Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Hegomanya alanı olarak sağlık 2.sömürü alanı olarak sağlık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Hegomanya alanı olarak sağlık 2.sömürü alanı olarak sağlık"— Sunum transkripti:

1 1. Hegomanya alanı olarak sağlık 2.sömürü alanı olarak sağlık
Türkiye Sağlık Ortamının Bugünkü Durumu, Sağlığın Korunması ve Toplumsal Mücadele 1. Hegomanya alanı olarak sağlık 2.sömürü alanı olarak sağlık 3.yeni bir yaşam biçimi olarak sağlık 4.mücadele alanı olarak sağlık

2 Kapitalizm ve sosyalizm arasında hegemonya mücadelesi sağlık alanından/üzerinden yaşanacaktır.
kapitalist yaşam tarzı ile sağlığımız ve doğanın korunması bir karşıtlık içindedir. insan sağlığını ve doğayı mahveden kapitalist yaşam tarzı ortadan kaldırılmadıkça, insan yaşamı ve sağlığı için mücadele ne yeterli, ne sürdürülebilir ve hatta ne de olanaklı

3 medikalize edilmiş/tıbbileştirilmiş hegomanik sağlık yaklaşımı;
sağlık hakkını bireyin sağlık hizmetlerine/tedavi hizmetlerine (özel veya kamusal) erişebilmesi hakkı olarak değerlendirmektedir. Yani birey ücretini ödeyerek,( primler karşılığında veya genel vergilerden finanse edilen) sağlık hizmetlerine erişebiliyorsa, sağlık hakkını kullanabiliyor demektir. Öncelikle bu indirgemeci yaklaşımla mücadele edilmelidir.

4 Sağlık hakkı Sağlık hakkı, sağlık hizmetlerine erişebilme hakkı değildir. Sağlık hakkı, sağlıklı yaşam tarzının, kültürünün, olanaklarının ve alanlarının oluşturulması, çoğaltılmasıdır. Sağlıklı işyerleri, mahalleler, evler, okullar, sağlıklı kamusal ulaşım, oyun alanları, spor sahaları, sağlıklı pazar yerleri ve sağlıklı doğal çevredir.

5 Sağlık hakkı mücadelesi ve Yeni yaşam tarzı
insanın onurluca çalışma, beslenme, kültürel kimliğini yaşayabilme, rekreasyon (eğlen-dinlen) ve spor olanaklarından yararlanma, bütüncül biyogüvenlik, gereksinimine uyumlu olmalıdır. Yeni yaşam tarzı insanın beden ve ruh sağlığını koruyan ve pekiştiren ekosistemlerle uyumlu olmalıdır. Mücadele ve talepler bunların hepsini kapsamalıdır. Sağlık hakkı mücadelesi bu nedenle aynı zamanda başka bir toplum,başak bir dünya mücadelesidir.

6 Emek gücüne etkiler/ durumu
Mülksüzleştirme ve işçileştirme. Küresel emek gücüne son 20 yılda iki milyar proleter eklenmiştir. (Çin,Eski komünist bloğun çökmesi,latin Amerika ve Afrika,Hindistan ve endenozya vb) köylü nüfusun çözülmesi orta sınıfın küçülmesi vb Eşitsizlik :(coğrafi,cinsel,etnik ve dinsel eşitsizlik ve istismar böl parçala yönet.)

7 hastalıklarımızdan ticaret yapılmasını değil, sağlığımıza ve geleceğimize yatırım istiyoruz
İnsanlar ne diyor, istiyor? — Hastalanmak istemiyorum. — Hastalandığımda doktora ve ilaca kolayca ulaşmak istiyorum. Peki, neden hastalanıyoruz? Hastalanmak kaçınılmaz bir sonuç, ya da iş kazaları gibi kader midir? Kimler, Ne zaman daha çok hastalanıyorlar, ya da hastalıklarda başbakan Erdoğan gibi yoksulları, işsizleri, evsizlerimi iseviyor? İyi ve nitelikli bir tıbbı bakım alabiliyor muyum?

8 İyi ve nitelikli bir tıbbı bakım alabiliyor muyum?
Hastaneye ve doktora ulaşman, daha kolay ilaç ve tıbbı işlem yaptırman “iyi ve nitelikli sağlık bakımı” almanı sağlamayabilir. Engelsiz ve kısıtlama olmadan tedavi ve sağlık bakım hizmetlerine ulaşabiliyormuşsun? • Aldığın hizmete güvenebiliyor musun? • Neden daha çok hastaneye ihtiyacımız var? • Bu gün sağlığımız daha mı iyi? • Neden daha çok ilaç kullanmak zorundayız. • İlaç daha ucuzlatıldı ise biz neden ilaca çok para ödüyoruz, harcama yapıyoruz. • Neden daha fazla ameliyat yapılması, tıbbı girişimsel işlem sağlığımız için daha iyi.

9 Sağlıksızlığa ve hastalıklara yol açan durum ve sorunlar kriz ortamında daha da derinleşecektir.
Ülkemizde ki başlıca sağlıksızlık nedenlerine baktığımızda; • İşsizlik, yoksulluk, yoksunluk. Çalışabilir durumdaki 3 kişiden biri işsiz, çalışanların %45’nin kayıt dışı çalıştığı, gelir dağılımı ve yoksulluk düzeyi en kötü ülkeler arasındaki liderliğini koruyor. • Çatışma, savaş, şiddet, göç gibi sosyal, toplumsal olaylar • Deprem, sel, kuraklık gibi doğal olaylar • Çalışma koşulları ve ortamlarında yaşanan olumsuzluklar; esnek ve güvencesiz çalışma, uzun çalışma süreleri, ücretlerdeki ve sosyal haklarda gerileme, işçi sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili sorunlar, meslek hastalıkları ve iş kazalarındaki artışlarda Avrupa’da ilk sıralarda dünyada üçüncüyüz.

10 Yoksulluk/ yoksunluk ve sağlık.
Barınma sorunları, (kentsel rant projeleri ve göç vb.) Beslenme sorunları 10 milyona yakın yurttaşımız açlık sınırında, 14 milyon yurttaşımız sürekli açlık tehdidi altında, nüfusun %70’i yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyu; sürekli artan yer altı ve yer üstü su kaynaklarında kirlilik, artan kuraklık ve HES’ler nedeniyle yaşanan ve yaşanacak su sorunları. Fiziki ve doğal çevrenin kirlenmesi; çevre giderek artan bir ve yaygılıkta kirlenmeye devam etmektedir. Eğitim alanında eşitsizliklerin,niteliksizliğin ve piyasanın olumsuz etkileri her geçen gün artmaktadır.

11 Ve Toplumsal,sosyal barışa tehdittir
İşsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik günümüzün en önemli sağlık sorunlarıdır Ve Toplumsal,sosyal barışa tehdittir Hastalıklar, Sakatlıklar, Yoksunluk, İşgücü ve üretim kaybı, Sağlığını ve Çalışma gücünü /durumunu kaybeden insanların (kendi adına ve güvencesiz çalışanların gelirlerinin kaybolması, güvenceli çalışanların gelirlerinin azalması anlamına geliyor) ve ailelerinin yoksulluğunu, yoksunluğunu (orta ve uzun süreli iş kaybı sosyal güvencesizliği beraberinde getiriyor) artırdığı pek çok çalışma ve gözlemle anlaşılmıştır.

12 Endüstriyel Kirlilik ve sağlık
Kimyasal, biyolojik, fiziksel kirlenmeler ve ekosistem kapalı bir ekosistem olan dünyamızda Besin zinciri, su, hava ve direk temas yoluyla başta kanser, solunum yolu hastalıkları, cilt hastalıkları, alerjik hastalıklar, kalp damar hastalıkları ve zehirlenmeler gibi akut ve kronik sağlık sorunlarına yol açarak sağlığımızı, yaşamımızı ve geleceğimizi tehdit ettiği bilinmektedir Dilovası, Ergene havzası, Eti Gümüş madeni, Japonya’da deprem sonrası ortaya çıkan nükleer santral faciası, petrol platformları ve tankerlerden sızma?

13 Çalışma yaşamı ve sağlık
Tuzla tersanelerindeki iş kazları/cinayetleri, kot işçilerinin dramı, binlerce kömür madeni işçisinin yaşadığı ölümlü iş kazaları ve meslek hastalıkları, Mevsimlik tarım ve inşaat işçilerinin kamyonlarda,yanan çadırlarda/barakalarda,yüksekten düşmelerle son bulan yaşamları Kirli teknolojiler (asbestli gemilerin sökülmesi ve onarımı ) kötü çalışma koşulları, (bireysel koruyuculardan ve ergonomik çalışma koşullarından yoksun) ve çalışanlara dayatılan kölelik düzeni (uzun çalışma saati, düşük ücret ve güvencesiz, taşeron çalışma ) sonucu onlarca genç insan önlenebilir nedenler sonucu ölmekte, sakatlanmakta ve hastalanmaktadır.

14 Çalışma yaşamı ve sağlık
Düşük ücret ve güvencesiz çalışma; işçiler gelirlerini artırmak için fazla mesai adı altında (iş bulabildikleri zaman) daha uzun süre çalışmayı kabul etmekte, küçük tasarruflar için uygun olmayan barakalarda toplu olarak yaşamakta, yeterince dinlenememekte ve yeterli ve sağlıklı beslenememektedirler. Yorgun, uykusuz, halsiz ve gelecek güvencesizliği içinde kaygılı, anksiyeteli ve yoğunlaşma eksikliği içinde çalışmaya başlamakta ve sözde dalgınlık, dikkatsizlik vb nedenlerle iş kazaları artmaktadır.

15 Kapitalist üretim tarzı ve yaşam biçimi;doğayı kirletmeye,tahrip etmeye
hastalık üretmeye Hastalıklarımızdan para kazanmaya devam ediyor.

16 PRİM BORCUNU ÖDEMEYENE HACİZ
1 Ocak 2012'den itibaren Genel Sağlık Sigortası Primi ödeme zorunluluğu getiren hükümet, kişinin aylık gelirine göre en az TL en fazla TL'lik primi vatandaşa ödetiyor. Prim borcunu ödemeyen 18 yaşından büyük vatandaşlar, hastanede ayakta tedavi gerektiren durumlarda 15 TL ödedikten sonra muayne olabiliyor. Aynı şekilde tetkikleri, ilaçları ve hastanede kendilerine yapılan tüm masrafları vatandaş cebinden ödüyor.

17 Memurlar Sağlık İçin Ne Kadar Harcıyor ?
Devlet hastanesinde muayne olan bir memurdan, muayene katılım payı olarak 5 lira, %20 ilaç katılım payı olarak 7.94 lira, reçete katılım payı olarak 3 lira, ilave ilaç katılım payı olarak 2 lira ( 3 kutudan sonra her kutu için 1 lira), ilaç fiyat farkı olarak 0,79 lira olmak üzere toplamda lira ücret alınmaktadır. Önceden bu durumdaki bir kimse yalnızca reçete bedelinin %20'si olan 7.94 lirayı ödemekteydi. Vatandaş için aynı sağlık hizmetinden yararlanmanın bedeli %135 arttı. Yine aynı hizmet özel hastanede alınmak istenirse bu fiyat en az liraya yükseliyor.

18 Emekliler ne harcıyor ? Emekli bir kimse sağlık ocağından yazılan 7.67 lira tutarında iki kutu ilacı almak için eczaneye gittiğinde ilaç, reçete ve muayne katılım paylı olarak toplam lira ödemek zorunda. Oysa bu rakam daha önce sadece 0.76 lira idi. Emeklinin cebinden çıkan para da %2023 arttı.

19 11 Ayrı Kalemde Alınan Katılım Payı
Muayne Katılım Payı Özel Hastane Fark Ücreti İlaç Katılım Payı Reçete Ücreti İlave İlaç Katılım Payı Eşdeğer İlaç Fiyat Farkı Tıbbi Cihaz Katılım Payı Tetkik Fark Ücreti Öncelikli Tetkik Ücreti İstisnai Sağlık Hizmet Ücreti Erken Muayne Fark Ücreti + Tanımlanmadan alınan ücretler

20 Özetle; tek merkezden ve aynı amaçla sağlığımıza hayatımıza, topluma ve doğaya yönelik bu talan, tahrip ve sömürü politikasına tepkilerimizi, isteklerimizi, mücadelelerimizi ortaklaştırmak ve mücadelelerimizi birleştirmek ile mümkündür. Bugün, yıllardır alanlarda ifade ettiğimiz tek başına kurtuluşun mümkün olmadığına dair şiarımız hem anlaşılır hem de yeterince çaba gösterirsek gerçekleşebilir bir durumdadır

21 Çevreyi, çalışma hayatını, barışı ve demokrasiyi, adaleti, sağlığı, soysal güvenliği ve eğitimi, suyu, havayı, toprağı ve tarımı “herkese sağlık güvenli ve güvenceli gelecek” şiarı etrafında sosyalleştirme, siyasileştirme mücadeleyi toplumsallaştırma zamanıdır.

22 Birleşik mücadele Örgütlerimize ve örgüt yöneticilerimize düşen görev; üyelerinin, alanlarının ve örgütlerinin özgün sorunlarıyla sınırlı kalmayan ve hatta bu sorunları ve talepleri daha genel ve ortak taleplerle uyumlaştırarak birleşik mücadeleye ve ortak geleceğe taşıma zorunluluğu ve sorumluluğudur. Aynı yere ve yöne akamazsak, damlaların buharlaşmasını ve emilmesini önleyebilsek bile, küçük dereciklerin birleşmesiyle oluşan selin yıkıcı gücüne ulaşamayacağımız açıktır.


"1. Hegomanya alanı olarak sağlık 2.sömürü alanı olarak sağlık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları