Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ"— Sunum transkripti:

1 TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ
SERBEST ÇALIŞANLAR TOPLANTISI 09/04/2013

2 GÜNDEM Açılış konuşması,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 06/01/2012 tarih ve 406 sayılı görüşü ile Yapı Aplikasyon Projesi Müellifliği /zemin uygulaması ile Yapı aplikasyon projesinin Fenni Mesuliyetinin ayrı ayrı SHKM’ lerce yapılması HUS işlemlerinde işlem akışı ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm önerileri hakkında görüşülmesi,

3 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
BİLİNDİĞİ ÜZERE BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPI DENETİM FİRMALARINDA DENETİMLER YAPILMIŞ VE BU DENETİMLER SONUCUNDA PEK ÇOK YAPI DENETİM FİRMASI KAPATILMIŞTIR. DENETİMLERDE BULUNAN EKSİKLİKLERDEN BİRİNİN DE MESLEĞİMİZLE ALAKALI OLDUĞU DUYUMU ALINMIŞ VE BUNUN ÜZERİNE 25/03/2013 TARİHİNDE BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜR YARDIMCISI İLE GÖRÜŞÜLMÜLŞTÜR. YAPILAN GÖRÜŞME VE ÖRNEĞİ ALINAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06/01/2012 TARİH VE 406 SAYILI GÖRÜŞÜ ÜZERİNE YAPI APLİKASYON PROJE MÜELLİFLİK VE UYGULAMASININ YAPI SAHİBİ İLE SÖZLEŞME DÜZENLEYEN SHKM TARAFINDAN, BU PROJENİN DENETİM İŞİNİNİN DE YAPI DENETİM FİRMASI İLE SÖZLEŞME DÜZENLEYEN BİR BAŞKA SHKM TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİ BİLGİSİ ALINMIŞTIR. BUNUN ÜZERİNE 28/03/2013 TARİHİNDE ŞUBEMİZDE YAPILAN SERBEST ÇALIŞANLAR TOPLANTISINDA YAPI APLİKASYON PROJE MÜELLİFLİK VE UYGULAMASININ YAPI SAHİBİ İLE SÖZLEŞME DÜZENLEYEN SHKM TARAFINDAN, BU PROJENİN DENETİM İŞİNİNİN DE YAPI DENETİM FİRMASI İLE SÖZLEŞME DÜZENLEYEN BİR BAŞKA SHKM TARAFINDAN YAPILMASININ UYGUN OLDUĞU GÖRÜŞÜ OLUŞMUŞTUR.

4 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
SERBEST ÇALIŞANLAR TOPLANTISINDA ALINAN KARAR GEREĞİNCE OLUŞTURULAN ÇALIŞMA KOMİSYONUNCA YAPI APLİKASYON PROJESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI OLUŞTURULMUŞ VE OLUŞTURULAN BU İŞ AKIŞ ŞEMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALMAK ÜZERE SERBEST ÇALIŞANLAR TOPLANTISI YAPMA GEREĞİ DUYULMUŞTUR. GENEL MEVZUAT TANIMLARI (Yapı Denetimi Hakkında Kanun Madde 3): Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir. (Yapı Denetimi Yönetmeliği Madde 5/b): Bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunmayan hâllerde, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirerek, arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlar.

5 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ: Fenni Mesul : Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesini, aldıkları eğitime göre denetleyen ve ilgili idareler ile üyesi oldukları odalarına karşı sorumlu olan ilgili meslek mensuplarıdır. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi yapılarda, kuruluşun ilgili denetçi mimar ve mühendislerince incelenerek projelere uygun görüş vermiş olması zorunludur. Yapının kamu adına denetimine ilişkin bütün fenni mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı ruhsatı düzenlenemez. Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir. İlgili meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz kısıtlılığı bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal elektronik ortamda merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara bildirir

6 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
İlgili idareler fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki ayda yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bir liste halinde topluca bildirir. Meslek odaları, fenni mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı sınırlamasının kontrolünü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere kayıtlarına giren yapı ruhsatı ile bu ruhsata istinaden düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini veya fenni mesul sözleşmelerini veya istifa dilekçelerini dikkate alarak yerine getirirler. YAPI APLİKASYON PROJESİ 1-Yapı sahibi veya vekilince Tapu kayıt belgesi , Parsel aplikasyon belgesi temin edilir. 2- Yapı sahibi veya vekilince Tapu kayıt belgesi ve Parsel aplikasyon belgesi ile ilgili idareden (Belediye/İl Özel idaresi) aşağıdaki belgeler temin edilir. İmar Durum Belgesi Yol Kotu Tutanağı Kanal Kotu Tutanağı Uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümü

7 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
3- Yapı sahibi veya vekilince İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğince hazırlanması gereken projeler (Yapı Aplikasyon, Mimari, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat ve idarece istenecek diğer projeler) için Proje Müelliflerine hazırlattırılır. Yapı sahibi veya vekili ile Yapı Aplikasyon Projesi için SHKM ile HKMO Tip sözleşme düzenler. Sözleşme düzenleyen SHKM Yapı Aplikasyon Proje Müellifi ve Uygulamacısı olur. 4- Yapı Aplikasyon Projesi Hazırlık aşaması; Yapı Aplikasyon Proje Müellifi ve Uygulamacısı SHKM Yapı sahibinden veya vekilinden Tapu Kayıt belgesi, Parsel Aplikasyon belgesi, İmar Durum Belgesi, Yol kotu tutanağıi varsa kanal kotu tutanağı ile Müellif mimarın hazırladığı mimari projeyi alır. Ayrıca gerekmesi durumunda aşağıdaki belgeleri ayrı bir iş olarak hazırlar. Proje Müellifi Mimarın talep etmesi durumunda Yapı Aplikasyon Projesi hazırlanan taşınmazın çevresi ile birlikte Plankotesinin hazırlanması.(HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli En az ücret tarifesi üzerinden ayrıca fiyatlandırılır.) Kot ve hat krokisi (Cephe Hattı) (Proje Müellifi SHKM tarafından hazırlanır, İdaresince onaylanır.)

8 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
Yol Projesi (Yollar yapılmamış ve yol projeleri İdaresince çizilmemiş ise Proje Müellifi SHKM tarafından hazırlanır ve HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli En az ücret tarifesi üzerinden ayrıca fiyatlandırılır.) 5- Yapı aplikasyon Projesi içeriği; Sözleşme Parsel Aplikasyon Belgesi (LIHKAB yada Kadastro Müdürlüğünden alınan) Yol Kotu Tutanağı (İlgili idaresinden alınan) Proje Başlığı (Kapak) Durum Haritası Ölçü krokisi Koordine Özet Parsel ve Yapı Alan Hesapları Yer Kontrol Noktaları Röper Krokileri Kot ve Hat Krokisi (İstikamet Krokisi)

9 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
6- Yapı Aplikasyon Proje Müellifi ve Uygulamacısı SHKM hazırladığı Yapı aplikasyon projesini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi yapılarda Yapı Denetim ile Sözleşme düzenleyerek yapının Fenni Mesuliyetini üstlenen SHKM’ ye, incelenerek projeye uygun görüş vermek üzere teslim eder sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi olmayan yapılarda Yapı Aplikasyon Proje Müellifi ve Uygulamacısı SHKM hazırladığı Yapı aplikasyon projesini ilgili idareye incelenmek üzere teslim eder. 7- İlgili idare Yapının fenni mesuliyetleri mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden Yapı Ruhsatı düzenleyemez sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi yapılarda; Yapı Denetimi Yönetmeliğinin 5/b maddesi gereğince Yapı Denetim firması ile Yapı Aplikasyon projesinin fenni mesuliyetini Yapı Denetimi firması adına üstlenmiş SHKM arasında sözleşme düzenlenmelidir (HKMO Tip sözleşme). Yapı Denetim firması adına Yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetini üstlenen SHKM’ nin bilgileri ruhsatın arka yüzünde Fenni Mesul kısmına yazılmalı ve imzası alınmalıdır.

10 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
8- Ruhsata Esas Projelerin İlgili İdare tarafından incelenmesi ve uygun olduğunun bildirilmesinden sonra yapının kamu adına denetimine ilişkin bütün fenni mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmesiyle Ruhsat kesilir. Yapı ruhsatının ön yüzündeki Yapı Projeleri kısmına Yapı Aplikasyon Projesini hazırlamak ve uygulamasını yapmak için yapı sahibi veya vekili ile sözleşme düzenleyen Proje Müellifi SHKM’ nin , arka yüzündeki Yapı Denetim kısmına da Yapı Denetim firması ile sözleşme düzenleyerek Yapı Aplikasyon Projesinin ve Yapı Aplikasyon Projesi Uygulamasının Denetim ve Fenni Mesuliyetini üstlenen SHKM’ nin bilgileri yazılmalı ve imzaları alınmalıdır. 9- Planlı alanlar Tip imar yönetmeliği gereğince ilgili idareler her ayın ilk haftasında bir önceki ayda düzenlenen ruhsatlardaki müellif ve fenni mesul bilgilerini ilgili meslek odalarına bildirirler.

11 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
10- Yapı Aplikasyon Projesi Uygulama Aşamaları: Yapı Aplikasyon Projesini hazırlayan SHKM (Müellif) hafriyat öncesi aplikasyon yapmak üzere ekip ve donanımı ile zemine gideceğini Fenni Mesul SHKM’ ye bildirecek, hafriyat öncesi aplikasyonu Fenni Mesul denetiminde yaparak subasman kotunu verecektir. İşlemin bitişi ile işyeri teslim tutanağı Fenni Mesul SHKM tarafından imzalanacaktır. Yapı Aplikasyon Projesini hazırlayan SHKM (Müellif) hafriyat sonrası aplikasyon yapmak üzere ekip ve donanımı ile zemine gideceğini Fenni Mesul SHKM’ ye bildirecek, hafriyat sonrası aplikasyonu Fenni Mesul denetiminde yapacaktır. Fenni Mesul SHKM aynı zamanda bu işlem ile Toprak, Zemin Aplikasyon ve Temel vizesini de yapmış olur. Fenni Mesul SHKM ekip ve donanımı ile subasman kontrolüne zemine gideceğini Yapı Aplikasyon Projesini hazırlayan SHKM’ ye bildirecek , zeminde gerekli kontrollerini yaptıktan sonra bodrum ve subasman vizelerini imzalayacaktır. Müellif SHKM ve Fenni Mesul SHKM sözleşmelerinde işi gabari dahil almamışlarsa subasman vizesinin yapılması ile yapı ile ilgili sorumlulukları bitecektir. Gabari dahil anlaşılması halinde kat vizelerinde Müellif ekip ve donanımı ile Fenni Mesul Denetiminde hazır bulunacak, çatı vizesinde ise Fenni mesul ekip ve donanımı ile hazır bulunacaktır.

12 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
HKMO Açısından; 1-Müellif/Uygulamacı ile Fenni Mesul işleri ayrı ayrı aynı anda üstlenilebilecek iş sayısı sınırlamasına tabi olmalıdır. Sınırlama birimi Yapı Ruhsatındaki Toplam taban alanlarının toplamına göre belirlenmelidir. Şube olarak önerimiz Yapı aplikasyon Projesi ve uygulaması ile Fenni Mesuliyet için ayrı ayrı olmak üzere m2 olmasıdır. Ancak 1 ila 5 proje arasındaki işlerde m2 sınırlaması olmamalıdır. 2- Müellif/Uygulamacı tarafından hazırlanan proje için MDU yaptırılmalıdır. Fenni Mesul her iş için ayrı ayrı SHKMMB oda sicil kayıt belgesi almalıdır. 3- HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde Yapı Aplikasyon Projesi başlığı “Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması” olarak düzeltilmeli, fiyatlandırmada ise 70 birim “Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması” 30 birim de “Fenni Mesuliyet” olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 4- Yapı Aplikasyon Projesi için standart formlar hazırlanmalı, Proje Başlığı (kapak) Planlı alanlar Tip imar yönetmeliğinin 57. maddesinde belirtildiği üzere, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapının taşıyıcı sisteminin niteliği, kat adedi, emsal hesabına konu alanı, yapı inşaat alanı ve toplam yapı inşaat alanı, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifi SHKM ve proje denetimi yapan fenni mesul SHKM ile bunlara ilişkin kuruluşlar hakkındaki bilgileri ihtiva etmelidir.

13 YAPI APLİKASYON PROJESI VE UYGULAMASI İLE FENNİ MESULİYET
İLGİLİ İDARELER AÇISINDAN: 1- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57 maddesi gereğince Müellif ve Fenni Mesul açısından; Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir şartını arayacaktır. 2- Yapı ruhsatının ön yüzünde Yapı Aplikasyon Projesi Müellifi SHKM’ nin bilgileri ve imzası, arka yüzünde ise Yapı Denetimi firması adına Fenni mesuliyeti üstlenen SHKM’ nin bilgileri ve imzası olmalı, bu SHKM’lerin 1 nolu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığı ile sözleşmelerinin HKMO Tip sözleşme olmasına dikkat edilmelidir. Kubilay ÖKSÜZ HKMO Bursa Şube Sekreteri


"TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları