Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI
TORBA YASADAKİ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI                                      1 1

2 Sosyal Güvenlik Danışmanı
TORBA YASADAKİ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI Dr. Resul KURT E. SGK Başmüfettişi Sosyal Güvenlik Danışmanı 2 2

3 Yapılandırmanın kapsamı
6111 Sayılı Kanun 25 Şubat 2011 Tarih Ve (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

4 Yapılandırmanın kapsamı
İş ve Sosyal Güvenlik Açısından Torba Kanunda; 1- SGK prim affı 2- SGK istihdam teşviki sayılı Kanunlarda Değişiklikler Var

5 SGK PRİM AFFI 5 5

6 Yapılandırmanın kapsamı
2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin; - Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, - İlgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, - Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, - Sosyal Güvenlik Destek Primi,

7 Yapılandırmanın kapsamı
30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı 30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları,

8 Yapılandırmanın kapsamı
31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezası 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezası asılları, Yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.

9 İhtilaflı idari para cezası
31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin kesinleşmemiş (İhtilaflı) idari para cezası 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin kesinleşmemiş (İhtilaflı) idari para cezası, Yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.

10 Gecikme cezası ve gecikme zammı
Bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

11 ASLI ÖDENMİŞ ALACAKLAR
Bu kapsama giren alacakların; asıllarının 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçilir.

12 SİLİNECEK TUTARLAR - Bu madde kapsamındaki prim ve diğer alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının, - Kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’sinin, Kesinleşmeyen idari para cezası asıllarının % 75’inin, - İdari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının, - Aslı ödenmiş fer’i alacağın % 60’ının, tahsilinden vazgeçilecek.

13 BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ İLE ŞEKLİ
6111 sy. Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 13 13

14 Başvuru ve ödeme süresi ile şekli
6111 sayılı Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, her bir borç türü yönünden anılan Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süre ve şekilde SGK’ya başvurmaları gerekmektedir. Buna göre, anılan Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, en geç 2/5/2011 tarihine kadar başvuruda bulunması şarttır. 14 14

15 Başvuru ve ödeme süresi ile şekli
-5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-bildirge şifresi yada ıslak imzalı başvuru formunu doldurmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine,(her bir dosya için ayrı başvuru) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 15 15

16 Başvuru ve ödeme süresi ile şekli
-5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için, elden yada posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 16 16

17 Başvuru ve ödeme süresi ile şekli
Yapılandırmaya ilişkin olarak SGK tarafından Genelge yayınlanmış olup başvurular alınmaya başlanmıştır. Başvurular SGK’nın Internet portalı olan adresinden yapılabildiği gibi elden yada posta yolu ile sirkülerimiz ekinde bulunan dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılabilmektedir. 17 17

18 Başvuru ve ödeme süresi ile şekli
Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilebilecektir. Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir. 18 18

19 Başvuru ve ödeme süresi ile şekli
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş veya taksitle ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen taksit süresinin işaretlenmemiş olması halinde, borçlar için 18 taksit seçeneğinin kabul edildiği değerlendirilecek. Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olmasına rağmen, 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit süresine çevrilecek. 19 19

20 Başvuru ve ödeme süresi ile şekli
Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceği beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının 30 Haziran 2011 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde taksitlendirme farkının yeniden hesaplanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilecektir. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 2 MAYIS 2011’e kadar SGK’na başvuruda bulunmaları, ilk taksiti en geç 30 Haziran’dan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır. 20 20

21 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
- İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. - Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 21 21

22 1) Altı eşit taksit için (1,05), 2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için (1,05), 2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 3) Oniki eşit taksit için (1,10), 4) Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 6111 sy. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. 22 22

23 KREDİ KARTIYLA ÖDEME Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. 23 23

24 Süresinde ödenmeyen taksitler
6111 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 oranında belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılır. 24 24

25 Süresinde ödenmeyen taksitler
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 25 25

26 Süresinde ödenmeyen taksitler
Yapılandırılan ve ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 26 26

27 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEYENLER
5458 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırmaları devam edenler hariç olmak üzere, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların, Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. 27 27

28 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEYENLER
Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 28 28

29 HACİZLER ÖDEME ORANINDA KALDIRILACAK
6111 sayılı Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 29 29

30 DAVADAN VAZGEÇİLECEK 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. 30 30

31 DAVADAN VAZGEÇİLECEK Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği halde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez. 31 31

32 İade edilmeyecek alacaklar
6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, (Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanların kendileri veya hak sahiplerince sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi hariç olmak üzere) 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin 6111 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 32 32

33 Bağ-Kur destek primi borcu
tarihinden önceki uygulamada SSK, T.C. Emekli Sandığı ve Banka-Sigorta Şirketi-Oda ve Borsa sandıklarından emekli aylığı alan ve Bağ-Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek faaliyetlerini devam etmeleri veya daha sonra yeniden işe başlamaları durumunda, çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil, Bağ-Kur Kanununa göre belirlenen 12 nci gelir basamağının yüzde 10’u oranında destek primi ödemeleri gerekiyordu. 33 33

34 Bağ-Kur destek primi borcu
Sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesiyle birlikte tarihinden itibaren Bağ-Kur’dan emekli aylığı alanlarla, Bağ-Kur dışındaki SSK, T.C. Emekli Sandığı ve Banka-Sigorta Şirketi-Oda ve Borsa sandıklarından emekli aylığı alanların SGK’dan almakta oldukları emekli aylıklarından 2011 yılından itibaren yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. 34 34

35 Bağ-Kur destek primi borcu
Yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/b bendinde belirtilen (Bağ-Kur) sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tescili yapılmış olanların, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 35 35

36 Bağ-Kur destek primi borcu
4/a yada 4/c kapsamında aylık alanların 4/b SGDP kapsamında kesinti için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapması gerekmektedir. Başvurunun bir dilekçe ile yapılması ve ekine 4/b kapsamına giren faaliyete esas belgeyi eklemesi gerekecek. 36 36

37 Bağ-Kur destek primi borcu
5510 sayılı Kanunun 4/c bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra (Emekli Sandığı Emeklileri) 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların; 1) 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin SGDP borçları için, elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine 2) 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin SGDP borçları için, elden yada posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına 37 37

38 Bağ-Kur destek primi borcu
Aşağıdaki tabloda, SSK, T.C. Emekli Sandığı ve Banka-Sigorta Şirketi-Oda ve Borsa sandıklarından emekli aylığı alan ve Bağ-Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek faaliyetlerini devam etmeleri halinde dönemler itibariyle ödenecek Bağ-Kur destek primi gösterilmiştir. 38 38

39 Tarih Aralığı 12. Gelir Basamağı Tutarı Prim Tutarı
ila 435,07 43,51 ila 522,08 52,21 ila 574,29 57,43 ila 623,97 62,4 ila 661,03 66,1 ila 687,47 68,75 39 39

40 Tarih Aralığı 12. Gelir Basamağı Tutarı Prim Tutarı
ila 714,97 71,5 ila 750,71 75,07 ila Aylığının %12’si maaştan kesilir. ila Aylığının %13’ü maaştan kesilir. ila Aylığının %14’ü maaştan kesilir. ve takip eden dönemlerde Aylığının %15’i maaştan kesilir. 40 40

41 İhtilaflı idari para cezası
6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava safhasında veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezası asıllarının idari para cezası asıllarının kalan % 75’i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Madde kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla başvuru süresinin onbeş günden az kaldığı hallerde, başvuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren onbeş gün olarak uygulanacak.

42 - 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş ancak işverene tebliğ edilememiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı 30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş, ancak Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.

43 SOSYAL GÜVENLİK BORÇ YAPILANDIRMA ANLAŞMALARININ İHYASI
5763 ve 5797 sayılı Kanunlara göre Sosyal güvenlik borçları yapılandırılan ancak yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlar Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları 5763 sayılı Kanuna göre 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya 5797 sayılı Kanuna göre geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan, 43

44 Sosyal güvenlik borç yapılandırma anlaşmalarının ihyası
5763 ve 5797 sayılı Kanunlara göre Sosyal güvenlik borçları yapılandırılan ancak yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlar - Yapılandırmaları oniki taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların; - Yapılandırmaları yirmidört taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların; 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilecek. 44

45 Sosyal güvenlik borç yapılandırma anlaşmalarının ihyası
Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra bu borçları için 6111 Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler, anılan Kanun hükümlerine göre mahsup edilir. 45

46 SOSYAL GÜVENLİK BORÇ YAPILANDIRMA ANLAŞMALARININ İHYASI
İhya veya mahsup işlemleri sonucunda süresi içinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının tamamının, ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar her ay için DİBS aylık ortalama faiz oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılacak. Belirtilen bu ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir.

47 Sigortalılık süreleri durdurulanların ihya prim borçları
Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur Kanunlarına göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş ve sigortalılık süreleri ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar durdurulan sigortalılık sürelerini ihya edebileceklerdir. Yapacakları yazılı başvuruda durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmasını talep edebilirler.

48 Sigortalılık süreleri durdurulanların ihya prim borçları
Borç tutarının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu şekilde hesaplanan prim borç tutarının tamamı bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen beşinci ayın sonuna kadar ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu maddede belirtilen süre içinde hesaplanan borç tutarının tamamının ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.

49 İşveren ve üçüncü şahıslardan olan rücu alacakları
İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından yapılandırma Kanununun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırma Kanununda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

50 Kurum tarafından fazla veya yersiz ödenen aylıkların tahsili
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunların mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

51 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
51 51

52 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 52 52

53 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ Bu maddede belirtilen destek unsuru;
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle, 2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle, 3) Mesleki yeterlik belgesi ve meslek lisesi/MYO ve İş-Kur işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,  b) 29 yaşından büyük erkeklerden Mesleki yeterlik belgesi ve meslek lisesi/MYO ve İş-Kur işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olanlar için yirmidört ay süreyle, 53 53

54 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
c) Yukarıdaki bentler kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle, ç) 5510 sayılı 4/(a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle, d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır. 54 54

55 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir. 55 55

56 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir.  Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde yeniden yararlanabilirler. Bu  durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz. 56 56

57 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. 57 57

58 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve  gecikme  zammı  borçlarının  6183  sayılı Kanunun 48  inci  maddesine göre  tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez. 58 58

59 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
Bu madde hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa,  4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. 59 59

60 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 60 60

61 SGK ve İŞ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
61 61

62 ÇIRAK VE STAJYERLERLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
62 62

63 Çırak ve Stajyer Öğrenciler
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanacaktır. Çırak ve bu öğrenciler 4/a kapsamında  sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. 63 63

64 Çırak ve Stajyer Öğrenciler
On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur. 10 sayısı beş kişiye kadar indirilebilecek. 64 64

65 Staj yapılacak işyerinde işçi sayısı 10 olacak
10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur mesleki eğitim kanununa göre staj yapılacak işyerlerindeki işçi sayısı 20’den 10’a düşürülmüştür. 65 65

66 Mesleki eğitime katılma payı
10 ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler. 66 66

67 Çırak ve Stajyer Öğrenciler
Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, aylık asgari ücretten fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. 67 67

68 Ücret ve Sosyal Güvenlik
  Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. 68 68

69 Ücret ve Sosyal Güvenlik
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.   69 69

70 Ücret ve Sosyal Güvenlik
Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan (171,07 TL), 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden (85,53 TL), aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan (16 YAŞ ÜZERİ İÇİN 171,07 TL), (16 YAŞ ALTI İÇİN 145,94 TL), aşağı ücret ödenemez. 70 70

71 Ücret ve Sosyal Güvenlik
 Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. 71 71

72 ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİK
  Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin% 50'si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır. 72 72

73 Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı
Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç  tutarı   günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınacak. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirlenecek. 73 73

74 ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERİN GSS PRİMİ
  Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler için prim oranı, prime esas kazançlarının % 6’sıdır. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası primidir. İŞ-KUR kursiyerleri için prim oranı, prime esas kazançlarının % 13,5’idir. Bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. 74 74

75 SOSYAL GÜVENLİK ve İŞ MEVZUATI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
75 75

76 Bağ-Kur sağlık yardımı
Bağ-Kur sigortalıları borçlarını  yapılandırmaları halinde sağlık yardımı alabilecek 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan    sigortalılar,     bu    Kanun   kapsamındaki    borçlarını    yapılandırmaları    halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları kaydıyla, bu Kanuna göre yapılandırılan borçlarının bir taksitini tam olarak ödemelerinden itibaren hak sahipleri de dâhil genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

77 Kapanan işyerlerinin 50 TL’ye kadar olan borçları silinecek
5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2010 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

78 İş-Kur Kursiyerleri Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. 78 78

79 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Türk İşçileri Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile diğer şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. 79 79

80 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Türk İşçileri Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Torba kanun öncesi bu durumdaki işçilerin isteğe bağlı sigorta primleri 4/b yani Bağ-Kur kapsamında sayılmakta iken torba kanunla yapılan bu kapsamda yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4/a bendi kapsamında sigortalılık sayılacak. 80 80

81 Kısmi Süreli Çalışanlar Eksik Günleri Borçlanabilecek
Bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanma hakkı olacak. Bu kapsamda borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanacak ve bu borçlanma süreleri 4/a yani SSK kapsamında kabul edilecek. 81 81

82 Kısmi Süreli Çalışanların isteğe bağlı primi 4/a’ya sayılacak
Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 / (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 82 82

83 Kısmi Süreli Çalışanların isteğe bağlı primi 4/a’ya sayılacak
İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler, bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4/ b bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 83 83

84 Stajyer Avukatların Genel Sağlık Sigortası
19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan 6111 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacaklar. Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortası primleri prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının % 6'sıdır. Bu primler Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenir. 84 84

85 Stajyer Avukatların Genel Sağlık Sigortası
Avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve avukatlık stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki stajyerler, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliğince genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilir. 85 85

86 SİLİKOZİS HASTALARINA AYLIK BAĞLANMASI
Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talepte bulunan ve sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 40 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca karar verilen kişilere, bu maddede belirtilen şartları sağlamaları halinde aşağıda belirtilen esaslara göre Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanır. 86 86

87 Meslekte kazanma gücünü;
SİLİKOZİS HASTALARINA AYLIK BAĞLANMASI Meslekte kazanma gücünü; a) % 15 ila % 34 arasında kaybedenlere 7000, 0,061954* (433,68 TL) b) % 35 ila % 54 arasında kaybedenlere 8000, 0, (495,63 TL ) c) % 55 ve üzerinde kaybedenlere 9000, 0, (557,59 TL) gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarda aylık bağlanır. 87 87

88 SİLİKOZİS HASTALARINA AYLIK BAĞLANMASI
Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının; 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; (a), (b) ve (e) bentleri hariç olmak üzere, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan; a) Dul eşine % 50'si, bu madde kapsamında aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75'i, 88 88

89 oranında aylığın tamamı dağıtılacak şekilde aylık bağlanır.
SİLİKOZİS HASTALARINA AYLIK BAĞLANMASI b) Çocuklarından; 1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve evli olmayan veya, 2) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların veya, 3) Yaşları ne olursa olsan evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine % 25'i, oranında aylığın tamamı dağıtılacak şekilde aylık bağlanır. 89 89

90 SİLİKOZİS HASTALARINA AYLIK BAĞLANMASI
Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı silikozis hastasına bağlanan aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır. Eş ve çocukların aylıkları yukarıda belirtilen koşulların ortadan kalkması halinde kesilir. 90 90

91 SİLİKOZİS HASTALARINA AYLIK BAĞLANMASI
Bu maddeye göre tarafına aylık bağlanan silikozis hastası ile eş ve çocuklarının tedavi giderleri, 3816 sayılı Kanun –Yeşil Kart- hükümlerine göre, aile içindeki kişi başına düşen gelir payına bakılmaksızın yeşil kart verilerek karşılanır. Bu maddeye göre aylık alanların 5510 sayılı Kanuna göre çalışmaya veya sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almaya başlamaları halinde aylıkları kesilir. 91 91

92 Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları
4 / (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder. 92 92

93 Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı
60 / (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu, aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir. 93 93

94 Beş Puanlık İndirimden kamu kurumları ile emekliler yararlanamıyor
21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır. 94 94

95 16 yaş altı sigortalının SGK primi düşüyor
16 yaş altı asgari ücret üzerinden ücret alanlar için torba kanun sonrasında 16 yaş üstü asgari ücret uygulanmasına gerek kalmayacak. 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. 16 yaşından küçükler için asgari ücretin işverene maliyeti 2011 yılının ilk yarısı için 42,70 TL düşecek. 95 95

96 16 yaş altı sigortalının SGK primi düşüyor
1/1/2011 ila 30/06/2011 tarihleri arası için: a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 26,55 (yirmiyediliradoksankuruş) Türk Lirası, AYLIK TABAN: 796,50 b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 22,65 (yirmiüçliraseksenbeşkuruş) Türk Lirası, olarak tespit edilmiştir. AYLIK TABAN: 679,50 16 yaşından küçükler için asgari ücretin işverene maliyeti 2011 yılının ilk yarısı için 42,70 TL düşecek. 96 96

97 Kamu işçilerinin 4/a ve 4/b kapsamında çalışması
Kamu idaresine ait işyerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda olduğu sürede 4/ (a) ve 4/(b) bentlerine tabi çalışmaları ya da isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde bu sigortalılar için belirtilen şekilde çalıştıkları veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri sürelerle sınırlı olarak ilgili kamu idaresinden genel sağlık sigortası primi alınmayacak. 97 97

98 ŞİRKET SAHİPLERİ SSK’LI ÇALIŞABİLECEK
Sigortalının SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde, öncelikle 4/c kapsamında sigortalı sayılacak. Ancak ücretli olarak SSK kapsamında ve kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışması veya şirket ortaklığı nedeniyle Bağ-Kur kapsamında sigortalılık hallerinin çakışması halinde, önce başlayan sigortalılık statüsüne bakılmaksızın SSK statüsünde sigortalı sayılmalarına imkan sağlanıyor. 98 98

99 ŞİRKET SAHİPLERİ SSK’LI ÇALIŞABİLECEK
Yeni düzenlemeye göre, sigortalının 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalılık statüleri ile 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılacak. 99 99

100 ŞİRKET SAHİPLERİ SSK’LI ÇALIŞABİLECEK
Sigortalının aynı anda 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde ise 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak. Bu düzenleme ile, Bağ-Kur’lular SSK'dan emekli olabilmek için son 3,5 yılda işyerlerini ve ortaklık hisselerini başkalarına devretmek zorunda kalmayacaklar. Yani, işyerini veya ortaklık hisselerini bir başkasına devretmeden ortağı olmadıkları bir başka işyerinde ücretli çalışarak SSK statüsünde sigortalı olabilecekler. 100 100

101 ŞİRKET SAHİPLERİ SSK’LI ÇALIŞABİLECEK
İşyerlerinde, 4/b (Bağ-Kur) sigortalısını hizmet akdi ile çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları bu nitelikteki işçileri SGK’ya APHB ile 4/a sigortalısı olarak bildirmeleri gerekecektir. Bu nedenle bu kişiler adına 1 Mart 2011 işe başlama tarihli işe giriş bildirgesi verilmesi, akabinde 2011/Mart ve takip eden aylarda APHB ile kişiler adına prim ödenmesi gerekmektedir. 101 101

102 ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ
Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir. Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilir. Sigortalının iş göremezlik ödeneği alabilmesi için; -Kurumla Sözleşmesi bulunan sağlık hizmet sunucuları tarafından sigortalı adına iş göremezlik belgesi düzenlenmesi(istirahat Raporu) İşveren tarafından, e-sigorta yoluyla Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi yapılmalıdır. 102 102

103 ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ
12 Mayıs 2010 tarih sayılı Resmi gazetede yayınlanan Tebliğ hükmüne göre, Çalışılmadığına Dair Bildirim” internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmelidir. 103 103

104 Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
Geçici iş göremezlik raporu hastalık sigortası kapsamında alınmışsa bir ve iki günlük raporların SGK sisteme girişine gerek yoktur. İş kazası ve meslek hastalığına bağlı 1 ve 2 günlük istirahat raporları için ise mutlaka giriş yapılmalıdır. Emekli olan diğer ifade ile SGDP ödeyerek çalışan emekli sigortalıların hastalık sigortası kapsamında almış oldukları istirahat raporları süresi kaç gün olursa olsun çalışamazlık belgesi girişi yapılmayacaktır. 104 104

105 Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
Eğer geçici iş göremezlik raporu iş kazası nedenine bağlı ise rapor 1 gün bile olsa çalışamazlık belgesi girişi yapılacaktır. 10 günden kısa süren istirahat raporlarının bitiminden yani iş başı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sisteme girişi yapılması gerekmektedir. (Cumartesi ve Pazar günü iş günü değildir) 105 105

106 Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
10 günden fazla süreli istirahat raporlarıyla hamilelik ve doğum nedeniyle verilen 10 günden fazla süreli (uzun süreli) raporlar için sigortalının işverene yazılı talebi olursa, çalışamazlık girişlerinin 10'ar günlük bölümler halinde girilmesi gerekmektedir. 106 106

107 Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
Eğer bu raporlar hakkında sigortalının yazılı olarak 10 ‘ar bölümlü bildirme talebi yoksa çalışamazlık girişinin rapor bitiminde tek defada toplu olarak iş başı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sisteme girilmesi yeterli olacaktır. İş kazasına dayalı iş göremezlik raporlarının tümü rapor süresinin kaç gün olduğu üzerinde durulmaksızın giriş mecburiyeti kapsamındadır. 107 107

108 Çalışmazlık Bildirimi Girişine Para Cezası
Çalışmazlık Bildiriminin beş iş gününde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri (79,65 TL), hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı (398,25 TL) tutarında idari para cezası uygulanacak. 108 108

109 Kız çocuklarının GSS Yardımı
Kız çocuklarının evlenme veya çalışmaya başlama gibi durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde anne-babalarından dolayı GSS yardımlarından yararlandırılmıyorlardı. Torba kanunla yapılan düzenleme ile Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacak. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1/1/2012 tarihinde başlayacak. 109 109

110 Bağ-Kur Sigortalılarının Sağlık primi
Bağ-Kur kapsamında aylık almakta olanlarla 4/(b) bendi kapsamında çalışmaları nedeniyle geçici 2 nci maddeye göre aylık bağlanacaklara aylık bağlamaya esas tüm hizmetleri süresince on yıl süreyle hastalık sigortası veya sağlık sigortası veya genel sağlık sigortası primi ödememiş olanlardan, hastalık sigortası, sağlık sigortası ve genel sağlık sigortası primi kesilmiş olan süreler düşülmek kaydıyla, aylıklarının % 10’u oranında ve 10 yılı tamamlayacak süreyle genel sağlık sigortası primi kesilecek. Ancak, bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan kesintiler iade edilmeyecek. 110 110

111 SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 2011 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1500 TL ve altında olanlar için 60 TL ve 1500 TL’nin üstünde olanlar için de yüzde 4 oranında artırılacak. 2011 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere % 4 oranında artırılarak ödenecek. 111 111

112 Erken Doğum Cezası Kaldırıldı
Sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde doğum sonrası kullanılabilecek. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. 112 112

113 DOĞUM YAPAN MEMURUN İZİN HAKLARI
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenecek. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilecek. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenecek. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecek. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecek. 113 113

114 ERKEK MEMURA 10 GÜN BABALIK İZNİ
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine 10 gün izin verilecek. Memura 10 Gün Mazeret İzni Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilecek. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilecek. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülecek. 114 114

115 Kadın Memurun Süt İzni Artıyor
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilecektir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esas olacak. SSK’lılar için süt izninde bir değişiklik yoktur. Eskiden olduğu gibi, çocukları bir yaşını dolduruncaya kadar günlük 1,5 saat süt izni kullanabileceklerdir. 115 115

116 Torba Kanun özürlü istihdamını artıracak mı?
Torba Kanunla, “Birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlerin, bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre hesaplanır.” Hükmü getirilmekteydi. Ancak özürlülere ilişkin hükümler torba kanundan çıkartıldı. Eski hükümler geçerli olacaktır. 116 116

117 Ancak bu hükümler torba kanundan çıkartıldı.
Deneme süresi artmıyor Torba Kanunla deneme süresinde de bir değişiklik yapılması düşünülmüştü. Yasa ile “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda; bunun süresi en çok iki, ilk defa işe girenler için en çok dört ay olabilir. İki aylık süre toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.” hükmü getirilecekti. Ancak bu hükümler torba kanundan çıkartıldı. 117 117

118 ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ YOK
“Çağrı üzerine çalışma, evden çalışma ve uzaktan çalışma” hakkında bir madde vardı. Torba Kanunla esnek çalışma, evden çalışma gibi konuları içeren bu madde, torba kanundan çıkartıldı. 118 118

119 TURİZM İŞLETMELERİNDE DENKLEŞTİRME DEĞİŞMEDİ
“Bu halde turizm işletme belgeli işyerlerinde dört ay, diğer işyerlerinde iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İki aylık denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.” hükmünü içeren bu madde, torba kanundan çıkartıldı. 119 119

120 Usta Öğretici Borçlanması
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta  öğretici  olarak çalıştırılanlar, bu  durumlarını milli eğitim il  veya  ilçe  müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini 41. madde esaslarına göre kendileri veya hak sahipleri borçlanabilirler. Borçlanılan bu süreler 4 / (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılacak. 120 120

121 12 Eylül Borçlanması 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında  veya  tutuklulukta geçen  süreleri  için kendilerinin  ya  da  hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunması kaydıyla, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri borçlanılabilecek. 121 121

122 12 Eylül Borçlanması Borçlanma için talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerinin; bu durumlarından dolayı dava açıp tazminat alanların borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almamış olanların ise Hazinece ödenmesi suretiyle borçlandırılır. Bu şekilde borçlanılan süreler Kanunun 4 / (a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanılan süreler sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmez. 122 122

123 SGK Bildirgesi asılmayacak
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve 86 ncı maddesinin altıncı fıkrasında” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Böylece aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorunluluğu kaldırılmıştır. 123 123

124 İşsizlik sigortasının amaç ve kapsamı ile yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşlar
 Bu Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar. 124 124

125 İSTEĞE BAĞLI SİGORTALININ İŞSİZLİK PRİMİ
İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır. İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınır. 125 125

126 İŞSİZLİK SİGORTASINDA SON 120 GÜN ÇALIŞMA ŞARTI
4447/51. maddedeki “, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış” şeklinde değiştirilmiştir. Ancak, 4447 Sayılı Kanunun 50. maddesinde “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, Süre ile işsizlik ödeneği verilir.” Hükmü devam ediyor. 126 126

127 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. 127 127

128 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ Kısa çalışma halinde İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır (477,90 TL). Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini (1.194,75 TL) geçemez. 128 128

129 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür. 129 129

130 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. 130 130

131 Devletin yetkisi Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.  131 131

132 Devletin yetkisi 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir. Böylece iş sözleşmesi sona eren işçilerin bireysel ve toplu iş hukukundan kaynaklanan şikayetleri bölge müdürlüklerince incelenebilmesi sağlanmıştır. 132 132

133 Yetkili makam ve memurlar
Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri ve işçi şikayetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 133 133

134 Yetkili makam ve memurlar
Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. 134 134

135 Yetkili makam ve memurlar
İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez. 135 135

136 Yetkili makam ve memurlar
Yapılan değişiklikle; teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ile ilgili görülen başka kişiler iş müfettişleri ve işçi şikayetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları tarafından çağrıldıkları zaman gelmek ifade ve bilgi vermek ve gerekli belgeleri ibraz etmekle yükümlü oldukları ve iş müfettişleri ile bölge müdürlüğü memurları tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerli olacağı ve iş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebileceği, mahkeme kararına karşı temyiz yolunun açık olduğu ancak temyiz yoluna başvurulması mahkemece alınan işçi alacağının tahsiline engel olmayacağı belirtilmiştir. 136 136

137 Yetkili makam ve memurlar
Böylece iş müfettişleri tarafından düzenlenen işçi alacaklarına ilişkin rapor ve tutanaklara karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebileceği belirtilerek itiraz edilmemesi halinde veya itirazın reddedilmesi halinde kesinleşerek tahsil edilebilir hale gelmesi sağlanmıştır. 137 137

138 İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 138 138

139 İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
101 inci (Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık) ve 106 ncı (İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık) maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 139 139

140 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bugüne kadar uygulamalarda Genel ve Özel Bütçeli İdarelerin Teftiş ve Denetim Elemanları ile Kolluk Kuvvetlerinin (Polis, Jandarma) düzenlemiş olduğu tutanak veya denetim raporuna istinaden bölge müdürünce Bakanlık iş müfettişi olmadan cezai işlem uygulaması halinde Mahkemeler tarafından iptal edilmekteydi. 140 140

141 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu’nun 20.maddesinin son fıkrasında, “Birinci fıkraya göre yapılan denetimler (Bakanlık iş müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri) ve ikinci fıkraya göre yapılan (Genel ve Özel Bütçeli İdarelerin Teftiş ve Denetim Elemanları ile Kolluk Kuvvetlerinin) bildirimler üzerine Bakanlık bölge müdürünce, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar uygulanır.” Belirtilerek uygulanan idari para cezalarının iptalinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 141 141

142 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca, a) Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren, b) Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, En geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Belirtilen yükümlülüğe uyulmaması halinde 4817 sayılı Kanunun 21.maddesi uyarınca bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 2011 yılı için 308,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Fiilin tekrarı haklinde idari para cezası bir kat artırılmaktadır. 142 142

143 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 4817 sayılı Kanunun 21.maddesi uyarınca 2011 yılı için 616,00 TL idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı haklinde idari para cezası bir kat artırılmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 4817 sayılı Kanunun 21.maddesi uyarınca 2011 yılı için 6.163,00 TL idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı haklinde idari para cezası bir kat artırılmaktadır. 143 143

144 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4817 sayılı Kanunun 21.maddesi uyarınca 2011 yılı için 2.465,00 TL idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir. 144 144

145 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tekrarı hâlinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Bu Kanuna göre idarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir. İdari para cezaları yeniden değerleme oranına tabi olup her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 145 145

146 Yabancı Bir Ülkede Kurulu Herhangi Bir Kuruluş Tarafından Ve O Kuruluş Adına Ve Hesabına Türkiye'ye Bir İş İçin En Fazla Üç Ay Süreyle Gönderilenler Sigortalı Sayılmayacaklar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10.maddesinin d fıkrası “Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için en fazla üç ay süreyle gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar” şeklinde değiştirilmiştir. 146 146

147 Yabancı Bir Ülkede Kurulu Herhangi Bir Kuruluş Tarafından Ve O Kuruluş Adına Ve Hesabına Türkiye'ye Bir İş İçin En Fazla Üç Ay Süreyle Gönderilenler Sigortalı Sayılmayacaklar Yapılan değişiklikle daha önce yürürlükte olan yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilenler sigorta kapsamı dışında tutulmuşken üç aylık süre sınırlaması konularak bu sürenin aşılması halinde sosyal sigortaya tabi olunacaktır. 147 147

148 SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ
Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının % 15’ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 148 148

149 SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ
Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı % 50’sine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Bu madde çerçevesinde sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından ödenecek meblağın süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır. 149 149

150 SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ
Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacak meblağın belirlenmesi ve ödenmesi ile sağlık hizmetleri için teminat sağlanan sigortaların tespiti ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Trafik kazası sebebiyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarınca gerçekleştirilen tedavi giderleri bakımından, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenir. 150 150

151 SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ
ESKİ KAZALARA İLİŞKİN ÖDEMELER Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenen tutarın %20’sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erer. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün trafik kazalarından kaynaklanan tedavi giderlerinin tahsili için kurduğu sistem mevcut haliyle Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilir. Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler aynı tarih itibarıyla Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. 151 151

152 TEŞEKKÜRLER…. www.resulkurt.com info@resulkurt.com 03.04.2017


"İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları