Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması"— Sunum transkripti:

1 Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması
İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması

2 MUHASEBE MESLEĞİ’NDE GELİŞİMİN YÖNÜ HEP YUKARI OLDU
Çok kısa sürede arka arkaya yapılan yasa değişiklikleri muhasebecilerin dinamizmini ve etkinliğini gösteriyor

3 Mesleki Kazanımların Elde Edilmesinde Onlarca Raporlar Sunuldu
MESLEKİ TALEPLER Mesleki Kazanımların Elde Edilmesinde Onlarca Raporlar Sunuldu

4 MESLEKİ TALEPLER Kaçak Muhasebeci Olgusu ve Meslek Mensuplarının Sorunları, Çözüm Önerileri Hakkında ( ) Vergi İdaresi İle Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında ( ) Vergi İdaresinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında ( ) Tekdüzen Muhasebe Sistemi Tebliğine Göre Bilanço, Gelir Tablosu Dip Notlarının Hiç Yazılmaması veya Eksik Yazılması Nedeniyle Vergi Dairelerinin Farklı Uygulamasının Engellenmesi Hakkında ( ) Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Af Kanunu Uygulamaları Hakkında ( ) Vergi Daireleri Arasında Uygulama Birlikteliğinin Sağlanması Hakkında ( ) Beyannamelerin Bilgisayar Çıktılı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında ( ) Vergi Kanunları Tasarısı Hakkında ( ) Geçici Vergi Döneminin Yetersizliği, ABC Formlarının Kaldırılması, YMM Raporu Aranan Yeniden Değerleme ve Yatırım İndirimindeki Tutarların Yeniden Belirlenmesi Hakkında ( )

5 MESLEKİ TALEPLER Vergi Dairesi ile Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Bürokratik Sorunların Çözümlenmesi Hakkında ( ) Basit Usul Nedeniyle Esnaf Odalarının Defter Tutmaması Hakkında ( ) Bilgisayar Çıktılı Beyannamelerin Kabulü Hakkında ( ) Vergi İdaresi İle Meslek Mensuplarımız Arasında Bürokratik Sorunların Çözümü Hakkında ( ) Geçici Vergi Beyan Süresinde Yaşanan Sıkıntılar Hakkında ( ) İşe Başlama – İşi Bırakma İlgili Form Hakkında ( ) Geçici Vergi Beyan Döneminde Vergi Dairelerinin Cumartesi ve Pazar Günlerinde Çalışması Hakkında ( ) Vergi Levhalarını Onaylayan Meslek Mensuplarının Bildirimini Bağlı Olduğu Vergi Dairelerine Bildirmesi Gerektiği Hakkında ( )

6 MESLEKİ TALEPLER Vergi Yasalarında Yapılması Gereken Değişiklikler Hakkında ( ) Asgari Ücret Tarifelerinin Düşüklüğü Hakkında ( ) ABC Formlarının Kaldırılması, Mahsupta Yaşanan Sorunların Çözümü, Formlarının Kaldırılması, Mahsupta Yaşanan Sorunların Çözümü, Vergi Beyannamelerinin Meslek Mensuplarınca İmzalanması, Basit Usule Tabi Olanların Esnaf Odalarınca Defter Tutulması YMM Raporu Aranmaksızın Yapılacak İşlemlerde Limitlerin Yeniden Belirlenmesi Hakkında ( ) Yeniden Değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemlerdeki Hadlerin Yeniden Belirlenmesi Hakkında ( ) Yeniden değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnalarındaki Limitlerin artırımı Hakkında ( )

7 MESLEKİ TALEPLER Kamu İhale Kanunu Taslağına İlişkin Görüşlerimiz
Doğru Yol Partisi ( ) Milli Eğitim ve İstihdam Yönetmeliği Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı – Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ( ) Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz İşletmelerde Eğitim Birimlerinin kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı – Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü (

8 MESLEKİ TALEPLER Ulusal Meslek Standartları Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz Başbakanlık – Türkiye Barolar Birliği – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ( ) Çek Yasasına İlişkin Görüşlerimiz TBMMM Adalet Komisyonu ( ) Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Genel Müdürlüğü ( ) Yeniden Değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnalarındaki Limitlerin Artırımı Hakkında ( )

9 MESLEKİ TALEPLER Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve İlgili Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Genel Müdürlüğü ( ) Türkiye Muhasebe Reformu Projesi Hazine Müsteşarlığı – Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ( ) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğine (No:2) İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı – Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( ) Kamu İhale Kanunu – İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarına İlişkin Görüşlerimiz Kamu İhale Kurulu ( ) Gelir Vergisi Kanununa Göre Tevkif Edilen Vergilerin Mahsup ve İadelerine İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı ( )

10 MESLEKİ TALEPLER Devlet Yardımları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ( ) Devlet Yardımları Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ( ) Enerji Piyasası Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( ) Vergi Barışı Kanunu Hakkında ( ) 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun Uygulama Sürecine İlişkin Görüşlerimiz TBMM ve Maliye Bakanlığı Nezdinde Girişimler ( )

11 MESLEKİ TALEPLER Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Bu Yetkilerin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı - Sigorta Müdürlüğü ( ) ABC Formundaki Limitlerin Artırılması Hakkında ( ) Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( ) 10 Milyarı Aşan Harcamaların Bankalardan geçmesi Hakkında ( ) Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğ Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ( )

12 MESLEKİ TALEPLER Türk Ticaret Kanunun İle İlgili Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz TBMM – Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı Nezdinde girişimler Enflasyon Muhasebesine İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı TOBB Başkanlığına ( ) ASO Başkanlığına (2004) SM, SMMM ve YMM’lerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Sosyal Sigortalar Kurumu – Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ( )

13 MESLEKİ TALEPLER Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz (Gelir, Kurumlar, Geçici Vergi, KDV, Muhtasar, SSK, Bağ-Kur Beyan Dönemleri ve Ödeme Sürelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin) TBMM ve Maliye Bakanlığı Nezdinde Girişimler ( ) KDV ve Geçici Vergi Beyan Sürelerinde Eski Sürelerin Uygulanması Hakkında ( ) Karar Defterlerinin Tasdikine İlişkin Görüşlerimiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Teşkilatlandırma ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Nezdinde Girişimler ( ) Performans Denetimi ile Tebliğin Uygulanması Hakkında ( ) Zarar veya Düşük Beyan Eden Mükellefler Hakkında ( )

14 MESLEKİ KAZANIMLAR Onlarca Sunmuş Olduğumuz Raporlar ve Mücadeleler Sonucunda Önemli Mesleki Kazanımlar Elde Edilmiştir.

15 MESLEKİ KAZANIMLAR Net Aktif Vergisi ile ilgili meslek mensupları özel amaçlı raporlar hazırladı. Beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması gerçekleşti. (Mükerrer 227) Sermaye artırımında sermaye tespit raporlarını meslek mensupları düzenliyor. SSK prim belgelerini meslek mensupları imzalıyor. Stajyer ve yardımcı elemanlar yaka kartı kullanıyorlar. İhaleli işlerde teminat iadesi, meslek mensuplarınca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi alınmasına bağlandı. Mesleki yasa ve yönetmelik eksikliklerimiz Mecburi Meslek Kararları ile tamamlandı. Sigorta ve reasürans şirketleri meslek mensuplarınca denetim zorunluluğu getirildi.

16 MESLEKİ KAZANIMLAR Staj ve sınav yönetmeliği günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek yayımlanması sağlandı. Kredi alımında meslek mensuplarının denetlenmesi zorunlu kılındı. Gümrük beyannamelerinde meslek mensuplarının isminin yazılması zorunlu hale getirildi. Yıllık KDV ve muhtasar bildiriminin kaldırılması sağlandı. Günlük kasa ve kambiyo senedat defterinin kaldırılması sağlandı. İşyeri açılış ve kapanışlarında meslek mensupları etkin hale getirildi. Vergi levhalarının meslek mensuplarınca onaylanması sağlandı. Takdir Komisyonlarında meslek mensuplarının temsili sağlandı

17 MESLEKİ KAZANIMLAR A ve C Formu Kaldırıldı.
Mahsupta Yaşanan Sorunlar Çözümlendi. Bilgisayar Çıktılı Beyannameler Kabul Edildi. Limitler Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı. Vergi Daireleri Arasında Uygulama Birlikteliğinin Sağlanması Hakkında Kitapçık Yayınlandı. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TUMUDESK) yasal statüye kavuştu?? Türkiye Denetim Standartları Kurulu Oluştu Karar Defterlerinin ara tasdiki engellendi.

18 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
Mesleki Örgütlülüğümüz Uluslar arası Arenada Saygın Bir Konuma Geldi

19 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
Mesleğimiz ve meslek örgütümüz, küreselleşen dünyanın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Mesleğimizin üst birliği olan TÜRMOB, uluslar arası camiada mesleğimizi etkin bir şekilde temsil etmektedir. IFAC bünyesinde yer alan çalışmalarda ve komisyonlarda TÜRMOB temsilcileri görev üstlenmiştir. Avrupa Muhasebeciler Federasyonu’nun çalışmalarına aktif olarak katılım sağlanmakta ve destek verilmektedir. Kurucusu olduğumuz Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel Kurulda, Başkanlık görevini TÜRMOB temsilcisi üstelenecektir.

20 MESLEKİ VE TOPLUMSAL MÜCADELELER
İşletme Yönetim Merkezleri’nin oluşması engellendi. “Karanlık Hesapları Muhasebeciler Aydınlatacaktır” yürüyüşü yapıldı. “Angaryalara Hayır” yürüyüş ve mitingleri yapıldı. “Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık Eylemi” oda lokalinde olgunlaştırıldı İMOK Dönem Sözcülüğü yapıldı. STKB İcra Heyeti’nde görev alındı.

21 AMACIMIZ ÜYELERE DAHA İYİ VE YAKIN HİZMET
Üyelerin Rahat Ulaşabileceği İdari Binalarımız Her Türlü Faaliyetimizi Karşılıyor.

22 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU KATILIMCI 14.12.1990
İst. Ticaret Odası İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri 200 Gelir ve Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar Gelir Vergisi Beyaname Düzenlenmesi İstanbul Ticaret Odası Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi KDV Uygulamaları ve Belge Düzeni Gazanfer Özcan Tiyat. 450 Dedeman Oteli Gelir Vergisi Bayanname Düzenlenmesi 600 The Marmara Oteli K. Değer Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 950 1100 Vergi Affı 1260

23 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU KATILIMCI 16.01.1993
Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane, Kartal, Pendik, Yalova, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Eminönü, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, G.O.Paşa, Silivri,Çatalca Ücret Tarifesi ve Sözleşme Düzenlenmesi The Marmara Oteli Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme ve İstisnalar İstanbul Ticaret Odası Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Ve İstisnalar

24 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU KATILIMCI 14.05.1993
The Marmara Oteli Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı Mecidiyeköy Kültür Merkezi Dönem Sonu İşlemleri Teşvikli Yatırım Malı İthalatı ve KDV Ertelemesi KDV İadesi ve Genel Giderlerin Paylaştırılması Vergi Yasalarında Yapılan Değişiklikler

25 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 02.03.1994
Mecidiyeköy Kültür Merkezi Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Bayrampaşa Eğitim Merkezi Kadıköy M.Ü. İbrahim Üzümcü Salonu 4008 Sayılı Yasa ve SSK Değişiklikleri Dönem Sonu İşlemleri Denetim ve Raporlama Kartal, Kadıköy, Şişli, Eminönü, Bakırköy 1 Nolu Tebliğ Çalışmaları

26 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 02.04.1995
Mecidiyeköy Kültür Merkezi Bağımlı Çalışanlarla Toplantı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi The Marmara Oteli SSK’da Son Değişiklikler Dönem Sonu İşlemleri Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi İTO ve Sicil İşlemleri Mevzuattaki Son Değişiklikler SSK ve İş Hukuku Uygulamaları

27 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 08.04.1997
Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi İTO ve Sicil ticaret İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Mevzuattaki Son Değişiklikler SSK ve İş Hukuku Uygulamaları Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Vergi Uygulamaları SSK ve İş Uygulamaları

28 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 08.09.1998
Mecidiyeköy Kültür Merkezi Vergi Yasalarındaki Değişiklikler Batı Koleji Maliye Sitesi Toplantı Salonu Vergi Yasaları ve Dönem Soru İşlemleri Geçici Vergi Uygulamaları Cadde Bostan Kültür Merkezi Gelir Vergisi Beyanname Uygulamaları Maliye Vatan Cad. Binası Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları

29 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 16.04.1999
Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları Cadde Bostan Kültür Merkezi Princess Otel Maslak 4447 Sosyal Güvenlik Yasası The Marmara Oteli Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları Teşvik Yat. İnd. ve Vergi Mevzuatındaki Değişiklikler Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Dönem Sonu İşlemleri Bağ-Kur Uygulamaları SSK Uygulamaları Gelir Vergisi Uygulamaları Kurumlar Vergisi Uygulamaları

30 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 27.11.2001 Dış. Tic. Kompleksi
Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kadıköy Evlendirme Dairesi Sınırlı Uygunluk Denetimi ve Meslek Ahlakı Meslek Kararları Uygulamaları Bölge Seminerleri The Marmara Oteli Dönem Sonu İşlemleri Yeni Vergi Kanunları 14– İMKB Toplantı Salonu Bilirkişilik Semineri İş Bankası Kuleleri Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri Vergi Barışı Kanunu Uygulamaları ve Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri

31 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 27.06.2003 İş Bankası Kuleleri
4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları SSK’da Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Uygulamada Yaşanacak Sorunlar Çözüm Önerileri Vergi Yasalarında Son Değişiklikler, Dönem Sonu İşlemleri ve Enflasyon Muhasebesi Yeni Vergi Kanunları ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları SSK’da Son Değişiklikler ve E Bildirge Uygulamaları Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri Dönem Sonu İşlemleri Yeni TL, Enflasyon Düzeltmesi Yeni Vergi Kanunları ve Enflasyon Düzeltmesi Enflasyon Düzeltmesi ve Odamızca Hazırlanan Enflasyon CD’sinin Tanıtımı

32 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 21.02.2005 İş Bankası Kuleleri
Gelir Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Enflasyon Düzeltmesi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Enflasyon Düzeltmesi Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Dönem Sonu Muhasebe ve Yeni Vergi Uygulamaları İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Uygulamalar Vergi Yasalarında Son Değişiklikler SSK ve BAĞ-KUR Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

33 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 04.04.2006 İş Bankası Kuleleri
Vergi Yasalarında Son Değişiklikler Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi Yeni Kurumlar Vergisi Uygulamaları Kanunu Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Sosyal Güvenlik Reformu İle Getirilen Yenilikler Dönem Sonu İşlemleri Yeni Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Gelir Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar Kurumlar Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar Finansal Raporlamada Yenilikler

34 SEMİNERLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 08.01.2008 İş Kuleleri
KDV Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Gelir Vergisi ve Beyanı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun "Uygulama Şekli“ KDV' de Son Değişiklikler Vergi Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar Kurumlar Vergisi ve Beyanı Her Yönüyle Yeni Sosyal Güvenlik Yasası Yeni Sosyal Güvenlik Reformu Uygulamaları Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu Meslekte Yeni Bir Boyut: Bağımsız Denetim

35 Meslek Sorunları, Meslek Mensupları İle Enine Boyuna Tartışıldı
Mesleki Konular, Tam 20 Panel, 3 Forum ve Konferansta Didik Didik Edildi... Meslek Sorunlarımız

36 PANELLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 15.11.1990 The Marmara Oteli
Atatürk ve Ekonomi 3568 Sayılı Meslek Yasası Sheraton Oteli Anayasa’da Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzenlenmesi Türkiye’de Muhasebe Mesleğinin Önemi ve Toplumdaki Yeri Muhasebe Mesleğinin Önemi ve Geleneklerin Oluşturulması Yeni Beyanname Uygulamaları ve İdarenin İyileştirilmesi Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Türk Ekonomisine Getireceği Katkılar Özelleştirme ve Demokratikleşme Kayıtdışı Ekonominin Toplumsal Boyutları Dedeman Oteli Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor? 1996 Başında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mecidiyeköy Kült. Merk. Bağımlı Üye Kavramının Dünyadaki Konumu ve Ülkemizdeki Uygulamaları

37 PANELLER TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 07.04.1997 The Marmara Oteli
Türkiye’nin Demokrasi Sorunu Maliye Vakıfı / Beyazıt Vergi İdaresi ile İlgili Sorunlar Mecidiyeköy Kült. Merk. TTK İle İlgili Sorunlar Princess Otel Maslak Yeni Vergi Yasalarında Sorunlar ve Çözümler Dış Ticaret Kompleksi Sanatçı Gözüyle Vergi Dünyası Mecidiyeköy Kültür Merkezi İstanbul ve Deprem Gerçeği İş Bankası Kuleleri Sosyal Güvenlikte Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılanma İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Özarslan Toplantı Salonu Kuruluş Yıl Dönümünde Türk Profesyonel Muhasebe Mesleği Dünü, Bugünü ve Geleceği Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Kayıtdışı Ekonomi Enflasyon Muhasebesi ve Kayıt Dışı Ekonomi

38 FORUMLAR TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 14.11.1992 The Marmara Oteli
Vergi İdaresi İle Meslek Mensubu Arasındaki İlişkiler Mali İdari ile Meslek Mensuplarının Sorunları 1 ve 2 Nolu Tebliğler

39 KONFERANS TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 02.09.2002 The Marmara Oteli
Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Gelecekteki Vizyonu

40 SEMPOZYUMLAR Muhasebe denetimi sempozyumları Gelenekselleşti...
Mesleğin bugünü ve yarınına dönük, beyin fırtınaları estiriyoruz...

41 SEMPOZYUMLAR TARİH TOPLANTININ YERİ KONU 26.12.1992 The Marmara Oteli
Türkiye’nin Ekonomik ve Toplumsal Gelişmesinde Verginin Önemi, Bugünkü Konumu ve Çözüm Önerileri İstanbul Klassis Otel 1. Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu Side Grand Prestige Otel II. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu İTO Meclis Salonu Muhasebe, toplum ve Çevre Kirlenmesi 30 Nisan 4 Mayıs 1997 Alanya Kemalbay Otel Türkiye III. Muhasebe denetimi Sempozyumu “Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı” Antalya – Kemer 4. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Muhasebe Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler”

42 SEMPOZYUMLAR TARİH TOPLANTININ YERİ KONU 02 - 06.05.2001
Antalya – Belek V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “21. Yüzyılda Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu” VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkileri ve Toplum Çıkarlarının Korunması” I.Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Antalya-Belek II. Uluslar arası VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu

43 MESLEKTAŞIN EN YAKININDA YÜZLERCE EĞİTİM ÇALIŞMASI
İstanbul’un her ilçesinde yoğun eğitim faaliyetleri İSMMMO SEMİNERİ

44 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU İSMMMO Danışma Meclisi Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Nejat Koyuncu Toplantı Salonu Konfeksiyon İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Vergi Hukuku İnşaat İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe Organizasyonu ve Vergiler Beytem Han-Şişli Dış Ticaret Muhasebesi İnşaat ve Koop. Muhasebesi Konf.İşlet. Maliyet Muhasebesi Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi Muhasebe Denetimi Genel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vergi Hukuku İnşaat ve Konut Yapı Koop. Muh. Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Kooperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

45 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Kadıköy Hizmet Birimi Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (1 Nolu Dershane) Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İmalat ve Üretim işletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (2 Nolu Dershane) Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Koperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

46 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Kadıköy Hizmet Birimi Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (1 Nolu Dershane) Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta ölçekli İmalat ve Üretim işletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (2 Nolu Dershane) Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Koperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları MMM Derneği Maltepe Şubesi Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta ölçekli İmalat ve Üretim İşletmelerinde Vergi ve

47 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür Merkezi Vergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön. Esnaf Derneği Eğ. Sal. B.Çekmece Vergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön Kadıköy Evlendirme Dairesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro S. Marmara Koleji- Maltepe Özel İdare Eğ. Sal. Bayrampaşa Olcay Otel-Topkapı Taksim Eğitim Merkezi Arzeden Dönemsel İşlemler ve Gelir Tablosu Hesap.

48 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Kadıköy Hizmet Birimi Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İmalat ve Üretim İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygu. (1 Nolu Dershane) Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uyg. (2 Nolu Dershane) Tekstil, Konfesiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletme. Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muh. Uy. Dönem Sonu İşlemleri İnşaat ve Kooperatif İşletmelerindeVergi ve Muhasebe Uygulamaları Bakırköy Hizmet Birimi Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye Mevzuatı, Taksim Eğitim Merkezi Dönem Karı Vergilendirilmesi ve Dağıtımı, Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Menkul Sermaye İratları ve Vergilendirilmesi, Yatırım İndirimi ve Yatırım Teşvik Mevzuatı, İthalat-İhracat İşlemlei ve Muhasebesi,

49 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BEYOĞLU TEKSTİL K.ÇEKMECE KADIKÖY DIŞ TİCARET MALTEPE TİCARET ŞİŞLİ İNŞAAT FATİH FİNANSAL TAB. ÖZ SERMAYE BAKIRKÖY TURİZM

50 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
K.ÇEKMECE DIŞ TİCARET KADIKÖY TURİZM MALTEPE TEKSTİL ŞİŞLİ TİCARET BAĞCILAR VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAKIRKÖY BEYOĞLU İNŞAAT

51 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
KADIKÖY İNŞAAT MALTEPE DIŞ TİCARET ŞİŞLİ TEKSTİL BAKIRKÖY DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYOĞLU K.ÇEKMECE AVCILAR B.ÇEKMECE BAĞCILAR KAR DAĞITIMI VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAYRAMPAŞA

52 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BEŞİKTAŞ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYKOZ BEYOĞLU KAR DAĞITIMI ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KÜÇÜKÇEKMECE KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL

53 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
MALTEPE KAR DAĞITIMI PENDİK – TUZLA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİŞLİ İŞ HUKUKU - SSK ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU AVCILAR BÜYÜKÇEKMECE İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BAĞCILAR STAJ – BÜRO BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY K.A.K.

54 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BAYRAMPAŞA KAR DAĞITIMI BEŞİKTAŞ YATIRIM İNDİRİMİ BEYKOZ VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BEYOĞLU İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR ÇATALCA EMİNÖNÜ T.T.K ESENLER STAJ – BÜRO EYÜP FATİH MALİ TABLO GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KÜÇÜKÇEKMECE KAĞITHANE KARTAL

55 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
MALTEPE SERBEST BÖLGE PENDİK – TUZLA KAR DAĞITIMI SARIYER İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR SİLİVRİ STAJ – BÜRO SULTANBEYLİ İŞLİ MALİ TABLO ÜMRANİYE ÜSKÜDAR VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ZEYTİNBURNU AVCILAR BÜYÜKÇEKMECE TÜRK TİCARET KANUNU BAĞCILAR BAHÇELİEVLER YATIRIM İNDİRİMİ BAKIRKÖY

56 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BAYRAMPAŞA MALİ TABLOLAR BEŞİKTAŞ BEYKOZ İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BEYOĞLU VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ÇATALCA YATIRIM İNDİRİMİ EMİNÖNÜ KAR DAĞITIMI ESENLER EYÜP TÜRK TİCARET KANUNU FATİH GÜNGÖREN KADIKÖY STAJ – BÜRO KAĞITHANE KARTAL MALTEPE MALİ TABLO

57 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
PENDİK – TUZLA STAJ – BÜRO SARIYER VERGİ UYUŞMAZLIKLARI SULTANBEYLİ KAR DAĞITIMI ÜMRANİYE İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR ÜSKÜDAR K.A.K. ZEYTİNBURNU SERBEST BÖLGE AVCILAR DIŞ TİCARET BÜYÜKÇEKMECE BAHÇİLEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ MALİ TABLO EMİNÖNÜ

58 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BAHÇELİEVLER TÜRK TİCARET KANUNU BEYOĞLU MALİ TABLO ÇATALCA VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ESENLER İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR EYÜP KAĞITHANE KARTAL PENDİK – TUZLA SARIYER ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU AVCILAR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE

59 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BAKIRKÖY MALİ TABLO BEŞİKTAŞ SERBEST BÖLGE EMİNÖNÜ VERGİ UYUŞMAZLIKLARI EYÜP K.A.K. FATİH GAZİOSMANPAŞA İŞ HUKUK SSK VE BAĞ-KUR GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE MALTEPE STAJ BÜRO PENDİK – TUZLA SİLİVRİ ŞİŞLİ S.P.K.

60 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ÜMRANİYE STAJ BÜRO ZEYTİNBURNU MALİ TABLO AVCILAR BAHÇELİEVLER BAYRAMPAŞA İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR ÇATALCA GAZİOSMANPAŞA MALİ TABLO KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI KARTAL SULTANBEYLİ SİLİVRİ İŞ HUKUKU BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

61 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BEYKOZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON BEYOĞLU SPK GAZİOSMANPAŞA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KÜÇÜKÇEKMECE İY HUKUKU KADIKÖY (TESMER) BÜRO ORGANİZASYONU KAĞITHANE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ PENDİK – TUZLA ŞİŞLİ (TESMER) İŞ HUKUKU AVCILAR TİCARET İŞLETMELERİ BÜYÜKÇEKMECE BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.) İNŞAAT VE KOOPERATİF BEŞİKTAŞ

62 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BEYOĞLU KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR ESENLER TEKSTİL VE KONFEKSİYON FATİH İŞ HUKUKU GÜNGÖREN SERBEST BÖLGELER KADIKÖY ( TESMER) KARTAL İNŞAAT VE KOOPERATİF MALTEPE SULTANBEYLİ ŞİŞLİ (TESMER) SPK BAĞCILAR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.) MALİ TABLOLAR BAYRAMPAŞA BEYKOZ TİCARET İŞLETMELERİ

63 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
GAZİOSMANPAŞA KAR DAĞITIMI KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT VE KOOPERATİF KADIKÖY (TESMER) SPK KAĞITHANE PENDİK – TUZLA ŞİŞLİ (TESMER) KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR ÜMRANİYE ÜSKÜDAR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ZEYTİNBURNU TİCARET İŞLETMELERİ AVCILAR TEKSTİL VE KONFEKSİYON BÜYÜKÇEKMECE BAKIRKÖY ( BAKIRKÖY BELD.) İŞ HUKUKU BEŞİKTAŞ BEYOĞLU VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

64 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ESENLER DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ FATİH DÖNEM SONU İŞLEMLERİ GÜNGÖREN MALİ TABLOLAR KADIKÖY (TESMER) KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR KARTAL TİCARET İŞLETMELERİ MALTEPE KAR DAĞITIMI SULTANBEYLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ŞİŞLİ (TESMER) SERBEST BÖLGELER ÜSKÜDAR İŞ HUKUKU BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.) AVCILAR BÜYÜKÇEKMECE BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY (TESMER) SPK

65 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BEŞİKTAŞ İNŞAAAT VE KOOPERATİF BEYOĞLU İŞ HUKUKU ESENLER TİCARET İŞLETMELERİ FATİH GÜNGÖREN İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR KADIKÖY (TESMER) VERGİ UYUŞ. BİLİRKİŞİLİK KARTAL TEKSTİL VE KONFEKSİYON MALTEPE SULTANBEYLİ DIŞ TİCARET İŞLETMELERİ ŞİŞİLİ (TESMER) BÜRO ORGANİZASYONU BAKIRKÖY (TESMER) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KÜÇÜKÇEKMECE

66 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ŞİŞLİ (TESMER) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (TESMER) KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR BEYOĞLU İNŞAAT VE KOOPERATİF KADIKÖY (TESMER) ZEYTİNBURNU SİLİVRİ BAĞCILAR DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ SERBEST BÖLGELER BAYRAMPAŞA BEYKOZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON EYÜP TİCARET İŞLETMELERİ

67 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
GAZİOSMANPAŞ İNŞAAT VE KOOPERATİF KÜÇÜKÇEKMECE TEKSTİL VE KONFEKSİYON KADIKÖY (TESMER) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ KAĞITHANE BÜRO ORGANİZASYONU PENDİK – TUZLA İŞ HUKUKU ŞİŞLİ (TESMER) TİCARET İŞLETMELERİ ÜMRANİYE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ZEYTİNBURNU AVCILAR BÜYÜKÇEKMECE SPK BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY (TESMER) VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BEŞİKTAŞ BEYOĞLU

68 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI-
ESENLER MALİ TABLOLAR FATİH VERGİ UYUŞMAZLIKLARI KADIKÖY (TESMER) TİCARET İŞLETMELERİ KARTAL İŞ HUKUKU MALTEPE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SULTANBEYLİ ŞİŞLİ (TESMER) TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜSKÜDAR SİLİVRİ BAĞCILAR BAKIRKÖY (TESMER) BÜRO ORGANİZASYONU BAYRAMPAŞA BEYOĞLU

69 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
EYÜP DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ GAZİOSMANPAŞA İŞ HUKUKU KÜÇÜKÇEKMECE KAR DAĞITIMI KADIKÖY (TESMER) TEKSTİL VE KONFEKSİYON KAĞITHANE PENDİK – TUZLA VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ŞİŞLİ (TESMER) ÜMRANİYE ZEYTİNBURNU AVCILAR BÜYÜKÇEKMECE BAHÇELİEVLER BÜRO ORGANİZASYONU BAKIRKÖY (TESMER) BEŞİKTAŞ

70 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BEYOĞLU TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ ESENLER SPK FATİH KAR DAĞITIMI KADIKÖY (TESMER) KARTAL TEKSTİL MALTEPE İŞ HUKUKU SULTANBEYLİ SERBEST BÖLGELER ŞİŞLİ (TESMER) MALİ TABLOLAR ÜSKÜDAR İNŞAAT VE KOOPERATİF BAKIRKÖY (TESMER) TİCARET İŞLETMELERİ ÇATALCA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ESENYURT GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ

71 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ÜMRANİYE İŞ HUKUKU BEYOĞLU KAR DAĞITIMI KADIKÖY (TESMER) TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ BAKIRKÖY (TESMER) MALİ TABLOLAR ŞİŞLİ (TESMER) SERBEST BÖLGELER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) BEYOĞLU (TESMER) FATİH SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ

72 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KADIKÖY (TESMER) KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) ŞİŞLİ (TESMER) BAĞCILAR BAKIRKÖY (TESMER) VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) İTHALAT - İHRACAT BEYOĞLU (TESMER) İMALAT İŞLETMELERİ SERBEST BÖLGELER İŞ HUKUKU K.A.K. BÜRO ORGANİZASYONU

73 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ŞİŞLİ (TESMER) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (TESMER) SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) BEYOĞLU (TESMER) K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ) KADIKÖY (TESMER) KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) ÜSKÜDAR İŞ HUK. SSK VE BAĞ-KUR SERBEST BÖLGELER İMALAT İŞLETMELERİ İŞ HUKUKU

74 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ) K.A.K. KADIKÖY (TESMER) BÜRO ORGANİZASYONU KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) İTHALAT – İHRACAT ŞİŞLİ (TESMER) VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAKIRKÖY (TESMER) BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) İŞ HUKUKU BEYOĞLU (TESMER) K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) İMALAT İŞLETMELERİ SERBEST BÖLGELER ÜMRANİYE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

75 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BAKIRKÖY (TESMER) İTHALAT – İHRACAT BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) BÜRO ORGANİZASYONU BEYOĞLU (TESMER) VERGİ UYUŞMAZLIKLARI FATİH İMALAT İŞLETMELERİ K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) KADIKÖY (TESMER) SERBEST BÖLGELER KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) İŞ HUKUKU ŞİŞLİ (TESMER) K.A.K. İTHALAT - İHRACAT

76 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BAKIRKÖY (TESMER) İŞ HUKUKU BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) SERBEST BÖLGELER BEYOĞLU (TESMER) K.A.K. K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) BÜRO ORGANİZASYONU KADIKÖY (TESMER) İTHALAT – İHRACAT KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ŞİŞLİ (TESMER) İMALAT İŞLETMELERİ ÜMRANİYE BAKIRKÖY (KÜLTÜR MERKEZİ) BAĞCILAR SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ

77 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
KADIKÖY (TESMER) İMALAT İŞLETMELERİ KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) SERBEST BÖLGELER ŞİŞLİ (TESMER) İŞ HUKUKU BEYOĞLU (TESMER) İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) İMALAT İNŞAAT TAKSİM (TESMER) BÜRO ORGANİZASYONU VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAKIRKÖY (TESMER) DIŞ TİCARET

78 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ŞİŞLİ (TESMER) İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BAKIRKÖY (TESMER) VERGİ UYUŞMAZLIKLARI KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) İNŞAAT K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KADIKÖY (TESMER) TAKSİM (TESMER) ÜSKÜDAR YATIRIM İNDİRİMİ İMALAT İŞLETMELERİ

79 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) SERBEST BÖLGELER K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) DIŞ TİCARET TAKSİM (TESMER) İNŞAAT ŞİŞLİ (TESMER) BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) BAKIRKÖY (TESMER) KADIKÖY (TESMER) KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BÜRO ORGANİZASYONU SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ)

80 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ŞİŞLİ (TESMER) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) KADIKÖY (TESMER) DIŞ TİCARET KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ TAKSİM (TESMER KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR İNŞAAT BAĞCILAR YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ EMİNÖNÜ İSMMMO HİZMET BİNASI KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)

81 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
KADIKÖY(İSTEK VAKFI) YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ KARTAL ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİ ÜSKÜDAR (ÇAMLICA EĞİTİM MER.) BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ EMİNÖNÜ İSMMMO HİZMET BİNASI SERBEST BÖLGELER

82 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
KADIKÖY (TESMER) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ KARTAL (M.ALİ YILMAZ TESİSLERİ) ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİ ÜSKÜDAR(ÇAMLICA EĞT.MER.) BAKIRKÖY(BAĞCILAR,B.PAŞA) E-BEYANNAME VE YTL EMİNÖNÜ İSMMMO HİZMET BİNASI KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)

83 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KARTAL (M.ALİ YILMAZ TESİSLERİ) E-BEYANNAME VE YTL MALTEPE(PENDİK) SİLİVRİ ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİ ŞİŞLİ EĞİTİM BİRİMİ ÜMRANİYE İSMMMO SERBEST BÖLGELER KADIKÖY (TESMER)

84 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
FATİH TESMER ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT İSMMMO KADIKÖY (TESMER) KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) ŞİRİNEVLER EMİNÖNÜ MALTEPE K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) ZEYTİNBURNU BAĞCILAR

85 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
GAZİOSMANPAŞA ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT KADIKÖY TESMER ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE FATİH TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ İSMMMO MALTEPE-PENDİK ŞİRİNEVLER TESMER BAYRAMPAŞA

86 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BÜYÜKÇEKMECE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ İSMMMO KADIKÖY TESMER KARTAL BAĞCILAR TESMER DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER FATİH TESMER MALTEPE-PENDİK ZEYTİNBURNU TESMER

87 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
BAYRAMPAŞA DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER EMİNÖNÜ K.ÇEKMECE (AVCILAR) KADIKÖY TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ B.ÇEKMECE G.O.PAŞA KARTAL ŞİRİNEVLER TESMER FATİH TESMER ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

88 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
FATİH TESMER ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İSMMMO (ŞİŞLİ,BEYOĞLU) KADIKÖY TESMER 5520 SAYILI KVK 1.SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER ZEYTİNBURNU TESMER BASEL II'NİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ BASEL II'NİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ 554 toplam

89 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
5 Ocak 2008 B.ÇEKMECE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAĞCILAR G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİ İSMMMO Kadıköy TESMER Eğitim Birimi ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ SERBEST BÖLGELER 12 Ocak 2008 BAYRAMPAŞA (M.M.M.B.) FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİ

90 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
12 Ocak 2008 İSMMMO SERBEST BÖLGELER K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MALTEPE M.M.M.B. ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ 19 Ocak 2008 B.ÇEKMECE ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI BAĞCILAR TESMER EĞİTİM BİRİMİ G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİ Kadıköy TESMER Eğitim Birimi

91 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
19 Ocak 2008 ÜSKÜDAR ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008 BAYRAMPAŞA (M.M.M.B.) FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİ İSMMMO K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ) MALTEPE M.M.M.B. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ

92 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2 Şubat 2008 B.ÇEKMECE SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER BAĞCILAR TESMER EĞİTİM BİRİMİ FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİ KARTAL SERBEST BÖLGELER ÜMRANİYE ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ 9 Şubat 2008

93 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
9 Şubat 2008 EMİNÖNÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİ K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ) Kadıköy TESMER Eğitim Birimi KARTAL MALTEPE M.M.M.B. 23 Şubat 2008 FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİ İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

94 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
23 Şubat 2008 Kadıköy TESMER Eğitim Birimi İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ 15 Mart 2008 İSMMMO 28 Mart 2008 ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 15 Nisan 2008 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ, DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE SERBEST BÖLGELER ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

95 TEKDÜZEN HESAP PLANI EĞİTİMLERİ
Mesleğimizde kilometre taşı olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi eğitimlerini tüm ilçelere yayarak kısa sürede Meslek Mensuplarımızın eğitimleri sağlandı. Ayrıca Ülkemizde Tekdüzen muhasebe sisteminin hayata geçirilmesinde öncülük edildi.

96 TEKDÜZEN HESAP PLANI 16-17.10.1993 YALOVA, K.ÇEKMECE, BAYRAMPAŞA,
SİLİVRİ, BAHÇELİEVLER TEKDÜZEN HESAP PLANI B.ÇEKMECE, AVCILAR, BAĞCILAR,ÇATALCA, BEYOĞLU, EMİNÖNÜ, FATİH,KADIKÖ, ŞİŞLİ PENDİK-TUZLA, KARTAL, SULTANBEYLİ ÜMRANİYE, BEYKOZ, ÜSKÜDAR, SARIYER, BEYOĞLU, EMİNÖNÜ, FATİH, KADIKÖY,ŞİŞLİ MALTEPE, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ,KAĞITHANE ZEYTİNBURNU, EYÜP, G.OSMANPAŞA,GÜNGÖREN YALOVA, PENDİK-TUZLA, KARTAL-SULTANBEYLİ, MALTEPE, ÜMRANİYE, KADIKÖY, ÜSKÜDAR, BEYKOZ, BEYOĞLUŞİŞLİ, K.HANE, BEŞİKTAŞ, SARIYER,SİLİVRİ, ÇATALCA, B.ÇEKMECE

97 TEKDÜZEN HESAP PLANI EMİNÖNÜ, FATİH, B.PAŞA, EYÜP, G.O.PAŞA, Z.BURNU, BAKIRKÖY, K.ÇEKMECE, AVCILAR B.EVLER, GÜNGÖREN, ESENLER, BAĞCILAR TEKDÜZEN HESAP PLANI KADIKÖY, BEYOĞLU, ŞİŞLİ, EMİNÖNÜ-FATİH KADIKÖY, KARTAL, ŞİŞLİ, BEYOĞLU, B.PAŞA EMİNÖNÜ BAKIRKÖY HİZMET BİRİMİ MMM BİRLİĞİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ NİKAH SALONU

98 TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 02-03.12.1995
TESMER İSTANBUL ŞUBESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI SİLİVRİ İLK YARDIM HASTANESİ KONFERANS SALON İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU SAMANYOLU DÜĞÜN SALONU M.Ü. GÖZTEPE KAMPÜSÜ

99 TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 GİRESUNLULAR DERNEĞİ
NEJAT KOYUNCU TOPLANTI SALONU MMMB KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ GÜNGÖREN BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ ÖZEL AHMET ŞİMŞEK LİSESİ BAKIRKÖY BEYOĞLU

100 TEKDÜZEN HESAP PLANI 11.11.2000 KÜÇÜKÇEKMECE TEKDÜZEN HESAP PLANI
KADIKÖY MALTEPE ŞİŞLİ YALOVA KARTAL BAĞCILAR ÜMRANİYE ZEYTİNBURNU KADIKÖY (TESMER) BAKIRKÖY (TESMER) BEYOĞLU

101 TEKDÜZEN HESAP PLANI 08.02.2003 KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)
KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) B.PAŞA (MMMB ŞUBESİ) KADIKÖY (TESMER) KADIKÖY (TESMER)2 TAKSİM (TESMER) KADIKÖY (TESMER ) ŞİŞLİ (TESMER) BAKIRKÖY (TESMER)

102 VERGİ BARIŞI Vergi Barışı uygulamalarında İstanbul
Defterdarlığı ile işbirliği yapılarak Meslek Mensuplarımızın eğitimi sağlandı.

103 VERGİ BARIŞI 08.03.2003 BAKIRKÖY (İŞ ADAMLARI DERNEĞİ VERGİ BARIŞI
BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) BEYOĞLU (TESMER) K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) KADIKÖY (TESMER) KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) ŞİŞLİ (TESMER) AVCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY (İŞ ADAMLARI DERNEĞİ) BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)-EYÜP BEŞİKTAŞ BEYOĞLU (İTÜ MİM. FAK.)

104 VERGİ BARIŞI 15.03.2003 EMİNÖNÜ VERGİ BARIŞI ESENLER FATİH
GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY (TESMER) KAĞITHANE KARTAL-SULTANBEYLİ (DRAGOS TES) MALTEPE PENDİK – TUZLA ŞİŞLİ (BELEDİYE TOPLANTI SALONU) ÜMRANİYE ÜSKÜDAR

105 VERGİ BARIŞI 15.03.2003 ZEYTİNBURNU VERGİ BARIŞI BÜYÜKÇEKMECE
BAĞCILAR BEYKOZ KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) SARIYER SİLİVRİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) BAKIRKÖY (TESMER) KADIKÖY (TESMER) KARTAL ‘DRAGOS TESİSLERİ) BEYOĞLU (TESMER)

106 ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMLERİ
Yıllardır hayata geçirilmesi için ısrarla talepte bulunduğumuz Enflasyon Muhasebesi uygulamalarında meslek mensuplarımızın üzerinden rant sağlanmasını engelledik. Bu konuda tüm üyelerimize kitap gönderdik ve bu konuda 89 adet eğitim gerçekleştirerek yaklaşık 8000 meslek mensubunun katılımını sağladık

107 ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004 BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)
BAKIRKÖY (TESMER) KADIKÖY (TESMER) KADIKÖY (TESMER)2 KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ) KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) BEYOĞLU (TESMER) ŞİŞLİ (TESMER) KADIKÖY (EVLENDİRME DAİRESİ) EMİNÖNÜ PENDİK MALTEPE FATİH

108 ENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004 BAKIRKÖY ENFLASYON MUHASEBESİ KARTAL
ŞİŞLİ KÜÇÜKÇEKMECE GAZİOSMANPAŞA ZEYTİNBURNU ÜSKÜDAR BAYRAMPAŞA BEYOĞLU BAĞCILAR KARTDAL

109 ENFLASYON MUHASEBESİ 22.01.2004 BEYOĞLU ENFLASYON MUHASEBESİ
KADIKÖY EMİNÖNÜ PENDİK MALTEPE FATİH BAKIRKÖY KARTAL ŞİŞLİ KÜÇÜKÇEKMECE GAZİOSMANPAŞA ZEYTİNBURNU ÜSKÜDAR

110 ENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004 BAYRAMPAŞA ENFLASYON MUHASEBESİ
BEYOĞLU BAKIRKÖY KARTAL ŞİŞLİ BAĞCILAR EMİNÖNÜ PENDİK ÜSKÜDAR MALTEPE FATİH

111 ENFLASYON MUHASEBESİ 06.03.2004 KARTAL ENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİ
KÜÇÜKÇEKMECE GAZİOSMANPAŞA ZEYTİNBURNU BAYRAMPAŞA BEYOĞLU BAKIRKÖY TAKSİM KADIKÖY EMİNÖNÜ

112 ENFLASYON MUHASEBESİ 10.03.2004 PENDİK ENFLASYON MUHASEBESİ ÜSKÜDAR
MALTEPE FATİH BAKIRKÖY KARTAL ŞİŞLİ KÜÇÜKÇEKMECE GAZİOSMANPAŞA ZEYTİNBURNU BAYRAMPAŞA BEYOĞLU BAKIRÖY

113 ENFLASYON MUHASEBESİ 14.03.2004 KARTAL ENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİ
BEYOĞLU EMİNÖNÜ PENDİK ÜSKÜDAR MALTEPE FATİH BAĞCILAR ŞIŞLI

114 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
Meslek mensubu adaylarımıza kaliteli eğitim vererek sınavlarda başarılı olmalarını sağladık. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Yeminli Mali Müşavirlik Kursu Staj Sınavına Hazırlık Kursu İngilizce Kursları Bilgisayar Kursları

115 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU İSMMMO Toplantı Salonu SMM Müşavirler Sınavına Hazırlık Şişli Merkez Şişli Lokal Şişli Beytemhan Kadıköy Temsilcilik Sınav Hazırlık Kursu M.Ü.Göztepe Kampüsü İ. Ü. İkt. Fak. Beytem Han-Şişli YMM Sınav Hazırlık Kursu N.Koyuncu Solonu SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Turyap/TAKSİM YMM Sınavına Hazırlık Kursu M.Ü. Bahçelievler Kmp. 15/16/ N.Koyuncu Salonu T.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar

116 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 22/23/ N.Koyuncu Salonu T.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 29/ 06/07/ 13/14/ 20/21/ Şişli ve Beyoğlu Eğitim Merkezi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 07/ Beyoğlu Eğitim Merkezi 14/ 16/ YMM Sınavına Hazırlık Kursu 07-08/02/1995 Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşlemleri

117 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 14-15/02/1995 Beyoğlu Eğitim Merkezi Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşlemleri 16-17/02/1995 22-05/10-06/1995 Nejat Koyuncu Top. Salonu Yıldız Teknik Ünv. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 10-11/11/1995 Dönem Sonu İşl. Ek Mali Tablolar Eğ. 18-09/22-12/1995 15-01/1996- 10-04/1995 Kadıköy Hizmeti Birimi

118 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

119 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu İTÜ Yıldız YMM Sınavına Hazırlık Kursu

120 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top.

121 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top.

122 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy 1 Kadıköy 2 SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Kadıköy

123 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

124 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu YMM Sınavına Hazırlık Kursu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

125 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

126 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Kadıköy 1 Kadıköy 2 SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

127 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Aralık 2004 Ağustos 2004 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan-AralıkAğustos2005 Nisan 2006 1935 kişi ( ) SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu

128 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Aralık 2004 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 320 kişi Nisan 2005 306 kişi Ağustos 2005 344 kişi Aralık 2005 292 kişi

129 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Nisan 2006 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 238 kişi Aralık 2006 BEYOĞLU KADIKÖY ŞİŞLİ ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Mart 2007 Nisan 2007

130 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Ağustos-Kasım 2006 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 251 kişi Aralık Mart 2007 203 kişi Nisan 2007-Temmuz 115 kişi Temmuz 2007-Ağustos 2007 75 kişi

131 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Temmuz-Ağustos 2007 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Ağustos-Kasım 2007 Ekim-Aralık 2007 Aralık-Mart 2008 Ocak-Nisan 2008 KADIKÖY - ŞİRİNEVLER Nisan -Temmuz 2008

132 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR
TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU Ağustos-Ekim 2006 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Aralık 2006-Şubat 2007 Nisan-Haziran 2007 Ağustos-Kasım 2007 Aralık 2007-Mart 2008 Nisan-Haziran 2008 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİRİNEVLER

133 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ YMM SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI
TARİH YER KONU Beytem Han-Şişli YMM Sınavına Hazırlık Kursu Turyap/TAKSİM Beyoğlu Eğitim Merkezi 07/03-28/ 22-05/10-06/1995 18-09/22-12/1995 15-01/

134 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ YMM SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI
TARİH YER KONU Beyoğlu Eğitim Merkezi YMM Sınavına Hazırlık Kursu Ekim 2005-Mayıs 2006 İSMMMO HİZMET BİNASI Mayıs 2006-Eylül 2006 Ekim 2006-Mart 2007 Mayıs 2007-Ağustos 2007 Kasım 2007-Mart 2008 Haziran 2008-Eylül 2008 Beyoğlu TESMER Eğitim Birimi Kasım

135 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR KURSLARI
DÖNEM TARİH YER SAYI 1.DÖNEM 10 MART-30 NİSAN 2006 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 69 2.DÖNEM 15 MAYIS-22 HAZİRAN 2006 49 3.DÖNEM 11 EYLÜL-30 KASIM 2006 KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO 256 4.DÖNEM 04 ARALIK ŞUBAT 2007 298 5.DÖNEM 05 ŞUBAT-25 MART 2007 310 6.DÖNEM 31 MART-20 MAYIS 2007 215 7.DÖNEM 22 MAYIS-8 TEMMUZ 2007 130 8.DÖNEM 24 EYLÜL-25 KASIM 2007 209 9.DÖNEM 03 ARALIK ŞUBAT 2008 309 10.DÖNEM 11 ŞUBAT-05 NİSAN 2008 190 11.DÖNEM 07 NİSAN-29 HAZİRAN 2008 KADIKÖY-ŞİRİNEVLER-BEYOĞLU TESMER 185 12.DÖNEM 06 EYLÜL-02 ARALIK 2008 193 13.DÖNEM 15 ARALIK MART 2009 181

136 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI
DÖNEM TARİH YER 1.DÖNEM EYLÜL 2003-ŞUBAT 2004 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 2.DÖNEM ŞUBAT HAZİRAN 2004 3.DÖNEM EYLÜL OCAK 2005 4.DÖNEM ŞUBAT 2005-HAZİRAN 2005 5.DÖNEM EYLÜL 2005-ŞUBAT 2006 6.DÖNEM NİSAN-TEMMUZ 2006 7.DÖNEM EYLÜL 2006-ŞUBAT 2007 8.DÖNEM MART-HAZİRAN 2007 KADIKÖY-İSMMMO 9.DÖNEM EYLÜL 2007-ŞUBAT 2008 10.DÖNEM ŞUBAT-HAZİRAN 2008 11.DÖNEM EYLÜL OCAK 2009 KADIKÖY-BEYOĞLU TESMER

137 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ İNGİLİZCE UFRS KURSLARI
DÖNEM TARİH YER 1.DÖNEM NİSAN 2008 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI

138 İLÇE ZİYARETLERİ Meslek mensuplarımızı bürolarında ziyaret
ettik. meslektaşlarımızın sorunlarını dinledik ve önerileni aldık. İlgili sorunlara çözüm ürettik.

139 İLÇE ZİYARETLERİ İLÇE ADET . 4 ADALAR 9 AVCILAR 129 BAĞCILAR 221
BAHÇELİEVLER 335 BAKIRKÖY 388 BAYRAMPAŞA 334 BEŞİKTAŞ 227 BEYKOZ 62 BEYOĞLU 556 BÜYÜKÇEKMECE 141 ÇATALCA 29 EMİNÖNÜ 752 ESENLER 101 EYÜP 83 FATİH 862 GAZİOSMANPAŞA 277 GÜNGÖREN 199

140 İLÇE ZİYARETLERİ İLÇE ADET TOPLAM KADIKÖY 1171 KAĞITHANE 218 KARTAL
271 KÜÇÜKÇEKMECE 267 MALTEPE PENDİK 210 SARIYER 67 SİLİVRİ 60 SULTANBEYLİ 41 ŞİLE 7 ŞİŞLİ 865 TUZLA 43 ÜMRANİYE 319 ÜSKÜDAR 323 YALOVA 6 ZEYTİNBURNU 250 TOPLAM 9094

141 DERGİLER VE BÜLTENLER Meslektaşa Yönelik Kesintisiz Bilgi Akışı, Yorumlar ve Değerlendirmeler Yapıldı... 89 Adet Bülten Dağıtıldı Adet Dergi Yayınlandı

142 YAYINLANAN DERGİLER TARİH SAYI 1990-1992 13 Adet 1992-1994 12 Adet
4 Adet 5 Adet

143 YAYINLANAN DERGİLER TARİH SAYI

144 YAYINLANAN BÜLTENLER TARİH SAYI 1990-1992 19 Adet 1992-1994 18 Adet
6 Adet 5 Adet 8 Adet 7 Adet 3 Adet ?

145 İSMMMO YAYINLARI İSMMMO yayınları ile meslektaşa bilgi ziyafeti sunduk... Mevzuatın her yönüyle açıklandığı

146 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 1
3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu Yayın No 2 Katma Değer Vergisi uygulaması ve Belge Düzeni Yayın No 3 Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “Stopaj” Yayın No 4 Ticaret Şirketleri Uygulama Rehberi (Cilt 1 Anonim şirketler) Yayın No 5 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyeleri Fihristi Yayın No 6 Türk Vergi Sisteminde Öneriler Yayın No 7 Muhasebe sistemi Uygulama Genel tebliğine Göre Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması Yayın No 8 İmalat Defteri Uygulaması Yayın No 9 Mali Tablolar El Kitabı Yayın No 10 Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi Yayın No 11 Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

147 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 12
Örneklerle Tekdüzen Hesap Sistemi El Kitabı Yayın No 13 Muhasebecinin El Kitabı Yayın No 14 Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı Yayın No 15 Son Değişiklikleriyle Türk Ticaret kanunun Uygulamaları Yayın No 16 Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği Yayın No 17 Türkiye’nin Demokrasi Sorunu Yayın No 18 Gümrük Birliği’nin Hukuki Yapısı Yayın No 19 Muhasebe Denetimi Mesleği 2000’lere Doğru Yayın No 20 Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı Yayın No 21 Muhasebe Mesleğinde Stajyerin El Kitabı Hakları ve Sorumlulukları Yayın No 22 Genel Muhasebe El Kitabı Yayın No 23 Muhasebe Mesleğinde Stajyerin Meslek Hukuku El Kitabı Meslek Kanunu Yönetmelikler Tebliğler

148 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 24
Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler 4369 Sayılı Kanun Yayın No 25 İktisadi ve Toplumsal Bütünleşmeye Doğru Çalışma Hayatı “Gümrük Birliği Sürecinin Bazı Etkileri Üzerine Bir İnceleme Yayın No 26 Topluca Türk Vergi Kanunları Yayın No 27 Muhasebe Mesleğinde Uzlaşma Yayın No 28 Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları Yayın No 29 Konut Yapı Kooperatifleri Yayın No 30 21. Yüzyıla Girerken Muhasebe Denetimi Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler Yayın No 31 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yayın No 32 Türkiye V. Muhasebe Denetimi Sempozyumu Yayın No 33 Meslek Hukuku Yayın No 34 Çevre Muhasebesi ve Denetimi

149 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 35
İşletmelerde Birleşme ve Tasfiye Uygulamaları Yayın No 36 İşe Başlama, Değişiklikler, İşi Bırakma Rehberi Yayın No 37 İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar Yayın No 38 Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yayın No 39 Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Pazarlama Yayın No 40 Şirketlerde Finansman Sorununun Çözümü ve Tek Düzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi Yayın No 41 İnşaat İşlerinde ve Yapı Kooperatiflerinde Vergilendirme – Muhasebe Uygulamaları Yayın No 42 Mali Tablolar Analizi Uygulamaları Yayın No 43 Staja Başlama Değerlendirmesi Test Kitabı Yayın No 44 4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve Açıklamaları Yayın No 45 Karşılaştırmalı Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu

150 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 46
Türk Ticaret Kanunda, Vergi Usul Kanununda, Damga Vergisi Kanununda, İş Kanununda, Sosyal Sigortalar Kanununda, Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Yayın No 47 Karşılaştırmalı 4956 , 4958, 4904, 4961, 4962 Sayılı Kanunlar Yayın No 48 Örneklerle Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi Yayın No 49 VI. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Yayın No 50 Kıyı Bankacılığı Yayın No 51 Ticaret Mevzuat İşlemleri ve Uygulaması Yayın No 52 Türkiye’nin Mali Görünümü

151 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 53
Menkul Kıymet Gelirleri Vergilemesi ( ) Yayın No 54 Kayıtdışı Ekonomi Ve Çözüm Yolları Yayın No 55 5458 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK PRİM Yayın No 56 TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARI Yayın No 57 VERGİ YASALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER VE KURUMLAR BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ Yayın No 58 I. ULUSLARARASI MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VE VII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Yayın No 59 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) UYGULAMASI

152 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 60
İŞ HUKUKU MEVZUATINDA USUL VE ESASLAR Yayın No 61 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ) Yayın No 62 MALİ TABLOLAR ANALİZİ UYGULAMALARI Yayın No 63 2005 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Yayın No 64 (E-KİTAP) DENETİM STANDARTLARI KOMİTESİ 2004 – 2006 DÖNEMİ DENETİM KONULU KİTAP ÇALIŞMASI Yayın No 65 PSİKOLOJİK VE SOSYAL YÖNDEN YÜKÜMLÜLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE TEPKİLERİ Yayın No 66 MESLEKİ YÖNETMELİK TASLAKLARI

153 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 67
TÜRMOB (MUHASEBE İLE İLGİLİ DÜNYA KONGRELERİ VE TÜRKİYE MUHASEBE KONGRE VE SEMPOZYUMLARI Yayın No 68 YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMALARI Yayın No 69 ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI TÜRKİYE UYGULAMASI Yayın No 70 YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yayın No 71 5510 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK SEMİNERİ Yayın No 72 TÜRK VERGİ HUKUKUNDA PİŞMANLIK VE ISLAH Yayın No 73 SMMM YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSU DERS NOTLARI – 1 –

154 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 74
SMMM YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSU DERS NOTLARI – 2 – Yayın No 75 KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA İSTİSNA VE İNDİRİMLER İLE KURUMLARIN TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ Yayın No 76 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA BAŞLAMA SINAVI HAZIRLIK TEST KİTABI Yayın No 77 YOLSUZLUK EKONOMİSİ Yayın No 78 TÜRKİYE'DE DEVLETİN MALİ VE EKONOMİK BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yayın No 79 KUYUMCULUK İŞLETMECİLİĞİ VE MUHASEBECİLİĞİ Yayın No 80 İLÇE MESLEK SORUNLAR TOPLANTILARI (3)

155 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 81
GEÇİCİ GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR Yayın No 82 TÜRKİYE'DE MUHASEBE DENETİMİ ALANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALAR VE SEÇME YAZILAR( ) Yayın No 83 TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMASI Yayın No 84 KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR Yayın No 85 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ŞERHİ Yayın No 86 VERGİYE KARŞI TEPKİLER: MÜKELLEF DAVRANIŞLARI (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) Yayın No 87 YENİ YÜZYILIN EŞİĞİNDEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİ Yayın No 88 18. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

156 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 89
2007 MALİ İZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ Yayın No 90 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (MEVZUAT SERİSİ) Yayın No 91 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MICROSOFT OFFICE XP Yayın No 92 II. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VIII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI Yayın No 93 FİNANSAL RAPORLAMADA YENİLİKLER ( SEMİNER) Yayın No 94 MMMB 2005 – 2007 ÇALIŞMA RAPORU Yayın No 95 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU Yayın No 96 ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

157 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 97
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ – ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLLÜ KAZANÇ DAĞITIMI – FİNANSAL RAPORLAMADA YENİLİKLER KOBİ’LER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Yayın No 98 KDV UYGULAMALARI VE YAŞANAN SORUNLAR Yayın No 99 SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Yayın No 100 YATIRIM KARARLARININ BELİRLENMESİNDE VERGİSEL FAKTÖRLERİN ÖNEMİ Yayın No 101 TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ-EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ Yayın No 102 TEK DÜZEN HESAP PLANININ MUHASEBE STANDARTLARINA UYGUNLUĞU SPK-TFRS-UFRS’NA UYGUN MALİ TABLO DÜZENLEME UYGULAMASI Yayın No 103 GELİR VERGİSİ VE BEYANI Yayın No 104 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN “UYGULAMA ŞEKLİ "

158 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 105 KURUMLAR VERGİSİ VE BEYANI
MESLEK MENSUBU KURUMSALLAŞMA PROJESİ FİZİBİLİTE VE YOL HARİTASI Yayın No 107 FİNANSAL MUHASEBE Yayın No 108 (SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK İÇİN) MUHASEBE Yayın No 109 19. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Yayın No 110 19. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Yayın No 111 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5754 SAYILI KANUN (KARŞILAŞTIRILMALI VE AÇIKLAMALI)" Yayın No 112 SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ (MEVZUAT SERİSİ 7)

159 ISMMMO YAYINLARI SIRA KONU Yayın No 113 MUHASEBE DENETİMİ Yayın No 114
YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜROLARI) Yayın No 115 TOPLUM VE MESLEK İÇİN ÇÖZÜM ( MAKALELER) Yayın No 116 AYDINLANMA YOLUNDA OMUZ OMUZA (AÇIŞ KONUŞMALARI-PANELLER 1) Yayın No 117 DÜNDEN BUGÜNE BUGÜNDEN YARINA ( GENEL KURULLAR 1) Yayın No 118 TÜRKİYE’NİN KISILMAYAN SESİYİZ (KAMUOYUNA DÖNÜK ÇALIŞMALAR) Yayın No 119 MALİ MÜŞAVİRİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI EL KİTABI (MEVZUAT SERİSİ 8)

160 TOPLUMSAL RAPORLARI 2005-Türkiye’nin Mali Görünümü
2006-Türkiye İşgücü Piyasaları ve Durum Raporu 2006-Kayıtdışı Ekonomi ve Çözüm Yolları 2007-Yolsuzluk Ekonomisi 2007-Vergiye Karşı Tepkiler-Mükellef Davranışları 2007-Yeni Yüzyılın Eşiğindeki Türkiye Ekonomisi 2007-Mali İzleme Raporu

161 SOSYAL AKTİVİTELER Levent Lokali’nde, Türkiye’nin değerli kişileriyle doyumsuz sohbetler

162 LEVENT SÖYLEŞİLERİ TARİH TOPLANTI YERİ KONUSU 08.03.1997 İSMMMO Lokali
Dünya Kadınlar Günü (ToktamişAteş) Küreselleşme ve Ulus Devlet (Emre Kongar) Anılar ve Düşünceler (Erdal İnönü) Ne Olacak Memleketin Bu Hali (İlhan Selçuk) Dünya Kadınlar Günü (Hale Soygazi-Şirin Tekeli) Nasıl Bir Türkiye? (Rıdvan Budak) İletişim’de Mükemmellik ve Bilgi Teknolojisi (Serdar Öcal) “2000’li Yılarda Türkiye ve Dünya (Prof. Dr. Erol Manisalı) “21. Yüzyıla Girerken Türkiye ve Medya (Alev Coşkun) “İslam ve Demokrasi” Yurdakul Fincancıoğlu

163 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Hiç İhmal Etmedik Kuruluş Balolarımızda Enerjimizi Tazeliyoruz

164 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
TARİH TOPLANTI YERİ KONU Sheraton Oteli 1. Kuruluş Yılı Balosu Rumeli Hisarı Muhasebe Haftası Levent Spor Yazarları Tesisleri Muhasebe Haftası Kapanışı Swiss Otel-2 Kuruluş Yılı Balosu Çayırbaşı Mehmet Akif Ersoy Dinlen. Tes. Muhasebe Haftası Etkinlikleri Harbiye Açık Hava Tiyatrosu The Marmara Oteli 3. Kuruluş Yılı Balosu Holiday Inn Otel 4. Kuruluş Yılı Balosu Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu Tiyatro 5. Kuruluş Balosu Büyük Çamlıca Yatı Geleneksel Yemekli Boğaz Gezisi

165 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
TARİH TOPLANTI YERİ KONU Musahipzade Celal Sahnesi Tiyatro İstanbul Princess Otel 6. Yıl Kuruluş Balosu İSMMMO Lokali Tavla Turnuvası Beşiktaş Kültür Merk. K.Çamlıca Gülhan K. Futbol Turnuvası Bostancı Gösteri Merk. Muhasebe Haftası Müzik Şöleni Armada Oteli 7. Kuruluş Balosu Merit Antik Otel 8. Kuruluş Balosu Swiss Otel 9. Kuruluş Balosu Bostancı Gösteri Merkezi Hyatt Oteli 10. Kuruluş Balosu

166 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
TARİH TOPLANTI YERİ KONU Fevziye Mektepleri Sinema Levent Kırca Tiyatrosu Tiyatro Beşiktaş Kültür Merkezi Maydonesse Showland Sultanların Dansı Üsküdar Fethipaşa Korusu Kahvaltı Bostancı Gösteri Merkezi Konser İSMMMO Konferans Salonu Dünya Emekçi Kadınlar Günü

167 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
TARİH TOPLANTI YERİ KONU İSMMMO Konferans Salonu Dünya Emekçi Kadınlar Günü

168 YILIN EN İYİLERİ

169 BASINDA ODAMIZ Sorunlarımız Ve Taleplerimiz Ulusal Yazılı Medyanın Manşetlerinden İnmedi... Gazete ve Dergilerde Tam 2294 Haber Yayınlandı ( :272 haber haber)

170 YAZILI BASINDA ÇIKAN ODA HABERLERİ
TARİH ADET 1990 10 1991 34 1992 56 293 192 190 240 134 136 128

171 YAZILI BASINDA ÇIKAN ODA HABERLERİ
TARİH ADET 2000 – 2001 105 2001 – 2002 127 2002 – 2003 110 155 272 2007 316 2008 (mayıs-aralık) 107

172 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ İsteklerimizi sık sık Radyo ve
televizyon ekranlarından haykırdık... Radyo ve Televizyonlardaki 713 Programa katılarak rekora koştuk...

173 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ TARİH PROGRAM 1992-1993 9 Program 1993-1994
46 Program 31 Program 45 Program 72 Program 70 Program

174 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ TARİH PROGRAM 2000 – 2001 43 Program 2001 – 2002
65 Program 112 Program 93 program 70 PROGRAM


"Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları