Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEK SÜT İŞLETMESİ HAZIRLAYAN: ŞULE KEYİK MART 2012 SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENL İ Ğ İ TAT KONSERVE SANAY İİ A.Ş.SEK SÜT İ ŞLETMES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEK SÜT İŞLETMESİ HAZIRLAYAN: ŞULE KEYİK MART 2012 SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENL İ Ğ İ TAT KONSERVE SANAY İİ A.Ş.SEK SÜT İ ŞLETMES İ."— Sunum transkripti:

1 SEK SÜT İŞLETMESİ HAZIRLAYAN: ŞULE KEYİK MART 2012 SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENL İ Ğ İ TAT KONSERVE SANAY İİ A.Ş.SEK SÜT İ ŞLETMES İ

2 GIDA GÜVENLİĞİ SEK SÜT İŞLETMESİ • GIDA GÜVENL İĞİ • GÜVEN İ L İ R GIDA • GIDA Z İ NC İ R İ • PEK İ NASIL

3 GIDA GÜVENLİĞİ SEK SÜT İŞLETMESİ TARLADAN/Ç İ FTL İ KTEN SOFRAYA • Hammadde •İş letmeye transfer • Üretim • Depolama • Da ğ ıtım ve satı ş • Nihai tüketici

4 GIDA GÜVENLİĞİ SEK SÜT İŞLETMESİ • H İ LEL İ GIDA • TAKL İ T VE TA ĞŞİŞ H İ LEL İ GIDA ÜRET İ M VE SATI Ş I

5 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ • 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa ğ lı ğ ı,Gıda ve Yem Kanunu ( 11.06.2010) • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeli ğ i (29 Aralık 2011) • Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeli ğ i (27.12.2011) • Gıda İş letmelerinin Kayıt ve Onay Yönetmeli ğ i(17 Aralık 2011) • Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeli ğ i (29 Aralık 2011) • Etiketleme Yönetmeli ğ i (29 Aralık 2011) • Çiftlik Hayvanlarının Refahına İ li ş kin Yönetmelik (23 aralık 2011) • Bula ş anlar Yönetmeli ğ i (29 Aralık 2011) • Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeli ğ i (29 Aralık 2011) • Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeli ğ i (29 Aralık 2011) • Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İ laçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebli ğ (29.04.2011)

6 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ • Süt ve Süt Ürünleri Hakkındaki Tebli ğ ler: • 2000/6 Çi ğ Süt ve Isıl İş lem Görmü ş İ çme Sütleri Tebli ğ i • 2004/45 Dondurma Tebli ğ i • 2009/25 Fermente Sütler Tebli ğ i • 2005/18 Koyula ş tırılmı ş Süt ve Süttozu Tebli ğ i • 2003/34 Krema ve kaymak Tebli ğ i • 2005/19 Tereya ğ ı, Di ğ er Süt Ya ğ ı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeya ğ Tebli ğ i • 2005/43 Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebli ğ i • 2001/22 Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebli ğ i

7 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ Yürürlükten Kalkan Kanunlar; • 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De ğ i ş tirilerek Kabulü Hakkında Kanun • 3285 sayılı Hayvan Sa ğ lı ğ ı ve Zabıtası Kanunu • 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu • 1734 sayılı Yem Kanunu • 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu • 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nun bazı maddeleri • 1262 sayılı İ spençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun bazı maddeleri • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun bazı maddeleri • 6343 sayılı Veteriner Hekimli ğ i Mesle ğ inin İ crasına, Türk Veteriner Hekimler Birli ğ i ile Odalarının Te ş ekkül Tarzıan ve Görece ğ i i ş lere dair Kanunu’nun bazı hükümleri

8 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ Ç İĞ SÜT VE ISIL İŞ LEM GÖRMÜ Ş İ ÇME SÜTLER İ TEBL İĞİ Tanımlar Madde 4 a) Çi ğ süt: Bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sa ğ ılmasıyla elde edilen, 40 o C’ nin üzerine ısıtılmamı ş veya e ş de ğ er etkiye sahip herhangi i ş lem görmemi ş kolostrum dı ş ındaki meme bezi salgısıdır.

9 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ EK D Ç İĞ SÜTÜN B İ LE Şİ M İ %Protein ( m/v en az) Asitlik (%süt asiti) (m/v) Yo ğ unluk (m/v en az) İ nek 2,80,135-0,201,028 Koyun3,10,16-0,351,030 Keçi2,80,15-0,281,026 Manda5,50,14-0,221,028

10 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ A- Çi ğ İ nek Sütü Isıl i ş lem görmü ş içme sütü, süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılacak çi ğ inek sütü a ş a ğ ıdaki standartlara uymalıdır : Toplam canlı bakteri sayısı 30 o C (ml'de)1. yıl≤ 5 000 000 (a) 2. yıl≤ 3 000 000 (a) 3. yıl≤ 1 000 000 (a) 4. yıl≤ 500 000 (a) 5. yıl≤ 100 000 (a) Somatik hücre sayısı (ml'de) ≤ 500 000 (b) (a) Ayda en az iki numune ile iki aylık bir periyodun geometrik ortalaması (b) Ayda en az bir numune ile üç aylık bir periyodun geometrik ortalaması

11 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ EK-C BÖLÜM-1 Mikrobiyolojik kriterler 1)Çi ğ inek sütü tesadüfi örneklemeyle yapılan kontrollerde a ş a ğ ıda verilen normları kar ş ılamalıdır: *Toplam canlı bakteri sayısı 30 °C' de (ml de) < 100 000 adet (a) *Staphylococcus aeureus 1 ml de: (m=100, M=500, n= 5, c=2) *Salmonella 25 ml de bulunmamalıdır. n=5, c=0, m=0, M=0 n= örnekleri kapsayan örnek birim sayısı (adet) m= bakteri sayısı için kabul edilebilir e ş ik de ğ eri, (cfu/ml;gr) e ğ er tüm örnek birimlerindeki bakteri sayısı (m) i geçmemi ş se sonuç yeterli sayılır. M= bakteri sayısı için maksimum sınır de ğ er (bir veya daha fazla örnek biriminde bakteri sayısı "M" veya daha fazla ise sonuç olumsuz sayılır). c= örnek grubu içinde izin verilen maksimum sınırın (M) altında olması istenen örnek birim sayısı (di ğ er örnek birimlerindeki bakteri sayısı "m" veya daha az ise örnek olumlu sayılır).

12 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ • TÜRK İ YE’N İ N AB ÜLKELER İ NE SÜT İ HRACATINI DESTEKLEME PROJES İ •İ HRACAT YASA Ğ ININ NEDENLER İ • AB MEVZUATI • FVO HEYET İ Z İ YARET İ

13 KANUN VE YÖNETMELİKLER SEK SÜT İŞLETMESİ GIDA MADDELER İ NDEK İ BULA Ş ANLARIN MAKS İ MUM L İ M İ TLER İ HAKKINDA TEBL İĞ EK – 2 Mikotoksinler Tablo 2.1. Aflatoksin Gıda MaddesiMaksimum limit ( μ g/kg) 2.1. AFLATOKS İ N B1B1 B 1 +B 2 +G 1 +G 2 M1M1 2.1.5. Çi ğ süt (2), ısıl i ş lem görmü ş süt, süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan süt --0,050 EK – 4 A ğ ır Metaller Tablo 4.1. Kur ş un Gıda Maddesi Maksimum limit (mg/kg ya ş a ğ ırlık) 4.1. KUR Ş UN (Pb) 4.1.1. Çi ğ süt (1), ısıl i ş lem görmü ş süt ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan süt 0,02

14 GIDA GÜVENLİĞİ SEK SÜT İŞLETMESİ Süt ve Süt Ürünleri Üretimindeki Gıda Güvenli ğ i Açısından Ana Ba ş lıklar: • Çiftlik Hijyeni/Hayvan Sa ğ lı ğ ı • Sa ğ ım Hijyeni • Üretim / İş leme Tesislerindeki Hijyen Ko ş ulları

15 GIDA GÜVENLİĞİ SEK SÜT İŞLETMESİ Denetim ve Kontrol Mekanizmaları: • Yem ve Hayvan Beslenmesinde Kullanılan Gıdalarının • Çiftlik /Besihane Ş artlarının • Süt Toplama Merkezi vb. yerlerin • Üretim/ İş leme Tesislerinin • Depoların • Satı ş Noktalarının • Kayıt dı ş ı üretim ve i ş leme tesislerinin tespiti ve engellenmesi

16 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE VE TAĞŞİŞ SEK SÜT İŞLETMESİ SÜTTE YAPILAN H İ LELER • Su katılması • Ya ğ ının çekilmesi • Nötralize etmek •İ nhibitörler • Koyun ve keçi sütüne inek sütü karı ş tırılması • Bitkisel ya ğ,soya sütü vb. ilavesi • Glikoz,üre,amonyum sülfat vb. katılması (donma noktası de ğ i ş ikli ğ ini maskeleme)

17 GIDA GÜVENLİĞİ SEK SÜT İŞLETMESİ Süt Sektöründeki Gıda Güvenli ğ i ile İ lgili Problemler ve Engeller • Çi ğ süt üretimi-küçük aile i ş letmeleri • Profesyonel çiftliklerin azlı ğ ı • Yeti ş tiricilerin hayvan sa ğ lı ğ ı ve refahı,hijyen vb konulardaki bilgi ve e ğ itim eksiklikleri • Sıcak süt toplamanın devam ediyor olması • Süt toplama merkezlerinin yetersizli ğ i/hijyenik ko ş ulları •İş letmelerce kabul edilmeyen sütün ba ş ka kanallarda tüketilmesi veya satılabilmesi • Yasak olmasına ra ğ men sokak sütçülü ğ ünün devam etmesi

18 GIDA GÜVENLİĞİ SEK SÜT İŞLETMESİ Çözümler; • Büyük ölçekli,profesyonel çiftliklerin arttırılması,te ş vikler ile desteklenmesi • Hayvan refahı,hijyen vb konularda üretici e ğ itimleri düzenlenmesi • Kooperatifle ş menin desteklenmesi •İş leme tesislerinin yanı sıra çi ğ süt üretiminin denetlenmesi •İ mha edilecek vb. kullanılamayan sütler için destekleme programları yürütülmesi • Resmi otoritenin gücünün daha etkin kullanımı • Kayıt dı ş ının kontrol altına alınması

19 SEK SÜT İŞLETMESİ TEŞEKKÜRLER…


"SEK SÜT İŞLETMESİ HAZIRLAYAN: ŞULE KEYİK MART 2012 SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENL İ Ğ İ TAT KONSERVE SANAY İİ A.Ş.SEK SÜT İ ŞLETMES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları