Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GLOBAL BÜTÇE ve STOK YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GLOBAL BÜTÇE ve STOK YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 GLOBAL BÜTÇE ve STOK YÖNETİMİ
Nisan 2009 /Kızılcahamam

2 GLOBAL BÜTÇE UYGULAMASI
Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında GLOBAL BÜTÇE UYGULAMASI PROJESİ

3 Global Bütçe Uygulama Projesi Başlangıç Süreci
Sağlıkta dönüm programının bir parçası olarak, Türkiye’deki çeşitli kamu kurumlarına ait hastaneler Sağlık Bakanlığı bünyesinde birleştirilmiş ve sağlık hizmetlerinin sunumu tek elde toplanmıştır Sosyal Güvenlik sistemindeki çok başlılığa son vermek için de 5502 ve 5510 sayılı yasalar çıkartılmıştır.

4 Global Bütçe Uygulama Projesi Başlangıç Süreci
Bu şekilde kamu tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin, çok büyük oranının Sağlık Bakanlığınca sunumu, Hizmetlerin finansmanının ise önemli ölçüde Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması sağlanmıştır. Finansmanın diğer taraflarında Devlet Memurları ve 3816 sayılı kanun kapsamına giren yeşil kartlılar için Maliye Bakanlığı bulunmaktadır

5 Hizmetin finansmanı faturalandırma sistemine dayanmaktaydı.
Global Bütçe Uygulama Projesi Öncesi Süreç Hizmetin finansmanı faturalandırma sistemine dayanmaktaydı. Sosyal Güvenlik kapsamında olan hak sahipleri birinci basamak resmi sağlık kurumuna sağlık karnesi ile birlikte vizite kağıdı veya hasta sevk kağıdı ile müracaat edebilmekteydi. Daha önceleri Yeşil kartlı hastalar Yeşil kartlarıyla müracaat etmekteydi.

6 Global Bütçe Uygulama Projesi Öncesi Süreç
Sosyal güvencesi olmayan vatandaş ise muayene ücretini cepten ödemek zorundaydı. Daha önceleri

7 Global Bütçe Uygulama Projesi Öncesi Süreç
Yapılan muayeneler sonucunda, vizite kağıdı, hasta sevk kağıdı veya sağlık karnesi ile yapılan muayene ve tetkikleri gösteren muayene istem fişi, tahlil ve tetkik kağıtlarının birer fotokopisi çekilerek kuruluşta saklanmakta, asılları ise aylık olarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmekteydi Daha önceleri

8 Global Bütçe Uygulama Projesi Öncesi Süreç
İl Sağlık Müdürlüğü bu şekilde il genelindeki 1. basamak sağlık kuruluşlarından gelen bu belgeleri kişi kişi ve geri ödeme kurumları bazında ayrıştırarak her bir kişi ve geri ödeme kurumu adına verilen hizmet bedelini hesaplayarak fatura kesmekteydi. Daha önceleri

9 Global Bütçe Uygulama Projesi Öncesi Süreç
İl Sağlık Müdürlüklerince, Geri ödeme kurumları adına kesilen fatura eklerine belgelerin birer örneğini koymakta, birer örneğini de dosyada saklamaktaydı. Ve ayrıca fatura ve eklerini posta yoluyla geri ödeme kurumlarına göndermekteydi. Daha önceleri

10 Global Bütçe Uygulama Projesi Öncesi Süreç
Geri ödeme kurumlarınca, İl Sağlık Müdürlüklerinden gelen fatura ve ekleri ilgilisine göre, Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliği ile Bütçe Uygulama Tebliği hükümlerince tek tek incelenmekte ve uygun bulunan fatura bedelleri 1. Basamak Sağlık Kuruluşlarına ödenmekteydi. Daha önceleri

11 Global Bütçe Uygulaması
Bu proje ile Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin, hizmet alıcıları (*) tarafından “Doğrudan Hizmet Alımı Sözleşmesiyle Temin” edilmesini sağlamıştır. Böylelikle; geri ödeme kurumlarına fatura ve dayanağı belge gönderme işlemi son bulmuştur. Daha önceleri (*)5510 Sayılı Kanun kapsamındaki kişiler için SGK ile diğer Kamu idareleri ve yeşil kartlı hak sahipleri adına Maliye Bakanlığı

12 Global Bütçe Uygulaması Projesi
Proje; Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında işbirliği ve eşgüdüm halinde başlatılmış ve uygulanmıştır. Daha önceleri

13 Global Bütçe Uygulama Aşamaları
Projenin yasal dayanağı olan ve uygulamaya ilişkin kurumlara yetki vermek üzere hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. 5502 Sayılı Kanuna “Ek Madde-2” eklenmiştir (Ek Madde 2 - (Ek madde: 08/03/ S.K./4.mad) Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı verilen kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla görevli kurumlar; sağlık yardımlarını karşıladığı sigortalı, iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri için Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı sözleşmesiyle sağlamaya yetkilidir. Sağlık Bakanlığı, sözleşmede belirtilen tutar karşılığında yukarıda belirtilen kurumların sağlık yardımlarını karşıladığı kişilere bu basamak ve kuruluşlarda verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür ve sözleşmede belirlenen tutar dışında bu kurumlardan ve sağlık yardımı sağlanan kişiden ayrıca bir bedel isteyemez. Sözleşme ile doğrudan temin edilmesi öngörülen hizmetler için kurumlara ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmez. Bu basamak kapsamında sağlık hizmeti verilecek kişileri ve sağlık hizmetlerini belirlemeye, bu basamaktan ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak sevkin usul ve esaslarını belirlemeye, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu müştereken yetkilidir. Daha önceleri

14 Global Bütçe Uygulama Aşamaları
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Uygulama Tebliği kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın Birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilen tüm hizmetlerin, ücretsiz olması sağlamıştır. 2007/12377 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Daha önceleri Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarından, doğrudan hizmet alımı sözleşmesiyle alınacak olan sağlık hizmetlerine ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. 26/07/2007 tarihli Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarınca Verilen Sağlık Hizmetlerinin Hizmet Alıcıları Tarafından Doğrudan Hizmet Alımı Sözleşmesiyle Teminine İlişkin Usul ve Esaslar

15 Global Bütçe Uygulama Aşamaları
26/06/2007 tarihinde Sağlık Bakanlığı hizmet sunucusu olarak, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetlerinin doğrudan teminine ilişkin “Hizmet Alım Sözleşmesi” imzalamıştır Daha önceleri

16 Global Bütçe Uygulama Projesinin Sonuçları
Projenin uygulanmaya başlanması ile öncelikle vatandaşın birinci basamak sağlık hizmetine erişimi kolaylaşmıştır. Hizmetten yararlananlar açısından gereken bürokrasi ve kırtasiyecilik süreci son bulmuştur. Daha önceleri Sağlık kuruluşuna başvuru için istenen belgelerin kaldırılması hizmete erişimi oldukça kolaylaştırmış vatandaşımız istediği zaman Türkiye’nin istediği yerinde birinci basamaktan hiçbir bürokrasi olmaksızın ve hiçbir ücret ödemeksizin bu basamakta sunulan her türlü sağlık hizmetini alabilir hale gelmiştir.

17 Projenin uygulandığı Yıllar
Global Bütçe Uygulama Projesinin Sonuçları Projenin en önemli sonuçlarından birisi hizmetten yararlananların sayısında meydana gelen artıştır, 2003 Yılı Muayene Sayısı : 2004 Yılı Muayene Sayısı : 2005 Yılı Muayene Sayısı : 2006 Yılı Muayene Sayısı : Projenin uygulandığı Yıllar 2007 yılı Muayene Sayısı : 2008 Yılı Muayene Sasıyı : Daha önceleri

18 Global Bütçe Uygulama Projesinin Sonuçları
SGK Sağlık Uygulama Tebliğine göre Birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki ayaktan tedavilerde her başvuru için 11 TL ödeme yapılmaktadır. 2008 yılında Bakanlığımıza bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayeneler karşılığı (SUT’a göre fiyatlandırılması halinde) TL ödeme yapılması gerekirken, global bütçe uygulaması ile TL ödenmiştir. Sadece bu açıdan yaklaşık TL tasarruf söz konusudur. Daha önceleri 18

19 Global Bütçe Uygulama Projesinin Sonuçları
Proje, maliyetlerde azalma ve bütçe ve ödeme yönünden işlem hızında artış sağlamıştır. Sağlık ocaklarında başlayıp, geri ödeme kurumlarında son bulan fotokopi, belge, bilgi sevk kağıdı, sağlık karnesi ve faturadan oluşan kırtasiyecilik bir anda son bulmuştur. 2007 yılında hasta muayene edildiğini ve her hasta için en az bir fatura ve iki belge oluştuğunu düşünürsek, fatura ve belge söz konusudur. Daha önceleri

20 Global Bütçe Uygulama Projesinin Sonuçları
Fatura ve ekindeki belgeyle birlikte 438 Milyon adet evrakın en az üç defa çoğaltma işlemine tabi olduğunu hesaplarsak 1 Milyar 314 Milyon gibi devasa bir sayıda fotokopi çekme işlemi son bulmuştur. Daha önceleri

21 Global Bütçe Uygulama Projesinin Sonuçları
Yine aynı şekilde; - posta giderlerinde, - bu işlemlerle ilgilenen personelin mesailerinde, - geri ödeme kurumlarında yapılan inceleme işlemlerinin bitmesinden dolayı buradaki iş gücünde büyük bir tasarruf söz konusudur. Daha önceleri

22 Önceleri ücretli iken, Global Bütçe Uygulaması Nedeniyle Ücretsiz Hale Getirilen Bazı Hizmetler ve Sonuçları Ruhsatlar için alınan sağlık raporları Ehliyet için alınan sağlık raporları Evlilik için alınan sağlık kurulu raporları Kan gurubu tespitleri, kan şekeri ölçümleri vb her türlü tahliller

23 Önceleri ücretli iken, Global Bütçe Uygulaması Nedeniyle Ücretsiz Hale Getirilen Bazı Hizmetler ve Sonuçları Daha önceleri

24 Global Bütçe Uygulama Projesi
Sağlık Bakanlığında Proje çalışmasını yürüten birim yöneticisi Adı Soyadı : Memet ATASEVER Unvanı : Strateji Geliştirme Başkanı Proje çalışmasında ve uygulamasında görev alan personel 1- Bekir KESKİNKILIÇ – Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 2- Nazmi TEZCAN – SGB Daire Başkanı 3- Süleyman N. KAPAN – Hukuk Müşaviri 4- Fahri HOCAOĞLU – Mali Hizmetler Uzmanı 5- Ahmet KORKUT – Mali Hizmetler Uzmanı Daha önceleri 24

25 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında
STOK YÖNETİMİ PROJESİ

26 Başkanlığımızca yapılan risk analizlerinde; Döner Sermayeli İşletmelerimizde mali riskin en fazla gözlemlendiği unsurlardan birisi de STOKLAR olmuştur. Ayrıca 2008 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğine göre yatan hastaların tedavilerinde kullanılan her türlü tıbbi malzemenin tedavi kurumlarınca temin edilecek olması da stok yönetiminin önemini artırmaktadır.

27 Stokların (Tıbbi Malzeme ve İlaç Giderleri) 2008 yılı giderleri içersindeki oranı:
Hizmet üretim giderleri içerisindeki oranı : % 34 Toplam giderlerin içerisindeki oranı : % 19 Taşınır Mal giderlerinin 2008 yılı giderleri içerisindeki payı Hizmet üretim giderleri içerisindeki oranı : % 44 Toplam giderlerin içerisindeki oranı : % 24

28 Birimlerimiz taşınır mal (stok) yönetiminde, Bakanlığımızca hazırlanan web tabanlı Malzeme Kaynak Yönetim Sistemini (MKYS) kullanmaktadırlar. Stok Yönetimi Projesinden önce Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS); taşınır malların her türlü giriş, izleme ve çıkış işlemlerinin on-line olarak yapıldığı ve izlendiği bir sistemdi.

29 Etkin Stok Yönetim Çalışmaları MKYS – Taşınır Mal Yönetmeliği
Stok Yönetimi Projesi Etkin Stok Yönetim Çalışmaları - Stok Takibi - Sağlık Müdürlüklerinde Stok Yönetimi Uygulaması - İhtiyaç Fazlası Taşınır Uygulaması - Stok Fazlası Taşınır Uygulaması MKYS – Taşınır Mal Yönetmeliği Uyumlaştırma Çalışmaları

30 MKYS – Taşınır Mal Yönetmeliği Uyumlaştırma Çalışmaları
Başkanlığımızca yürütülen Stok Yönetimi Projesi Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda; Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) yeniden yapılandırıldı. Böylelikle Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince hazırlanması gereken bir çok defter, belge ve cetvelin elektronik ortamda hazırlanması sağlandı. Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Birimlerimizce yapılacak iş ve işlemlerdeki hesap verilebilirliğe ilişkin kayıtlar ve raporlamalar riski en düşük seviyeye çekildi.

31 Etkin Stok Yönetim Çalışmaları : Stok Takibi
MKYS üzerindeki değişiklikler ile Harcama Birimlerinin mal ve malzeme stokları anlık modül üzerinden kontrol edilebilmektedir. Harcama Birimlerimiz tarafından satın alınan tüm mal ve malzemelerin fiyatları, gerek Başkanlığımızca gerekse de diğer birimlerimizce günlük olarak görülebilmektedir.

32 Etkin Stok Yönetim Çalışmaları : Sağlık Müdürlüklerinde Stok Yönetimi
Stok Yönetimi Projesinin alt aşamalarından birisi olan bu sistemle; Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının (Sağlık Grup Başkanlıkları, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinin) ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının, İl Sağlık Müdürlüklerince “MKYS / Sağlık Ocakları Malzeme İşlemleri Modülü” üzerinden elektronik ortamda takip ve tespit edilmesi, İhtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve ilaçların İl Sağlık Müdürlüklerince re’sen temin ve ilgili birime teslim edilmesi sağlanmıştır.

33 Sağlık Müdürlüklerinde Stok Yönetimi Uygulamasının Aşamaları
Birinci basamak sağlık kuruluşunca azami stok seviyesinin belirlenmesi ve sisteme girilmesi İl Sağlık Müdürlüğünce sistem üzerinden sürekli takip Birinci basamak sağlık kuruluşunca sisteme girilen miktarın altında olanların belirlenmesi ve ambar durumuna göre temin - Stokların ilgili birime teslimi

34 Etkin Stok Yönetim Çalışmaları : İhtiyaç Fazlası Taşınır Uygulaması
Bu uygulama ile; Sağlık kurum ve kuruluşlarımızın kayıtlarında olan ancak çeşitli nedenlerle kullanılmayacak /kullanılamayacak olan taşınırların, bu taşınırlara ihtiyacı olan diğer birimlerimize bedelli / bedelsiz devredilmesi amaçlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

35 İhtiyaç Fazlası Taşınır Uygulamasının Aşamaları
Birimlerimizce ihtiyaç duyulmayan taşınırların ÇKYS/MKYS sistemi üzerinde İhtiyaç Fazlası Taşınır Modülüne girilmesi, Diğer birimlerce, ihtiyaçların üçüncü şahıslardan temin edilmeden önce İhtiyaç Fazlası Taşınır Modülünün incelenmesi, İnceleme sonucunda ihtiyaç duyulan taşınırın temini için, birimle irtibata geçilmesi, - Taşınırın ilgili birime teslimi

36 Etkin Stok Yönetim Çalışmaları : Stok Fazlası Taşınır Modülü
Bu uygulama; Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile ağız ve diş merkezlerini kapsamaktadır. Uygulamanın temel amacı; bu birimlerimizin stoklarında en fazla 4 aylık ilaç ve tıbbi malzeme bulunmasının sağlanmasıdır.

37 Stok Fazlası Taşınır Uygulamasının Aşamaları
Birimlerimizce her bir ilaç ve tıbbi malzeme bazında yıllık tahmini ihtiyaç miktarının belirlenerek ÇKYS/MKYS sistemi üzerinde oluşturulan Stok Yönetimi Modülüne giriş yapılması, Sistem tarafından mevcut stoklar ile girilen tutarın karşılaştırılması, Sistem tarafından belirlenen stok fazlası miktarın Stok Fazlası Taşınır Modülüne aktarılması, Diğer birimlerce, ihtiyaçların üçüncü şahıslardan temin edilmeden önce Stok Fazlası Taşınır Modülünün incelenmesi, İnceleme sonucunda ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzeme temini için, birimle irtibata geçilmesi, Taşınırın ilgili birime teslimi

38 Stok Yönetimi Projesinin Sonuçları ve Beklentiler
Birinci basamak sağlık kuruluşlarımıza yönelik yapılan stok projesi ile, Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda atıl durumda bekleyen stok seviyesi azalmıştır. İl Sağlık Müdürlükleri ambarında belirsizliklerden oluşan stok yığılmaları azalmıştır. Alımlar ihtiyaca yönelik yapıldığı için, harcamalarda etkinlik sağlanmıştır. Hizmet sunumunda süreklilik sağlanmıştır.

39 Stok Yönetimi Projesinin Sonuçları ve Beklentiler
Tüm birimlerimize yönelik hazırlanan İhtiyaç Fazlası Taşınır Uygulaması, birimlerimizin aktif olarak katılması ile amacına ulaşılan bir proje olup, süreklilik arz ettiği için de sürekli takip edilmesi gereken bir sistemdir. Bu proje ile 6 ay gibi bir sürede yaklaşık TL’lik girdi-çıktı yapılmıştır. Miadı içerisinde kullanılamayacağının anlaşılması, ilgili hekimin hastanede görevli olmaması gibi nedenlerle atıl durumda bulunan ilaç ve tıbbi malzemelerin ihtiyacı olan diğer birimlere verilmesi, kaynakların kullanımında verimliliği sağlamıştır.

40 Stok Yönetimi Projesinin Sonuçları ve Beklentiler
Hastanelerimize yönelik hazırlanan Stok Fazlası Taşınır Modülünün uygulamasına ilişkin genelge Başkanlığımızca yayımlanmış olup, uygulamaya 15 Mayıs 2009 tarihinde devreye girecektir. Bu uygulama ile, birimlerimizce yapılan alımların ihalelerinin yıllık olarak yapılması, ancak idareye tesliminin dönem içerisine yayılarak borç ödeme yükümlülüğünün de dönem için yayılması hedeflenmektedir.

41 Stok Yönetimi Projesinin Sonuçları ve Beklentiler
Sonuç olarak Başkanlığımızca yapılan Stok Yönetimi Projesinin temel hedefi; kamu kaynaklarının etkin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, stokların temin edilmesinde, saklanmasında ve kullanılmasında önlemler almak ve sağlık hizmetlerinin “global bütçe” uygulaması çerçevesinde mali sürdürülebilirliği sağlamaktır.

42 Strateji Geliştirme Başkanı
Teşekkür Ederim… Memet ATASEVER Strateji Geliştirme Başkanı


"GLOBAL BÜTÇE ve STOK YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları