Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Legal Responsibility of the PHYSICIAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Legal Responsibility of the PHYSICIAN"— Sunum transkripti:

1 Legal Responsibility of the PHYSICIAN
Associate Prof. Abdi ÖZASLAN Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Forensic Medicine Department

2 Legal Agreement Types between PHYSICIAN and PatienT
► Contract of Mandate ► Contrate of Work Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

3 Legality of PHYSICIAN – Patient Contract
► Clarified consent of the patient ► Legal capacity of the patient ►The right and authority of the doctor to perform medicine Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

4 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
PATIENT’S CONSENT Makes the right and authority of the doctor to perform medicine Legal.. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

5 HASTA ONAMININ ÖNEMİNİ VURGULAYAN KANUNLAR- 1
Anayasa 17/II maddesi: Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

6 HASTA ONAMININ ÖNEMİNİ VURGULAYAN KANUNLAR- 2
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair 1219 Sayılı Kanunun 70/I maddesi: Tabibler, diş tabibleri ve dişçiler, yapacakları her nevi ameliye için hastanın (......) evveliemirde muvafakatini alırlar. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

7 HASTA ONAMININ ÖNEMİNİ VURGULAYAN KANUNLAR- 3
Hasta Hakları Yönetmeliğinin 5/d Maddesi: Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamayacağı, Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

8 HASTA ONAMININ ÖNEMİNE YÖNELİK KANUNLAR- 4
Hasta Hakları Yönetmeliğinin 22. Maddesi: Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbî ameliyeye tabi tutulamayacağı, Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

9 HASTA ONAMININ ÖNEMİNİ VURGULAYAN KANUNLAR- 5
Kanun No:5013 Resmİ Gazete: MADDE 1. - Avrupa Konseyİ çerçevesİnde 4 Nİsan 1997 tarİhİnde İmzaya açILmIş olan İnsan HaklarI ve BİyotIp Sözleşmesİ’nİn onaylanmasI uygun bulunmuştur. Madde: 5-8. arasI maddeler 9 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

10 HASTA ONAMININ GEÇERLİLİĞİ
Yargıtay Kararı: Hastanın açık ya da zımni rızasının hukuksal yönden geçerli olabilmesi, o kişinin sağlık durumunu, yapılacak müdahaleyi ve etkileri ile sonuçlarını bütün ayrıntıları ile bilmesi, bu konuda yeteri kadar aydınlanmasına bağlıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

11 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
PATIENT CONSENT 1 ► Form of Consent: oral or written ► Measure of Consent: As much as patient wishes ►Content of Consent: Diagnosis Treatment Complications Benefits Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

12 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
PATIENT CONSENT 2 ►Removal of Consent Requirement Unwillingness of patient Being less of danger probability ►Situations where Consent’s Acceptance  Consciousness is closed, no consciousness and freedom of movement ►Responsibility of Consent… belongs to treating Physician. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

13 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
Each medical body should develop its own forms of consent. Each department should possess separate forms of consent in accordance with the characteristics of performed interventions. 13 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

14 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
ATTENTION! Clarified consent makes legal only the performed interventions. It does not remove the legal liability that pertains to a “misconduct” performed by the doctor! 14 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

15 The legal capacity of the patient
The patient must be or over the age of 18, With no mental disorders or underdeveloped intelligence, Not under pressure nor influence. 15 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

16 Clarified consent in pediatrics
The consent is obtained from the parental guardians (mother – father). 16 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

17 Clarified consent in pediatrics
However, according to the Convention on the Rights of Children and Patient Rights Directive, the consent of the child must be obtained as well. 17 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

18 Clarified consent in pediatrics
In case the decision of the child and the decision of the parents are incompatible, if the decision of the parents is to the benefit of the child, than this decision is followed. In that case, no legal problem arises. No matter the child’s decision is, if the parents’ decision is against the benefit of and harmful to the child, the doctor may (should) immediately apply to a court’s decision. 18 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

19 The RIGHT and AUTHORITY to PERFORM MEDICINE
To be a citizen of the Republic of Turkey To have a medical faculty diploma If the diploma is obtained from a foreign university, its equivalence must be approved by T.R. Ministry of Health 19 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

20 CONTRACTUAL RESPONSIBILITIES of the DOCTOR towards the PATIENT
►Devotion (commitment) Secret-keeping Care The assurance to effectuate the treatment Record-keeping 20 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

21 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
MISCONDUCT Medical misconduct is the state of not displaying the attitude and behavior that are expected from a medical staff possessing an average level of knowledge, skill, attention and care within the framework of globally accepted medical performance standards. 21 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

22 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
MISCONDUCT Misconduct might arise from the system and/or administration or medical staff as well as being personal. Criminal liability is personal. However, with regard to the indemnification, “strict liability” might be in question! 22 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

23 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
SOURCES OF MISCONDUCT General Medical interventions Diagnosis Treatment Medication Paramedical 23 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

24 Hyerarchical responsIBILITY
Problems occur in teaching hospitals the most. In a teaching hospital, the responsibility of an assistant is the same with a practitioner! 24 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

25 The OBLIGATION of RECORD KEEPING
T.C.Borçlar Hukuku’na göre hekimin sözleşmeden doğan yükümlülükleri arasında “Kayıt tutma ve kayıtları saklama” yükümlülüğü mevcuttur. 25 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

26 The OBLIGATION of RECORD KEEPING
The Directive on the Operation of Inpatient Treatment Facilities and Instructions on Medical Records and Archive Services in Inpatient Treatment Facilities According to the Article 49 of Private Hospitals Law, the documents must be kept for a period of 20 years. 26 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

27 The difficulties encountered in APPLICATION -1
1- Acil hastaların kabulü ve müdahalesi Kasten öldürmenin ihmalî davranışla işlenmesi TCK 83 /1. md: Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. 27 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

28 The difficulties encountered in APPLICATION -2
2- Yatan hastanın ücreti Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma TCK 109/1. md: Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 2. md: … 3. md: … 4. md: … 5. md: … 6. md: … 28 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

29 The difficulties encountered in APPLICATION -3
3- Hasta muayene ve tedavisinin geciktirilmesi, savsaklanması (Acil Olgular) TCK 257/ 2. md: Görevi kötüye kullanma: [2] Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(Sulh Ceza) 29 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

30 The difficulties encountered in APPLICATION -4
4- Sır saklama TCK 258/1.md: Göreve ilişkin sırrın açıklanması: Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 2. Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.(Asliye Ceza) 30 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

31 The difficulties encountered in APPLICATION -5
5- Hekimin sır saklama yükümlülüğüyle ilgili diğer kanunlar TCK 135; Kişisel verilerin kaydedilmesi, TCK 136; Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme TCK 137; Nitelikli hâller . 31 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

32 The difficulties encountered in APPLICATION -6
6- Reçete karşılığı kongre katılımı, promosyon, tıbbî malzeme vb. maddi destekler alma Görevi kötüye kullanma: TCK 257/ 3. md: İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza) 32 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

33 The difficulties encountered in APPLICATION -7
7- İrtikâp TCK 250/1. md: Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(Ağır Ceza) [2] Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(Ağır Ceza) 33 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

34 The difficulties encountered in APPLICATION LANLAR -8
8- Adlî olaylardaki ihbar zorunluluğu Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi TCK 280/1. md: Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. 34 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

35 The difficulties encountered in APPLICATION -9
9- Gerçeği aykırı sağlık ve istirahat raporları Resmî belge hükmünde belgeler TCK 210/2. md: Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik hükümlerine göre 2-5 yıl hapis. 35 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

36 The difficulties encountered in APPLICATION -10
10- Genital Muayene TCK 287 /1. md: Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis 2. Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler hariç 36 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

37 The difficulties encountered in APPLICATION -11
11- Kadını Genital Muayenesi CMK 77. md: Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır. 37 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

38 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
Hukuk devletinin ilkesi gereği olarak hekim de mesleki uygulamasından yasalar önünde sorumludur. Hekimlerin kendileriyle ilgili yasaları ve yaptırımları bilmemeleri, onları sorumluluktan kurtarmaz. Kanunun bağlayıcılığı MADDE 4. - (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

39 Wishing you patience and good luck through your occupation life..
39


"Legal Responsibility of the PHYSICIAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları