Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlü ğ ü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlü ğ ü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlü ğ ü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA

2 2 EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye’nin ticari ve ekonomik kazanımlarına katkı sağlayacak şekilde, yurtdışında gerçekleştirilen ve iktisadi anlamda “doğrudan yatırım” tanımı kapsamında olan veya olmayan, finansal nitelikli portföy yatırımları hariç olmak üzere, her türlü ticari (örnek olarak; müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri amacıyla kurulan ofis, temsilcilik, işyeri vb. dahil) ve ekonomik (reel üretim–greenfield–brown field) nitelikli yatırımlar (girişimler). YURTDIŞI YATIRIM TANIMI

3 3 EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü  Yurt dışına yönelik Türk yatırımlarını mümkün olabilecek en kapsamlı şekilde tespit edebilmek,  Yurt dışındaki ülkemiz girişimlerinin etkin şekilde yönlendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak,  Bu amaçlara yönelik tedbirleri belirlemek  Tüm bu hususları sağlamak üzere kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturabilmek  Yurt dışına yönelik Türk yatırımlarını mümkün olabilecek en kapsamlı şekilde tespit edebilmek,  Yurt dışındaki ülkemiz girişimlerinin etkin şekilde yönlendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak,  Bu amaçlara yönelik tedbirleri belirlemek  Tüm bu hususları sağlamak üzere kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturabilmek YURTDIŞI YATIRIMLARA İLİŞKİN BAKANLIĞIN MİSYONU

4 4 EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü  Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında, 8/6/2011 tarihli ve 27958 mükerrer sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 7/8/1989 tarihli 32 Sayılı Karar  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ  T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 02/01/2002 tarihli ve 2002/YB-1 sayılı Genelgesi  Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında, 8/6/2011 tarihli ve 27958 mükerrer sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 7/8/1989 tarihli 32 Sayılı Karar  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ  T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 02/01/2002 tarihli ve 2002/YB-1 sayılı Genelgesi YURTDIŞI YATIRIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE

5 5 EKONOMİ BAKANLIĞI Madde 12 a)Yurt dışında serbest bölgeler, lojistik serbest bölgeleri, ihtisas serbest bölgeleri, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek d)Yurt dışında yapılacak yatırımlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak 637 SAYILI KHK’NIN YURT DIŞI YATIRIMLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

6 6 EKONOMİ BAKANLIĞI e) Yurt dışı yatırımların gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemler almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak, sektör ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak f) Yurt dışındaki doğrudan Türk yatırımlarının desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini ve devlet desteklerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, teşvik kararları ve bu kararlara istinaden ilgili mevzuatı düzenlemek, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

7 7 EKONOMİ BAKANLIĞI  Türkiye’de yerleşik veya yerleşik olmayan Türk vatandaşlarınca yurt dışına çıkartılmış nakdi ve ayni sermayenin kullanılması yoluyla yapılmış her türlü ticari ve iktisadi girişim (bulundukları ülkede Türk mallarını pazarlamak üzere ithalatçı olarak iş yapmaları dahil)  Müteahhitlik ve teknik müşavirlik amacıyla yurt dışında daimi işyeri (şirket) kurulmasıyla yürütülen girişimleri (fatura kesebilen)  Ticari işlem yapma yetkisi bulunmasa dahi (fatura kesemeyen) Türkiye’de yerleşik bir gerçek ya da tüzel kişi adına ticari bağlantı kurulması, pazar araştırması yapılması, ticari istihbarat temini vb. amaçlarla faaliyet gösteren her türlü temsilcilik ofisi, irtibat bürosu vs. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIM ENVANTERİNDE NELERİ BELİRLEMEYİ HEDEFLİYORUZ?

8 8 EKONOMİ BAKANLIĞI  Hizmet sektörü içinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin “ülke markası” imajına olumlu katkı yaptığı düşünülen ve yine Türkiye’den transfer edilen sermaye ile gerçekleştirilen restoran gibi işletmeleri  Mevduat toplama ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirme yetkisi olan ve olmasa dahi Türk sermayeli bankalar adına irtibat görevi yapan temsilcilik ofislerini  Türk mallarını veya başka ülke ürünlerini depolamak, pazarlamak, dağıtmak, elleçlemek, nakledilmesini sağlamak amacıyla, Türkiye’den getirilen sermaye ile kurulmuş olan, depo, antrepo ve diğer lojistik tesislerini Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIM ENVANTERİNDE NELERİ BELİRLEMEYİ HEDEFLİYORUZ?

9 9 EKONOMİ BAKANLIĞI  Dünya ekonomisinde artan küresel rekabet şartları, Türkiye’nin dünya ekonomisinde sahip olduğu payın artırılması,  İhracat ve yabancı yatırım odaklı ekonomi politikasının sürdürülebilinir kılınması için Yurtdışı Yatırımların desteklenmesi  İhracata yönelik üretimin yanı sıra, stratejik pazarlarda yerinde üretim ile rekabet şartlarına uyum gösterme hedefi  Ülkemizde üretimi mümkün olmayan hammadde ve girdileri yurtdışında yatırım yapılması suretiyle uygun maliyetler ile tedarik etme imkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ANA FİKİR ( NEDEN YURTDIŞI YATIRIMLAR?)

10 10 EKONOMİ BAKANLIĞI  Yurtdışında prestijli firmaların satın alınarak marka portföyümüzün güçlendirilmesinin sağlanması,  İhracatçılarımıza pazara giriş imkanı ve hedef pazarlara yönelik ihracatımızın artırılmasının sağlanması,  Türk firmalarının stratejik ülkelerde doğru sektörlere yönlendirilmesi Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ANA FİKİR ( NEDEN YURTDIŞI YATIRIMLAR?)

11 11 EKONOMİ BAKANLIĞI  Ekonomi Bakanlığı’nın 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’in 9. Maddesi  Eximbank Kredileri - Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi - Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi - Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı - Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi - Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Sunulan Krediler ile Siyasi Risk ve Tek Risk Sigortaları ( Dünya Bankası nezdinde MIGA ve İslam Kalkınma Bankası nezdinde ICIEC Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

12 12 EKONOMİ BAKANLIĞI 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Devlet Desteği Söz konusu Tebliğin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket ve marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIM DESTEĞİ

13 13 EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

14 14 EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

15 15 EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlü ğ ü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları