 2 yıl içinde üretime geçme – 5 yıl üretime devam • Şartlar sağlandıktan sonra tapu senin yoksa şerh var geri alınabilir • Başvurular OSB Müdürlüklerine OSB’ler içindeki araziler Diğer araziler • Toplam yatırım tutarı, arazi rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmamalı • İmalat yatırımları için OSB’de yer kalmamışsa eğer başvurulabilir • Yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosu istenir • 49 yıllık bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tahsis edilir • Yatırımcı; Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile başvurur. Yatırımcı; Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile başvurur. • Başvuruda IV.Bölge için 1000 TL alınır • Başvurular Milli Emlak

85 e. Sigorta primi işveren hissesi desteği B ö lgeler 31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 31.12.2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I2 yıl- II3 yıl- III5 yıl3 yıl IV7 yıl5 yıl •Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlandıktan sonra başlanabilir. •SSK borcu olan şirketler yararlanamaz • Doğrudan teşvik belgesine bağlı değildir •5084 sayılı yasa kapsamında yararlananlar aynen devam eder •Başvuru Formu doldurularak SGK’ya teslim edilirBaşvuru Formu *** Bu destekten sorumlu kurum : SGK *** Maksimum Destek limiti 135 TL

86 f.Faiz Desteği • III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları için faiz desteği öngörülebilir. III üncü ve IV üncü • En fazla sabit yatırım tutarının %70’ine kadar • 2.el makineler için verilmez III.BölgeIV.BölgeAr-Ge / Çevre TL3 puan5 puan $, €1 puan2 puan Max. Faiz Desteği 500.000 TL300.00 0 TL

87 Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma D esteği • I inci ve II nci bölgelerdeki illerden IV üncü bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine kadar taşınması ve en az 50 kişilik istihdam sağlanması halinde; – Kurumlar veya Gelir Vergisi nakil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle %75 oranında indirimli uygulanır. – Taşınma ile birlikte yapılacak ilave yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilir – Sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile karşılanır

88 Yatırıma Başlama Nedir • Genel Olarak • Belge için başvuru tarihi • Arazi arsa alımı • Altyapının hazırlanması • İnşaata başlama • Makine alımı • Bölgesel uygulamalarda • Sabit yatırımın en az %10’u oranında harcama • Büyük ölçekli yatırımlarda • En az 5 milyon TL harcama

89 ÇED ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

90 1. ÇED Kavramı? Belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

91 2. Türkiye’de ÇED Kavramının Tarihçesi • Ülkemizde Çevre olgusunun ilk adımı 1982 anayasası ile atılmıştır. MADDE 56 : HERKES SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMAK HAKKINA SAHİPTİR. ÇEVREYİ GELİŞTİRMEK, ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK DEVLETİN VE VATANDAŞIN ÖDEVİDİR. • Anayasanın bu direktifi doğrultusunda 1983 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu yayınlanmıştır. • Çevre kanunu 2006 yılında AB mevzuatına uyum çerçevesinde revize edilmiştir.

92 Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği ilk kez 1993 yılında 2872 sayılı çevre kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 2003 ve 2004 yıllarında çeşitli revizyonlara uğradıktan sonra AB mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde 17.07.2008 tarihinde yayınlanan son revizyonu halen yürürlüktedir.

93 3. ÇED Mevzuatının Ana İlkeleri Planlama süreciyle bütünleştirme; ÇED süreci, planlama süreciyle bütünleştirilmelidir. Mümkün olan en erken aşamada diyalog; Çevresel değerlendirme karar verme sürecinin mümkün olan en erken aşamasında uygulanmalıdır. Sorumluluk; Proje sahibi, ÇED Raporunu hazırlamakla sorumludur. Karar verme; ÇED Raporu karar vericilere, proje teklifiyle birlikte sunulmalıdır. - Politikacıların ve kamuoyunun yeterli bilince sahip olmaları; - Çevresel konular üzerine eğitim, - karar verme sürecinde şeffaflık. Danışma ve katılım ÇED sürecinde ilgili tarafların geniş katılımı önem arz etmektedir. Esneklik ÇED süreci danışma ve katılımdan sağlanan girdilere uygun şekilde cevap verebilmelidir. Demokrasi ÇED süreci demokratik düzeye katkı sağlar.

94 4. ÇED Raporu ve Süreci ÇED Yönetmeliğine göre, ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "ÇED GEREKLİ“ dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır. İkinci grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, proje sahibi, bir dilekçe ekinde Ek-IV’ e göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar. Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-IV de yer alan kriterler çerçevesinde toplam yirmi beş işgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister. Bu süreç sonucunda ÇED Gerekli" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir. ÇED gerekli değildir kararı alınan faaliyetler için 5 iş günü askıda ilan ve halkın bilgilendirilmesi yapılır ve 5 yıl içinde yatırıma başlanmalıdır.

95 5. Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulama Yöntemi a-) Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler b-) Seçme, Eleme Kriterleri tabi projeler

96 • EK-I listesinde yer alan projeler, EK-I • Seçme Eleme Kriterlerine tabi olup "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler, • Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artışı toplamı bu Yönetmeliğin EK-I’inde belirtilen eşik değer veya üzerindeki projeler, a. Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler

97 Süreci • Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlatılması ve komisyonun kuruluşu • Halkın katılımı toplantısı • Komisyonun, kapsam ve özel format belirleme toplantısı • Çevresel etki değerlendirmesi raporunun Bakanlığa sunulması • Komisyonun çalışma usulü ve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi • Nihai çevresel etki değerlendirmesi raporu ve ilgili dokümanların Bakanlığa sunulması • Çevresel etki değerlendirmesi olumlu veya çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı

98 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ AKIM ŞEMASI ÇED PROSEDÜRÜ 17.07.2008 TARİHLİ YÖNETMELİK ( 38 İŞ GÜNÜ) ÇED RAPORUNUN BAKANLIĞA SUNULMASI (MAX. BİR YIL İÇERİSİNDE) PROJE TANITIM DOSYASI EK III ‘e GÖRE HAZIRLANIR BAKANLIĞA SUNULUR BAKANLIK PROJE TANITIM DOSYASINI İNCELER VE İDK KURULUR ( 3 İŞ GÜNÜ) HALKIN KATILIMI VE FORMAT VERİLMESİ ( 12 İŞ GÜNÜ) BAKANLIK RAPORUN FORMATA UYGUNLUĞUNU İNCELER (3 İŞ GÜNÜ) KOMİSYON ÜYELERİNCE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPILIR ( 10 İŞ GÜNÜ) NİHAİ ÇED RAPORU BAKANLIĞA SUNULUR ( 5 İŞ GÜNÜ) BAKANLIKÇA ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VERİLİR ( 5 İŞ GÜNÜ) 5 YIL İÇERİSİNDE YATIRIMA BAŞLANMALIDIR YATIRIM YAPILAMAZ

99 b. Seçme, Eleme Kriterlerine Tabii Projeler •EK-II listesinde yer alan projeler,EK-II •Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış toplamı bu Yönetmeliğin EK-II listesindeki eşik değer veya üzerindeki projeler,EK-II

100 Süreci •Başvuru ve inceleme •Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı

101 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ AKIM ŞEMASI EK II LİSTESİ TARİHLİ YÖNETMELİK ( 25 İŞ GÜNÜ) PROJE TANITIM DOSYASI EK IV ‘E GÖRE HAZIRLANIR PROJE TANITIM DOSYASI BAKANLIĞA SUNULUR, BAKANLIK UYGUNLUK YÖNÜNDEN İNCELER ( 5 İŞ GÜNÜ) ÇED PROSEDÜRÜ UYGULANIR ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI PROJE TANITIM DOSYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ (15 İŞ GÜNÜ) BAKANLIĞIN KARAR VERMESİ (5 İŞ GÜNÜ) ÇED GEREKLİDİR KARARI

102 Bakanlık, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya bu Yönetmeliğin Ek-IV’üne göre hazırlanan proje tanıtım dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.Ek-IV’ Proje sahibi veya yetkili temsilcisi, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür. Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması 6.İzleme ve Kontrol

103 KREDİLER

104 HALK BANK • Proje Yatırım Kredisi – 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl – En az 500.000 TL en çok 3.000.000 TL – Faizler, TRLIBOR, LIBOR ve EURIBOR bazında belirlenir • Proje Finans Kredisi – 1 yıl ödemesiz 5 yıl – En çok 3.000.000 TL – Faizler, TRLIBOR(yıllık %7-8), LIBOR ve EURIBOR bazında belirlenir

105 Türkiye Kalkınma Bankası (www.tkb.com.tr ) Kaynaklı Yatırım Kredileriwww.tkb.com.tr Kimler Yararlanabilir Yatırımcıların uygun görülen sektörlerde yapacağı sabit yatırım tutarı harcamalarının finansmanında kullandırılır. Kredi Limiti Toplam sabit yatırım tutarının en fazla %80’inin finansmanında kullanılır. Vadesi 2 yıl ödemesiz dönem dahil 5 yıl vade olabilir.

106 Türkiye Kalkınma Bankası (www.tkb.com.tr ) Kaynaklı İşletme Kredileriwww.tkb.com.tr Kimler Yararlanabilir Uygun görülen sanayi ve hizmet sektörlerindeki yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Bankaca yürütülecek değerlendirme çalışmasında belirlenecek tutar. Vadesi1 yıl ödemesiz dönem dahil 3 yıl vade olabilmektedir.

107 Türkiye Kalkınma Bankası (www.tkb.com.tr ) Finansal Destek Kredisiwww.tkb.com.tr Kimler Yararlanabilir Sabit yatırım harcamaları dışında serbest kullanıma yönelik finansman ihtiyacı olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Finansal Destek Kredisi limiti, şirketin yıllık brüt satışlarının %25'ini, her durumda 3 Milyon TL'yi aşamaz ve 250.000 TL'den düşük olamaz.. Vadesi1 yıl ödemesiz dönem dahil toplam 4 yıldır.

108 TSKB KOBİ Kredileri KOBİ kredilerinin amacı; özel sektöre ait imalat sanayii, tarıma dayalı sanayii, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım projelerine finansman sağlamaktır. Kredilerin vadesi projelerin verimliliğine göre belirlenmektedir ve kredilerin kriterleri kaynak yapısına göre farklılık göstermektedir.

109 Avrupa Yatırım Bankası( www.eib.org ) Kaynaklı Yatırım Kredisiwww.eib.org Kimler Yararlanabilir Toplam aktif büyüklüğü 25 Milyon EURO’dan az, çalışan sayısı 500 kişiden az, KOBİ kapsamında olmayan ortakların sermaye payı toplamı 1/3’den az olan sanayi (tarımsal sanayi dahil), turizm ve hizmetler sektöründe hizmet veren şirketler yararlanabilecektir. Kredi Limiti Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50’si finanse edilmekte olup, kredi tutarı minimum 250.000.-EURO, maksimum 12.500.000.-EURO olabilecektir. Vadesi Maksimum 4 yıl ödemesiz dönem dahil 12 yıla kadar vade olabilmektedir.

110 İslam Kalkınma Bankası (www.isdp.org ) Kaynaklı Yatırım Kredisiwww.isdp.org Yatırımcıların yerli ve ithal makine teçhizat alımlarının ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanında kullandırılır. Kimler Yararlanabilir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Minimum 35.000 İslam Dinarı(İD), maksimum 3.500.000 İD (1 İslam Dinarı = 1 SDR ) Vadesi Maksimum 3 yıl ödemesiz dönem dahil 10 yıla kadar vade olabilmektedir.

111 Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (www.coebank.org ) Kaynaklı Yatırım Kredisiwww.coebank.org Kimler Yararlanabilir Toplam aktif büyüklüğü 25 Milyon EURO’dan az, çalışan sayısı 500 kişiden az, KOBİ kapsamında olmayan ortakların sermaye payı toplamı 1/3’den az olan sanayi ve turizm sektöründe faaliyette bulunan şirketler yararlanabilecektir. Kredi Limiti Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50’si finanse edilmekte olup, kredi tutarı minimum 250.000.-EURO, maksimum 5.000.000.-EURO olabilecektir. VadesiMaksimum 5 yıl ödemesiz dönem dahil 10 yıl.

112 Dünya Bankası Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Enerji Kredisi Rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, gel-git, biyokütle, biyogaz, hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleri ve kurulu gücü 100 MGW ve altında olan kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleri ile rezervuar hacmi 100 milyon metre küpün veya rezervuar alanı 15 kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesislerinin mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanında kullandırılır Kimler Yararlanabilir Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca belirlenen “Yenilenebilir Enerji” tanımına ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurulca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Kredilendirme oranı, projenin toplam yatırım tutarının maksimum % 50’si kadar olup, kredi limiti her bir proje için 40 milyon USD’ı geçemez. Proje’den istenilecek minimum öz kaynak oranı % 25 olacaktır. Vadesi Maksimum 4 yıl ödemesiz dönem dahil 12 yıl vade olabilecektir.

113 AKA ( www.akabank.de ) Kaynaklı Döviz Yatırım Kredisi www.akabank.de Yatırımcıların Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithal edecekleri makine teçhizatın finansmanında kullandırılır. Kimler Yararlanabil ir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Krediye konu yatırım malı sipariş tutarının en az 500.000.-EURO veya 1.000.000.-USD olması gerekmektedir. Makine teçhizat alımlarının kısmen veya tamamının finansmanı AKA tarafından kabul edilebilir bir ihracat sigorta kurumunun garantisinin sağlanması ile kullandırılır. Vadesi6 ay ödemesiz dönem dahil 4-5 yıl vade olabilmektedir.

114 KFW http://www.kfw-foerderbank.de Kaynaklı Döviz Yatırım Kredisi http://www.kfw-foerderbank.de Yatırımcıların Almanya’dan ithal edecekleri Alman orijinli makine teçhizatın finansmanında kullandırılır. Kimler Yararlanabilir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Krediye konu yatırım malı sipariş tutarının en az 500.000.-EURO olması gerekmektedir. Makine teçhizat alımlarının ve bu makine-teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin en fazla %85’inin finansmanında Alman İhracat Sigorta kurumu olan Hermes garantili olarak kullandırılır. Vadesi6 ay ödemesiz dönem dahil 5 yıl vade olabilmektedir.

115 UBS (www.ubs.com ) Kaynaklı Döviz Yatırım Kredisiwww.ubs.com Yatırımcıların İsviçre’den ithal edecekleri İsviçre orijinli makine teçhizat alımları ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanında kullandırılır. Kimler Yararlanabi lir Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Kredinin kullandırılabilmesi için sözleşme tutarının 500.000.-CHF veya USD olması gerekmektedir. Makine Teçhizat Tutarı ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin en fazla %85’inin finansmanında kullandırılır. Vadesi6 ay ödemesiz dönem dahil 5 yıl vade olabilmektedir.

116 Eximbank (www.eximbank.gov.tr ) Kaynaklı Sevk Öncesi İhracat Kredisiwww.eximbank.gov.tr İhracatçı ve imalatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılır. Kimler Yararlanabilir Sevk Öncesi Türk Lirası ve Döviz İhracat Kredileri Eximbank tarafından Bankamıza tahsis edilen limit dahilinde A.Ş. statüsündeki İhracatçı (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri hariç) veya imalatçı vasfını haiz ihracatçı firmalar ile ihracat bağlantılı mal üreten nihai mal üreticisi niteliğindeki imalatçı firmalara Eximbank'ca belirlenen Türk menşeili malların, serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı kullandırılır. Kredi Limiti Bir firmanın kullanmakta olduğu Sevk Öncesi Türk Lirası veya döviz İhracat Kredisi'nin ana para bakiyeleri (Tüm bankalardan kullandığı) toplam 6 trilyon YTL'sını veya 10 milyon USD’ını aşamaz. VadesiAzami 540 gün.

117 Fransız Kalkınma Ajansı (www.afd.fr ) Kaynaklı Döviz Yatırım Kredisi) www.afd.fr Kimler Yararlanabilir Başta enerji, sağlık ve eğitim sektörlerinde olmak üzere tüm iktisadi sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör KOBİ’lerinin yatırımlarına finansman sağlamak. Enerji, sağlık ve eğitim hariç; diğer sektörlerde yapılacak yatırımlarda çalışan kişi sayısı 500 kişinin altında olmalıdır. Net sabit kıymetler 75 milyon Euro’nun altında olmalıdır. Kredi Limiti Kullandırılabilecek kredi miktarı toplam yatırım tutarının azami %85’idir Vadesi6 ile 14 yıl arasında

118 BIC (www.jbic.go.jp ) Döviz Kredisiwww.jbic.go.jp Kimler Yararlanabilir Özel sektöre ait imalat sanayisi, tarıma dayalı sanayi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların projelerine finansman sağlamak amaçlıdır. JPY cinsinden kullandırılır Çalışan sayısı 500 kişinin altında, net sabit kıymetler 75 milyon$'ın altında olduğu firmalara kullandırılır. Kredi Limiti Vadesi1 + 5 yıl = 6 yıl

119 Kredi Garanti Fonu • “KEFALET” kuruluşudur

120 KGF’nin Kefalet’i; KOBİ’ler lehine açılmış bir “kredi” iken, banka için bir “teminat”tır.

121 •KGF risk paylaşım esasına göre; kredinin en çok yüzde 80’i için KEFALET vermektedir. •Müracaatlar İki Şekilde Olur •Doğrudan müracaat. •Banka aracılığı ile müracaat •Komisyon tutarı – nakdi krediler için yıllık %3, – gayri nakdi krediler için yıllık %2 – leasing işlemleri için yıllık % 2 •Başvuru ücreti 200 TL

122 Avantajları • Teminat sorununu ortadan kaldırır, • Kredi değerliliğini yükseltir, • Krediye ulaşma imkanlarını kolaylaştırır, • KOBİ’lerin uzun vadeli kredi kullanım imkanlarını arttırır, •KOBİ’lerin rekabet gücünü artırır, • Kredinin yapılandırılmasına yardımcı olur, •Teknoloji yatırımlarının artırılmasını sağlar, •Genç girişimcilerin önünü açar, • KOBİ’lerin kullandığı kredi hacmini büyütür

123 KOSGEB DESTEKLERİ

124 KOSGEB • 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. • 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir

125 Nasıl Kayıt Olunur • http://destek.kosgeb.gov.tr/ internet sitesindeki ilk kayıt bölümünden http://destek.kosgeb.gov.tr/ • KOBİ Beyannamesi • KOBİ Bilgi Dokümanı doldurup, çıktılarını alarak Merkez Müdürlüğüne şirket resmi evrakları ile birlikte teslim edince veritabanına kayıt olunur • İmalat Sanayi işletmeleri Stratejik Yol Haritası’da doldurmak zorundadır • İmalat Sanayi işletmeleri resmi evraklar dışında kapasite raporu vermeliler

126 KOSGEB Destekleri - Krediler

127 KOSGEB Destekleri - Bilişim Destek AdıAmacıKimler BaşvurabilirDestek Tutarı Bilgisayar Yazılımı Desteği İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmek İmalat Sanayinde faaliyet gösteren işletmeler Max 8.000 TL Max %50 E-Ticarete Yönlendirme Desteği (Sinerji Odaları için KOSGEB ile koordinasyon içerisinde kurulan Sinerji Odaklarının bilişim altyapılarını güçlendirmek için Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. donanımlarının ve yazılımlarının desteklenmek KOSGEB ile Sinerji Odası kuruluş Protokolü imzalayan kurum ve kuruluşlar Max 3.000 TL Max %100

128 KOSGEB Destekleri – Bölgesel Kalkınma Destek AdıAmacıKimler BaşvurabilirDestek Tutarı Ortak kullanım amaçlı makine- teçhizat desteği Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının kuracakları ve yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek İmalat sanayi de faaliyet gösteren firmalar En Az 5 firma Geri Ödemesiz finansal kiralama için 100.000 TL + Geri Ödemeli Makine için 400.000 TL 2 yıl ödemesiz 5 yıl (faizsiz ) Nitelikli eleman desteği İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi- yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile nitelikli eleman temini. İmalat sanayi de faaliyet gösteren firmalar 4 yıllık üniversite mezunu 1000 TL’den 18 ay 2 yıllık MYO 700 TL’den 18 ay Yerel ekonomik araştırma desteği Meslek kuruluşlarının tedarikçi firmalara yaptıracakları yerel ekonomik araştırmalar için verilecektir. Bu sayede yörenin potansiyelleri, problemleri ortaya koyulacak ve iyileştirme ve geliştirme için çözüm önerileri ortaya koyulacaktır. Meslek KuruluşlarıMax 15.000 TL Altyapı ve üstyapı uygulama projesi desteği Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek vermek İmalat sanayi de faaliyet gösteren firmalar Max 10.000 TL

129 KOSGEB Destekleri – Danışmanlık Destek AdıAmacıKimler BaşvurabilirDestek Tutarı KOSGEB DANIŞMANLI K DESTEĞİ İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yatırım yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari ve teknik mevzuat uygulaması, ürün - yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları çalışmalar danışmanlık ihtiyaçlarına destek verilmesidir. İşletmeler, Girişimciler, Yeni Girişimciler ve İşletici Kuruluşlar Max 15.000 TL Max % 80 Max %100 – yeni girişimciler için KOSGEB ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ İşletmelerin, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamı ve katma değeri artırabilmek için; planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma geliştirme, teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, finansman, enformasyon, yönetim, mevzuat, girişimcilik gibi konulardaki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için destek verilmesidir İşletmelerMax 6.000 TL Max % 80

130 KOSGEB Destekleri – Girişimciliği Geliştirme Destek AdıAmacıKimler BaşvurabilirDestek Tutarı Genç Girişimci Geliştirme Programı Ortaöğretim sonrası örgün/yaygın eğitim kurumları ve üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması yaptığı bir dönemde, girişimciliği önlerine bir seçenek olarak sunarak gençleri kendi işini kurmaya yöneltmek ortaöğretim sonrası örgün/yaygın eğitim kurumların öğrencileri Ücretsiz Genel Girişimcilik Eğitimi Girişimciliği bir seçenek olarak düşünen kişilere, iş planına dayalı iş kurma ve yönetme konusunda bilgi vermektir HerkesÜcretsiz Yeni Girişimci Desteği ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla yeni girişimcilerin desteklenmesidir Genç Girişimci Geliştirme programı veya genel girişimcilik eğitimi alan veya kurum kuruluşların girişimcilik eğitimilerinden mezun olanlar Geri Ödemesiz 4.000 TL Geri Ödemeli 40.000 TL 1 yıl ödemesiz 3 yıl İş Geliştirme Merkezi Desteği KOSGEB tarafından ulusal/uluslararası projeler dahilinde kurulan İş Geliştirme Merkezlerinin, ilgili projenin sona ermesinden sonra desteklendiği süreyi 36 aya tamamlanmak İŞGEM’ler50.000 TL

131 KOSGEB Destekleri – Kalite Geliştirme Destek AdıAmacıKimler BaşvurabilirDestek Tutarı Kalite Geliştirme Destekleri İşletmelerin ürün kalitelerinin artırılması, yeni ürün geliştirmeleri, uluslararası pazarlarda talep edilen ürün belgelerinin temini için; KOSGEB laboratuarları dışında belirlenen kriterler çerçevesinde KOSGEB tarafından uygun bulunan yurtiçi/yurtdışı kamu veya özel sektör kurum/kuruluş laboratuarlarına yaptırdığı test-analiz, kalibrasyon hizmetleri ve CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderlerine ve İşletmelerin TSE/TURKAK'tan alacakları Yönetim Sistem Belgeleri giderlerine destek verilmesidir. KOSGEB KOBİ tanımına uyan İşletmeler Genel Test Analiz için Max 10.000 TL CE işaretlemesi için Max 20.000 TL Sistem belgelendirme için Belge başına 2.500 TL’den max 10.000 TL

132 KOSGEB Destekleri – Pazar Araştırması –İhracatı Geliştirme Destek AdıAmacıKimler Başvurabil ir Destek Tutarı Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği İşletmelerin; uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerdeki fuarlara katılım KOBİ tanımı içerisine giren ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler En Az 9 m 2 En çok 50m 2 M 2 başına max 400 TL Toplam MAX 16.000 TL Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği İşletmelerin kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilir. Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği TOBB Web sayfasında yayınlanan fuar takviminde yer alan ve fuar düzenleyicileri tarafından başvuruda bulunulan fuarlar içerisinden konusu, türü ve ürün ve ürün grupları bazında KOSGEB Hedef kitlesi olan KOBİ'lerin faaliyet alanları ile örtüşen fuarlar En Az 6 m 2 En çok 40m 2 M 2 başına max 110 TL Toplam MAX %70

133 KOSGEB Destekleri – Pazar Araştırması – İhracatı Geliştirme Destek AdıAmacıKimler Başvurabilir Destek Tutarı Tanıtım Desteği İşletmelerin; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilmesidir. KOBİ tanımı içerisine giren ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler Katalog 3.000 TL CD 4.000 TL Web : KOBİNET’e ücretsiz kayıt Markaya Yönlendirme Desteği İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir. MAX 20.000 TL Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği Bu destek iki ana başlıktan oluşur 1- Yurtiçi Sanayi İhtisas Fuarları 2- Yurtiçi Genel Sanayi Fuarları TOBB Web sayfasında yayınlanan fuar takviminde yer alan ve fuar düzenleyicileri tarafından başvuruda bulunulan fuarlar İhtisas En Az 6 m 2 En çok 40m 2 M 2 başına max 60 TL Toplam MAX %60 Genel En Az 6 m 2 En çok 40m 2 M 2 başına max 50 TL Toplam MAX %50

134 KOSGEB Destekleri – Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek Adı AmacıKimler Başvurabilir Destek Tutarı Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilir. Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projesi TEKMER/DTİ Kurulları tarafından kabul edilen Yararlanıcılar a.Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi – Satın Alma 200.000 TL – Kiralama 50.000 TL b.Kalite Geliştirme ve Teknolojik Donanım – Satın Alma 50.000 TL – Kiralama 15.000 TL c.Danışmanlık 20.000 TL d.Ar-Ge Yayınlama 3.000 TL e.Teknopark kira 20.000 TL f.İşlik Tahsisi 24 ay g.Yurt Dışı Toplantılara Katılım ve Ziyaret 5.000TL h.Başlangıç Sermayesi 10.000 TL i.İş Geliştirme 15.000 TL Sınai Mülkiyet Hakları Desteği İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdışından tescil belgesi alınması için yapılan giderlere destek verilmesidir. KOSGEB KOBİ tanımına uyan İşletmeler a.Patent Belgesi 6.000 TL b.Faydalı Model 6.000 TL c.Endüstriyel tasarım tescil 6.000 TL d.Entegre Devre topografyası 6.000 TL Belgeler yurt dışından alınırsa üst limit 10.000 TL’ye çıkar

135 KOSGEB Destekleri – Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek AdıAmacıKimler BaşvurabilirDestek Tutarı Tekno girişim Sermayesi Desteği Desteklenmesi uygun bulunan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesinin teşvik edilmesi Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler. 100.000 TL HİBE

136 KOSGEB Destekleri – Uluslar arası İşbirliği Geliştirme Destek Adı AmacıKimler Başvurabilir Destek Tutarı İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi İşletmelerin hedeflerine yönelik ve uluslararası işbirliği geliştirme amaçlı olarak ihracat, teknik/teknolojik, ortak yatırım, mali ve benzeri işbirliği imkanları için araştırma, potansiyel ithalatçı işletme temsilcileri ile doğrudan ikili iş görüşmeleri yapma, tüketici tercih ve ürün fiyat düzeyi hakkında yerinde tespit, ekonomik yapı ve sanayi durumu ile ilgili bilgi edinme amaçlı yurtdışı iş gezisi programlarına katılımlarına destek verilmesidir. KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler a.Ulaşım 500 TL b.Konaklama 70 TL/gece en fazla 4 gece Eşleştirm e Desteği Eşleştirme Merkezi Modelleri; büyük ölçekli sanayi ve ticaret işletmelerinin yaptıkları uluslararası işbirliklerini KOBİ’ler düzeyinde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. İşletmelerin; ihracat, Türkiye’de ortak üretim/yatırım ve benzeri uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere çeşitli ülkelerde kurulan, uzun vadeli ticari işbirlikleri için zemin hazırlayan ve bu kapsamda faaliyet gösteren Eşleştirme Merkezleri?ne üye olan KOBİ’lere aldıkları hizmet karşılığı verilecek geri ödemesiz desteği kapsar. KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler a.Temel Hizmetler 250 TL b.Organizasyonel hizmetler 1.250 TL c.Danışmanlık hizmetleri 5.000 TL d.Daimi sergi showroom 2.000 TL

137 İHRACATA YÖNELİK DEVLET TEŞVİKLERİ

138 Bazı Tanımlar  SDŞ:Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Normal yörelerde  1-250 arasında işçi çalıştıran  Toplam sermayesi 500 bin YTL olan  Aynı üretim dalında faaliyet gösteren  Ortaklık payı en fazla %10  En az 10 KOBİ Kalkınmada öncelikli yörelerde  1-250 arasında işçi çalıştıran  Toplam sermayesi 250 bin YTL olan  Ortaklık payı en fazla %20  En az 5 KOBİ

139 Bazı Tanımlar  DTSŞ: Dış Ticaret Sermaye Şirketi  Dış Ticaret M ü steşarlığı tarafından “ DTSŞ ” stat ü s ü verilen şirketlerdir. Ö denmiş sermayeleri en az 2 milyon YTL olan ve bir ö nceki takvim yılında g ü mr ü k beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon $ veya eşdeğerdeki ihracatı ger ç ekleştiren anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son g ü n ü ne kadar başvurulması kaydıyla DTSŞ unvanı verilebilir.  Ü D: Ü retici Dernekleri.  Belirli bir ü retim dalını temsil eden, ü yelerinin en az % 30 ’ u tarafından imal edilen, ü r ü nler ile ilgili proje teklifinde bulunan, yeni ü yeliklere a ç ık olan, kar amacı g ü tmeyen, başvuruları t ü m ü yelerinin yararına y ö nelik yapan derneklerdir.

140 İhracata Yönelik Devlet Destekleri 1.Pazar Araştırması ve Pazarlama 2.Ar-Ge 3.Yurtiçi Fuarlara Katılım 4.Yurtdışı Fuarlara Katılım 5.Yurtdışı Ofis ve Mağaza Açma 6.Çevre 7.Marka & TURQUALITY ® 8.İstihdam 9.Eğitim & Danışmanlık

141 1.Pazar Araştırması ve Pazarlama a.Pazar Araştırması Projeleri b.Pazar Araştırması Raporları c.Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programları d.E-ticaret Sitelerine Üyelik Uygulamacı Kuruluş: DTM, İGEME ve İBGS (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

142 a. Pazar Araştırma Projeleri Amaç Ürünleri ve/veya Sektörleriyle İlgili Pazar Araştırması Potansiyel Pazarlar Hakkında Sistematik ve Objektif Bilgi Yeni İhraç Pazarları Yaratılması Geleneksel Pazarlarda Pazar Payımızın Artırılması Firma Görüşmeleri Genel esaslar Şirketler Yılda En Fazla 5 Adet SDŞ Yılda En Fazla 10 Adet Pazar Araştırması Projesi Destek Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak İlk Başvuru Tarihi (6 aylık süre) Destek oran ve üst limitleri Şirketler %70 SDŞ %80 Proje Başına En Fazla 10.000 ABD Doları

143 b. Pazar Araştırması Raporları Amaç: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planları Genel Esaslar  Şirketler ve SDŞ en fazla 3 yıl  Destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. Destek Kalemleri  Güncel pazar araştırması raporları (en fazla 2 yıllık)  Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.  Üyelik giderleri Destek Oran ve Üst Limitleri  Şirketler % 50  SDŞ % 60  Yıllık En Fazla 30.000 ABD Doları

144 c. Ticaret Heyetleri Amaç  Sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak Genel Esaslar  Şirketler Yıllık En Fazla 5 Adet  SDŞ Yıllık En Fazla 10 Adet  Destek Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak İlk Başvuru Tarihi Destek Oran ve Üst Limitleri  Şirketler %50  SDŞ %60  Program Başına En Fazla 10.000 ABD Doları Hedef Pazar Odaklı Heyetlerde;  Şirketler % 60  SDŞ % 70

145 d. E-Ticaret Siteleri Amaç Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi Genel Esaslar  Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik  Şirketler ve SDŞ’ler en fazla üç yıl  Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu, çek tarihi vb. Destek Oran ve Üst Limitleri  Şirketler %50  SDŞ%60  Yıllık En Fazla 20.000 ABD Doları

146 Ön Onay Almış E-Ticaret Siteleri www.alibaba.com www.army-technology.com www.automotivexnet.com www.chemexnet.com www.constructionexnet.com www.ec21.com www.ecplaza.com www.electrexnet.com www.europages.com www.eximturk.com www.expoturkish.com www.findstone.com www.foodexnet.com www.furnitureexnet.com www.globalsources.com www.industrialexnet.com www.kompass.com www.marble-institute.com www.metalexnet.com www.mfg.com www.openrussia.com www.otomotivmagazin.com www.petrolplaza.com www.psionline.de www.rusbiz.com www.sourcingparts.com www.stoneexpozone.com www.tecdoc.de www.textilexnet.com www.ttn.com.tr www.tradeturkey.com www.turkfreezone.com www.worldstonex.com www.turkishexporter.net www.turkishsellers.com www.turkishtradeguide.net www.woodbusinessportal.com www.worldstonex.com www.wtcankara.org.tr

147 2. Ar-Ge Amaç  Sanayi kuruluşlarının AR-GE projeleri vasıtasıyla teknolojik alt yapıların güçlendirilmesi  Ekonominin teknoloji yoğun bir yapıya kavuşturulması Hedef grubu  Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar,  Yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar,  Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar.

148 Ar-Ge a. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi : 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK b. Projelere Sermaye Desteği Sağlanması Temel Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV ; Destek 2 şekilde veriliyor; Ürün geliştirme projelerine: Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı : 1 milyon $ Stratejik odak konuları projelerine: Azami Destek Tutarı: 100.000 $ Azami Destek Süresi: 1 yıl

149 3. Yurtiçi Fuarlara Katılım Amaç  Uluslararası nitelikteki yurtiçi fuarlarının dış tanıtımının yapılması  Bu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın arttırılması Hedef grubu: Fuar Organize Eden Firmalar Uygulamacı kuruluş: İhracatçı Birlikleri Destek oran ve üst limitleri: (% 50) Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri25.000 ABD Doları Önemli Alıcıların Ulaşım Giderleri15.000 ABD Doları Fuarın Konusuna İlişkin Organizasyon5.000 ABD Doları

150 4. Yurtdışı Fuarlara Katılım Amaç: KOBİ, SDŞ’ler ve diğer firmaların yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılımının artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanmasıdır. Faydalanan Hedef Kitle: Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, organizatör firmalar ve SDŞ’ler. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Destek Çeşitleri: a.Milli Katılımların Desteklenmesi b.Bireysel Katılımların Desteklenmesi

151 a. Milli Katılımların Desteklenmesi Organizat ö re ö denecek fuar katılım bedeline destek verilmektedir.  Firma ve Kurumlar i ç in : % 50  SDŞ ’ ler i ç in: % 75 Genel nitelikli fuarlarda azami destek miktarı 10.000 Doları, Sekt ö rel nitelikli fuarlarda 15.000 Doları ge ç emez.

152 b. Bireysel Katılımların Desteklenmesi İhracat ç ı Birliklerince belirlenen, TİM İCRA Komitesi ’ nin g ö r ü ş ü alındıktan sonra DTM ’ ce uygun g ö r ü len Sekt ö rel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi ’ nde yer alan fuarlar desteklenmektedir. www.dtm.gov.tr adresindeki listeye bkz. www.dtm.gov.tr Boş stand kirası Nakliye harcamaları Firma ve Kurumlar % 50 SDŞ’ler% 100 % 75

153 5. Yurtdışı Ofis ve Mağaza Desteği Amaç : Yurtdışı pazarlarda ürünlerin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımı Marka tescil faaliyetlerine hız verilmesi Yurt dışında mal ticaretinin arttırılması Faydalanan Hedef Kitle: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, SDŞ’ler, DTSŞ’ler ve yazılım şirketleri Desteklenen Giderler: Demirbaş ve dekorasyon, kira, hizmet, reklam, tanıtım ve pazarlama, yurtdışı marka tescil faaliyetleri Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri, SDŞ’ler için DTM’dir. Desteklenen Faaliyetler: a.Mağazaların Desteklenmesi b.Ofis ve Showroomların Desteklenmesi c.Depoların Desteklenmesi d.Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi e.Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

154 a. Mağaza b. Ofis ve Showroom c.Depolar Demirbaş ve dekorasyon giderleri Kira giderleri Demirbaş ve dekorasyon giderleri Kira giderleri Demirbaş ve dekorasyon giderleri Kira giderleri Sınai / Ticari veya Yazılım Şti ile DTSŞ’ler % 50 azami 40.000 $ % 50 azami 80.000 $ % 50 azami 25.000 $ % 50 Azami 50.000 $ % 50 azami 25.000 $ % 50 azami 50.000 $ Ticari Şirketler % 50 azami 30.000 $ % 50 azami 60.000 $ % 50 azami 20.000 $ % 50 azami 40.000 $ % 50 azami 20.000 $ % 50 azami 40.000 $ SDŞ’ler % 60 azami 60.000 $ % 60 azami 120.000 $ % 60 azami 30.000 $ % 60 azami 60.000 $ % 60 azami 30.000 $ % 60 azami 60.000 $

155 d. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi YURT İÇİ MARKA TESCİLİ OLMAYAN ŞİRKET (Türk Ürünlerine İlişkin Reklam, Tanıtım ve pazarlama) YURT İÇİ MARKA TESCİLİ OLAN ŞİRKET (Ürünlerine İlişkin Reklam, Tanıtım ve Pazarlama) DTSŞ SDŞ (Ürünlerine İlişkin Reklam, Tanıtım ve Pazarlama) YURT DIŞI BİRİM MEVCUT 75.000 $150.000 $300.000 $ YURT DIŞI BİRİM YOK (Yurtiçi ve Tanıtım Yapacağı Ülkede Marka Tescil Belgesine Sahip) 50.000 $

156 e. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi DTSŞ SDŞ ŞİRKET Yurtiçi Marka Tescil Belgesine Sahip Oldukları Markalarının Yurt Dışında Tescili ve Korunması 20.000 $

157 6. Çevre Desteği Amaç: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum Faydalanan Hedef Kitle:  Türkiye’de yerleşik sınai faaliyette bulunan firmalar,  Tarım ve Yazılım sektöründe iştigal eden firmalar, DTSŞ, SDŞ’ler. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Desteklenen Kalite ve Çevre Belgeleri:  Kalite Güvence Sistemi Belgeleri (ISO 9000 serisi),  Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri (ISO 14000 serisi),  CE İşareti,  DTM tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri,  Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak laboratuar analiz raporlarını alma masrafları Destek Miktarı: Söz konusu belgeleri almak için yapılmış harcamaların en fazla % 50’si ve azami 50.000 $

158 7. Marka & TURQUALITY Desteği Amaç:  Markalaşma sürecinin hızlandırılması,  Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarının kolaylaştırılması,  Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi,  Global Türk markaları oluşturulmasıdır. Faydalanan Hedef Kitle:  İhracatçı Birlikleri,  Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri,  Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler. Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) Yurtdışındaki Onay Yeri: Ticaret Müşavirliği / Ateşeliği veya Kons. Destek Oranı: Firmalar için % 50 İhracatçı Birlikleri için % 80 Destek Süresi: Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar için 4 yıl TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki firmalar için 5 yıl

159 Marka & TURQUALITY Desteği Destek kapsamında:  İB yapacakları tanıtım ve reklam faaliyetleri için % 80max250.000 $,  ÜD ve ÜB için % 50 max. 100.000 $,  Firmalar için %50 Marka tescil gideriMax. 50.000 $ Reklam giderleriMax. 300.000 $ Birimlerin kira gideriMax. 300.000 $ Dekorasyon giderleriMax. 200.000 $ Reyon kira gideriMax.200.000$ Showroom kira/komisyon gideriMax. 200.000 $ Kalite belgeleri gideriMax. 50.000 $ Franchise giderleriMax. 50.000 $ Kurumsal kimlik oluş. / Stratejik şirket yap. Max. 500.000 $

160 8. İstihdam Desteği Amaç: Uzman, tecrübeli ve eğitimli YÖNETİCİ ve ELEMAN istihdamı, Dış ticarette donanımlı ve yetkin personel kadrosu sağlamaktır. Faydalanan Hedef Kitle: SDŞ’ler Uygulamacı Kuruluş: DTM Destek Oranı: Yıllık brüt maaşın % 75’ni geçmemek şartıyla yöneticiler için 18 000 $, elemanlar için 9 000 $’ra kadar ve azami 1 yıl süreyle destek sağlanır. Destek Kapsamındaki Eleman Sayısı: 1 Yönetici, 2 Eleman

161 9.Eğitim & Danışmanlık ve Tasarım Desteği Amaç Şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerine ilişkin harcamalarının desteklenmesidir. Hedef Grubu  Sınai ve/veya Ticari Faaliyette Bulunan Şirketler  Yazılım Sektöründe İştigal Eden Şirketler  Tasarımcılar Destek Kalemleri a.Eğitim b.Danışmanlık c.Tasarım

162 a. Eğitim Desteği  Destek Oranı % 90  Yıllık Toplam 50.000 ABD Doları  Program Bazında Süresi 6 (altı) Ay  Yurtiçi Eğitim b. Danışmanlık Desteği  Destek Oranı % 75  Yıllık toplam 150.000 ABD Doları  Maksimum 3 ( üç ) Yıl c.Tasarım Desteği  Eğitim Destek Oranı % 100  Yaşam Gideri Destek Aylık 1.500 ABD Doları  En fazla 1 Yıl

163 İlgili İletişim Bilgileri Dış Ticaret M ü steşarlığı (DTM) Adres : İn ö n ü Bulvarı Emek 06510 Ankara Tel : 0-312-204 75 00 http://www.dtm.gov.tr İhracatı Geliştirme Et ü d Merkezi (İGEME) Adres : Mithatpaşa Cad. No: 60 Kızılay 06420 Ankara Tel : 0 312 417 22 23 Faks : 0 312 417 22 33 http://www.igeme.gov.tr T ü rkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (T Ü BİTAK) Adres : Atat ü rk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara Tel : 0 312 467 18 01, 466 13 89, 467 32 95 Faks : 0 312 427 43 05 http://www.tubitak.gov.tr T ü rkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Adres : Atat ü rk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara Tel : 0 312 467 21 78-79 Faks : 0 312 467 40 79 http://www.ttgv.org.tr

164 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

165 Nedir ? Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan bir rejimdir.

166 Türleri 1.İthalatta şartlı muafiyet Sistemi Firmalara Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihraç edecekleri mamullerin üretimi için gerekli olan ve ithali gümrük vergisine tabi girdileri teminatlı olarak ithal etme imkanı vermektedir. 2.Eşdeğer Eşya Kullanımı Sistemi Serbest dolaşımdaki hammadde kullanılarak yapılacak nihai ürünün 3. ülkelere ihracatını takiben, her türlü vergiden muaf olarak ve teminat alınmaksızın ithalatına imkan sağlamaktadır. 3.Geri Ödeme Sistemi İthalat Rejimi çerçevesinde her türlü vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. ülkelere ihracı halinde ithalat esnasında tahsil edilen vergiler geri ödenmektedir.

167 Avantajları • İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet • 3. ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat • Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama • Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı • Eş değer eşya kullanımına olanak verilmesi. • Belgeye tanınan Teminat Oranı indirimi kadar Vergilerde muafiyet

168 Nereye Başvurulur ? Dış Ticaret Müsteşarlığı www.dtm.gov.trwww.dtm.gov.tr E-İmza Uygulamaları bölümünden

169 Başvuru Adımları 1 • Öncelikle elektronik sertifikaya ihtiyaç var. • Bu sertifika sayesinde firma yetkilisi ya da kurum namına olarak elektronik imza atabilme yetkisine sahip olunur. • Bu sertifika Türk Trust, E-güven, E-Tuğra şirketlerinden yaptırılıyor, • Adresleri: • http://www.turktrust.com.tr http://www.turktrust.com.tr • http://www.e-guven.com http://www.e-guven.com • http://www.e-tugra.com.tr http://www.e-tugra.com.tr

170 Başvuru Adımları 2 Kullanıcı Yetkilendirme başvurusunu https://edtm.dtm.gov.tr/basvuru/formBasvuru.jsp adresinden yap https://edtm.dtm.gov.tr/basvuru/formBasvuru.jsp – Başvuru ekranında girilen TC Kimlik Numarası ve temsil edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarasının doğru girilmesi gerekmektedir. – Bir firmadan birden fazla kişi uygulamayı kullanacak ise her bir kişi için ayrı ayrı yetkilendirme başvurusu yapılmalıdır. – Yetkilendirme başvurusunun onayı, istenilen belgelerin teslim edilmesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda internet üzerinden yapılan başvuru ekranında yazılan e-posta adresine bildirilecektir.

171 Başvuru Dokümanları 1. Dilekçe: 2. Kapasite Raporu: İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) 3. İmza Sirküleri: Noter tasdikli imza sirküleri. 4.Ticaret Sicil Gazetesi: Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Memurluklarından tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri). 5.Vergi Dairesi Belgesi: Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi 6.Firma Tanımlama Formu: Doldurulduktan sonra imza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış olmalıdır.Firma Tanımlama Formu: 7.Yetkilendirmeye İlişkin Taahhütname: İhracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik imza sertifika sahibi kişiye noter huzurunda imzalanarak verilen taahhütnamedir.Yetkilendirmeye İlişkin Taahhütname: 8.İhracatçı Birliğe Üye Belgesi: İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için İhracatçı Birliğe üyesi olunduğuna dair belge. 9.Kişi Statü Belgesi: Gümrükçü onaylanmış kişi statü belgesi (eğer varsa)

172 Belgenin Kullanımı İthal için: Belgeyi giriş gümrük Müdürlüğüne göstererek, ithal edilecek maddelerin – Gümrük, – Fon, – KDV tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalat yapılabilir

173 Belgenin Kullanımı Yerli hammadde alımı için Dahilde İşleme izin belgesinin bir fotokopisini satıcı firmaya verilmesi halinde, satıcı firma fatura üzerine "İşbu satış.......... firmasının............ tarih ve.........D1-........ no.lu Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında yapılarak KDV istisnasından yararlandırılmıştır" yazısını yazarak KDV almayacaktır.

174 Yükümlülükler ve Bilinmesi Gerekenler İthalatın yapılması: İthalat ve ihracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalat miktarınıza karar verirken, belge süresi içinde ihraç edebileceğiniz kadar ithalat yapınız. Aksi halde elinizde kalan hammaddeler için ödemediğiniz KDV, gümrük ve fonu tutarlarını cezaları ile geri ödersiniz. İthal ve ihraç miktarı: Belgenizde yazılı hammaddelerin tümünü ithal veya ihraç etmek zorunda değilsiniz. İthal edilen hammaddenizi, imalatınızda kullanıp ihraç etmeniz yeterlidir. İthal edilmeyen hammadde için ihracat sorumluluğunuz yoktur. İhracat: İhraç edilen mamullerin Gümrük çıkış beyannamelerine, firmanızın adı ile Dahilde işleme izin belgesi tarih ve numarasının yazılması zorunludur. Yazılmazsa ihracatlarınız belgenize sayılmaz Beyannameler: Gümrük giriş ve çıkış beyannamelerinizin okunaklı birer fotokopilerini tarih sırasına göre bir klasörde saklayınız. Her beyannameyi dosya üzerindeki ithal veya ihraç listelerine yazınız. Bunlar kapatma sırasında istenecektir.

175 MARKA TESCİLİ

176 Marka nedir? • Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

177 Marka Tescili nedir? Bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek için markayı koruma altına almaktır.

178 Neden marka tescili yaptırmalıyım? • piyasada mal ve/veya hizmetlerinizle ilgili olarak tekel hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmalısınız. • Marka tescili ile diğer firmaların düşük kaliteli ürünlerde markanızı kullanarak,markanıza verecekleri değer kaybını engelleyebilirsiniz. • Tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasını önler

179 Elde Edilecek Haklar • Başkasına devir edilebilir • Miras yolu ile intikal edilebilir • Kullanma hakkının lisans konusu olabilir • Rehin ve teminat olarak gösterilebilir

180 Kimler Başvurabilir ? Marka tescili T.C. sınırları içersinde ikametgahı olan ya da sınai ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce Ne Kadar Sürede Tamamlanır ? 10-12 Ay Nereye Başvurulur ? Türk Patent Enstitüsü’ne (www.tpe.gov.tr )www.tpe.gov.tr Nasıl Başvurulur? Marka Başvurusu internet üzerinden çevrimiçi ya da kağıt halde başvuru olarak TPE gelen evrak birimine elden teslim edilerek(ya da posta yolu ile) yapılabilir Tescil Süresi 10 yıl

181 Markamı tescil ettirmek istiyorum, ne yapmalıyım? 1.Tescil edilmesini istenen markanın, mal/hizmet eşya sınıflarındaki sektörlere göre hangi sınıflarda yer aldığını tespit etmek gerekir.sektörlere göre hangi sınıflarda 2. Bu sınıfları belirledikten sonra markanın detaylı araştırmasını yapmak gerekecektir. (http://online.tpe.gov.tr/ )http://online.tpe.gov.tr/ 3.Sektörel anlamda yapılan araştırmanın olumlu olması halinde gerekli evrakları hazırlanarak başvurulabilir

182 Hangi sınıflarda müracaat etmeliyim ? • İlk öncelikle faaliyet gösterilen ana sektörü tespit edip ilgili ürün ve/veya hizmetleri belirlemek gerekecektir. • Bunun yanında ileride gerçekleştirmesi düşünülen yatırımlar, yeni ürünler, yeni hizmetleri de göz önüne alarak alternatif sınıflarda da müracaat etmek gerekir. Örneğin; Sadece “nevresim takımı” imal ediyorsanız ki bu emtia 24 sınıfın 2.paragrafında yer almaktadır, bunun yanında diğer alt bölümleri {örneğin; 23 (iplikler), 25 (konfeksiyon), 35 (mağaza hizmetleri) } almak iyi olur • Ayrıca alınmayan sınıflarda başka firmaların bu sınıflarda marka tescilini alabileceğini düşünmek gerekir. Alternatif ve koruma kapsamını sağlamlaştırıcı sınıfların tescil edilmemesi halinde ileride tekrar müracaat gerekecek ve ayrı belge almak zorunda kalacaksınız

183 Başvuru için Gerekli Evraklar • Marka tescil müracaatı için faaliyet belgesi veya ticaret sicil gazetesi (fotokopi), • Marka örneğiniz (logo varsa), • Başvuru Formu Başvuru Formu

184 Maliyeti Başvuru Zamanında; • Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 121 TL • İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 274 TL • Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 428 TL • Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin 228 TL + yaklaşık 8 ay sonra Tescil Aşamasında ( yaklaşık 8 ay sonra ) • Belge Düzenleme ücreti 478 TL

185 SANAYİ SİCİL BELGESİ

186 Sanayi Sicil Belgesi Nedir? 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.

187 Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar Nelerdir ? • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil- Terkin işleminden faydalanırlar. • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler. • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. • Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar. • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

188 Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır? • Bir sanayi işletmesinin sanayi siciline kayıt edilebilmesi için, gerekli belgeler ile birlikte üretim yerinin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir

189 Başvuru Evrakları 1.Sanayi Sicil Beyannamesi • Sansic A – Tüm işletmeler için Sansic A • Sansic C - Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler Sansic C 2.Yıllık İşletme Cetveli • Sansic B - Firmanın bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterildiği formdur. İlk müracaat haricinde, her yıl verilmesi zorunludur Sansic B 3.Kapasite Raporu 4.Ticaret Sicil Gazetesi 5.Kira Sözleşmesi

190 Belge Değişikliği Nasıl Yapılır? Sanayi siciline kayıtlı olan sanayi işletmelerinin ünvan değişikliği, adres ilavesi ya da değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi yapmaları durumunda, Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır. Sanayi Sicil Belgesi değişikliği için aşağıdaki belgeler istenir: – Sanayi Sicil Belgesi’nin aslı (zayi olması halinde zayi ilanı), – Sanayi Sicil Beyannamesi SANSİC A, – Yıllık İşletme Cetveli SANSİC B, – Değişiklik yapılmış ve sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından "aslı gibidir" onaylanmış Kapasite Raporu, – Unvan değişikliği halinde, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi veya Esnaf Sicil Gazetesi fotokopisi.

191 Belge İptali Nasıl Oluyor ? • Sanayi işletmesinin, faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, Sanayi Sicil Belgesi aslını, şayet belge kayıp ise Gazete zayii ilanını bir dilekçe ekinde üretim yerinin bulunduğu İlin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne verir. • Sanayi işletmesinin iki yıl üst üste yıllık işletme cetvelini vermemesi halinde, sanayi işletmesinin faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde denetim yapılır. Sanayi işletmesi belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunmuyor ve yeni adresine hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise bu durum bir tutanak ile tespit edilir.

192 TEŞEKKÜRLER İlhami BİRKAN 0506 402 10 65 ilhamibirkan@gmail.com


"YATIRIM TEŞVİK VE DESTEKLERİ EĞİTİMİ Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı 01-02 Şubat DİYARBAKIR İlhami BİRKAN Endüstri Mühendisi Yatırım Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları