Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013. Sunum Planı •Mera Yönetiminin Önemi, •Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, •Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013. Sunum Planı •Mera Yönetiminin Önemi, •Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, •Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları,"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013

2 Sunum Planı •Mera Yönetiminin Önemi, •Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, •Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları, •Projeler; 1- Mera Islahı ve Amenajmanı, 2- Altın Bayrak, 3- Mera Bilgi Sistemi ( MERBIS ), 4- Uluslararası Mera ve Havza Yönetimini Geliştirme. 5-Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme,

3 –Hayvancılığın geliştirilmesi, –Toprak ve su muhafazası, –Erozyonun kontrolü ve sürdürülebilir çevre, –Küresel ısınmaya neden olan sera gazların emisyonu, –Gen kaynaklarının korunması açısından önemlidir. Mera Yönetiminin Önemi

4 •Sanayileşmiş ülkelerde meralar ya kamuya aittir ya da özel mülktürler. •Bu ülkelerde meralar, kira karşılığı bireysel hayvancılık işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. •Kullanım ve bakım prensipleri kamu tarafından planlanır. •Kiracılar bu planlara uyarlar ve kamu tarafından denetlenirler. Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları

5 •Avrupa Birliği ülkelerinde doğal çayır-meraların; çoğunluğu özel mülk arazileridir, kullanım ve bakım işlemleri hayvancılık işletmeleri tarafından yerine getirilir. •Afrika ve Asya ülkelerinde çayır ve meraların kullanımı ve bakım işlemleri düzensizdir. Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları

6 1)1858 Tarihli Kanunname-i Arazi (Arazi Kanunu) 2)442 sayılı Köy Kanunu 3)1580 Sayılı Belediyeler Kanunu 4)2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun 5)3194 Sayılı İmar Kanunu 6)3202 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında kanun. 7)3115 Sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 8)Mülga 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 9)4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve bunu değiştiren 5618 Sayılı Yasa 10)3083 Sayılı Sulama Alanlarının Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 11)3402 Sayılı Kadastro Kanunu 12)6831 Sayılı Orman Kanunu Türkiye’de Mera Uygulamaları Türkiye’de 1998 yılına kadar mera uygulamaları farklı kurum ve kanunlarla yürütülmüştür.

7 Türkiye’de Mera Uygulamaları 1998 tarihinde yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu ile; •Mera çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin hepsi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verilmiştir. • İllerde yetki Mera Komisyonundadır. •Kullanıcılara yetki ve sorumluluk verilerek katılımcılığın sağlanması için meralar Mera Yönetim Birliklerine devredilmektedir.

8 Türkiye’de Mera Yönetimin Kurumsal Yapılanması Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Dairesi Başkanlığı Valilik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Mera Komisyonu Mera Birimi Teknik Ekip Mera Yönetim Birliği GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

9 Türkiye’de Mera Uygulamaları Mera Kanunu Madde 4- Mera, yaylak ve kışlakların hukuki durumu –Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. –Özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, ancak, kullanım hakkı kiralanabilmektedir. –Mera, yaylak ve kışlakların tahsisleri bir veya birden çok köy veya belediyeye yapılabilmektedir. –Amaç dışı kullanarak vasfı bozulan meralar, eski konumuna getirmek için yapılan masraflar sebebiyet verenlerden tahsil edilmektedir.

10 Valinin onayı alınarak kurulan Mera Komisyonu; 1. Valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında 2. Bakanlık İl müdürü, 3. Bakanlık İl Müdürlüğünden konu uzmanı ziraat mühendisi, 4. İl Özel İdareden bir ziraat mühendisi, 5. Defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, 6. Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, 7. Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, 8. Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci, olmak üzere sekiz kişiden oluşur. Orman içi, orman kenarı ve orman üst kenarında bulunan mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarında, Orman teşkilatından bir orman mühendisi, Türkiye’de Mera Uygulamaları Mera Komisyonu Üyeleri (Madde 6)

11 Teknik Ekiplerin Görevleri ve Kurulması 1- Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünden bir ziraat mühendisi, 2- İl Özel İdaresinden bir ziraat mühendisi veya teknik eleman, 3- Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, 4- Millî Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, 5- Meradan yararlanan köy ise köyün muhtarı, 6- Belediye ise belediye temsilcisi, 7- Komisyonun teklifi ve valinin onayı ile seçilen iki mahallî bilirkişiden oluşur. 8- Tarım Reformu Teşkilatından bir ziraat mühendisi Teknik ekipler ilçelerde kaymakamın, illerde komisyonun teklifi ve valinin onayı ile oluşturulur. Türkiye’de Mera Uygulamaları

12 İŞGAL VEYA TECAVÜZLERİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN KANUNLAR (Madde 19) - Anayasanın 45. maddesi, Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. Maddesi, Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. ve 37. Maddeleri, Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, - Medeni Kanun 992. Maddesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu. Türkiye’de Mera Uygulamaları

13 Mera Kanunu Madde 5- Mera, Yaylak ve Kışlak Olarak Tahsis Edilecek Yerler; a. Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler, b. Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler, c. Mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerler, d. Tapu kayıtlarında mera, yaylak ve kışlak olarak görülen ve halen işgal edilen yerler.

14 ÇAYIR MERA ÇALIŞMALARI 1.MERA ALANLARINDA DEĞİŞİM 2.TESPİT, TAHDİT VE TAHSİS 3.ISLAH PROJELERİ 4.KİRALAMALAR

15 Çayır Mera Alanlarındaki Değişim • 1940 yılı44.2 Milyon hektar • 1950yılı 37.9 Milyon hektar • 1960yılı 28.6 Milyon hektar • 1970yılı 21.0 Milyon hektar • 1991yılı 12.3 Milyon hektar • 2001yılı 14.6 Milyon hektar. *Kaynak TÜİK Mera Çalışmaları (2012) •Tespit 8.9 Milyon hektar •Tahdit4.5 Milyon hektar •Tahsis 2.3 Milyon hektar •Mera Islahı4.5 Milyon dekar Çayır Mera

16 1998–2012 yılı itibariyle köy ve belediyede hektar alanın tespiti ve köy ve belediyede hektar alanın da tahdit çalışması tamamlanmıştır. Tespit ve Tahdit Çalışmaları

17 Mera Tespit Tahdit Çalışmaları Türkiye Geneli Mera Tespit ve Tahdit Çalışmaları YıllarTespit Alan (ha)Tahdit Alan (ha) Toplam

18 Bölgelere Göre Mera Tespit Tahdit Çalışmaları Bölgeler Mera Islahı Toplam Köy/Bel. Sayısı TESPİTTAHDİT Proje Sayısı (adet) Alanı (ha) Köy/Bel. Sayısı Mera Alanı (Ha) Köy/Bel. Sayısı Mera Alanı (Ha) Ege Marmara Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Güney Doğu Anadolu TOPLAM

19 YILLAR Tespit MiktarıTahdit Miktarı Alanı (Ha) Genel Toplam YILLAR İTİBARİYLE TESPİT VE TAHDİT MİKTARLARI

20 İl Müdürlüğü Proje Hazırlama Proje Teklifi Proje Onayı (Bakanlık-Proje Komisyonu) Uygulama Raporlama Üniversiteler Proje Etüdü Uygulama Kontrol Raporlama Araştırma Enstitüleri Proje Etüdü Uygulama Kontrol Raporlama Mera Yönetim Birliği Uygulama Mera Islah ve Amenajman Projeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Islah ve Amenajman Çalışmaları

21 Tespit ve tahdidi tamamlanan mera, yaylak ve kışlaklarda ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Gerçekleşen Mera Islah ve Amenajman Projeleri; •Proje Sayısı: 979 adet •Alan : Dekar Islah ve Amenajman Çalışmaları

22 Sıra Noİl Adı Toplam Proje Sayısı (Adet) Toplam Proje Alanı (Da) 1ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ İLLERE GÖRE MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİ ( )

23 21DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ00 31HATAY ISPARTA MERSİN İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ3877

24 42KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA K.MARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT

25 61TRABZON TUNCELİ Ş.URFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE DÜZCE TOPLAM

26 BÖLGELER TOPLAM PROJE SAYISI (Adet) TOPLAM PROJE ALANI (Da) KARADENİZ MARMARA AKDENİZ EGE GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇANADOLU DOĞU ANADOLU TOPLAM BÖLGELERE GÖRE MERA ISLAH ve AMENAJMAN PROJELERİ

27 Temizlikten Önce Temizlikten Sonra Islah ve Amenajman Çalışmaları

28 Sıvat Yapım Çalışmaları Islah ve Amenajman Çalışmaları

29 İhata Çalışmaları Islah ve Amenajman Çalışmaları

30 Gübreleme Çalışmaları Islah ve Amenajman Çalışmaları

31 Gölgelik Çalışmaları Islah ve Amenajman Çalışmaları

32 ISLAH AMAÇLI VE MEVSİMLİK KİRALAMA BİLGİLERİ YILLAR KİRALANAN İL SAYISI KİRALANAN ALAN (ha) KİRALAMA BEDELİ (TL) GENEL TOPLAM

33 Mera Yönetim Birlikleri; •Mera, yaylak ve kışlakların korunması, •Tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılması, •Geliştirilen projelerin uygulanmasında, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevlidirler. Mera Yönetim Birliği Kurulan; •İl Sayısı: 67 •İlçe Sayısı: 214 •Köy veya Belediye Sayısı: Mera Yönetim Birlikleri

34 Türkiye’de 2007 yılından beri İl Otlatma Planları uygulanmaya çalışılmaktadır. –Otlatma mevsimi, –Otlatma kapasitesi, –Otlatma sistemi, –Otlatılacak hayvan cins ve miktarı, –Otlatmaya başlama ve son verme tarihleri önemlidir. Otlatma Planı

35 PROJELER VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 1.DPT PROJESİ 2.TİKA PROJESİ 3.ALTIN BAYRAK PROJESİ 4.EĞİTİMLER (MERA YAZ OKULLARI, ISLAH PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI, ÇOBAN EĞİTİMLERİ, MERA YÖNETİM BİRLİKLERİ EĞİTİMLERİ V.B.)

36 ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ (DPT PROJESİ) Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi Projenin Amacı: Yem bitkileri ekilişlerinin arttırılarak, kaliteli kaba yem açığının giderilmesi, meralar üzerindeki aşırı baskının azaltılması, verimleri azalan çayır mera alanlarının ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, hayvancılığın yeşil ve sulu kaba yem ihtiyacını gidererek yıl boyu yeşil yem zincirinin kurulmasını temin etmek için silaj yapımının teşvik edilmesi, bu faaliyetlerle ilgili özendirici ve teşvik edici girdilerin temin edilmesi amacıyla başlanılmıştır. Uygulanan İller: Hayvancılık potansiyeli yüksek olan toplam 36 ilde uygulanmaktadır. Projenin Bütçesi: Proje, yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmış olup, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından finanse edilmektedir. Proje başlangıcından (1991 yılı) günümüze kadar toplam TL ödenek tahsis edilmiştir.

37 PROJE HEDEFLERİ: ( Yılları) Faaliyet Adı: Toplam Hedef •Macar fiği ot üretimini geliştirme (Ha) •Yerli fiğ ot üretimini geliştirme (Ha) •Yonca ot üretimini geliştirme (Ha) •Korunga ot üretimini geliştirme (Ha) •Sorgum-Sudan otu üretimini geliştirme(Ha) •Hayvan pancarı yetiştiriciliği (Ha) •Silajlık Mısır üretimini geliştirme (Ha) •Silaj Yapımı (Ton)

38 KÜMÜLÂTİF GERÇEKLEŞMELER ve DEĞERLENDİRME Faaliyet AdıBirimi 1991–1994 Yılları 1995– 2000 Yılları 2001–2006 Yılları 2007 Yılı2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 YılıToplam Çayır Mera TesisiHa Çayır Mera IslahıHa Yonca EkilişiHa Korunga EkilişiHa Fiğ EkiliHa Macar Fiği EkilişiHa Silajlık Mısır EkilişiHa Sorgum-Sudan OtuHa Yem Pancarı EkilişiHa Damızlık Boğa AlımıBaş Boğa Barınağı YapımıAdet Süt ineği BarınağıAdet Suni TohumlamaAdet Sıvat YapımıAdet Silaj YapımıTon Tabi TohumlamaAdet

39 TİKA Projesi Ülkemizde 4342 sayılı Mera Kanunu ile getirilen Ülkesel Mera Yönetim Modelini tanıtmak ve bu konuda işbirliği imkanlarını yaratmak ve diğer ülkelerle ortak projeler uygulamak amacıyla TİKA ile Bakanlığımız BÜGEM arasında işbirliği sağlanmıştır. Bu kapsamda Balkan Ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinde havza ve mera yönetimini geliştirmek, mera alanlarında tespit, tahdit, bakım ıslah ve amenajman otlatma yönetiminde çalışan teknik personelin eğitilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Proje kapsamında Uluslararası Mera Eğitim Seminerlerinin dördüncüsü Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ev sahipliğinde Filistin, Bosna-Hersek, Makedonya, Ukrayna, Tacikistan, Özbekistan, Kosova, Sudan, Arnavutluk ve Azerbaycan Ülkelerinin katılımıyla Temmuz 2012 tarihlerinde Erzurum’ da yapılmıştır.

40 Eğitim Çalışmaları Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, BÜGEM Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanlığınca 4342 sayılı Mera Kanunu uygulamalarında görev alan ziraat mühendislerinin ve Harita Mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla, “4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları ile Mera Islah ve Amenajmanı” konulu Mera Yaz Okulu yapılmaktadır. Mera Yaz Okullarında Üniversiteler ile işbirliği yapılmakta olup, gerekli görülmesi halinde diğer konularda da konu uzmanlarının temini için farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmektedir. Mera Kanunu ve uygulamalarında oluşan değişiklikler için ihtiyaç duyuldukça yaz okulları açılmaktadır. Bugüne kadar personele eğitim sonucunda sertifika verilmiştir.

41 Köy halkının ve çobanların eğitimi yapılmakta, uygulanan projelerde köy halkının destek ve katkısı önemlidir. Çobanların merada hayvanları bilinçli bir şekilde otlatmaları, mera yönetimi açısından önem arz etmektedir. Köy Halkı ve Çobanların Eğitimi

42 •Mera Yönetim Birlikleri Eğitilmektedir. Eğitim Çalışmaları

43 Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri Çayır ve Mera Bitkileri Kılavuzu Çayı-Mera Amenajmanı ve Islahı Çayır Mera Islahı Yapılmış Yayın Çalışmaları

44 “ALTIN BAYRAK” Projesi Mera ıslah ve amenajman projeleri ve mera kullanımı konularında başarılı olan örnek köy/ belediyeler ‘ Altın Bayrak ’ ile ödüllendirilmektedir.

45 BÜTÇE, MER-BİS VE TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI 1.BÜTÇE 2.MERBİS 3.TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ

46 MERA HİZMETLERİNDEN İL MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİN ÖDENEKLER YILI GÖNDERİLEN (TL)HARCANAN (TL) TOPLAM

47 Mera Bilgi Sistemi (MER-BİS) Mera Bilgi Sistemini Geliştirme Projesi ile; Türkiye’deki meraların harita üzerinde, bölge, il, ilçe ve köy bazında, vasıfları ile birlikte; ► Görüntülenmesi, ► İstatistik verilerinin toplanması, ► İnternet üzerinden yayınlanmasını kapsamaktadır.

48 Mevcut SistemYeni Sistem  Mera Bilgileri illerden CD ortamında gelmekte,  Yılda 2 defa 6 aylık dönemlerde,  Sözel ve sayısal (koordinat, harita) veriler Bakanlık personeli tarafından elle sisteme aktarılmaktadır.  Veriler illerden online olarak girilecek,  Sistem üzerinden Bakanlık onaylayacak, Mera Bilgi Sistemi (MERBİS)

49 Mevcut Sistemdeki Sorgulamalar Yeni Sistemdeki Sorgulamalar  Mera Bilgileri  Köy Bilgileri  Hayvan Varlığı  Kiralama Bilgileri  Tahsis Amacı Değişikliği  Islah Bilgileri  İşgal Bilgileri  Göçer Bilgileri  Tahsis Kullanım Hakkı

50 Mevcut SistemYeni Sistem  Merbis Sistemindeki hayvan varlığı bilgileri güncel değil.  Sayısal alan verileri uydu görüntüsüyle çakışmamaktadır.  Türk-Vet sistemiyle entegre bir ara yüz oluşturulması sağlanabilecektir.  Sayısal veriler, Google Earth ara yüzü uydu görüntüsü ile görebilecektir.  Yüksek çözünürlük uydu görüntüsü sisteme dahil edilebilecektir.

51 Yeni Sistem •Kurum içi (TÜRK-VET) ve Kurum dışı (TAK-BİS) veri sistemleri ile entegre edilecek, •Uydu fotoğraflarıyla mera işgalleri ve izinsiz yapılaşmalar takip edilecek, •Islah edilen ve kiralanan meraların öncesi ve sonrası fotoğraf-videolar ile takibi sağlanacak, •Meraların online köy bazında fiziki, sayısal ve istatistik bilgileri sorgulanabilecektir.

52 Yıllar a (Maden ve Petrol Kanunu) b (Turizm Yatırımı) c (Kamu yatırımı) d (İmar, Toprak Muh.- Erezyon) e (Köy Kanunu Madde) f (Ülke Güvenliği) g (Doğal Afet) G3 ( öncesi imarlı Yerlş. Yeri İşgalli) ğ (Enerji- Doğalgaz Piyasası Kanunu h (Jeotermal Kaynaklı Sera) Toplulaşt ırma Genel Toplam ,7376, , ,1198,0 302, , ,95,63.726,5954, , , ,56.368,2 45, , , ,41.629,3 13,4 21,3 86, , , , ,27,423,91,887, , ,254, , ,214,7174,2259,92.062, , , , , ,161,53.999,739,35.843, , , ,2654, , ,6266,0796,699,22.786, , , , , , ,9195,54.262,81.994,01.658,5152,3227,95.748, , , , ,3312, ,5272,98.405,21.805, , , , , ,5145,51.396,0323,5399,91.541, , , , , ,2106,6 115,2150,9768,2 136, ,6 Genel Toplam , , , ,71.109, ,93.408, ,84.268,3227, , ,7 14. Madde Kapsamında Tahsis Amacı Değiştirilen Alanlar (da)

53 MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1.KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 2.YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 3.TALİMAT VE PROTOKOL ÇALIŞMALARI 4.DİĞER ÇALIŞMALARI

54 •Mera Kanununda Değişiklik (TBMM’de kabul edildi.) (4. ve 12. madde de) •Mera Yönetmeliği ile ilgili Değişiklikler (Bakım, barınma ve su ihtiyacı için zorunlu hayvancılık tesisleri ile ilgili düzenleme, Mera Yönetim Birlikleri ile ilgili düzenleme) •Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına Dair Yönetmelik ile İlgili Değişiklikler (Merkez Mera Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile ilgili düzenleme) •Uygulama Talimatları ve Genelge (Talimatların güncellenmesi) •Uygulama Protokolleri (Protokollerin güncellenmesi örneğin 2012 de Orman Su İşleri Bakanlığı, TKGM, TAGEM, TRGM) •Diğer Çalışmalar MEVZUATLARIMIZ


"TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013. Sunum Planı •Mera Yönetiminin Önemi, •Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, •Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları