Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konuşmacılar: Yard. Doc. Dr. Rüştü UÇAN (Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı) (Makine Yüksek Mühendisi) Volkan TERZİOĞLU (İş Güvenliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konuşmacılar: Yard. Doc. Dr. Rüştü UÇAN (Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı) (Makine Yüksek Mühendisi) Volkan TERZİOĞLU (İş Güvenliği."— Sunum transkripti:

1

2

3 Konuşmacılar: Yard. Doc. Dr. Rüştü UÇAN (Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı) (Makine Yüksek Mühendisi) Volkan TERZİOĞLU (İş Güvenliği Bilim Uzmanı ) (Bilgisayar Mühendisi)

4 KONULAR. 1.İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı (İSG) ? 2.İş Güvenliği Neden Gerekli. 3.6331 Sayılı Kanun ve Detayları. 4.Nace Kodu Nedir? Nasıl Kullanılır. 5.Risk Değerlendirmesi Nedir, Nasıl Yapılır. 6.İdari Para Cezaları 7.Sizin İçin İSG Yol Haritası 8.Serbest Kürsü.

5 Bir işin yapılması esnasında işyerinde oluşan çevre şartları sebebi ile, işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya tehlike oluşturmayacak düzeye indirlilmesi konusu ile ilgillenen, insan yaşamını korumaya dayalı bir bilim dalıdır.

6 1.Tüm çalışanlar. 2.İş yerine gelen ziyaretçiler. 3.Müşteriler. 4.Alt Hizmet Yüklenicileri. 5.Hatta iş yerine gelen herhangi bir insan Burada meydana gelecek bir kazadan siz sorumlusunuz….

7 İşyerinde işin yürütülmesi esnasında oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve insani şartlarda bir çalışma ortamı yaratmak için gereklidir. ÖLMEK İÇİN ÇALIŞILMAZ

8 İş kazaları sonuçları çok ağır olan ölüm, meslek hastalığı ve yaralanmalar ile birlikte ağır maddi ve manevi maliyetleri beraberinde getirirler. Maliyetler: 1.Çalışanlar açışından 2.İşverenler açısından 3.Devlet ve Ülke Ekonomisi Açısından Ele alınabilinir.

9 1.İşçi Yaşamının Kaybı (ÖLÜM) 2.Sakatlık (Uzuv Kaybı) 3.İş Görememezlik (İşsiz Kalması) 4.Gelir kaybı (Aile Geçiminin Sona Ermesi) 5.Psikolojik Sorunlar ve Aile Hayatının Bitmesi 6.Tedavi Masrafları 7.Ölümlerde Dul Kalabilecek Eş 8.Ölümlerde Öksüz Kalabilecek Çocuklar. 9.Çocukların Eğitim Hayatlarının Sona Ermesi. 10.Muhtaç Kalma Hissi 11.V.B.

10 İşverenler İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı dendiğinde Kendi Kayıplarını Görmüyorlar……

11 1.İş Kazası Geçiren İşçinin Verimsizliği, 2.Parasal Cezalar 3.Kaza Tazminatları 4.İdari Yapıya Güven Kaybı 5.Kazalardan Dolayı İş Akışının Aksaması 6.Yetişmiş Eleman Kaybı 7.SGK Rücuları Sonucunda Oluşan Maliyetler 8.Üretimin Durması, Aletlerin Hasar Görmesi 9.Cezalar Sonucunda Yeniden Yapılanma Maliyetleri 10.V.B.

12

13 Yıllarca Emek Verilen Değerin Bir Gün İçinde Yok Olması…….

14

15 Madde 1 – Bu kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların GÖREV YETKİ SORUMLULUK HAK Ve YÜKÜMLÜLÜK’ lerini düzenlemektir.

16 1.İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla Yükümlüdür. a- Bu sorumluluk çerçevesinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, mesleki tehlikeleri önlemek, bilgilendirme,eğitim ve kurumsal gereklilikler için her türlü önlemi alacaktır. b- İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve aksaklıkların giderilmesini sağlar. c- Risk değerlendirmesi yapar vaya yaptırır. d- Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. e- Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların, hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

17 2. İşyeri dışındaki uzman ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 3. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez. 4. İşveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

18 Madde 5- işverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur. 1.Risklerden Kaçınmak 2.Kaçınılması Mümkün olmayan Riskleri Analiz Etmek 3.Risklerle Kaynağında Mücadele Etmek 4.İşin Kişilere Uygun Hale Getirilmesini Sağlamak 5.Teknik Gelişmelere Uyum Sağlamak. 6.Tehlikeli Olanı, Tehlikesiz Olan yada Az Tehlikeli Olan ile Değiştirmek 7.Toplu Korunma Tedbirlerine Öncelik vermek 8.Çalışanlara Uygun Talimat Vermek İle yükümlüdür.

19

20  50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ( 30.06.2014)  50’den az çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için (30.06.2013)  50’den az çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için (30.06.2013)  Diğer işyerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren (01.01.2013)

21 MADDE 6-7-8 İŞYERİÖZEL 50 den AZ ÇALIŞAN AZ TEHLİKELİ 30.06.2014 TEHLİKELİ 30.06.2013 ÇOK TEHLİKELİ 30.06.2013 50 den FAZLA ÇALIŞAN 01.01.2013 KAMU 30.06.2014

22 A Sınıfı Uzman •Çok tehlikeli B Sınıfı Uzman •Tehlikeli C Sınıfı Uzman •Az tehlikeli

23

24 Örnek SGK Sicil No: 4 4312 0101 1114015 041 07 79 000 Mali Müşavir / Muhasebecinizden 6 Haneli NACE kodunuzu öğreniniz 43.12Şantiyenin hazırlanması 43.12.01 Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli 43.12.02Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar hariç) Tehlikeli

25 Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak.

26 •Kamu hariç, •10’dan az çalışanı olan •Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri desteklenecektir. •10’dan az çalışanı bulunan, •az tehlikeli sınıftaki işyerleri • Bakanlar Kurulu karar ı ile desteklenecektir.

27 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının (1.021,50 TL) günlük tutarının (34.05 TL) sırasıyla %1.4 ve %1.6’sıdır. Buna göre, 1.021,50 TL olan mevcut asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında Tehlikeli İşyerleri İçin Aylık Destek İşçi Başına 14.40 TL ve Çok Tehlikeli İşyerleri İçin Aylık Destek işçi başına 16,20 TL olacak. Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir. Ancak 01.01.2014 tarihinde yeni asgari ücret yürürlüğe gireceğinden buna ilişkin desteklerde de değişiklik olacaktır. Yani 1 Ocak 2014 itibariyle yeni asgari ücret yürürlüğe gireceğinden devlet desteği yeni asgari ücrete göre hesaplanacaktır

28 Destekten yararlanacak işyerinin SGK kayıtları açısından tescil edilmiş olması; - Türkiye genelinde ondan az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyeri olması; - İşyerinin İş sağlığı ve güvenliği-KATİP’e kayıtlı hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

29 Dikkat edilmesi gerekenler! Destekten yararlanan işverenlerin, yararlandıkları süre içerisinde aylık prim hizmet belgelerini her ay yasal süresi içinde SGK’ya vermeleri gerekmektedir. Denetim görevlileri tarafından işyerlerinde yapılan denetim ve incelemelerde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak üç yıl süre ile destekten yararlanamazlar. Ayrıca sigortasız çalıştırılan kişinin işe başladığı aydan itibaren yapılan ödeme varsa faizi ile birlikte geri alınır.

30 • Risk analizlerinin yapılması.

31 • Acil Durum Planlarının hazırlanması,

32 • İSG eğitimlerinin verilmesi, Çalışanlara ISG Eğitimi verilecek.

33 • Risk Analizi Sonucunda Gerekli önlemlerin alınması

34 • Risk Değerlendirmesi Sonucu Ne Yapmak Zorundayız.  Risklerden kaçınmak,  Riskleri analiz etmek,  Risklerle kaynağında mücadele etmek,  Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,  Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,  Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. Zorundayız.

35 Sağdaki İşçi Elektriğe Kapıldığı Zaman. Soldaki İş Güvenliği Uzmanı Elektrik iletmeyen TAHTA sopa ile Sağdaki İşçiye vurarak kurtaracak.

36 • Risk analizlerinin yapılması, • Acil Durum Planlarının hazırlanması, • İSG eğitimlerinin verilmesi, • Gerekli önlemlerin alınması • Prosedür ve talimatların hazırlanması • …….

37

38

39

40

41

42

43

44 Para Cezaları İle İlgili Detaylı Bilgi İçin. www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/.../isggm/.../idari paracezalari ‎

45 Tekrar İfade Etmekte Fayda Var.

46 • Bu Para Cezalarından Kaçınmak için, • Çalışanlarımızın Sağlıklı Yaşaması için, • Sahip Olduğumuz Değerin uzun Soluklu Olması için, • Prestijli ve Tanınmış Bir İşyeri Olmak için, • Üçüncü Dünya Değil Ön Sıralara Çıkmak için. VARMI ?

47 1.İşletmemin NACE koduna göre tehlike Durumunun Belirlenmesi 2.Çalışan Sayısına Göre İSG Uzman ve İş Yeri hekim istihtam etme zorunluluklarının belirlenmesi 3.Gerekiyorsa İSG Kurulunun oluşturulması 4.İSG hizmetlerinin alınması 5.İşyeri Risk Analizi’nin yapılması 6.Acil Durum Planlarının yapılması 7.Çalışanların İSG eğitimlerinin aldırılması 8.Çalışanların görüşlerinin alınması 9.Çalışan katkısının sağlanması. GEREKLİDİR.

48 1.İşyerinizin İSG Dosyası Olması 2.İşyerinizin Yıllık İSG Bütçesi Olması GEREKLİDİR.

49

50

51 İŞ Güvenliği Çalışmalarınız için Bağlantı Adreslerimiz…. Yard. Doc. Dr. Rüştü UÇAN A-Sınıfı İSG Uzmanı Makine Mühendisi E-mail : rustuucan@gmail.com Tel : 0532 463 4871 Volkan TERZİOĞLU C-Sınıfı İSG Uzmanı Bilgisayar Mühendisi E-mail : vterzioglu@vterzioglu.com Tel : 0533 9538485


"Konuşmacılar: Yard. Doc. Dr. Rüştü UÇAN (Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı) (Makine Yüksek Mühendisi) Volkan TERZİOĞLU (İş Güvenliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları