Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDELER DO Ğ ADA KARI Ş IK HALDE BULUNUR MADDELER İ N AYRI Ş TIRILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDELER DO Ğ ADA KARI Ş IK HALDE BULUNUR MADDELER İ N AYRI Ş TIRILMASI."— Sunum transkripti:

1 MADDELER DO Ğ ADA KARI Ş IK HALDE BULUNUR MADDELER İ N AYRI Ş TIRILMASI

2 Maddeler Do ğ ada Karı ş ık Halde Bulunur  Saf Maddeler a) elementler b) bile ş ikler  Karı ş ımlar a) heterojen karı ş ım b) homojen karı ş ım  Çözeltiler ve Çözünme

3 madde Saf maddekarı ş ım elementbile ş ik homojenheterojen

4 Saf Maddeler  Çevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. İ çlerinde kendinden ba ş ka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir.  Ş eker, tuz, cam, altın, alüminyum gibi maddeler saf maddelerdir.

5 Element  Aynı cins atomlardan olu ş an saf maddelere element denir.  Saf maddelerdir. Yo ğ unlukları sabittir.  Elementler sembollerle gösterilir.  Erime ve kaynama noktaları sabittir.  Homojendirler.  Daha basit maddelere ayrı ş tırılamazlar.

6 Bile ş ik  İ ki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybederek belli kütle oranlarında bir araya gelmesiyle olu ş turulan yeni saf maddeye denir.  Homojendirler.  Yo ğ unlukları sabittir.  Erime kaynama noktaları sabittir.  Formüllerle gösterilirler.

7 Karışımlar  Çevremizdeki bir çok madde karı ş ımlar halindedir.  Birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle olu ş an maddelere karı ş ım denir.  Toprak, ş ekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç karı ş ımdır.

8 Homojen Karı ş ım  Özellikleri her yerinde aynı olan karı ş ımlardır.  Etil alkol-su, ala ş ımlar, gaz karı ş ımları gibi…

9 Heterojen Karı ş ım  Özellikleri her yerinde olmayan karı ş ımlardır.  Zeytin ya ğ ı-su, süt, ayran, su-kum

10 Çözeltiler  Katı sıvı yada gaz bir maddenin bir sıvı içerisinde da ğ ılması sonucu olu ş an saydam sıvı karı ş ımlarına çözelti denir.  Ş ekerli ve tuzlu su, maden suyu, gazlı içecekler, deniz suyu çözeltilere örnektir.  Ş eker, tuz gibi maddeler suda erimezler, çözünürler.

11 B İ LEL İ M Deniz suyu bir çözeltidir. Fakat tüm denizlerde tuzluluk oranı aynı de ğ ildir. Örne ğ in Akdeniz Karadeniz’e göre daha tuzludur. Bunun nedeni Akdeniz’de buharla ş manın, Karadeniz’de ise ya ğ ı ş ların fazla olu ş udur.

12 Maddenin Ayrı ş tırılması  Süzme Yolu İ le Ayırma  Yüzdürme Yolu İ le Ayırma  Eleme Yolu İ le Ayırma  Mıknatısla Ayırma  Buharla ş ma İ le Ayırma

13 Süzme Yolu İ le Ayırma Suda çözünmeyen özellikle suda batan katı maddeleri ayırmak için süzme yöntemini kullanırız.Mercimeği yıkarken sudan ayırmak için süzeriz.Bu işlem için süzgeç kullanırız. Yüzdürme Yolu İ le Ayırma Suda çözünmeyen, su yüzeyinde kalan katı maddeleri ayırmak için yüzdürme yöntemi kullanılır. Kum-talaş karışımını su dolu kabın içine attığımız da kum batar, talaş yüzer. Su yüzeyinde yüzen talaş böylece kolaylıkla ayrılır.

14 Eleme Yolu İ le Ayırma Farklı büyüklükteki katı maddelerden olu ş an karı ş ımları ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Örne ğ in mısır un karı ş ımını eleme yöntemi ile birbirlerinden ayırabiliriz. Buharla ş ma Yolu İ le Ayırma Sıvıların içinde çözülen katı maddeleri ayırmak için buharlaştırma yöntemi kullanılır. Şekerli suyu buharlaştırdığınızda su uçar kabın dibinde şeker kalır.

15 Mıknatısla Ayırma Karı ş ımı olu ş turan maddelerden biri mıknatıs ile çekilebilen bir madde ise mıknatısla ayırma yöntemi kullanılır. Toplu i ğ ne –tala ş karı ş ımına mıknatısı yakla ş tırdı ğ ınızda, toplu i ğ neler mıknatıs tarafından çekilir. Geride tala ş kalır.


"MADDELER DO Ğ ADA KARI Ş IK HALDE BULUNUR MADDELER İ N AYRI Ş TIRILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları