Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. İbrahim KURT ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. İbrahim KURT ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ"— Sunum transkripti:

1 Dr. İbrahim KURT ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ
SASDER 1. ULUSAL KONGRESİ 08-11 Kasım 2012, Cornelia Diamond Golf Resort – Antalya Dr. İbrahim KURT Tez Medikal OSGB Yönetim Kurulu Başkanı ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ

2 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sosyal Güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasal yapı koşullara göre oluşmuştur. Bu bağlamda, Cumhuriyetten önceki dönemde sosyal güvenlik din, ahlak ve gelenek kuralları üzerine kurulmuş olan Ahilik, Loncalar ve vakıflar vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmıştır.

3 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Osmanlı İmparatorluğu döneminde işçilerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularında ilk özel tedbirler, Ereğli Kömür Bölgesi ile sınırlı olmak üzere 1867 yılında çıkarılan 186 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesidir. Bu Nizamname ve 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi ile işçilerin dinlenme ve tatil zamanları, çalışma saatleri, ücretleri ve ücretlerin ödeme biçimi, barınma ve iş kazalarına karşı koruyucu önlemler, madenlerde bir doktor ve ilaçların bulundurulması, kaza halinde durumun derhal o yerdeki memura ya da maden mühendisine bildirilmesi, iş kazasına uğrayan işçilere ve ölümleri halinde ailelerine mahkemece kararlaştırılacak bir tazminat ve yardım parası verilmesi şeklinde getirilen hükümler, sosyal hayatı düzenleyen ilk belgeler ve çalışmalar olması bakımından önemlidir.

4 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
1909 tarihli Nizamname ile 1910 tarihli Hicaz Demir Yolu Memur ve Müstahdemlerine Yardım Nizamnamesi daha çok işçilerin çalışma şartları ve kısmen de kaza, hastalık, yaşlılık gibi risklere karşı öngördüğü yardımlarla dikkat çekicidir.

5 TÜRKİYE’DEKİ HUKUKSAL BOYUT
A.Uluslararası Kaynaklar B.Ulusal Kaynaklar

6 A.Uluslar Arası Kaynaklar
BM Antlaşması (1945) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ( ) Avrupa Sosyal Şartı ( ) ILO Sözleşmeleri ( 1919) AB Yönergeleri ( / Bakanlar Kurulu Kararı)

7 Avrupa sosyal şartı Madde 3: Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı Madde 7: Çocukların ve gençlerin korunması hakkı Madde 9: Mesleğe yöneltme hakkı Madde 11: Sağlığın korunması hakkı Madde 12: Sosyal güvenlik hakkı Madde 15: Bedensel ya da zihinsel özürlülerin mesleksel eğitim, mesleğe ve topluma yeniden uyum sağlamaları hakkı

8 B.Ulusal Kaynaklar T.C. Anayasası 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu 818 Sayılı Borçlar Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

9 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Tarih 89/391/EEC Sayılı Avrupa Birliği Konseyi Direktifleri esas alınarak, hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir.

10 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
İş kazaları ve meslek hastalıkları, gerek insani ve toplumsal bakımdan, gerekse ekonomik bakımdan çok önemli bir sorundur. Uluslar arası Çalışma Örgütünün (ILO) tespitlerine göre kazaların, yalnızca %2 ‘si korunması mümkün olmayan kazalar olup %98’i genel olarak korunulabilen kazalardır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye'de faaliyet gösteren 1 milyon 325 bin 749 işyerinde 10 milyon 30 bin 810 işçi çalışmaktadır.

11 TÜRKİYE İŞ KAZALARINDA AVRUPA BİRİNCİSİ, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
Her yıl Dünyada işçi iş kazalarında yaralanmakta ve işçi hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise SSK Kayıtlarına göre her gün ortalama 172 iş kazası yaşanmakta ve iş kazaları sonucu 4 kişi hayatını kaybetmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı ise; Gün/Yıl dan fazladır. Kayıt dışı faaliyetler ile özellikle meslek hastalıklarındaki tespit ve takipteki güçlükler göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların çok daha fazla olduğu bilinmektedir.

12 TÜRKİYE İŞ KAZALARINDA AVRUPA BİRİNCİSİ, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

13 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
İş Kazalarının neden olduğu can ve mal kayıplarının büyük boyutlara ulaşması tüm Dünyada konunun önemini ortaya koymaktadır. İş Kazalarının sonuçlarından en önemlisi tartışmasız çalışan insanın yaşamını yitirmesidir. Kuşkusuz insan yaşamının değerini ölçmek ve maliyetini değerlendirmek imkansızdır. İş Kazalarında en büyük bedeli işçi ödemektedir. İş Kazası sonucu yaşamını yitiren işçinin ailesi maddi ve manevi yıkıma uğramaktadır.

14 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Ülkemizde çalışanların yaklaşık % 35’inin Sosyal Güvenlik Kapsamında olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda konun önemi ve vahameti daha net anlaşılacaktır.

15 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Ülkemiz her yıl , İş Kazaları ve Mesleki hastalıkları nedeniyle, Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) % 2 - 4’ü kadar kayba uğramaktadır. 2011 yılı verilerine göre Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH), 1 trilyon 185,2 milyar dolar olduğu gerçeği göz önünde bulundurulursa, Ülkemiz iş kazaları ve mesleki hastalıklardan dolayı her yıl ortalama 25 – 50 milyar dolar kayba uğramaktadır.

16 6331 sayılı kanun Devlet –özel ayrımı kalkıyor
Hizmet sektöründe de iş güvenliği istihdamı 50 altı işçi çalıştıran işyerleri kapsama dahil

17 6331 sayılı kanun Yayın tarihinde yürürlüğe girdi
2013 yılbaşı 50 üzeri işyerleri tümü iş güvenliği istihdam edecek Çok tehlikeli,tehlikeli işyerlerinde 50 işçi altı işletmeler 2013 haziran, az tehlikeli işyerleri ve devlet 2014 haziran sonunda kapsama alınacak

18 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 30 Haziran 2012 Tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İLE İLGİLİ TANIMLAR İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.  Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.

19 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

20 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler MADDE 30 – Gereği; İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri. Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

21 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA DEVLETİN GÖREVİ
Devletin iş güvenliğiyle ilgili olarak yasa koyma, denetim ve yaptırım uygulama ödevleri vardır. 4857 sayılı İş Kanunu yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkarılacağının hükme bağlamıştır. Bu düzenleme çocuk ve genç işçiler, kadın işçiler, hamile işçiler, özürlüler gibi iş gücü açısından daha çok ve özel olarak korunması gereken kesime yönelik özel düzenlemeler yapılacağını hükme bağlaması açısından son derece önemlidir.

22 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Gerek 4857 Sayılı İş Kanununda Gerekse 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda iş güvenliğine ilişkin mevzuat açısından ortaya çıkan önemli farklılık , yapılacak idari düzenlemelerle ilgili olarak tüzükten daha çok yönetmelik çıkarılacağının hükme bağlanmış olmasıdır. Yönetmeliklerin gelişen teknolojik koşullar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle daha kolay düzenleme yapılarak çıkartılabilmesi önemli bir avantajdır.

23 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
4857 Sayılı İş Kanunu MADDE 79. – “Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.” Hükmü Bulunmaktadır. Oysa iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için böyle sınırlayıcı bir düzenleme yerine işçilerin sağlığını veya bedensel bütünlüklerini tehdit eden yakın ve ciddi bir tehlikenin varlığı yeterli sayılmalıydı.

24 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 12 – “(1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. Hükmü bulunmakta iken,

25 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 25 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Hükmü yer almıştır.

26 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 4857 sayılı İş Kanunundan ayrılan en önemli faktörlerinden biri; İşyerlerinde Bakanlık Müfettişlerinin denetimleri, şikayet veya iş kazasının meydana gelmesini beklemeksizin, Proaktif yaklaşımla, O işyerinin ya kendi bünyesinde kuracağı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) yada Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden (OSGB) alacağı hizmetle, önceden tehlikelerin belirlenmesi ve risk analizlerinin yapılması ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması öngörülmüştür.

27 urdurulması Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Böylece; İşyerleri Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere sınıflara ayrılırken, Çok Tehlikeli İş Yerlerinde risk analizleri yapılmamış ise o iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırılmıştır. urdurulması Bunları da ya kendi bünyesinde kuracağı İSGB veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş OSGB aracılığı ile sağlayacaktır.

28 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
İşverenlerin İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaları için önem taşıyan bir diğer konu da yaptırımlardır. İşverenler, gerekli önlemleri almadıklarında etkili ve caydırıcı cezalarla karşı karşıya kalacaklarını bildiklerinde iş güvenliği önlemlerini alma konusunda daha titiz davranabileceklerdir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ise hem hizmet verdikleri İşyerlerine hem de Bakanlığa karşı sorumlulukları bulunduğundan, verilen İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin mevzuata uygun olması büyük önem arz etmekle birlikte yasal bir zorunluluktur.

29 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
İdari para cezaları ve uygulanması ile ilgili 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 4; İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları ve uygulanması ile ilgili 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 26 ; alınmayan her bir önlem için ciddi idari para cezaları getirmekte iken eksikliğin veya uygunsuzluğun devam ettiği her ay içinde ceza tekrarlamaktadır.

30 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile ilgili; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 8; Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

31 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil tarih Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 17. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda İSGB ve OSGB’leri denetler.” hükmü çerçevesinde görev yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin EK-7   ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU İSGB VE OSGB’LERİN Yasal Sorumluluklarını belirlemektedir.

32 ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ OLARAK
A B C SINIFI UZMAN TEMİNİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ KOMPLE İŞYERİ OSGB HİZMETLERİ İŞ YERİ HEKİMİ TEMİNİ ÖZEL ALAN EĞİTİMLERİ İLK YARDIM EĞİTİMİ Hizmetlerimiz ile Ülke Genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü İnşa etmekteyiz.

33 ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ülke genelinde hizmet verdiği Çözüm Ortaklarından Bazıları

34 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
ANA PROJELERİMİZ BURSA DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

35 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
ANA PROJELERİMİZ OZG ENERJİ

36 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
ANA PROJELERİMİZ İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI

37 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
ANA PROJELERİMİZ MİLAS BODRUM HAVALİMANI YENİ DIŞ HATLAR TERMİNALİ İNŞAATI

38 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
ANA PROJELERİMİZ MİLTA BODRUM MARİNA

39 Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
ANA PROJELERİMİZ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

40 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar

41 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar

42 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar

43 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar

44 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar

45 Hizmet verdiğimiz kuruluşlardan bazıları
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlardan bazıları

46 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar

47 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar TURKISH DO & CO İKRAM HİZMETLERİ

48 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar İtemsan Teknik ve Kargo

49 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar

50 Hizmet verdiğimiz kuruluşlar
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Hizmet verdiğimiz kuruluşlar

51 Teşekkür Ederim İş Sağlığı ve Güvenliğini Birlikte İnşa Edelim
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil İş Sağlığı ve Güvenliğini Birlikte İnşa Edelim Teşekkür Ederim


"Dr. İbrahim KURT ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları