Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARBON ESASLI MADDELER. DÜNYA YA Ş AMININ TEMEL ELEMENT İ "KARBON"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARBON ESASLI MADDELER. DÜNYA YA Ş AMININ TEMEL ELEMENT İ "KARBON""— Sunum transkripti:

1 KARBON ESASLI MADDELER

2 DÜNYA YA Ş AMININ TEMEL ELEMENT İ "KARBON"

3 Karbonun Kimlik Kartı  Sembolü: C  Atom Numarası: 6  Sınıfı: Ametal  Rengi: Grafit siyahtır, elmas ise renksizdir.  Kristal Yapısı: Kübik  Grubu: 4A grubu  Periyot: 2.  Atom Kütlesi: 12.01  Erime Sıcaklığı: 3500 °C  Kaynama Sıcaklığı: 4800 °C  Standart Hali: 298 °K katı  İzotopları: 10,12,13,14,15,60  Yükseltgenme Dereceleri: -4,+2,+4  Elektron Biçimlenmesi: 1s 2s 2p

4 Karbon(C), periyodik tablonun 4A grubunda yer alan, ametal bir elementtir. Yerkabu ğ unun yakla ş ık % 0,2'sini olu ş turur. Buna kar ş ılık, bile ş ik olu ş turan di ğ er elementlerden daha fazla bile ş ik olu ş turur.

5 Karbon, çe ş itli allotropik biçimler gösteren bir katıdır. Karbonun 4 tane allotropu vardır. Bunlar, -amorf, -grafit, -elmas ve - fulleren dir.

6

7 ELMAS GRAFİT

8 AMORFFULLEREN

9 • KARBON DO Ğ ADA NASIL BULUNUR?

10 Karbon, hava, toprak ve su arasında dola ş ır: 1) Gaz halindeki karbon, Karbondioksit olarak atmosferde ve sularda erimi ş haldedir. 2) Su içeri ğ inde bulunan karbon, suda ya ş ayan canlıların iç veya midye gibi kabuklu canlıların dı ş iskeletlerinde depo edilir.

11 3) Karadaki karbon, kireçta ş ları, dolamitler gibi kayalar ve kalkerli kabuklar, turba toprakları(kutuplarda ve yakın çevresindeki donmu ş topraklar), petrol, do ğ al gaz ve kömür gibi fosil yakıtlarda bulunur. 4) Canlı organizmaların kimyasal yapısının vazgeçilmez bir bile ş eni oldu ğ undan, canlılar, bir karbon deposu durumundadır.

12 Karbon bile ş iklerini inceleyen bilim dalına, Organik Kimya denir. Bir milyonun üstünde karbon bile ş i ğ i bilinmektedir.Bu sayı,öteki bütün elementlerin olu ş turdu ğ u bile ş iklerin toplamından daha büyüktür.

13 POLİMERLER Polimerler, küçük moleküllerin birbiriyle birle ş erek olu ş turdukları ba ş lıca bile ş eni karbon olan, dev yapılardır. Polimerleri aynı büyüklükteki halkaların birbirine geçirilmesiyle olu ş an metrelerce uzunlu ğ undaki zincirlere benzetilebilir. (Polietilen)

14 Günlük ya ş antıda kullanılan birçok e ş ya birer polimer ürünüdür. Örne ğ in, birçok evin penceresindeki plastik do ğ ramalar, su ve kalorifer boruları, su ş i ş eleri, deterjan ve sıvı ya ğ kapları yemek pi ş irmede kullandı ğ ımız teflon tava ve tencereler birer polimer ürünüdür.

15 SU ŞİŞELERİTEFLON TAVALARPENCERELER

16 POL İ MERLER NASIL OLU Ş UR? Küçük moleküllerin birle ş erek büyük yapılı moleküller olu ş turması polimerle ş me olarak tanımlanır. Polimer kelimesindeki poli öneki, çok anlamında; -mer son eki ise aynı yapıları tekrarlanması anlamındadır. Bu yönüyle polimerle ş me, aynı yapıların defalarca birle ş mesi anlamına gelir.

17 Moleküllerin polimerle ş me tepkimesi verebilmesi için yapılarındaki çift ba ğ (=) ya da üçlü ba ğ ( ≡ )içermesi gerekir. Öyleyse alkanların yapılarında yalnızca tek ba ğ bulundu ğ u için polimerle ş me tepkimesi vermezler; alkenler çift alkinler üçlü ba ğ içerdiklerinden polimerle ş me tepkimesi verirler.

18 Polimerle ş mede sürekli tekrarlanan birim moleküllere monomer, monomerlerin birbirleriyle ba ğ lanmasıyla (en az 1000) olu ş an büyük moleküllere ise polimer denir.

19 KARBONUN KULLANIM ALANLARI

20 Teflon nasıl oluşur? Teflon olarak bilinen polimer politetrafloroetilen (PTFE) dir. Di ğ er bir deyi ş le, florlanmı ş etilen polimeri olan bir politetrafloroetilendir.

21 Teflonun yapısı da uzun karbon zincirlerinden olu ş ur ve karbon atomları tamamen flor atomlarıyla çevrelenmi ş tir. Karbon ve flor atomları arasındaki ba ğ lar çok kuvvetlidir, flor atomları karbon zincirini bir kalkan gibi korur. Bu yapı ise teflona kimyasal maddelere ve ısıya dayanıklılık özelli ğ i kazandırmı ş tır.

22 Günümüzde teflon birçok alanda kullanılmaktadır. -Tencere -tava - otomobillerin sileceklerinde -halıları, mobilyaları -otomobil boyalarını koruyucu olarak kullanılmaktadır.

23 Polietilen tereftalat (PET) Pet ş i ş eleri hepimiz biliriz. Su ş i ş eleri, sıvı ya ğ ş i ş eleri ba ş ta olmak üzere sıvı me ş rubat ş i ş elerinin imalatında polietilen teraftalat (PET) kullanılmaktadır. Isıl i ş lemlerine ba ğ lı olarak, ş effaf, opak ve beyaz olarak üretilmektedir.

24 En önemli kullanım avantajı, tamamen geri dönü ş türülebilir olmasıdır. Di ğ er plastiklerden farklı olarak, polimer zincirleri, sonraki kullanımlar içinde eski halini alır. PET ş i ş eler üzerinde geri dönü ş türülebildi ğ ini gösteren semboller kullanılır.

25 Polietilen tereftalatın polimer zincirinin yapısı ş öyledir.

26 Polivinil Klorür(PVC) Kimya sanayisinin en de ğ erli, en önemli ürünlerinden biridir. PVC yapı sektöründe ucuz ve kolay monte edilebilir özelliktedir. Bu yüzden geleneksel yapı malzemeleri olan ah ş ap, beton ve kilin birçok alanda yerini almı ş tır.

27 PVC’nin kullanım alanları arasında, kapı ve pencere profilleri, dı ş cephe kaplaması, boru ve tesisat malzemeleri, elektrik kabloları, dö ş eme malzemeleri sayılabilir.

28 Doğal ve Sentetik Kauçuk Kauçuk aslında bir a ğ aç adıdır. Bu a ğ acın kendisinden ve özsuyundan elde edilen maddeler sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. Kauçu ğ un en önemli özelli ğ i yüksek bir esnekli ğ e sahip olmasıdır. Kauçuk pamukla karı ş tırılarak, kemer korse, lastik çorap(varis çorabı)yapımında kullanılır.

29 Kauçuk esneklik özelli ğ inden dolayı hortum ve lastik yapımında, emici özelli ğ inden dolayı otomobil süspansiyonlarında, suya dayanıklı oldu ğ u için dalgıç giysilerinde, ya ğ murluklarda, bebek emziklerinde kullanılmaktadır.

30 Plastik Ve Naylon Farklı Mıdır?

31 Günlük konu ş malarda hepimiz plastik ve naylonu e ş anlamlı kabul edip birbirinin yerine kullandı ğ ımız olur. Oysaki naylon plastik türlerinden yalnızca birisidir. Her ikisinin de temel yapı ta ş ı polimerdir. Polimerleri olu ş turan monomerler de ğ i ş ebildi ğ inden istenilen sertlikte ve yumu ş aklıkta, boya maddeleri ekleyerek istenilen renklerde polimer elde edilmektedir.

32 KARBONUN ÖNEMİ Yerkabu ğ u'ndan, bitki örtüsüne ve denizlerden atmosfere kadar, her yerde Karbon yada bile ş iklerini görmek mümkündür. Ayrıca arabamızın lastiklerinden bilgisayarımıza, kullandı ğ ımız do ğ algazdan, selüloza, yedi ğ imiz etten, hücrelerimizin içindeki DNA'ya kadar, her ş eyin temelini te ş kil eden bir elementir.

33 KARBON DÖNGÜSÜ VE KÜRESEL ISINMA Dünyadaki ya ş amın devamını sa ğ layan Karbon döngüsüdür. Bu döngü, bir denge içerisinde 'devri-daim' eder. Dünyanın atmosferi'ne dı ş ardan giren ısının, Atmosfer'den dı ş arı kaçan ısıdan daha az olmasını sa ğ lar. Yani bir Karbon bile ş i ğ i olan karbondioksit, Dünya´nın çevresinde, bir ısı kalkanı görevi yapar.

34

35 Atmosfer'deki Karbondioksit oranı artarsa, bugün oldu ğ u gibi küresel ısınma ortaya çıkar. Di ğ er yandan, Atmosfer'deki Karbondioksit oranı azalacak olursa, Dünya'nın sıcaklı ğ ı azalır ve kutuplardaki buzullar yayılmaya ba ş lar ve buzul ça ğ ı ortaya çıkar.

36 Bugün Karbondioksit oranı, o derece artmı ş tır ki; ısı dengesi bozulmu ş ve tehlike çanları çalmaya ba ş lamı ş tır. Dengeyi bozacak ş ekilde sera etkisi artarak; ısı, Yer atmosferinde hapsedilmi ş tir. Arkasından da döngü bozulmu ş ; buzulların erimesi ve daha ba ş ka faktörlerin devreye girmesiyle, "kontrolsüz bir küresel ısınma" ortaya çıkmı ş tır.

37 HAZIRLAYANLAR • FERAY ERKUŞ • KEZBAN EBRU ECE • SEDA TALAŞ • DÜRİYE TANRIVERDİ • ŞERİFE YER • SEVİL AKCAN • ÖZLEM AKAY • RAMAZAN DİNGİL


"KARBON ESASLI MADDELER. DÜNYA YA Ş AMININ TEMEL ELEMENT İ "KARBON"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları