Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CERRAHİDE ANAMNEZ VE MUAYENE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tamer Akça.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CERRAHİDE ANAMNEZ VE MUAYENE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tamer Akça."— Sunum transkripti:

1 CERRAHİDE ANAMNEZ VE MUAYENE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tamer Akça

2 2 "The individual on whom we operate is more than a physiological mechanism. He thinks, he fears, his body trembles if he lacks the comfort of a sympathetic face. For him nothing will replace the salutary contact with his surgeon, the exchange of looks, the feeling that the doctor has taken charge, with the certainty, at least apparent, of winning.“ La philosophie de la Chirurgie. Foreword. Translated by Roberta Hurwitz. Rene Leriche

3 HASTA MUAYENESİ

4 4  ANAMNEZ  Hastanın hikayesi; beden fonksiyonlarının bozukluğundan oluşan şikayetler (semptom) FİZİK MUAYENE  Hastalığın objektif belirtileri olan fizik bulgular Önce hastanın hikayesi alınır, sonra fizik muayenesi yapılır

5 5 Değerlendirme (1) Hasta hikayesi, fizik ve laboratuar bulgular eksiksiz ve dikkatle kaydedilir (2) Semptomlar sübjektiftir; heyecan, zeka ve ifade tarzına göre (3) Hastada mevcut semptom ve fizik bulguların meydana getirebileceği hastalıklar göz önünde bulundurulur (4) Bu hastalıklar arasında ayırıcı teşhis yapılarak hastanın semptom ve fizik bulgularına uyan hastalık ÖN TANI olarak kabul edilir. (5) Kesin tanıyı doğrulayacak laboratuar ve görüntüleme testleri  KESİN TANI

6 6 “We diagnose what we look for, and we look for what we know” Dr. Ronald F Martin

7 ANAMNEZ

8 8 (1) Hastanın asıl şikayetleri, (2) Mevcut hastalığının belirtileri, (3) Daha önceden geçirdiği tıbbi sorunlar (hastanın özgeçmişi), (4) Aile hikayesi (hastanın soy geçmişi), (5) Alışkanlıkları, (6) Hastanın psikolojik durumu… Anamnez

9 KARIN MUAYENESİ

10 10 SAĞ ÜST SOL ÜST SAĞ ALT SOL ALT

11 11 SAĞ ÜST SOL ÜST SAĞ ALT SOL ALT

12 12 SAĞ ÜST SOL ÜST SAĞ ALT SOL ALT

13 13 SAĞ EPİGASTRİK SOL HİPOKONDRİAK HİPOKONDRİAK SAĞ KOLİK UMBLİKAL SOL KOLİK SAĞ İLİAK HİPOGASTRİK SOL İLİAK

14 14

15 15

16 16

17 17  Genel görünüş  Solunuma katılım  Göbeğin çukuru  Skatrisler  Asimetri  Fıtık bölgeleri  Karın duvarı venleri (caput medusa) Karnın inspeksiyonu

18 18  En değerli bilgi (hastanın karnı gevşetilmeli)  Eller soğuk olmamalı  Ağrının ters yönünden başlanmalı  Yüzeyel palpasyon  Derin palpasyon palpasyon (özellikle şüpheli alanlar)  Parmakların volar yüzü ile uygulanmalı  Defans musküler  Rijidite  Rebound Karnın palpasyonu

19 19 Kitlenin  yeri, ait olduğu organ  büyüklüğü,  şekli,  kıvamı,  yüzeyi  hassasiyeti,  hareketliliği  solunumla ilgisi  pulsasyonu Karnın palpasyonu

20 20 Timpan / Matite  P.Ksiformis’den pubis ve inguinallere doğru  Matitede yer değiştirme  Traube (sol kot kenarı, ksifoidden geçen vertikal çizgi, ön aksiller çizgi)  Splenomegali, sol alt lob pnömonisi, hepatomegalide Traube “kapalı” Karnın perküsyonu

21 21  Her bir kadran dinlenir  En az 5 solunum süresi  Barsak peristaltizmi  normal, hiperaktif, hipoaktif  Üfürüm  arteriovenöz fistül, anevrizma Karnın oskültasyonu

22 ASSİT MUAYENESİ

23 23  Karında serbestçe hareket edebilen bol sıvı  Sensation de flot  Matitenin yer değiştirmesi (daha az sıvı için)  Ballotman (çarpma hissi)  Hastanın tartılması  Karın çevresinin ölçülmesi  İdrar miktarı ve yoğunluğunun ölçülmesi  Parasentez  Ultrasonografi  Bilgisayarlı tomografi Karında assit

24 24

25 TİROİD MUAYENESİ

26 26

27 27

28 28

29 29  Yutkunmakla yukarı doğru hareket eder  Palpe edilmeksizin tiroidin inspeksiyonu retrosternal guatrı gözden kaçırır  Sandalyeye oturmuş olan hastanın arkasından boynunun değerlendirilmesi  Hasta mutlaka yutkundurulmalı  İşaret noktası krikoid kıkırdak; istmus krikoidin bir parmak altından  Diffüz ve bilateral büyüme;  Graves hastalığı, Hashimoto tiroiditi, multinodüler guatr  Tek taraflı bir kitle;  kolloid nodül, folliküler adenoma, karsinoma Tiroid palpasyonu

30 30

31 31  Diffüz ve bilateral büyüme;  Graves hastalığı, Hashimoto tiroiditi, multinodüler guatr  Tek taraflı bir kitle;  kolloid nodül, folliküler adenoma, karsinoma  Pizillo metodu:  şişlik küçük veya hasta şişman ve kısa boyunlu ise  hasta boynunu arkaya doğru atar, iki elini kenetleyerek başının altına koyar Tiroid palpasyonu

32 32  Yan lobların ön yüzleri  Baş muayene edilen tarafa doğru eğdirilir  Kas ile tiroid arasından girilerek bezin arkasında kalmış olan karotik arter yoklanır Tiroid palpasyonu

33 33

34 34  Üst uç ve damarlanma için  Muayene edeceği tarafın tersi taraf elinin baş parmağını sternokleidomastoid kasının ortasının biraz yukarısına anterior kenarının derinine, işaret parmağını da posterior kenarının altına doğru koyar  Böylece bu iki parmağı birbirine yaklaştırır  Damardan zengin kitlelerde parmaklar bezin üzerine hafifçe konursa nabız alınabilir (pulsatil) Tiroid palpasyonu

35 35  Servikal lenf zinciri  Posterior üçgendeki lenf nodları  Papiller tiroid kanserinde; juguler nodlar  Delphian nodülü; tiroid istmusunun ve krikoid kıkırdağın hemen üzerinde Tiroid palpasyonu

36 36  Nodüllerin yeri,  Sayısı,  Büyüklükleri,  Kıvamı İnspeksiyonda bir lob normal görülse de palpe edilmeli Tiroid palpasyonu

37 37

38 38 Multinodüler Guatr

39 39 Kolloid Kist

40 40  Basit ve düşük riskli  23 numara enjektör  Kuru cam slaytlar  %70’lik alkol ve hava ile  havada fiske edilenler; May Glum Grünwald Giemsa  alkol ile fiske edilenler; Papanicolou  Tecrübeli bir patolog yüksek bir spesifite ile tiroide ait hastalıkların büyük çoğunluğuna tam doğru olarak tanı koyabilir Yardımcı muayeneler: İİAB

41 41  Tirotropin serum T3 ve T4 seviyeleri ile (-) feedback  Graves hastalığı, toksik nodüler guatr  T3 ve T4 seviyelerinin yüksek, TSH seviyeleri düşük  Hashimoto tiroiditi gibi primer tiroid hasarında  T4 seviyesi az, TSH seviyeleri cevap olarak yüksek  Gerektiğinde serbest T3 ve T4 değerleri ölçülür Yardımcı muayeneler: TFT

42 42  I131, Tc99m  Tiroid dokusunun morfolojisi ve fonksiyonel durumu  Nodül (soğuk-sıcak)  Soğuk nodüller; malignite Yardımcı muayeneler: Sintigrafi

43 43  Basit,  Ucuz,  Güvenli,  Hastaya ve tiroid dokusuna zararsız  kitlenin tiroidle ilişkisi  solid veya kistik  Tiroid nodüllerinin tanısında ve izlenmesinde yarar sağlar. Yardımcı muayeneler: Ultrasonografi

44 44

45 FITIK MUAYENESİ

46 46  Karın duvarındaki zayıf nokta  Visseral organlar  Peritonla birlikte  Ayrıca internal fıtıklar Fıtık muayenesi

47 47  Fıtık kesesi ; periton  Pankreas dışında her organ  En sık omentum ve ince barsaklar  Muayene ayakta yapılır  Ikındırma, öksürtme manevraları  Yatarken yardımsız kalkar gibi yaptırılır Fıtık inspeksiyonu

48 48  Şişliğin büyüklüğü,  Kıvamı (omentum, barsak)  Redüksiyon Fıtık palpasyonu

49 49  İnkarserasyon ; kaytarılamama, geri itilememe  Strangülasyon ; boğulma = acil ameliyat Başlıca komplikasyonlar

50 50

51 51

52 MEME MUAYENESİ

53 53

54 54  Memesinde bir hastalık bulunduğu ya da hastalık olduğunu sandığı için doktora başvuran hastalar  Doktora başka bir nedenle başvuran hastalar  Mastektomi yapılmış olan hastalar  İnoperabl olduğu ya da herhangi başka bir nedenle mastektomi yapılmayıp yalnız radyoterapi yapılmış olan hastalar Meme muayenesi

55 55  Muayene odası iyice aydınlık olmalı  Ayrıca bir lamba bulunmalı  Fizik muayene sırasında hastanın yanında bir hemşire veya hastanın yakını bir kadın bulunmalı,  gereksiz zaman kaybı  hastanın sıkılganlığı  doktorun medikolegal sorunlarla karşılaşmaması Meme muayenesi

56 56  Belden yukarısı tümüyle soyulmalı  Memelerin genel durumu  memelerin simetrisi  Areola ve meme başlarının görünüşü  erozyon, ülserasyon, çekinti (bazen fizyolojik)  Derinin inspeksiyonu  eritem, ödem, retraksiyon, kabarıklık, satellit deri nodülleri, ülserasyon  lokalizasyonu,  santimetre olarak büyüklüğü  meme derisinin kaçta kaçını kapladığı  Meme retraksiyon testleri Memenin inspeksiyonu

57 57

58 58 İnflamatuvar Karsinoma

59 59  İkinci, üçüncü ve dördüncü parmakların distal falankslarının palmar yüzleri  Fazla basınç yapmamalı  Hasta sırt üstü yatar pozisyonda  O yan sırtı altına küçük bir yastık  Hastanın aynı yandaki kolu, başının altına konur ve yüzü ters tarafa çevrilir  Nodülarite veya kitle  büyüklük (metrik sistem)  kıvamı  lokalizasyonu (saat kadranları) Memenin palpasyonu

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65 Deriye, ya da derin dokulara yapışıklık Memenin palpasyonu

66 66 Oturur pozisyonda Aksilla palpasyonu

67 67  Ultrasonografi,  Mammografi,  Lenfografi,  Tüm vücut kemik sintigrafisi,  Sitolojik inceleme,  İİAB,  İnsizyonel veya eksizyonel biyopsi  Diğer laboratuar araştırmaları Yardımcı muayeneler

68 68

69 69


"CERRAHİDE ANAMNEZ VE MUAYENE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tamer Akça." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları