Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN TESİAD AR-GE KOMİSYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN TESİAD AR-GE KOMİSYONU"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN TESİAD AR-GE KOMİSYONU
İŞ HUKUKU HAZIRLAYAN TESİAD AR-GE KOMİSYONU

2 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN BÖLÜMLERİ
1- Genel Hükümler 2- İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi 3- Ücret 4- İşin Düzenlenmesi 5- İş Sağlığı ve Güvenliği 6- İş ve İşçi Bulma 7- Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi 8- İdari Ceza Hükümleri 9- Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

3 AMAÇ ve KAPSAMI Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

4 İSTİSNALAR a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

5 İSTİSNALAR e) Ev hizmetlerinde,
f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında, g) Sporcular hakkında, h) Rehabilite edilenler hakkında, ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

6 İŞ SÖZLEŞMELERİ Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı olma zorunluluğu vardır Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde İşverenin belge verme zorunluluğu vardır. Damga vergisi ve Harç muafiyeti Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

7 İŞ SÖZLEŞMELERİ Süreksiz ve Sürekli işler
Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri Çağrı üzerine çalışma Deneme süresi

8 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada; İşçinin kimlik bilgilerini, Düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları, saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. 

9 ÇALIŞMA SÜRESİ Genel Bakımdan çalışma süresi haftada en fazla 45 saattir. Çalışma haftanın çalışılan günlerine eşit bölünür. 2 aylık sürelerde denkleştirme yapılabilir. Çalışılmayan süreler için 2 ay içersinde telafi çalışması yaptırılabilir.

10 ARA DİNLENMESİ Günlük çalışmanın  başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. *4 saat ve daha az süren işlerde 15 dakika *4 saat ile 7,5 saat arası işlerde yarım saat *7,5 saatten fazla süren işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

11 POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA
Postalar halinde çalışılması gereken iş yerlerinde gece, hafta tatili ve ara dinlenmelere özen gösterilerek çalışma saatleri belirlenir. Bu tür işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasının ilgili bölge müdürlüğüne verilmesi gerekir.

12 GECE ÇALIŞMASI Çalışma hayatı açısından – arası gece sayılır. Bir vardiyanın yarısından fazlası bu süreye isabet ediyorsa o vardiya gece vardiyasıdır. İşçilerin gece vardiyaları 7,5 saati geçemez.

13 GECE ÇALIŞMASI 18 yaşından küçük işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. Kadın işçilerin çalıştırılması konusunda ise işyerinin uygunluğu önemlidir. Gece çalışacak işçilerin işe başlamadan önce gece çalışabilir raporları alınır, daha sonra da en geç 2 yılda bir gece için periyodik muayeneleri yaptırılır. Gece vardiyasında çalışacak işçilerin isimleri ve gece çalışabilir raporları bölge müdürlüğüne gönderilir.

14 FAZLA ÇALIŞMA Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır.
Fazla çalışma ücreti= normal ücret x 1,5 Haftalık 45 saatin altındaki iş söz.de 45 saate kadar olan çalışmalar fazla sürelerle çalışmadır. Fazla sürelerle çalışma =normal ücret x 1,25 İşçi isterse 6 ay içinde bu süreleri serbest zaman olarak kullanabilir.

15 FAZLA ÇALIŞMADA KISITLAMALAR
Fazla Mesai için her yıl işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Günde 11 saatten fazla çalışılamaz. Fazla çalışma sürelerinin toplamı yılda 270 saati aşamaz.

16 FAZLA ÇALIŞMADA KISITLAMALAR
Gece vardiyalarında fazla çalışma yapılamaz, Sağlık kuralları bakımından 7,5 saatten fazla çalışılamayacak işlerde, Yer altı ve su altı işlerinde, 18 yaşından küçüklere, Hekim raporu bulunanlara, Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren kadınlara, Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara, fazla mesai yaptırılamaz.

17 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA
Ulusal Bayram : 29 Ekim 1,5 gün Genel Tatil : 23 Nisan 1 gün, 19 Mayıs 1 gün, Ağustos 1 gün, 1 Ocak 1 gün, Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı 4,5 gün Bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

18 HAFTA TATİLİ VE ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER
Haftalık çalışma saatleri içersinde 24 saat kesintisiz ara dinlenmesi verilir. Hafta tatilinde geçen süre ile İşveren tarafından 1 haftaya kadar verilen izinler Evlenmelerde üç güne kadar Ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar geçen süreler çalışılmış gibi hesaba katılır.

19 YILLIK İZİN 1-5 yıla kadar 14 gün 5-15 yıl arası 20 gün
15 yıldan fazlası için 26 gün 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyüklere 20 günden az izin kullandırılamaz. Yıllık izin hesabında bazı günler çalışılmış gibi hesaba katılır.

20 YILLIK İZİN Yıllık İzin en fazla 3 defa ve 10 günden az bölünemez
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Yıllık izin ücreti sadece işten ayrılan işçiye ödenir.

21 ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
En geç ayda bir ödenir. İşveren ödeme aczine düşerse Ücret Garanti Fonu devreye girer. (işsizlik sigortasının %1 i bu fona aktarılır). Ücret 20 gün içinde ödenmez ise işçi çalışmayabilir. İşçi ücretinin ¼ ünden fazlası haczedilemez.

22 ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Ücret hesap pusulası verme zorunluluğu Ücret kesme cezası (Kesilen paralar mesleki eğitim, iş sağ.ve güv.eğit. İle sosyal hizmetler de kullanılır) Ücretsiz izin

23 ALT İŞVEREN (TAŞERON) KAVRAMI
Bir işverenin işyerinde yürütülen işlerin bir kısmını başka bir işverenin işçilerine gördürmesi ile ortaya çıkan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. Aksi halde alt işverenin işçileri baştan beri asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

24 ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler: %3 oranında Özürlü, çalıştırmak zorundadır. Hesaplamanın yapılmasında kesirler yuvarlanır. Aynı il sınırları içindeki işyerlerindeki toplam işçi sayısı esas alınır. SSK primlerinin işveren payları ile fazladan yapılan istihdamın SSK işveren paylarının %50 si hazinece karşılanacak.

25 İŞ KURUMUNA TALEP VE BİLDİRİMLER
Açık doğduğunda 1 hafta içinde bildirim yapılır. Kurum 15 gün içinde uygun kişilerden gönderir İşyeri 15 gün içinde işe başlatır İşyeri Alınan veya alınmayanı gerekçesi ile 7 gün içinde bildirmek zorundadır. Bildirimden sonra 10 gün, bildirim olmaz ise 30 gün içinde kurum işyerine liste gönderir. İşyeri 15 gün içinde açık kontenjanını kapatmalıdır. İş sözleşmesi sona erenler 15 gün içinde gerekçe ile birlikte kuruma bildirilir ve yeni talepte bulunulur.

26 ANALIK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Kadın işçilerin doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelikte doğum öncesine 2 hafta ilave edilir. İsteği haline kadın işçiye rapor süresinden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Kadın işçiye 1 yaşından küçük çocuğu için günde 1,5 saat süt izni verilir. Bu süreleri işçi dilediği saatlerde kullanır.

27 ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMALARI
Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir. Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir. Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri işler. Genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler. Çocuk ve Genç işçilerin çalıştırılamayacakları işler.

28 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER
16 yaşından küçük işçilerin ve 2009 dan itibaren mesleki eğitim almamış olanların Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Ağır ve Tehlikeli işlerin neler olduğu ile yaş arası Genç İşçiler ile Kadın İşçilerin çalıştırılabilecekleri işlerin neler olduğu bu konuda çıkarılan bir yönetmelikle açıklanmıştır. Genç işçiler için 6 ayda bir, diğerleri için yılda bir defa sağlık raporu alınması gereklidir. Bu raporları İşyeri hekimleri, İşyeri ortak sağlık birimleri, SSK, sağlık ocağı, hükümet ve belediye hekimleri verir.

29 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İşverenler gerekli önlemleri almak İşçilerde alınan önlemlere uymak zorundalar. Sanayiden sayılan ve en az 50 işçinin çalıştığı ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulur. Bu işyerleri İşyeri Hekimi çalıştırmak, iş yeri sağlık birimi oluşturmak, iş güvenliği ile görevli mühendis ve teknik eleman çalıştırmak veya bu hizmetleri dışarıdan almak zorunda.

30 İŞ KAZALARI VE YAPILMASI GEREKENLER
İş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımları yapılır. İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır. Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir. Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne vizite kâğıdı ile en geç kazadan sonraki iki gün içinde bildirilir. ÇSGB Bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç iki iş günü içinde haber verilir. Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.

31 SÖZLEŞMENİN FESHİNDE TAZMİNATLAR
İHBAR TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATI

32 İHBAR TAZMİNATI Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde bildirim.
6 aya kadar 2 hafta 6 ay-1,5 yıl 4 hafta 1,5 yıl-3 yıl 6 hafta 3 yıldan fazla 8 hafta Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa İhbar Tazminatı ödemek zorundadır. İşveren öderse GV ve DV kesintisi yapmak zorundadır. İşçi öderse kesinti yok.

33 KIDEM TAZMİNATI Bir yıldan fazla çalışma şartı.
İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır.

34 KIDEM TAZMİNATININ HESABI
Her çalışılan tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem Tazminatı= (Ç.Süre x Ücret x 30)/365 Burut Ücretin hesabında son 1 yıl içersinde işçiye sağlanmış olan diğer menfaatlerde göz önünde bulundurulur. Ödemeden Sadece DV kesintisi yapılır. Tavanı aşarsa GV kesintisi de yapılır. (2.087,92 ytl)

35 KIDEM TAZMİNATI HAKKI NE ZAMAN DOĞAR
Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile işi sona erdirmesi, İşçinin ölümü sebebiyle son bulması halinde, Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

36 KIDEM TAZMİNATI HAKKI NE ZAMAN DOĞAR
(Ek: 25/8/ /45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

37 KIDEM TAZMİNATI HAKKI NE ZAMAN DOĞAR
İşçi tarafından bu Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca, İşveren tarafından bu Kanunun 25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, İşveren tarafından kıdem tazminatı ödenir.

38 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
I. Sağlık sebepleri: II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: III. Zorlayıcı sebepler:

39 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
I. Sağlık sebepleri: a) İş, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşveren veya başka işçiler bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

40 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada yanıltırsa. b) İşveren küfür eder veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur, kanuna karşı davranışa özendirir, ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut asılsız isnad veya ithamlarda bulunursa.

41 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, f) Ücretin akort sistemine göre ödenmesi gereken durumlarda işin azlığından dolayı işçinin eksik ücreti karşılanmazsa.

42 İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.24)
III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. İşçi iş akdini derhal fesih edebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

43 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
I. Sağlık sebepleri: II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: III. Zorlayıcı sebepler: IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması:

44 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
I. Sağlık sebepleri: a) İşçinin kendi hatasından dolayı bir hastalık veya sakatlık da, devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. -Kendi hatasından olmayan bir sebeple raporlu olursa 17.maddedeki önelleri 6 hafta aşarsa. b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

45 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada işçinin işvereni yanıltması. b) İşçinin, işverene veya ailesine küfür etmesi yahut işveren hak.asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

46 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
d) İşçinin işverene, ailesine veya başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

47 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
g) Ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. ı) İşçinin, işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

48 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
III. Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

49 İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI (M.25)
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması: İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

50 DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ
Öğrenilen günden başlayarak altı iş günü geçtikten sonra kullanılamaz. Her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. İşçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

51 İŞ GÜVENCESİ 15.08.2002 – 4773 sayılı kanun
Mad.18-Feshin geçerli sebebe dayandırılması Mad.19-Sözleşmenin feshinde usul Mad.20-Feshin bildirimine itiraz ve usulü Mad.21-Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

52 TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA BİLDİRİM
işçi için 10 işçi ve fazlası işçi için %10 dan fazlası 301-… işçi için 30 işçi ve fazlası için bildirim gerekiyor. İş yeri sendika temsilciliğine, Türkiye iş kurumuna ve Bölge Müdürlüğüne bildirim. 6 ay içinde işçi alınmak istediğinde öncelik

53 ÇALIŞMA BELGESİ (BONSERVİS)
İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

54 İŞÇİ SAYISININ GETİRDİĞİ EK YÜKLER
1 den fazla : İnternet kullanma zorunluluğu 11 ve üzeri : Muhtasarı aylık verme zorunluluğu 20 ve üzeri : Toplu işçi çıkarma, stajyer çalıştırma 30 ve üzeri : İş güvencesi kapsamı 50 ve üzeri : İş yeri hekimi ve iş yeri sağlık birimi, Özürlü işçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu ile iş güv.sor.tek.eleman 100 ve üzeri : Yıllık izin kurulu, Emzirme odası 150 ve üzeri : Tüketim kooperatifi ve Kreş 250 ve üzeri : Kobi sınırı

55 ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ
Bu görev ÇSGB müfettişlerince yapılır. Müfettişler zorlukla karşılaşmaları veya gerekli görmeleri halinde kolluk kuvvetlerinden destek alabilirler. İşveren ve işçiler teftiş anında teftişe yardımcı olmak zorundadırlar.

56 İDARİ PARA CEZALARI (2008 - ytl)
İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak. 100 Çalıştırılan her işçi için İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 88 Bu durumdaki her İşçi İçin Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 360 İşten çıkarılan her İşçi İçin Özürlü Çalıştırmamak 1.357 Çalıştırılmayan her kişi ve her ay için Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 179 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için Ücret hesap pusulası düzenlememek Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

57 İDARİ PARA CEZALARI (2008 - ytl)
İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 179 Bu durumdaki her İşçi İçin Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 904 Telafi çalışması usullerine uymamak Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak Ara dinlenmesini uygulamamak İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 9044 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı davranmak İş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmeliklerine aykırı davranmak 88 Alınmayan her önlem her ay için aynı miktar

58 İDARİ PARA CEZALARI (2008 - ytl)
Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak 1000 Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak 904 İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak İşyeri hekimi çalıştırma ve işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüklerine uymamak İş güvenliği ile ilgili görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak. 1.000 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak 200 Bu durumdaki her işçi için Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi almamış olmaları 500 18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak Bu durumdaki her çocuk işçi için Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak   Her işlem ve her ay için ayrı ayrı İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek 1.810 Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek. 8.000 İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

59 İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
YENİ İSTİHDAM PAKETİ 5763 Sayılı Kanun Resmi Gazete : 26 mayıs İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

60 İŞ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Alt işverenlerin (taşeronların) işyeri bildirimlerinde sözleşme ve ek belgeler istenecek, gerektiğinde incelenecek. Özel işyerlerinde %3 özürlü, Kamu işyerlerin %4 özürlü ve %2 eski hükümlü zorunluluğu getirildi. 3713 sayılı terörle mücadele kanunundaki Terörden Zarar Gören çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı.

61 İŞ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
İşverenler, İş yeri sağlık birimi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, mühendis ve teknik eleman çalıştırma zorunluluğunu dışarıda kurulu sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilecektir. Çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış olanların Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır. (yürürlülük: ) ÇSGB nca işletme belgesi verilmeyenlere Belediyeler ve diğer makamlarca iş yeri açma izni verilemeyecek.

62 GETİRİLEN DESTEKLER Özürlü işçilerin ssk primlerinin işveren hisselerinin tamamı (spek alt sınırından), Kontenjan fazlası özürlülerin ise aynı hesaplama üzerinden %50 si hazinece karşılanacak. (yürürlülük: ) SSK prim belgelerinin yasal süresi içersinde verilmesi ve işveren tarafından ödenmesi gereken kısmının zamanında ödenmesi gerekir. Ödeme de gecikme olması halinde hazinece ödenecek kısmın gecikme faizi de işverenden tahsil edilir.

63 GETİRİLEN DESTEKLER 18-29 yaş arası erkek ve 18 yaşından büyük kadınları ek istihdam olarak işe alanlar (son 1 yıldaki çalışan işçi sayısına ilave olarak) bu kişilerin 6 aydır işsiz olmaları halinde ssk primlerinin işveren hisselerinin (spek alt sınırı üzerinden), 1.yıl %100 ü, 2.yıl %80 i, 3.yıl %60 ı, 4.yıl %40 ı ve 5.yıl %20 si hazinece karşılanacak. (y: ) Bu sadece 1 yıl içersinde işe girenlere uygulanacaktır. Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenler 1 yıl yararlanamayacaklardır.

64 GETİRİLEN DESTEKLER SSK lı olarak çalışan işçilerin işveren hisselerinin %5 lik kısmı hazine tarafından karşılanacaktır. (yürürlülük: ) Bu destekten yararlanmak için işverenlerin prim belgelerini kuruma zamanında vermeleri ve hazinece karşılanmayan primlerini yasal süresi içersinde ödemeleri gerekmektedir. Prim ve ceza borcu olanlar bu uygulamadan yararlanamazlar. Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenler 1 yıl boyunca yararlanamazlar.

65 SSK ve BAĞKUR BORÇ FAİZ AFFI
2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin SSK Primi, işsizlik sigortası primi, sosyal yadım zammı, idari para cezaları için e, İsteğe bağlı sigortalı olanların 2003/Mart ile 2008/Mart arası prim borçları için e, tarihine kadar tamamlanan özel bina inşaatı ve ihaleli işlere ait borçlar için e, e kadar tahakkuk ettiği halde ödenmeyen Bağkur prim borçları için tarihine kadar yazılı olarak başvurmak gerekiyor.

66 SSK ve BAĞKUR BORÇ FAİZ AFFI
Borcun tamamı 1 ay içersinde ödenmek istenirse faizin %85 i, 12 aya kadar taksitlendirmeler de %55 i, 12 ayı aşan taksitlendirmeler de % 30 u silinecek. Taksitlendirme tarihinden sonra tecil faizi hesaplanmayacak ve teminat talep edilmeyecek. Daha önce tecil taksitlendirme şeklinde taksitlendirmiş olanlar diledikleri takdirde bu yeni uygulamadan yararlanabilecekler. Taksitleri 3 defa dan fazla aksatmamak gerekiyor.

67 adresinden ulaşabilirsiniz.
TEŞEKKÜRLER Bu sunuma adresinden ulaşabilirsiniz.


"HAZIRLAYAN TESİAD AR-GE KOMİSYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları