Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hızla gelişmekte olan teknolojinin sanayide kullanılması sonucunda uygulanan yeni ve karmaşık üretim yöntemleri yeni ve karmaşık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hızla gelişmekte olan teknolojinin sanayide kullanılması sonucunda uygulanan yeni ve karmaşık üretim yöntemleri yeni ve karmaşık."— Sunum transkripti:

1 1huseyinozcan63@hotmail.com

2 Hızla gelişmekte olan teknolojinin sanayide kullanılması sonucunda uygulanan yeni ve karmaşık üretim yöntemleri yeni ve karmaşık riskleri de beraberinde getirmiştir. huseyinozcan63@hotmail.com2

3 Hızlı sanayileşme süreci ile üretimin kontrolsüz bir şekilde artması, başta felaket düzeyindeki kazaların sayısını artırmış, çevre kirliliği gibi önemli sorunların da önemli boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. huseyinozcan63@hotmail.com3

4 4 Tehlikeli kimyasal maddelerin üretilmesi, kullanılması ve depolanması nedeniyle dünyada ve ülkemizde meydana gelmiş olan büyük endüstriyel kazalar;

5 YILYEROLAYSONUÇ 1974 İngiltere-FlixboroughKimyasal madde üretim reaktörü patlaması 29 ölü, 100 yaralı, 2.000 konut ve işyeri hasarlı 1976 İtalya-SevesoTetraklorodibenzodioks in sızıntısı 36.000 kişi etkilendi, 80.000 hayvan telef oldu, 110 hektar tarım alanı tamamen kullanılamaz hale geldi 1984 Hindistan-BhopalMetilizosiyanat sızıntısı2.000 ölü, 200.000 kişide etkilenme 1984 Meksika-Mexico CityPropan patlaması650 ölü, 4.000 yaralı 2001 Fransa-Toulouse300 ton Amonyum Nitrat patlaması 30 ölü, 2.500 yaralı huseyinozcan63@hotmail.com5 Dünyada Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar

6 6huseyinozcan63@hotmail.com YILYEROLAYSONUÇ 1997 Kırıkkale-MKEMühimmat fabrikasında patlama Şehrin tahliyesi, büyük maddi hasar 1999 İzmit-TÜPRAŞAkaryakıt depolama tankları yangını 200 milyon dolar zarar 2002 Kocaeli-AKÇAGAZLPG dolum tesisinde yangın ve patlama 3 yaralı, 3 milyon lira zarar 2004 Mersin-ATAŞTank tam yüzey yangını50 m. çapında tank kullanılamaz halde 2007 İzmir-AliağaBoya vernik fabrikası yangını Büyük maddi hasar 2011 BatmanLPG dolum tesisinde patlama 3 ölü, büyük çapta maddi hasar Ülkemizde Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar

7 7huseyinozcan63@hotmail.com Yaşanan büyük endüstriyel kazalardan sonra, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan zararlardan işyerinin, çalışanların, halkın ve çevrenin korunması için klasik iş sağlığı ve güvenliği anlayışından farklı, bilimsel ve sistematik yeni bir yaklaşım ihtiyacı zorunlu bir hale gelmiştir.

8 Bunun sonucunda, Avrupa Birliğinde 82/501/EEC (Seveso I) Directive ardından 96/82/EC (Seveso II) ile Direktifi kabul edilmiştir. huseyinozcan63@hotmail.com8

9 9 Bu direktiflerin temel amacı, Avrupa Birliğine üye veya aday ülkelerde büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin yeni bir sistem oluşturmak ve bu sayede büyük kazaların insanlara ve çevreye olan etkilerini en aza indirmektir.

10 huseyinozcan63@hotmail.com10

11 huseyinozcan63@hotmail.com11

12 AB Ülkelerinde; 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla 96/82/EC Sayılı SEVESO I ve SEVESO II direktifleri yürürlükten kaldırılarak 2012/18/EU Sayılı; SEVESO III Direktifi yürürlüğe girecektir. huseyinozcan63@hotmail.com12

13 Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde ülkemiz; 96/82/EC SEVESO II Direktifini uyumlaştırmak ve kendi iç mevzuatına aktarmakla yükümlü olduğundan; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. huseyinozcan63@hotmail.com13

14 Söz konusu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. huseyinozcan63@hotmail.com14

15 Bu Yönetmelik ek-1’deki tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurulması muhtemel olan veya bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen ve bu maddeleri Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanacaktır. huseyinozcan63@hotmail.com15 Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Tehlikeli Maddeler Aşağıdaki Yönetmelik maddelerinin uygulanması ile ilgili niteleyici miktar (ton) Madde 7 ve 10Madde 11

16 •Bir kuruluşun; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında olup olmadığı, bu kapsamda hangi seviyede bir kuruluş olduğunun tespit etmek için ek-1’deki hesaplamalarla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı SEVESO Bildirim Sistemine kayıt yapılması zorunludur. huseyinozcan63@hotmail.com16

17 Bildirim kayıt sisteminde mevcut bir kuruluşun; •Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması, •Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması, •Uygulanan proseslerde değişiklik olması, huseyinozcan63@hotmail.com17

18 •Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, •Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi, hallerinde yirmi iş günü içerisinde bildirimleri güncellenecektir. huseyinozcan63@hotmail.com18

19 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülecek SEVESO II 2014 yılı Pilot Denetim Projesi’nin amaçları nedir? huseyinozcan63@hotmail.com19

20 Büyük endüstriyel kazalara yönelik uygulanması planlanan teftiş modellemesinin temel yaklaşım unsuru, bu kapsama giren işyerlerindeki proses güvenliğine yönelik teknik ve organizasyonel önlemlerin alınıp alınmadığının araştırmak, huseyinozcan63@hotmail.com20

21 kapsam dahilindeki kuruluşlara teknik ve mevzuat uygulamaları hakkında bilgi vermek, rehberlik etmek, huseyinozcan63@hotmail.com21

22 22huseyinozcan63@hotmail.com büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve bu kazaların insan ve çevreye olan zararlarının azaltılmasında temel teşkil eden Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) yedi unsuru hakkında sektörel araştırmalarda bulunmaktır.

23 BKÖP •İ•İşletme sahibince hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesinin ve güvenlik yönetim sisteminin uygulanmasında; Büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen gereksinimler, işletme tarafından sunulan büyük kaza tehlikeleri ile orantılı olup olmadığı ayrıntılı olarak incelenecektir. huseyinozcan63@hotmail.com23

24 Büyük kaza önleme politika belgesi yazılı olarak hazırlanacak ve işletme sahibinin tüm amaçlarını ve büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili eylem prensiplerini, gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları da içine alan genel yönetim sisteminin bir parçasını içerecektir. huseyinozcan63@hotmail.com24

25 25huseyinozcan63@hotmail.com GYS’nin Unsurları;  Organizasyon ve personel,  Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi,  İşletim kontrolü,  Değişimin yönetimi,  Acil durumlar için planlama,  Performansın izlenmesi,  Denetleme ve inceleme.

26 •Organizasyon ve personel: Organizasyonun bütün kademelerinde büyük tehlikelerin önlenmesinde yer alan personelin görev ve sorumlulukları, kuruluşta çalışanların tümü için gerekli olan eğitimin sağlanması. huseyinozcan63@hotmail.com26

27 •Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi: Normal ve normal olmayan işlemlerden kaynaklanan büyük tehlikelerin, sistematik bir şekilde belirlenmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması ve bu tehlikelerin olasılığı ve şiddetinin değerlendirilmesi. huseyinozcan63@hotmail.com27

28 •İşletim kontrolü: Tesisin bakımı, süreçler, ekipman ve geçici kesintileri de içine alan, güvenli işletme için prosedür ve talimatların benimsenmesi ve uygulanması. huseyinozcan63@hotmail.com28

29 •Değişimin yönetimi: Yapılacak değişikliklerin planlanması ya da yeni tesislerin, süreçlerin ya da depolama faaliyetlerinin tasarımı için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması. huseyinozcan63@hotmail.com29

30 •Acil durumlar için planlama: Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumların belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, test edilmesi ve gözden geçirilmesi, bu tür acil durumlara cevap verilebilmesi ve ilgili personel için özel eğitim sağlanması amacıyla, prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması. Bu tür eğitimler, kuruluşta çalışan bütün personele verilecektir. huseyinozcan63@hotmail.com30

31 •Performansın izlenmesi: Hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesi ve güvenlik yönetim sistemi ile belirlenen hedeflerle uyum sağlanmasının değerlendirmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması, huseyinozcan63@hotmail.com31

32 uyum sağlanmaması durumunda, düzeltici faaliyetlerin araştırılması ve bu önlemlerin alınması için mekanizmalar oluşturulması. Prosedürler, tam anlamıyla gerçekleşmemiş büyük kazaların raporlanması için gereken işletme sistemini ve özellikle de önleyici önlemlerin başarısızlığa uğraması ve bunlardan çıkarılan dersler ışığında araştırılıp izlenmesini de kapsayacaktır. huseyinozcan63@hotmail.com32

33 •Denetleme ve inceleme: Büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğunun, periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi için prosedürler benimsenecek ve uygulanacak politika ve güvenlik yönetim sisteminin performansı, dokümante edilerek incelenecek ve üst yönetimce gözden geçirilerek güncellenecektir. huseyinozcan63@hotmail.com33

34 34huseyinozcan63@hotmail.com Uygulanacak teftiş modeli, bu unsurların uygulama kapasitelerini görmek, 2016 yılında başlaması planlanan SEVESO denetimlerinin sahadaki uygulamasına yönelik tespitler yapmak ve “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e ilişkin uygulama kapasitesini araştırma teftişidir.

35 Bu araştırma faaliyeti kapsamında, GYS’nin yedi unsuru hakkında işyerlerinde detaylı bir araştırma ve rehberlik yapmak, en az iki unsurun incelenmesi suretiyle, 2016 yılında yürürlüğe girmesi Hedeflenen Yönetmeliğe işyerlerinin hazırlık yapmalarını sağlanması hedeflenmektedir. huseyinozcan63@hotmail.com35

36 Sonuç itibariyle, klasik iş sağlığı ve güvenliği teftiş modelinden farklı olan proses güvenliği teftiş modelinde yeni bir uygulama ve kültür anlayışının oluşturulması hedeflenmektedir. huseyinozcan63@hotmail.com36

37 Bu programlı teftiş kapsamında Adana, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Erzincan, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Yalova, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, huseyinozcan63@hotmail.com37

38 illerindeki toplam 80 işyerinde büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin proses güveliğine yönelik teknik ve organizasyonel önlemlere yönelik araştırmalar yapılması planlanmıştır. huseyinozcan63@hotmail.com38

39 Ayrıca; 2016 yılına kadar SEVESO II kapsamında yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in SEVESO III kapsamına, huseyinozcan63@hotmail.com39

40 Aynı Yönetmeliğin Ek-1 yer alan GHS sisteminin CLP Tüzüğüne geçişinin de tamamlanması hedeflenmektedir. huseyinozcan63@hotmail.com40

41 41huseyinozcan63@hotmail.com


"Hızla gelişmekte olan teknolojinin sanayide kullanılması sonucunda uygulanan yeni ve karmaşık üretim yöntemleri yeni ve karmaşık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları