Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRELERİN HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRELERİN HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA."— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRELERİN HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

2 DÜNYADA HASTA HAKLARI Hasta Hakları Bildirgeleri  Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirisi: 1972 yılında yayımlanmıştır.  Lizbon Bildirgesi:1981 yılında Dünya Tabipler Birliği tarafından yayınlamıştır.  Amsterdam Bildirgesi:Hasta hakları konusunda en önemli gelişme “Avrupa Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi Olarak” Amsterdam’da 28- 30 Mart 1994 yılında yayımlanmıştır.  Bali Bildirgesi ( Lizbon Iı ):Dünya Tabipler Birliği tarafından Eylül 1995 Hasta Hakları Avrupa Statüsü

3 TÜRKİYE’DE HASTA HAKLARI Türkiye'de hasta-hekim ilişkilerini düzenleyen ilk yazılı metin, Türk Tabipleri Birliği tarafından 1960'da hazırlanan “Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi”dir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği” 1 Ağustos1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi'nin hemen hemen aynısıdır

4 ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma; Hemşirelerin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Alt Amaçlar: Hemşirelerin hasta hakları konusu ile ilgili görüşleri;  Mesleki yılına göre hasta hakları konusunda düşünceleri değişiyor mu?  Eğitim durumuna göre düşünceleri farklılaşmakta mıdır?  Hasta hakları ile ilgili düşüncelerin dağılımı nasıldır?  Hasta hakları ile ilgili ne kadar doğru bilgiye sahipler?

5 ARAŞTIRMANIN EVRENİ ve ÖRNEKLEMİ Araştırmanın evreni: İstanbul ilinde bir Eğitim ve Araştırma hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi: Evren içerisinden tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen 127 hemşireden oluşmaktadır.

6 VERİLERİN TOPLANMASI Verilerin toplanmasında; Araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket formu kullanıldı. Anketlerin dağıtılması ve uygulanması bizzat araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Anket formu; hemşirelerin; Sosyodemografik ve mesleki özelliklerine, Hasta hakları ile ilgili eğitim alma ve bilgi sahibi olma, Sağlık hizmetlerinden faydalanma, Bilgi alma,korunma,hasta rızası,tıbbi araştırmalarda rıza, olmak üzere toplam 19 sorudan oluşturuldu.

7 VERİLERİN ANALİZİ Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde;  Faktör analizi  Korelasyon Analizi  Anova –scheffe analizi  T Testi Analizi uygulanmıştır.

8 BULGULAR ve TARTIŞMA Çalışma sonucunda elde edilen bulgular 4 başlık altında incelenip tartışılmaktadır;  Hemşirelerinin sosyo- demografik ve mesleki özellikleri,  Hemşirelerinin hasta hakları ile ilgili eğitim programına katılma durumu  Hemşirelerinin hasta hakları ile ilgili bilgi durumu  Hemşirelerin sağlık hizmetlerinden faydalanma,bilgi alma,korunma,hasta rızası ve tıbbi araştırmalarda rıza konusunda bilgi durumu.

9

10 Araştırmaya katılan hemşirelerin öğrenim durumu dağılımı Öğrenim Durumun% Sağlık Meslek Lisesi3829,9 Ön lisans5140,2 Lisans3225,2 Yüksek lisans/Doktora64,7 Toplam127100,0 SOSYO- DEMOGRAFİK VE MESLEKİ ÖZELLİKLER Araştırmaya katılan hemşirelerin %89’u kadın, %11’i erkektir.

11 Araştırmaya katılan hemşirelerin hasta haklarına yönelik herhangi bir eğitim programına katılımına göre dağılımı Eğitim programına katılım durumu n% Evet5947,2 Hayır6652,8 Toplam125100,0 Cevapsız2

12 Araştırmaya katılan hemşirelerin hasta hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olma durumuna göre dağılımı Hasta hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olma durumu n% Evet8164,3 Hayır4535,7 Toplam126100,0 Cevapsız1

13 Araştırmaya katılan hemşirelerin öğrenim durumuna göre alt boyut puan öğrenim durumuna göre alt boyut puan ortalamalarının Anova ve Scheffe testi ortalamalarının Anova ve Scheffe testi sonuçları sonuçları

14 Alt BoyutlarKareler ToplamıSd Ortalama Kareler Fp Faydalanma HakkıGruplar arası2,12930,7101,6140,190 Grup içi54,0661230,440 Toplam56,194126 Bilgi Alma HakkıGruplar arası5,31231,7713,1780,057 Grup içi68,5271230,557 Toplam73,839126 Korunma HakkıGruplar arası1,03430,3450,9310,428 Grup içi45,5701230,370 Toplam46,604126 Hasta RızasıGruplar arası9,04533,0154,2400,007 Grup içi87,4671230,711 Toplam96,512126 Tıbbi Araştırmalarda Rıza Gruplar arası1,42530,4751,2260,303 Grup içi47,6531230,387 Toplam49,078126

15 Araştırmaya katılan hemşirelerin öğrenim durumuna göre alt boyut ortalamalarının anova testi sonuçlaı incelendiğinde ; faydalanma hakkı, bilgi alma hakkı, korunma hakkı ve tıbbı araştırmalarda rıza alt boyutlarında hemşirelerin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir(p>0,05).Hasta rızası alt boyutunda ise hemş.öğrenim durumuna göre puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir(p<0,05).

16 Alt Boyut Öğrenim Durumu Ortalamalar Farkı p HASTA RIZASI Sağlık Meslek LisesiÖn lisans0,51420,049 Lisans0,10860,962 Yüksek lisans/doktora-0,41230,744 Ön lisansSağlık meslek lisesi-0,51420,049 Lisans-0,40560,214 Yüksek lisans/doktora-0,92650,096 LisansSağlık meslek lisesi-0,10860,962 Ön lisans0,40560,214 Yüksek lisans/doktora-0,52080,589 Yüksek lisans/doktoraSağlık meslek lisesi0,41230,744 Ön lisans0,92650,096 Lisans0,52080,589

17 Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş gruplarına göre alt boyut puan ortalamalarının Anova ve Scheffe testi sonuçları

18 Alt BoyutlarKareler ToplamıSd Ortalama Kareler FP Faydalanma HakkıGruplar arası3,32021,6603,8930,023 Grup içi 52,8741240,426 Toplam 56,194126 Bilgi Alma HakkıGruplar arası3,41921,7093,0100,053 Grup içi 70,4201240,568 Toplam 73,839126 Korunma HakkıGruplar arası0,74220,3711,0030,370 Grup içi 45,8621240,370 Toplam 46,604126 Hasta RızasıGruplar arası1,92120,9611,2590,287 Grup içi 94,5911240,763 Toplam 96,512126 Tıbbi Araştırmalarda Rıza Gruplar arası0,20220,1010,2560,775 Grup içi 48,8761240,394 Toplam 49,078126

19 Alt BoyutYaş grupları Ortalamalar Farkı P Faydalanma Hakkı 29-30-390,37850,023 40+0,23870,348 30-3929--0,37850,023 40+-0,13980,644 40+29--0,23870,348 30-390,13980,644

20 Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyete göre alt boyut puan ortalamalarının T testi sonuçları

21 Alt BoyutlarCinsiyetnOrtalamaStd. SapmatP Faydalanma Hakkı Kadın1134,50150,639510,0060,995 Erkek144,50000,89395 Bilgi Alma Hakkı Kadın1134,11060,718801,1380,257 Erkek144,35711,08182 Korunma Hakkı Kadın1134,56930,597090,7710,442 Erkek144,70240,70462 Hasta Rızası Kadın1133,90270,84213-2,0000,048 Erkek144,39291,04105 Tıbbi Araştırmalar da Rıza Kadın1134,47200,63889-1,1020,273 Erkek144,66670,47140

22 SONUÇ ve ÖNERİLER Bu Araştırmada; Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşirelerin hasta rızası konusunda bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu, Hemşirelerin eğitim durumları yükseldikçe hasta hakları konusunda farkındalık düzeylerinin arttığı,

23 Hasta rızası alt boyutunda; erkek hemşirelerin kadın hemşirelere oranla bilgi düzeylerinin daha iyi olduğu, Faydalanma hakkı alt boyutunda; 29 yaş ve altı hemşirelerin, 30–39 yaş grubundaki hemşirelere oranla sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı konusunda bilgi düzeylerinin daha iyi olduğu görüldü.

24 Hasta hakları konusunda bilgi sahibi olmak hasta ve sağlık çalışanı arasında var olan önyargıları yok ederek, daha sağlıklı, huzurlu olarak hizmet alma ve hizmet verme işleminin gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle kurumda çalışan personele hasta hakları konusunda eğitimlerin düzenli olarak uygulanması, oryantasyon eğitimlerinde bu konuya yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. SONUÇ ve ÖNERİLER

25


"HEMŞİRELERİN HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları