Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması."— Sunum transkripti:

1 1 İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması

2 2 Çok kısa sürede arka arkaya yapılan yasa değişiklikleri muhasebecilerin dinamizmini ve etkinliğini gösteriyor MUHASEBE MESLEĞİ’NDE GELİŞİMİN YÖNÜ HEP YUKARI OLDU

3 3 Mesleki Kazanımların Elde Edilmesinde Onlarca Raporlar Sunuldu MESLEKİ TALEPLER

4 4  Kaçak Muhasebeci Olgusu ve Meslek Mensuplarının Sorunları, Çözüm Önerileri Hakkında ( )  Vergi İdaresi İle Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında ( )  Vergi İdaresinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında ( )  Tekdüzen Muhasebe Sistemi Tebliğine Göre Bilanço, Gelir Tablosu Dip Notlarının Hiç Yazılmaması veya Eksik Yazılması Nedeniyle Vergi Dairelerinin Farklı Uygulamasının Engellenmesi Hakkında ( )  Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Af Kanunu Uygulamaları Hakkında ( )  Vergi Daireleri Arasında Uygulama Birlikteliğinin Sağlanması Hakkında ( )  Beyannamelerin Bilgisayar Çıktılı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında ( )  Vergi Kanunları Tasarısı Hakkında ( )  Geçici Vergi Döneminin Yetersizliği, ABC Formlarının Kaldırılması, YMM Raporu Aranan Yeniden Değerleme ve Yatırım İndirimindeki Tutarların Yeniden Belirlenmesi Hakkında ( )

5 5 MESLEKİ TALEPLER  Vergi Dairesi ile Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Bürokratik Sorunların Çözümlenmesi Hakkında ( )  Basit Usul Nedeniyle Esnaf Odalarının Defter Tutmaması Hakkında ( )  Bilgisayar Çıktılı Beyannamelerin Kabulü Hakkında ( )  Vergi İdaresi İle Meslek Mensuplarımız Arasında Bürokratik Sorunların Çözümü Hakkında ( )  Geçici Vergi Beyan Süresinde Yaşanan Sıkıntılar Hakkında ( )  İşe Başlama – İşi Bırakma İlgili Form Hakkında ( )  Geçici Vergi Beyan Döneminde Vergi Dairelerinin Cumartesi ve Pazar Günlerinde Çalışması Hakkında ( )  Vergi Levhalarını Onaylayan Meslek Mensuplarının Bildirimini Bağlı Olduğu Vergi Dairelerine Bildirmesi Gerektiği Hakkında ( )

6 6 MESLEKİ TALEPLER  Vergi Yasalarında Yapılması Gereken Değişiklikler Hakkında ( )  Asgari Ücret Tarifelerinin Düşüklüğü Hakkında ( )  ABC Formlarının Kaldırılması, Mahsupta Yaşanan Sorunların Çözümü, Formlarının Kaldırılması, Mahsupta Yaşanan Sorunların Çözümü, Vergi Beyannamelerinin Meslek Mensuplarınca İmzalanması, Basit Usule Tabi Olanların Esnaf Odalarınca Defter Tutulması  YMM Raporu Aranmaksızın Yapılacak İşlemlerde Limitlerin Yeniden Belirlenmesi Hakkında ( )  Yeniden Değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemlerdeki Hadlerin Yeniden Belirlenmesi Hakkında ( )  Yeniden değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnalarındaki Limitlerin artırımı Hakkında ( )

7 7 MESLEKİ TALEPLER  Kamu İhale Kanunu Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Doğru Yol Partisi ( )  Milli Eğitim ve İstihdam Yönetmeliği Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı – Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ( )  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı – Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ( )  İşletmelerde Eğitim Birimlerinin kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı – Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü (

8 8 MESLEKİ TALEPLER  Ulusal Meslek Standartları Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz Başbakanlık – Türkiye Barolar Birliği – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ( )  Çek Yasasına İlişkin Görüşlerimiz TBMMM Adalet Komisyonu ( )  Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Genel Müdürlüğü ( )  Yeniden Değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnalarındaki Limitlerin Artırımı Hakkında ( )

9 9 MESLEKİ TALEPLER  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve İlgili Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Genel Müdürlüğü ( )  Türkiye Muhasebe Reformu Projesi Hazine Müsteşarlığı – Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ( )  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğine (No:2) İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı – Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( )  Kamu İhale Kanunu – İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarına İlişkin Görüşlerimiz Kamu İhale Kurulu ( )  Gelir Vergisi Kanununa Göre Tevkif Edilen Vergilerin Mahsup ve İadelerine İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı ( )

10 10 MESLEKİ TALEPLER  Devlet Yardımları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ( )  Devlet Yardımları Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ( )  Enerji Piyasası Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( )  Vergi Barışı Kanunu Hakkında ( )  4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun Uygulama Sürecine İlişkin Görüşlerimiz TBMM ve Maliye Bakanlığı Nezdinde Girişimler ( )

11 11 MESLEKİ TALEPLER  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Bu Yetkilerin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı - Sigorta Müdürlüğü ( )  ABC Formundaki Limitlerin Artırılması Hakkında ( )  Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( )  10 Milyarı Aşan Harcamaların Bankalardan geçmesi Hakkında ( )  Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğ Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ( )

12 12 MESLEKİ TALEPLER •Türk Ticaret Kanunun İle İlgili Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz TBMM – Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı Nezdinde girişimler •Enflasyon Muhasebesine İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı TOBB Başkanlığına ( ) ASO Başkanlığına (2004) •SM, SMMM ve YMM’lerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Sosyal Sigortalar Kurumu – Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ( )

13 13 MESLEKİ TALEPLER • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz (Gelir, Kurumlar, Geçici Vergi, KDV, Muhtasar, SSK, Bağ-Kur Beyan Dönemleri ve Ödeme Sürelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin) TBMM ve Maliye Bakanlığı Nezdinde Girişimler ( ) •KDV ve Geçici Vergi Beyan Sürelerinde Eski Sürelerin Uygulanması Hakkında ( ) •Karar Defterlerinin Tasdikine İlişkin Görüşlerimiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Teşkilatlandırma ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Nezdinde Girişimler ( )  Performans Denetimi ile Tebliğin Uygulanması Hakkında ( )  Zarar veya Düşük Beyan Eden Mükellefler Hakkında ( )

14 14 MESLEKİ KAZANIMLAR Onlarca Sunmuş Olduğumuz Raporlar ve Mücadeleler Sonucunda Önemli Mesleki Kazanımlar Elde Edilmiştir.

15 15 MESLEKİ KAZANIMLAR  Net Aktif Vergisi ile ilgili meslek mensupları özel amaçlı raporlar hazırladı.  Beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması gerçekleşti. (Mükerrer 227)  Sermaye artırımında sermaye tespit raporlarını meslek mensupları düzenliyor.  SSK prim belgelerini meslek mensupları imzalıyor.  Stajyer ve yardımcı elemanlar yaka kartı kullanıyorlar.  İhaleli işlerde teminat iadesi, meslek mensuplarınca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi alınmasına bağlandı.  Mesleki yasa ve yönetmelik eksikliklerimiz Mecburi Meslek Kararları ile tamamlandı.  Sigorta ve reasürans şirketleri meslek mensuplarınca denetim zorunluluğu getirildi.

16 16 MESLEKİ KAZANIMLAR  Staj ve sınav yönetmeliği günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek yayımlanması sağlandı.  Kredi alımında meslek mensuplarının denetlenmesi zorunlu kılındı.  Gümrük beyannamelerinde meslek mensuplarının isminin yazılması zorunlu hale getirildi.  Yıllık KDV ve muhtasar bildiriminin kaldırılması sağlandı.  Günlük kasa ve kambiyo senedat defterinin kaldırılması sağlandı.  İşyeri açılış ve kapanışlarında meslek mensupları etkin hale getirildi.  Vergi levhalarının meslek mensuplarınca onaylanması sağlandı.  Takdir Komisyonlarında meslek mensuplarının temsili sağlandı

17 17 MESLEKİ KAZANIMLAR  A ve C Formu Kaldırıldı.  Mahsupta Yaşanan Sorunlar Çözümlendi.  Bilgisayar Çıktılı Beyannameler Kabul Edildi.  Limitler Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı.  Vergi Daireleri Arasında Uygulama Birlikteliğinin Sağlanması Hakkında Kitapçık Yayınlandı.  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TUMUDESK) yasal statüye kavuştu??  Türkiye Denetim Standartları Kurulu Oluştu  Karar Defterlerinin ara tasdiki engellendi.

18 18 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Mesleki Örgütlülüğümüz Uluslar arası Arenada Saygın Bir Konuma Geldi

19 19 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Mesleğimiz ve meslek örgütümüz, küreselleşen dünyanın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Mesleğimizin üst birliği olan TÜRMOB, uluslar arası camiada mesleğimizi etkin bir şekilde temsil etmektedir. IFAC bünyesinde yer alan çalışmalarda ve komisyonlarda TÜRMOB temsilcileri görev üstlenmiştir. Avrupa Muhasebeciler Federasyonu’nun çalışmalarına aktif olarak katılım sağlanmakta ve destek verilmektedir. Kurucusu olduğumuz Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel Kurulda, Başkanlık görevini TÜRMOB temsilcisi üstelenecektir.

20 20 MESLEKİ VE TOPLUMSAL MÜCADELELER  İşletme Yönetim Merkezleri’nin oluşması engellendi.  “Karanlık Hesapları Muhasebeciler Aydınlatacaktır” yürüyüşü yapıldı.  “Angaryalara Hayır” yürüyüş ve mitingleri yapıldı.  “Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık Eylemi” oda lokalinde olgunlaştırıldı  İMOK Dönem Sözcülüğü yapıldı.  STKB İcra Heyeti’nde görev alındı.

21 21 AMACIMIZ ÜYELERE DAHA İYİ VE YAKIN HİZMET Üyelerin Rahat Ulaşabileceği İdari Binalarımız Her Türlü Faaliyetimizi Karşılıyor.

22 22 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSUKATILIMCI İst. Ticaret Odasıİşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri İst. Ticaret OdasıGelir ve Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar İst. Ticaret OdasıGelir Vergisi Beyaname Düzenlenmesi İstanbul Ticaret OdasıKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi İstanbul Ticaret Odasıİşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri İstanbul Ticaret OdasıKDV Uygulamaları ve Belge Düzeni Gazanfer Özcan Tiyat.Gelir ve Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar Dedeman OteliGelir Vergisi Bayanname Düzenlenmesi The Marmara OteliK. Değer Vergisi Beyanname Düzenlenmesi The Marmara OteliKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi The Marmara OteliVergi Affı İstanbul Ticaret Odasıİşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri200

23 23 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİ KONUSUKATILIMCI Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane, Kartal, Pendik, Yalova, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Eminönü, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, G.O.Paşa, Silivri,Çatalca Ücret Tarifesi ve Sözleşme Düzenlenmesi The Marmara Oteli Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme ve İstisnalar İstanbul Ticaret Odası Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Ve İstisnalar

24 24 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİ KONUSUKATILIMCI The Marmara Oteli Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı Mecidiyeköy Kültür Merkezi Dönem Sonu İşlemleri Mecidiyeköy Kültür Merkezi Teşvikli Yatırım Malı İthalatı ve KDV Ertelemesi Mecidiyeköy Kültür Merkezi KDV İadesi ve Genel Giderlerin Paylaştırılması The Marmara Oteli Vergi Yasalarında Yapılan Değişiklikler

25 25 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Mecidiyeköy Kültür MerkeziGelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Mecidiyeköy Kültür MerkeziKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Mecidiyeköy Kültür Merkezi Bayrampaşa Eğitim Merkezi Kadıköy M.Ü. İbrahim Üzümcü Salonu 4008 Sayılı Yasa ve SSK Değişiklikleri Mecidiyeköy Kültür Merkezi Bayrampaşa Eğitim Merkezi Kadıköy M.Ü. İbrahim Üzümcü Salonu Dönem Sonu İşlemleri Mecidiyeköy Kültür MerkeziDenetim ve Raporlama Mecidiyeköy Kültür Merkezi Bayrampaşa Eğitim Merkezi Kadıköy M.Ü. İbrahim Üzümcü Salonu Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Kartal, Kadıköy, Şişli, Eminönü, Bakırköy1 Nolu Tebliğ Çalışmaları

26 26 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Mecidiyeköy Kültür MerkeziBağımlı Çalışanlarla Toplantı Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi The Marmara Oteli SSK’da Son Değişiklikler Mecidiyeköy Kültür Merkezi Dönem Sonu İşlemleri Mecidiyeköy Kültür Merkezi Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Mecidiyeköy Kültür MerkeziBağımlı Çalışanlarla Toplantı Mecidiyeköy Kültür MerkeziKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Mecidiyeköy Kültür MerkeziİTO ve Sicil İşlemleri Mecidiyeköy Kültür MerkeziDönem Sonu İşlemleri Mecidiyeköy Kültür Merkezi Mevzuattaki Son Değişiklikler Mecidiyeköy Kültür Merkezi SSK ve İş Hukuku Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür Merkezi Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi

27 27 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Mecidiyeköy Kültür MerkeziİTO ve Sicil ticaret İşlemleri Mecidiyeköy Kültür MerkeziDönem Sonu İşlemleri Mecidiyeköy Kültür MerkeziMevzuattaki Son Değişiklikler Mecidiyeköy Kültür Merkezi SSK ve İş Hukuku Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür MerkeziGelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Mecidiyeköy Kültür MerkeziKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Mecidiyeköy Kültür MerkeziDönem Sonu İşlemleri Mecidiyeköy Kültür MerkeziVergi Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür Merkezi SSK ve İş Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür Merkezi Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi

28 28 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Mecidiyeköy Kültür Merkezi Vergi Yasalarındaki Değişiklikler Batı KolejiVergi Yasalarındaki Değişiklikler Maliye Sitesi Toplantı SalonuVergi Yasalarındaki Değişiklikler Mecidiyeköy Kültür MerkeziVergi Yasaları ve Dönem Soru İşlemleri Mecidiyeköy Kültür Merkezi Vergi Yasaları ve Dönem Soru İşlemleri Mecidiyeköy Kültür MerkeziGeçici Vergi Uygulamaları Cadde Bostan Kültür MerkeziGeçici Vergi Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür MerkeziGelir Vergisi Beyanname Uygulamaları Maliye Vatan Cad. BinasıGeçici Vergi Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları Maliye Vatan Cad. Binası Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları

29 29 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları Cadde Bostan Kültür MerkeziKurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları Princess Otel Maslak4447 Sosyal Güvenlik Yasası The Marmara OteliDönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları The Marmara Oteli Teşvik Yat. İnd. ve Vergi Mevzuatındaki Değişiklikler Princess Otel Maslak Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi The Marmara Oteli Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi The Marmara Oteli Dönem Sonu İşlemleri The Marmara Oteli Bağ-Kur Uygulamaları The Marmara Oteli SSK Uygulamaları The Marmara Oteli Gelir Vergisi Uygulamaları The Marmara Oteli Kurumlar Vergisi Uygulamaları

30 30 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Dış. Tic. Kompleksi Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kadıköy Evlendirme Dairesi Sınırlı Uygunluk Denetimi ve Meslek Ahlakı Meslek Kararları Uygulamaları Bölge Seminerleri The Marmara OteliDönem Sonu İşlemleri The Marmara OteliYeni Vergi Kanunları 14– İMKB Toplantı SalonuBilirkişilik Semineri İş Bankası Kuleleri Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler İş Bankası Kuleleri Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri İş Bankası Kuleleri Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri İMKB Toplantı Salonu Bilirkişilik Semineri İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu İşlemleri İş Bankası Kuleleri Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler İş Bankası Kuleleri Vergi Barışı Kanunu Uygulamaları ve Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri İş Bankası Kuleleri Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri

31 31 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU İş Bankası Kuleleri4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları İş Bankası KuleleriSSK’da Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Uygulamada Yaşanacak Sorunlar Çözüm Önerileri İş Bankası KuleleriVergi Yasalarında Son Değişiklikler, Dönem Sonu İşlemleri ve Enflasyon Muhasebesi İş Bankası Kuleleri Yeni Vergi Kanunları ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları İş Bankası Kuleleri SSK’da Son Değişiklikler ve E Bildirge Uygulamaları İş Bankası Kuleleri Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri İş Bankası Kuleleri Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu İşlemleri Yeni TL, Enflasyon Düzeltmesi İş Bankası Kuleleri Yeni Vergi Kanunları ve Enflasyon Düzeltmesi İş Bankası Kuleleri Enflasyon Düzeltmesi ve Odamızca Hazırlanan Enflasyon CD’sinin Tanıtımı

32 32 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU İş Bankası KuleleriGelir Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Enflasyon Düzeltmesi İş Bankası KuleleriKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Enflasyon Düzeltmesi İş Bankası KuleleriTürk Ticaret Kanunu Tasarısı İş Bankası Kuleleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu Muhasebe ve Yeni Vergi Uygulamaları İş Bankası Kuleleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Uygulamalar İş Bankası Kuleleri Vergi Yasalarında Son Değişiklikler İş Bankası KuleleriSSK ve BAĞ-KUR Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

33 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU İş Bankası KuleleriVergi Yasalarında Son Değişiklikler Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi İş Bankası Kuleleri Yeni Kurumlar Vergisi Uygulamaları Kanunu İş Bankası Kuleleri Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler İş Bankası KuleleriSosyal Güvenlik Reformu İle Getirilen Yenilikler İş Bankası KuleleriDönem Sonu İşlemleri İş Bankası KuleleriYeni Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler İş Bankası Kuleleri Gelir Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar İş Bankası KuleleriKurumlar Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar İş Bankası Kuleleri Finansal Raporlamada Yenilikler İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu İşlemleri 33

34 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU İş Kuleleri KDV Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar İş Kuleleri Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye İş KuleleriGelir Vergisi ve Beyanı İş KuleleriBazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun "Uygulama Şekli“ KDV' de Son Değişiklikler Vergi Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar İş KuleleriKurumlar Vergisi ve Beyanı İş Kuleleri Her Yönüyle Yeni Sosyal Güvenlik Yasası İş Kuleleri Yeni Sosyal Güvenlik Reformu Uygulamaları İş Kuleleri Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu İş Kuleleri Meslekte Yeni Bir Boyut: Bağımsız Denetim 34

35 35 Meslek Sorunları, Meslek Mensupları İle Enine Boyuna Tartışıldı Mesleki Konular, Tam 20 Panel, 3 Forum ve Konferansta Didik Didik Edildi... Meslek Sorunlarımız

36 36 PANELLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU The Marmara Oteli Atatürk ve Ekonomi The Marmara Oteli3568 Sayılı Meslek Yasası Sheraton OteliAnayasa’da Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzenlenmesi Sheraton OteliTürkiye’de Muhasebe Mesleğinin Önemi ve Toplumdaki Yeri The Marmara Oteli Muhasebe Mesleğinin Önemi ve Geleneklerin Oluşturulması The Marmara OteliYeni Beyanname Uygulamaları ve İdarenin İyileştirilmesi The Marmara OteliTürkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları The Marmara OteliTekdüzen Muhasebe Sisteminin Türk Ekonomisine Getireceği Katkılar The Marmara OteliÖzelleştirme ve Demokratikleşme The Marmara Oteli Kayıtdışı Ekonominin Toplumsal Boyutları Dedeman Oteli Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor? 1996 Başında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mecidiyeköy Kült. Merk. Bağımlı Üye Kavramının Dünyadaki Konumu ve Ülkemizdeki Uygulamaları

37 37 PANELLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU The Marmara Oteli Türkiye’nin Demokrasi Sorunu Maliye Vakıfı / BeyazıtVergi İdaresi ile İlgili Sorunlar Mecidiyeköy Kült. Merk.TTK İle İlgili Sorunlar Princess Otel MaslakYeni Vergi Yasalarında Sorunlar ve Çözümler Dış Ticaret KompleksiSanatçı Gözüyle Vergi Dünyası Mecidiyeköy Kültür Merkeziİstanbul ve Deprem Gerçeği İş Bankası KuleleriSosyal Güvenlikte Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılanma İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Özarslan Toplantı Salonu Kuruluş Yıl Dönümünde Türk Profesyonel Muhasebe Mesleği Dünü, Bugünü ve Geleceği Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıKayıtdışı Ekonomi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıEnflasyon Muhasebesi ve Kayıt Dışı Ekonomi

38 38 FORUMLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU The Marmara Oteli Vergi İdaresi İle Meslek Mensubu Arasındaki İlişkiler The Marmara OteliMali İdari ile Meslek Mensuplarının Sorunları The Marmara Oteli1 ve 2 Nolu Tebliğler

39 39 KONFERANS TARİHTOPLANTI YERİKONUSU The Marmara Oteli Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Gelecekteki Vizyonu

40 40 SEMPOZYUMLAR Muhasebe denetimi sempozyumları Gelenekselleşti... Mesleğin bugünü ve yarınına dönük, beyin fırtınaları estiriyoruz...

41 41 SEMPOZYUMLAR TARİHTOPLANTININ YERİKONU The Marmara OteliTürkiye’nin Ekonomik ve Toplumsal Gelişmesinde Verginin Önemi, Bugünkü Konumu ve Çözüm Önerileri İstanbul Klassis Otel1. Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu Side Grand Prestige OtelII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu İTO Meclis SalonuMuhasebe, toplum ve Çevre Kirlenmesi 30 Nisan 4 Mayıs 1997 Alanya Kemalbay Otel Türkiye III. Muhasebe denetimi Sempozyumu “Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı” Antalya – Kemer4. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Muhasebe Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler”

42 42 SEMPOZYUMLAR TARİHTOPLANTININ YERİKONU Antalya – BelekV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “21. Yüzyılda Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu” Antalya – BelekVI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkileri ve Toplum Çıkarlarının Korunması” Antalya – BelekI.Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Antalya-BelekII. Uluslar arası VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu

43 43 MESLEKTAŞIN EN YAKININDA YÜZLERCE EĞİTİM ÇALIŞMASI İSMMMO SEMİNERİ İstanbul’un her ilçesinde yoğun eğitim faaliyetleri

44 44 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU İSMMMO Danışma MeclisiDış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Nejat Koyuncu Toplantı SalonuKonfeksiyon İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Vergi Hukuku İnşaat İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe Organizasyonu ve Vergiler Beytem Han-ŞişliDış Ticaret Muhasebesi İnşaat ve Koop. Muhasebesi Konf.İşlet. Maliyet Muhasebesi Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi Muhasebe Denetimi Genel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vergi Hukuku Beytem Han-Şişliİnşaat ve Konut Yapı Koop. Muh Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Kooperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

45 45 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Kadıköy Hizmet Birimi Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (1 Nolu Dershane) Kadıköy Hizmet Birimi Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İmalat ve Üretim işletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (2 Nolu Dershane) Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Koperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

46 46 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Kadıköy Hizmet Birimi Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (1 Nolu Dershane) Kadıköy Hizmet Birimi Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta ölçekli İmalat ve Üretim işletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (2 Nolu Dershane)Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Koperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Kadıköy Hizmet Birimi Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları MMM Derneği Maltepe Şubesi Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta ölçekli İmalat ve Üretim İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

47 47 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Mecidiyeköy Kültür MerkeziVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön Esnaf Derneği Eğ. Sal. B.ÇekmeceVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön Kadıköy Evlendirme DairesiVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro S.Vergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön Marmara Koleji- MaltepeVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön Özel İdare Eğ. Sal. BayrampaşaVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön Olcay Otel-TopkapıVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön Taksim Eğitim MerkeziArzeden Dönemsel İşlemler ve Gelir Tablosu Hesap.

48 48 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Kadıköy Hizmet BirimiTicaret İşletmeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İmalat ve Üretim İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygu (1 Nolu Dershane)Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uyg Kadıköy Hizmet Birimi (2 Nolu Dershane) Tekstil, Konfesiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletme. Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muh. Uy Dönem Sonu İşlemleri İnşaat ve Kooperatif İşletmelerindeVergi ve Muhasebe Uygulamaları Bakırköy Hizmet BirimiSerbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye Mevzuatı, Taksim Eğitim MerkeziDönem Karı Vergilendirilmesi ve Dağıtımı, Şişli Danışma Meclisi Top. SalonuMenkul Sermaye İratları ve Vergilendirilmesi, Kadıköy Hizmet BirimiYatırım İndirimi ve Yatırım Teşvik Mevzuatı, (1 Nolu Dershane) Kadıköy Hizmet Birimi (2 Nolu Dershane) İthalat-İhracat İşlemlei ve Muhasebesi,

49 49 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BEYOĞLUTEKSTİL K.ÇEKMECETEKSTİL KADIKÖYDIŞ TİCARET MALTEPETİCARET ŞİŞLİİNŞAAT FATİHFİNANSAL TAB. ÖZ SERMAYE BAKIRKÖYTEKSTİL BEYOĞLUİNŞAAT K.ÇEKMECEİNŞAAT KADIKÖYTİCARET MALTEPETURİZM ŞİŞLİDIŞ TİCARET BAKIRKÖYİNŞAAT BEYOĞLUDIŞ TİCARET

50 50 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI K.ÇEKMECEDIŞ TİCARET KADIKÖYTURİZM MALTEPETEKSTİL ŞİŞLİTİCARET BAĞCILARVERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAKIRKÖYDIŞ TİCARET BEYOĞLUTİCARET K.ÇEKMECETİCARET KADIKÖYTEKSTİL MALTEPEİNŞAAT ŞİŞLİTURİZM BAKIRKÖYTİCARET BEYOĞLUTURİZM K.ÇEKMECETURİZM

51 51 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI KADIKÖYİNŞAAT MALTEPEDIŞ TİCARET ŞİŞLİTEKSTİL BAKIRKÖYDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYOĞLUDÖNEM SONU İŞLEMLERİ K.ÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ KADIKÖYDÖNEM SONU İŞLEMLERİ MALTEPEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ ŞİŞLİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ AVCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ B.ÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAĞCILARKAR DAĞITIMI BAKIRKÖYVERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAYRAMPAŞADÖNEM SONU İŞLEMLERİ

52 52 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BEŞİKTAŞDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYKOZDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYOĞLUKAR DAĞITIMI ÇATALCADÖNEM SONU İŞLEMLERİ EMİNÖNÜDÖNEM SONU İŞLEMLERİ ESENLERDÖNEM SONU İŞLEMLERİ EYÜPDÖNEM SONU İŞLEMLERİ FATİHDÖNEM SONU İŞLEMLERİ GAZİOSMANPAŞADÖNEM SONU İŞLEMLERİ GÜNGÖRENDÖNEM SONU İŞLEMLERİ KÜÇÜKÇEKMECEKAR DAĞITIMI KADIKÖYKAR DAĞITIMI KAĞITHANEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ KARTALDÖNEM SONU İŞLEMLERİ

53 53 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI MALTEPEKAR DAĞITIMI PENDİK – TUZLADÖNEM SONU İŞLEMLERİ SARIYERDÖNEM SONU İŞLEMLERİ SİLİVRİKAR DAĞITIMI SULTANBEYLİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ ŞİŞLİİŞ HUKUKU - SSK ÜMRANİYEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜSKÜDARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ ZEYTİNBURNUDÖNEM SONU İŞLEMLERİ AVCILARKAR DAĞITIMI BÜYÜKÇEKMECEİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BAĞCILARSTAJ – BÜRO BAHÇELİEVLERKAR DAĞITIMI BAKIRKÖYK.A.K.

54 54 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAYRAMPAŞAKAR DAĞITIMI BEŞİKTAŞYATIRIM İNDİRİMİ BEYKOZVERGİ UYUŞMAZLIKLARI BEYOĞLUİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR ÇATALCAKAR DAĞITIMI EMİNÖNÜT.T.K ESENLERSTAJ – BÜRO EYÜPKAR DAĞITIMI FATİHMALİ TABLO GAZİOSMANPAŞAKAR DAĞITIMI GÜNGÖRENYATIRIM İNDİRİMİ KÜÇÜKÇEKMECEYATIRIM İNDİRİMİ KAĞITHANEİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR KARTALVERGİ UYUŞMAZLIKLARI

55 55 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI MALTEPESERBEST BÖLGE PENDİK – TUZLAKAR DAĞITIMI SARIYERİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR SİLİVRİSTAJ – BÜRO SULTANBEYLİSTAJ – BÜRO İŞLİMALİ TABLO ÜMRANİYEKAR DAĞITIMI ÜSKÜDARVERGİ UYUŞMAZLIKLARI ZEYTİNBURNUVERGİ UYUŞMAZLIKLARI AVCILARVERGİ UYUŞMAZLIKLARI BÜYÜKÇEKMECETÜRK TİCARET KANUNU BAĞCILARİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BAHÇELİEVLERYATIRIM İNDİRİMİ BAKIRKÖYKAR DAĞITIMI

56 56 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAYRAMPAŞAMALİ TABLOLAR BEŞİKTAŞMALİ TABLOLAR BEYKOZİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BEYOĞLUVERGİ UYUŞMAZLIKLARI ÇATALCAYATIRIM İNDİRİMİ EMİNÖNÜKAR DAĞITIMI ESENLERKAR DAĞITIMI EYÜPTÜRK TİCARET KANUNU FATİHKAR DAĞITIMI GÜNGÖRENİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR KADIKÖYSTAJ – BÜRO KAĞITHANEKAR DAĞITIMI KARTALKAR DAĞITIMI MALTEPEMALİ TABLO

57 57 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI PENDİK – TUZLASTAJ – BÜRO SARIYERVERGİ UYUŞMAZLIKLARI SULTANBEYLİKAR DAĞITIMI ÜMRANİYEİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR ÜSKÜDARK.A.K ZEYTİNBURNUSERBEST BÖLGE AVCILARDIŞ TİCARET BÜYÜKÇEKMECEKAR DAĞITIMI BAHÇİLEVLERSERBEST BÖLGE BAKIRKÖYİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BAYRAMPAŞAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI BEŞİKTAŞKAR DAĞITIMI BEYKOZMALİ TABLO EMİNÖNÜİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR

58 58 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAHÇELİEVLERTÜRK TİCARET KANUNU BEYOĞLUMALİ TABLO ÇATALCAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI ESENLERİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR EYÜPİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR KAĞITHANEMALİ TABLO KARTALİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR PENDİK – TUZLAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI SARIYERMALİ TABLO ÜSKÜDARMALİ TABLO ZEYTİNBURNUİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR AVCILARİNŞAAT BÜYÜKÇEKMECEMALİ TABLO BAHÇELİEVLERİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR

59 59 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAKIRKÖYMALİ TABLO BEŞİKTAŞSERBEST BÖLGE EMİNÖNÜVERGİ UYUŞMAZLIKLARI EYÜPK.A.K FATİHVERGİ UYUŞMAZLIKLARI GAZİOSMANPAŞAİŞ HUKUK SSK VE BAĞ-KUR GÜNGÖRENVERGİ UYUŞMAZLIKLARI KADIKÖYİŞ HUKUK SSK VE BAĞ-KUR KAĞITHANEVERGİ UYUŞMAZLIKLARI MALTEPESTAJ BÜRO PENDİK – TUZLAİŞ HUKUK SSK VE BAĞ-KUR SİLİVRİVERGİ UYUŞMAZLIKLARI ŞİŞLİS.P.K.

60 60 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ÜMRANİYESTAJ BÜRO ZEYTİNBURNUMALİ TABLO AVCILARMALİ TABLO BAHÇELİEVLERSTAJ BÜRO BAYRAMPAŞAİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR ÇATALCAİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR GAZİOSMANPAŞAMALİ TABLO KÜÇÜKÇEKMECEVERGİ UYUŞMAZLIKLARI KARTALSTAJ BÜRO SULTANBEYLİVERGİ UYUŞMAZLIKLARI SİLİVRİİŞ HUKUKU BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ BAYRAMPAŞADIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

61 61 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BEYKOZTEKSTİL VE KONFEKSİYON BEYOĞLUSPK GAZİOSMANPAŞADÖNEM SONU İŞLEMLERİ KÜÇÜKÇEKMECEİY HUKUKU KADIKÖY (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU KAĞITHANEDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ PENDİK – TUZLADÖNEM SONU İŞLEMLERİ ŞİŞLİ (TESMER)İŞ HUKUKU AVCILARTİCARET İŞLETMELERİ BÜYÜKÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.)İNŞAAT VE KOOPERATİF BEŞİKTAŞBÜRO ORGANİZASYONU

62 62 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BEYOĞLUKAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR ESENLERTEKSTİL VE KONFEKSİYON FATİHİŞ HUKUKU GÜNGÖRENSERBEST BÖLGELER KADIKÖY ( TESMER)İŞ HUKUKU KARTALİNŞAAT VE KOOPERATİF MALTEPEİNŞAAT VE KOOPERATİF SULTANBEYLİİNŞAAT VE KOOPERATİF ŞİŞLİ (TESMER)SPK BAĞCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.)MALİ TABLOLAR BAYRAMPAŞAİŞ HUKUKU BEYKOZTİCARET İŞLETMELERİ BEYOĞLUSERBEST BÖLGELER

63 63 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI GAZİOSMANPAŞAKAR DAĞITIMI KÜÇÜKÇEKMECEİNŞAAT VE KOOPERATİF KADIKÖY (TESMER)SPK KAĞITHANEİNŞAAT VE KOOPERATİF PENDİK – TUZLAKAR DAĞITIMI ŞİŞLİ (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR ÜMRANİYEİNŞAAT VE KOOPERATİF ÜSKÜDARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ ZEYTİNBURNUTİCARET İŞLETMELERİ AVCILARTEKSTİL VE KONFEKSİYON BÜYÜKÇEKMECEKAR DAĞITIMI BAKIRKÖY ( BAKIRKÖY BELD.)İŞ HUKUKU BEŞİKTAŞKAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR BEYOĞLUVERGİ UYUŞMAZLIKLARI

64 64 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ESENLERDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ FATİHDÖNEM SONU İŞLEMLERİ GÜNGÖRENMALİ TABLOLAR KADIKÖY (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR KARTALTİCARET İŞLETMELERİ MALTEPEKAR DAĞITIMI SULTANBEYLİTEKSTİL VE KONFEKSİYON ŞİŞLİ (TESMER)SERBEST BÖLGELER ÜSKÜDARİŞ HUKUKU BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.)KAR DAĞITIMI AVCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BÜYÜKÇEKMECESERBEST BÖLGELER BAHÇELİEVLERDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (TESMER)SPK

65 65 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BEŞİKTAŞİNŞAAAT VE KOOPERATİF BEYOĞLUİŞ HUKUKU ESENLERTİCARET İŞLETMELERİ FATİHTİCARET İŞLETMELERİ GÜNGÖRENİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR KADIKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞ. BİLİRKİŞİLİK KARTALTEKSTİL VE KONFEKSİYON MALTEPETİCARET İŞLETMELERİ SULTANBEYLİDIŞ TİCARET İŞLETMELERİ ŞİŞİLİ (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU BAKIRKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYOĞLUDÖNEM SONU İŞLEMLERİ KÜÇÜKÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ KADIKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

66 66 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ŞİŞLİ (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR BEYOĞLUİNŞAAT VE KOOPERATİF KADIKÖY (TESMER)İNŞAAT VE KOOPERATİF ŞİŞLİ (TESMER)İNŞAAT VE KOOPERATİF ZEYTİNBURNUDÖNEM SONU İŞLEMLERİ SİLİVRİİNŞAAT VE KOOPERATİF BAĞCILARDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER BAYRAMPAŞADÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYKOZİNŞAAT VE KOOPERATİF BEYOĞLUTEKSTİL VE KONFEKSİYON EYÜPTİCARET İŞLETMELERİ

67 67 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI GAZİOSMANPAŞİNŞAAT VE KOOPERATİF KÜÇÜKÇEKMECETEKSTİL VE KONFEKSİYON KADIKÖY (TESMER)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ KAĞITHANEBÜRO ORGANİZASYONU PENDİK – TUZLAİŞ HUKUKU ŞİŞLİ (TESMER)TİCARET İŞLETMELERİ ÜMRANİYEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ ZEYTİNBURNUTEKSTİL VE KONFEKSİYON AVCILARİNŞAAT VE KOOPERATİF BÜYÜKÇEKMECESPK BAHÇELİEVLERİŞ HUKUKU BAKIRKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BEŞİKTAŞDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ BEYOĞLUDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

68 68 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ESENLERMALİ TABLOLAR FATİHVERGİ UYUŞMAZLIKLARI FATİHVERGİ UYUŞMAZLIKLARI KADIKÖY (TESMER)TİCARET İŞLETMELERİ KARTALİŞ HUKUKU MALTEPEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ SULTANBEYLİİŞ HUKUKU ŞİŞLİ (TESMER)TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜSKÜDARTİCARET İŞLETMELERİ SİLİVRİMALİ TABLOLAR BAĞCILARTEKSTİL VE KONFEKSİYON BAKIRKÖY (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU BAYRAMPAŞAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI BEYOĞLUTİCARET İŞLETMELERİ

69 69 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI EYÜPDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ GAZİOSMANPAŞAİŞ HUKUKU KÜÇÜKÇEKMECEKAR DAĞITIMI KADIKÖY (TESMER)TEKSTİL VE KONFEKSİYON KAĞITHANEKAR DAĞITIMI PENDİK – TUZLAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI ŞİŞLİ (TESMER)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ÜMRANİYEKAR DAĞITIMI ZEYTİNBURNUİŞ HUKUKU AVCILARDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ BÜYÜKÇEKMECEİŞ HUKUKU BAHÇELİEVLERBÜRO ORGANİZASYONU BAKIRKÖY (TESMER)TEKSTİL VE KONFEKSİYON BEŞİKTAŞİŞ HUKUKU

70 70 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BEYOĞLUTURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ ESENLERSPK FATİHKAR DAĞITIMI KADIKÖY (TESMER)KAR DAĞITIMI KARTALTEKSTİL MALTEPEİŞ HUKUKU SULTANBEYLİSERBEST BÖLGELER ŞİŞLİ (TESMER)MALİ TABLOLAR ÜSKÜDARİNŞAAT VE KOOPERATİF BAKIRKÖY (TESMER)TİCARET İŞLETMELERİ ÇATALCADÖNEM SONU İŞLEMLERİ ESENYURTGELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ŞİŞLİ (TESMER)TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ

71 71 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ÜMRANİYEİŞ HUKUKU BEYOĞLUKAR DAĞITIMI KADIKÖY (TESMER)TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ BAKIRKÖY (TESMER)TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ KADIKÖY (TESMER)MALİ TABLOLAR ŞİŞLİ (TESMER)KAR DAĞITIMI BEYOĞLUMALİ TABLOLAR KADIKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER KADIKÖY (TESMER)İŞ HUKUKU BAKIRKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYOĞLU (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ FATİHSINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ

72 72 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KADIKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ŞİŞLİ (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAĞCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İTHALAT - İHRACAT BEYOĞLU (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BEYOĞLU (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)SERBEST BÖLGELER KADIKÖY (TESMER)İŞ HUKUKU KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)K.A.K ŞİŞLİ (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU

73 73 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ŞİŞLİ (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY (TESMER)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ BEYOĞLU (TESMER)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ KADIKÖY (TESMER)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ ŞİŞLİ (TESMER)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ ÜSKÜDARİŞ HUK. SSK VE BAĞ-KUR BAKIRKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İMALAT İŞLETMELERİ BEYOĞLU (TESMER)İŞ HUKUKU

74 74 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ)K.A.K KADIKÖY (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İTHALAT – İHRACAT ŞİŞLİ (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAKIRKÖY (TESMER)K.A.K BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İŞ HUKUKU BEYOĞLU (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)İTHALAT – İHRACAT KADIKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İMALAT İŞLETMELERİ ŞİŞLİ (TESMER)SERBEST BÖLGELER ÜMRANİYEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ

75 75 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAKIRKÖY (TESMER)İTHALAT – İHRACAT BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)BÜRO ORGANİZASYONU BEYOĞLU (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI FATİHİMALAT İŞLETMELERİ K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)İMALAT İŞLETMELERİ KADIKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İŞ HUKUKU ŞİŞLİ (TESMER)K.A.K BAKIRKÖY (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BEYOĞLU (TESMER)SERBEST BÖLGELER K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)İŞ HUKUKU KADIKÖY (TESMER)K.A.K KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)BÜRO ORGANİZASYONU ŞİŞLİ (TESMER)İTHALAT - İHRACAT

76 76 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAKIRKÖY (TESMER)İŞ HUKUKU BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)SERBEST BÖLGELER BEYOĞLU (TESMER)K.A.K K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)BÜRO ORGANİZASYONU KADIKÖY (TESMER)İTHALAT – İHRACAT KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ŞİŞLİ (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ ÜMRANİYEİŞ HUKUKU BAKIRKÖY (KÜLTÜR MERKEZİ)BÜRO ORGANİZASYONU BAĞCILARSINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)K.A.K BEYOĞLU (TESMER)İTHALAT – İHRACAT K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

77 77 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI KADIKÖY (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)SERBEST BÖLGELER ŞİŞLİ (TESMER)İŞ HUKUKU BEYOĞLU (TESMER)İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İMALAT KADIKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER ŞİŞLİ (TESMER)İMALAT BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İNŞAAT KADIKÖY (TESMER)İMALAT TAKSİM (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU ŞİŞLİ (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI BAKIRKÖY (TESMER)DIŞ TİCARET KADIKÖY (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İMALAT

78 78 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ŞİŞLİ (TESMER)İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR BAKIRKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İNŞAAT K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ŞİŞLİ (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ BAKIRKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KADIKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ TAKSİM (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜSKÜDARYATIRIM İNDİRİMİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR BAKIRKÖY (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ KADIKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

79 79 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)SERBEST BÖLGELER K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)DIŞ TİCARET TAKSİM (TESMER)İNŞAAT ŞİŞLİ (TESMER)DIŞ TİCARET BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)DIŞ TİCARET BAKIRKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER KADIKÖY (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)İNŞAAT TAKSİM (TESMER)DIŞ TİCARET BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)BÜRO ORGANİZASYONU KADIKÖY (TESMER)İNŞAAT KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR TAKSİM (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

80 80 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ŞİŞLİ (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KADIKÖY (TESMER)DIŞ TİCARET KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)DIŞ TİCARET K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ TAKSİM (TESMERKAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR ŞİŞLİ (TESMER)İNŞAAT BAĞCILARDIŞ TİCARET BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ EMİNÖNÜYENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ İSMMMO HİZMET BİNASIYENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ

81 KADIKÖY(İSTEK VAKFI) YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ KARTAL YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİ YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ ÜSKÜDAR (ÇAMLICA EĞİTİM MER.) YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ EMİNÖNÜ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İSMMMO HİZMET BİNASIDÖNEM SONU İŞLEMLERİ İSMMMO HİZMET BİNASI SERBEST BÖLGELER İSMMMO HİZMET BİNASI YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ İSMMMO HİZMET BİNASI SERBEST BÖLGELER BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 81

82 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI KADIKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KADIKÖY (TESMER)YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ KARTAL (M.ALİ YILMAZ TESİSLERİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KARTAL (M.ALİ YILMAZ TESİSLERİ)YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİYENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ ÜSKÜDAR(ÇAMLICA EĞT.MER.)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ BAKIRKÖY(BAĞCILAR,B.PAŞA)E-BEYANNAME VE YTL EMİNÖNÜE-BEYANNAME VE YTL İSMMMO HİZMET BİNASIE-BEYANNAME VE YTL KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)E-BEYANNAME VE YTL KADIKÖY (TESMER)E-BEYANNAME VE YTL 82

83 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KARTAL (M.ALİ YILMAZ TESİSLERİ)E-BEYANNAME VE YTL MALTEPE(PENDİK)E-BEYANNAME VE YTL SİLİVRİE-BEYANNAME VE YTL ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİE-BEYANNAME VE YTL ŞİŞLİ EĞİTİM BİRİMİE-BEYANNAME VE YTL ÜMRANİYEE-BEYANNAME VE YTL İSMMMOSERBEST BÖLGELER KADIKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİSERBEST BÖLGELER 83

84 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI FATİH TESMERÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT İSMMMOÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT KADIKÖY (TESMER)ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT ŞİRİNEVLERÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT EMİNÖNÜÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT MALTEPEÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT ZEYTİNBURNUÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT BAĞCILARÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 84

85 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI GAZİOSMANPAŞAÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT KADIKÖY TESMERÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT ÜSKÜDAR-ÜMRANİYEÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT FATİH TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ İSMMMO DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ KADIKÖY TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ MALTEPE-PENDİK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ ŞİRİNEVLER TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ BAYRAMPAŞA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 85

86 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BÜYÜKÇEKMECE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ İSMMMO DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ KADIKÖY TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ KARTAL DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ BAĞCILAR TESMER DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER FATİH TESMER DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER İSMMMO DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER MALTEPE-PENDİK DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER ZEYTİNBURNU TESMER DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 86

87 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAYRAMPAŞA DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER EMİNÖNÜDIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER K.ÇEKMECE (AVCILAR)DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER KADIKÖY TESMERDÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ B.ÇEKMECEDIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER G.O.PAŞADIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER KARTALDIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER ŞİRİNEVLER TESMERDIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER FATİH TESMER ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 87

88 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI FATİH TESMER ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İSMMMO (ŞİŞLİ,BEYOĞLU) ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KADIKÖY TESMER 5520 SAYILI KVK 1.SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER ZEYTİNBURNU TESMER 5520 SAYILI KVK 1.SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER FATİH TESMER 5520 SAYILI KVK 1.SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER KADIKÖY TESMERBASEL II'NİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ KADIKÖY TESMERBASEL II'NİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ ZEYTİNBURNU TESMERBASEL II'NİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ 554 toplam 88

89 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 5 Ocak 2008B.ÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008BAĞCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008İSMMMODÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ SERBEST BÖLGELER 12 Ocak 2008BAYRAMPAŞA (M.M.M.B.)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 12 Ocak 2008FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 89

90 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 12 Ocak 2008İSMMMOSERBEST BÖLGELER 12 Ocak 2008K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 12 Ocak 2008MALTEPE M.M.M.B.DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 12 Ocak 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 19 Ocak 2008B.ÇEKMECEÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 19 Ocak 2008BAĞCILAR TESMER EĞİTİM BİRİMİÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 19 Ocak 2008G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 19 Ocak 2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiSERBEST BÖLGELER 90

91 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 19 Ocak 2008ÜSKÜDARÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008BAYRAMPAŞA (M.M.M.B.)ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008İSMMMOÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ)ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008MALTEPE M.M.M.B.ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008ÜSKÜDARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 26 Ocak 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 91

92 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 2 Şubat 2008B.ÇEKMECESOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 2 Şubat 2008BAĞCILAR TESMER EĞİTİM BİRİMİSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 2 Şubat 2008FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 2 Şubat 2008KARTALSERBEST BÖLGELER 2 Şubat 2008ÜMRANİYEÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 2 Şubat 2008ÜSKÜDARSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 2 Şubat 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008B.ÇEKMECESERBEST BÖLGELER 92

93 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 9 Şubat 2008EMİNÖNÜSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ)SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008KARTALSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008MALTEPE M.M.M.B.SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 23 Şubat 2008FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİİNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 23 Şubat 2008K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ)İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 93

94 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 23 Şubat 2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiİNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 23 Şubat 2008ÜSKÜDARİNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 23 Şubat 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 15 Mart 2008İSMMMOİNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 28 Mart 2008ÜMRANİYESOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 15 Nisan 2008İSMMMODIŞ TİCARET İŞLEMLERİ, DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE SERBEST BÖLGELER İSMMMOÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI Kadıköy TESMER Eğitim BirimiÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 94

95 95 TEKDÜZEN HESAP PLANI EĞİTİMLERİ Mesleğimizde kilometre taşı olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi eğitimlerini tüm ilçelere yayarak kısa sürede Meslek Mensuplarımızın eğitimleri sağlandı. Ayrıca Ülkemizde Tekdüzen muhasebe sisteminin hayata geçirilmesinde öncülük edildi.

96 96 TEKDÜZEN HESAP PLANI YALOVA, K.ÇEKMECE, BAYRAMPAŞA, SİLİVRİ, BAHÇELİEVLER TEKDÜZEN HESAP PLANI B.ÇEKMECE, AVCILAR, BAĞCILAR,ÇATALCA, BEYOĞLU, EMİNÖNÜ, FATİH,KADIKÖ, ŞİŞLİ TEKDÜZEN HESAP PLANI PENDİK-TUZLA, KARTAL, SULTANBEYLİTEKDÜZEN HESAP PLANI ÜMRANİYE, BEYKOZ, ÜSKÜDAR, SARIYER, BEYOĞLU, EMİNÖNÜ, FATİH, KADIKÖY,ŞİŞLİ TEKDÜZEN HESAP PLANI MALTEPE, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ,KAĞITHANETEKDÜZEN HESAP PLANI ZEYTİNBURNU, EYÜP, G.OSMANPAŞA,GÜNGÖRENTEKDÜZEN HESAP PLANI YALOVA, PENDİK-TUZLA, KARTAL-SULTANBEYLİ, MALTEPE, ÜMRANİYE, KADIKÖY, ÜSKÜDAR, BEYKOZ, BEYOĞLUŞİŞLİ, K.HANE, BEŞİKTAŞ, SARIYER,SİLİVRİ, ÇATALCA, B.ÇEKMECE TEKDÜZEN HESAP PLANI

97 97 TEKDÜZEN HESAP PLANI EMİNÖNÜ, FATİH, B.PAŞA, EYÜP, G.O.PAŞA, Z.BURNU, BAKIRKÖY, K.ÇEKMECE, AVCILAR B.EVLER, GÜNGÖREN, ESENLER, BAĞCILAR TEKDÜZEN HESAP PLANI KADIKÖY, BEYOĞLU, ŞİŞLİ, EMİNÖNÜ-FATİHTEKDÜZEN HESAP PLANI KADIKÖY, KARTAL, ŞİŞLİ, BEYOĞLU, B.PAŞA EMİNÖNÜ TEKDÜZEN HESAP PLANI BAKIRKÖY HİZMET BİRİMİTEKDÜZEN HESAP PLANI MMM BİRLİĞİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ NİKAH SALONUTEKDÜZEN HESAP PLANI

98 98 TEKDÜZEN HESAP PLANI TESMER İSTANBUL ŞUBESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI SİLİVRİ İLK YARDIM HASTANESİ KONFERANS SALON TEKDÜZEN HESAP PLANI İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU TEKDÜZEN HESAP PLANI SAMANYOLU DÜĞÜN SALONUTEKDÜZEN HESAP PLANI M.Ü. GÖZTEPE KAMPÜSÜ TEKDÜZEN HESAP PLANI

99 99 TEKDÜZEN HESAP PLANI GİRESUNLULAR DERNEĞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI NEJAT KOYUNCU TOPLANTI SALONUTEKDÜZEN HESAP PLANI MMMB KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI GÜNGÖREN BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ TEKDÜZEN HESAP PLANI ÖZEL AHMET ŞİMŞEK LİSESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI BAKIRKÖYTEKDÜZEN HESAP PLANI BEYOĞLUTEKDÜZEN HESAP PLANI

100 KÜÇÜKÇEKMECETEKDÜZEN HESAP PLANI KADIKÖYTEKDÜZEN HESAP PLANI MALTEPETEKDÜZEN HESAP PLANI ŞİŞLİTEKDÜZEN HESAP PLANI YALOVATEKDÜZEN HESAP PLANI KARTALTEKDÜZEN HESAP PLANI BAĞCILARTEKDÜZEN HESAP PLANI ÜMRANİYETEKDÜZEN HESAP PLANI ZEYTİNBURNUTEKDÜZEN HESAP PLANI KADIKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI BAKIRKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI ŞİŞLİTEKDÜZEN HESAP PLANI BEYOĞLUTEKDÜZEN HESAP PLANI

101 KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI B.PAŞA (MMMB ŞUBESİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI KADIKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI KADIKÖY (TESMER)2TEKDÜZEN HESAP PLANI TAKSİM (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI KADIKÖY (TESMER )TEKDÜZEN HESAP PLANI ŞİŞLİ (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI BAKIRKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI BAKIRKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI

102 102 VERGİ BARIŞI Vergi Barışı uygulamalarında İstanbul Defterdarlığı ile işbirliği yapılarak Meslek Mensuplarımızın eğitimi sağlandı.

103 103 VERGİ BARIŞI BAKIRKÖY (İŞ ADAMLARI DERNEĞİVERGİ BARIŞI BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI BEYOĞLU (TESMER)VERGİ BARIŞI K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI KADIKÖY (TESMER)VERGİ BARIŞI KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)VERGİ BARIŞI ŞİŞLİ (TESMER)VERGİ BARIŞI AVCILARVERGİ BARIŞI BAHÇELİEVLERVERGİ BARIŞI BAKIRKÖY (İŞ ADAMLARI DERNEĞİ)VERGİ BARIŞI BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)-EYÜPVERGİ BARIŞI BEŞİKTAŞVERGİ BARIŞI BEYOĞLU (İTÜ MİM. FAK.)VERGİ BARIŞI

104 EMİNÖNÜVERGİ BARIŞI ESENLERVERGİ BARIŞI FATİHVERGİ BARIŞI GAZİOSMANPAŞAVERGİ BARIŞI GÜNGÖRENVERGİ BARIŞI KADIKÖY (TESMER)VERGİ BARIŞI KAĞITHANEVERGİ BARIŞI KARTAL-SULTANBEYLİ (DRAGOS TES)VERGİ BARIŞI MALTEPEVERGİ BARIŞI PENDİK – TUZLAVERGİ BARIŞI ŞİŞLİ (BELEDİYE TOPLANTI SALONU)VERGİ BARIŞI ÜMRANİYEVERGİ BARIŞI ÜSKÜDARVERGİ BARIŞI

105 ZEYTİNBURNUVERGİ BARIŞI BÜYÜKÇEKMECEVERGİ BARIŞI BAĞCILARVERGİ BARIŞI BEYKOZVERGİ BARIŞI KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI SARIYERVERGİ BARIŞI SİLİVRİVERGİ BARIŞI BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI BAKIRKÖY (TESMER)VERGİ BARIŞI KADIKÖY (TESMER)VERGİ BARIŞI KARTAL ‘DRAGOS TESİSLERİ)VERGİ BARIŞI KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI BEYOĞLU (TESMER)VERGİ BARIŞI

106 106 ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMLERİ Yıllardır hayata geçirilmesi için ısrarla talepte bulunduğumuz Enflasyon Muhasebesi uygulamalarında meslek mensuplarımızın üzerinden rant sağlanmasını engelledik. Bu konuda tüm üyelerimize kitap gönderdik ve bu konuda 89 adet eğitim gerçekleştirerek yaklaşık 8000 meslek mensubunun katılımını sağladık

107 107 ENFLASYON MUHASEBESİ BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)ENFLASYON MUHASEBESİ BAKIRKÖY (TESMER)ENFLASYON MUHASEBESİ KADIKÖY (TESMER)ENFLASYON MUHASEBESİ KADIKÖY (TESMER)2ENFLASYON MUHASEBESİ KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)ENFLASYON MUHASEBESİ KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)ENFLASYON MUHASEBESİ BEYOĞLU (TESMER)ENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİ (TESMER)ENFLASYON MUHASEBESİ KADIKÖY (EVLENDİRME DAİRESİ)ENFLASYON MUHASEBESİ EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ FATİHENFLASYON MUHASEBESİ

108 BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ KARTALENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ KÜÇÜKÇEKMECEENFLASYON MUHASEBESİ GAZİOSMANPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ ZEYTİNBURNUENFLASYON MUHASEBESİ ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ BAYRAMPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ BAĞCILARENFLASYON MUHASEBESİ KARTDALENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ

109 BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ KADIKÖYENFLASYON MUHASEBESİ EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ FATİHENFLASYON MUHASEBESİ BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ KARTALENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ KÜÇÜKÇEKMECEENFLASYON MUHASEBESİ GAZİOSMANPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ ZEYTİNBURNUENFLASYON MUHASEBESİ ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ

110 BAYRAMPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ KARTALENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ BAĞCILARENFLASYON MUHASEBESİ BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ FATİHENFLASYON MUHASEBESİ BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ

111 KARTALENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ KÜÇÜKÇEKMECEENFLASYON MUHASEBESİ GAZİOSMANPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ ZEYTİNBURNUENFLASYON MUHASEBESİ BAYRAMPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ KARTALENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ TAKSİMENFLASYON MUHASEBESİ KADIKÖYENFLASYON MUHASEBESİ EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ

112 PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ FATİHENFLASYON MUHASEBESİ BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ KARTALENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ KÜÇÜKÇEKMECEENFLASYON MUHASEBESİ GAZİOSMANPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ ZEYTİNBURNUENFLASYON MUHASEBESİ BAYRAMPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ BAKIRÖYENFLASYON MUHASEBESİ

113 KARTALENFLASYON MUHASEBESİ ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ FATİHENFLASYON MUHASEBESİ BAĞCILARENFLASYON MUHASEBESİ KARTALENFLASYON MUHASEBESİ ŞIŞLIENFLASYON MUHASEBESİ

114 114 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR Meslek mensubu adaylarımıza kaliteli eğitim vererek sınavlarda başarılı olmalarını sağladık. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Yeminli Mali Müşavirlik Kursu Staj Sınavına Hazırlık Kursu İngilizce Kursları Bilgisayar Kursları

115 115 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU İSMMMO Toplantı SalonuSMM Müşavirler Sınavına Hazırlık Şişli Merkez Şişli Lokal Şişli Beytemhan Kadıköy Temsilcilik Sınav Hazırlık Kursu Şişli BeytemhanSınav Hazırlık Kursu Şişli BeytemhanSınav Hazırlık Kursu M.Ü.Göztepe Kampüsü İ. Ü. İkt. Fak.Sınav Hazırlık Kursu M.Ü.Göztepe Kampüsü İ. Ü. İkt. Fak.Sınav Hazırlık Kursu M.Ü.Göztepe Kampüsü İ. Ü. İkt. Fak.Sınav Hazırlık Kursu Beytem Han-ŞişliYMM Sınav Hazırlık Kursu N.Koyuncu SolonuSMMM Sınavına Hazırlık Kursu Turyap/TAKSİMYMM Sınavına Hazırlık Kursu M.Ü. Bahçelievler Kmp.SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 15/16/ N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar

116 116 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 22/23/ N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 29/ N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 06/07/ N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 13/14/ N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 20/21/ N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar N.Koyuncu Salonu Şişli ve Beyoğlu Eğitim Merkezi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 07/ Beyoğlu Eğitim MerkeziT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 14/ Beyoğlu Eğitim MerkeziT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 16/ Beyoğlu Eğitim MerkeziT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziSMMM Sınavına Hazırlık Kursu 07-08/02/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziTekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşlemleri

117 117 TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 14-15/02/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziTekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşlemleri 16-17/02/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziTekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşlemleri 22-05/10-06/1995Beyoğlu Eğitim Merkezi Nejat Koyuncu Top. Salonu Yıldız Teknik Ünv. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 10-11/11/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziTekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşl. Ek Mali Tablolar Eğ /22-12/1995Beyoğlu Eğitim Merkezi Nejat Koyuncu Top. Salonu Yıldız Teknik Ünv. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 15-01/ /1995 Beyoğlu Eğitim Merkezi Nejat Koyuncu Top. Salonu Kadıköy Hizmeti Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR

118 118 TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

119 119 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu İTÜ Yıldız SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu

120 120 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

121 121 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

122 122 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy 1 Kadıköy 2 SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

123 123 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

124 124 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu YMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu YMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

125 125 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

126 126 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy 1 Kadıköy 2 SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Şişli Bakırköy Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

127 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Aralık 2004 Ağustos 2004 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan-AralıkAğustos2005 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan 2006Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu 1935 kişi ( ) Ağustos 2004Beyoğlu Şişli Şirinevler Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu

128 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Aralık 2004Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 320 kişi Nisan 2005 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 306 kişi Ağustos 2005Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 344 kişi Aralık 2005Beyoğlu Şişli Şirinevler Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 292 kişi

129 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Nisan 2006Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 238 kişi Aralık 2006BEYOĞLU KADIKÖY ŞİŞLİ ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Mart 2007KADIKÖY ŞİŞLİ ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Nisan 2007KADIKÖY ŞİŞLİ ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

130 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Ağustos-Kasım 2006Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 251 kişi Aralık Mart 2007 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 203 kişi Nisan 2007-Temmuz 2007 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 115 kişi Temmuz 2007-Ağustos 2007 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 75 kişi

131 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Temmuz-Ağustos 2007 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Ağustos-Kasım 2007 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Ekim-Aralık 2007 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Aralık-Mart 2008 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Ocak-Nisan 2008 KADIKÖY - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Nisan -Temmuz 2008 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

132 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Ağustos-Ekim 2006 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Aralık 2006-Şubat 2007 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan-Haziran 2007 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Ağustos-Kasım 2007 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Aralık 2007-Mart 2008 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan-Haziran 2008 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu

133 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ YMM SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI TARİHYERKONU Beytem Han-ŞişliYMM Sınavına Hazırlık Kursu Turyap/TAKSİMYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 07/03-28/ Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 22-05/10-06/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 07/03-28/ Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 18-09/22-12/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 15-01/ Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu

134 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ YMM SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI TARİHYERKONU Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Ekim 2005-Mayıs 2006İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Mayıs 2006-Eylül 2006İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Ekim 2006-Mart 2007İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Mayıs 2007-Ağustos 2007İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Kasım 2007-Mart 2008İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Haziran 2008-Eylül 2008Beyoğlu TESMER Eğitim BirimiYMM Sınavına Hazırlık Kursu Kasım Beyoğlu TESMER Eğitim BirimiYMM Sınavına Hazırlık Kursu

135 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR KURSLARI DÖNEMTARİHYERSAYI 1.DÖNEM10 MART-30 NİSAN 2006İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI69 2.DÖNEM15 MAYIS-22 HAZİRAN 2006İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI49 3.DÖNEM11 EYLÜL-30 KASIM 2006KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO256 4.DÖNEM04 ARALIK ŞUBAT 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO298 5.DÖNEM05 ŞUBAT-25 MART 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO310 6.DÖNEM31 MART-20 MAYIS 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO215 7.DÖNEM22 MAYIS-8 TEMMUZ 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO130 8.DÖNEM24 EYLÜL-25 KASIM 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO209 9.DÖNEM03 ARALIK ŞUBAT 2008KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO DÖNEM11 ŞUBAT-05 NİSAN 2008KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO DÖNEM07 NİSAN-29 HAZİRAN 2008KADIKÖY-ŞİRİNEVLER-BEYOĞLU TESMER DÖNEM06 EYLÜL-02 ARALIK 2008KADIKÖY-ŞİRİNEVLER-BEYOĞLU TESMER DÖNEM15 ARALIK MART 2009KADIKÖY-ŞİRİNEVLER-BEYOĞLU TESMER181

136 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI DÖNEMTARİHYER 1.DÖNEM EYLÜL 2003-ŞUBAT 2004 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 2.DÖNEM ŞUBAT HAZİRAN 2004 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 3.DÖNEM EYLÜL OCAK 2005 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 4.DÖNEM ŞUBAT 2005-HAZİRAN 2005 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 5.DÖNEM EYLÜL 2005-ŞUBAT 2006 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 6.DÖNEM NİSAN-TEMMUZ 2006 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 7.DÖNEM EYLÜL 2006-ŞUBAT 2007 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 8.DÖNEM MART-HAZİRAN 2007 KADIKÖY-İSMMMO 9.DÖNEM EYLÜL 2007-ŞUBAT 2008 KADIKÖY-İSMMMO 10.DÖNEM ŞUBAT-HAZİRAN 2008 KADIKÖY-İSMMMO 11.DÖNEM EYLÜL OCAK 2009 KADIKÖY-BEYOĞLU TESMER

137 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ İNGİLİZCE UFRS KURSLARI DÖNEMTARİHYER 1.DÖNEM NİSAN 2008 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI

138 138 İLÇE ZİYARETLERİ Meslek mensuplarımızı bürolarında ziyaret ettik. meslektaşlarımızın sorunlarını dinledik ve önerileni aldık. İlgili sorunlara çözüm ürettik.

139 139 İLÇE ZİYARETLERİ İLÇE ADET.4 ADALAR9 AVCILAR129 BAĞCILAR221 BAHÇELİEVLER335 BAKIRKÖY388 BAYRAMPAŞA334 BEŞİKTAŞ227 BEYKOZ62 BEYOĞLU556 BÜYÜKÇEKMECE141 ÇATALCA29 EMİNÖNÜ752 ESENLER101 EYÜP83 FATİH862 GAZİOSMANPAŞA277 GÜNGÖREN199

140 140 İLÇE ZİYARETLERİ İLÇE ADET KADIKÖY1171 KAĞITHANE218 KARTAL271 KÜÇÜKÇEKMECE267 MALTEPE267 PENDİK210 SARIYER67 SİLİVRİ60 SULTANBEYLİ41 ŞİLE7 ŞİŞLİ865 TUZLA43 ÜMRANİYE319 ÜSKÜDAR323 YALOVA6 ZEYTİNBURNU250 TOPLAM 9094

141 141 DERGİLER VE BÜLTENLER 89 Adet Bülten Dağıtıldı Adet Dergi Yayınlandı Meslektaşa Yönelik Kesintisiz Bilgi Akışı, Yorumlar ve Değerlendirmeler Yapıldı...

142 142 YAYINLANAN DERGİLER TARİHSAYI Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet

143 143 YAYINLANAN DERGİLER TARİHSAYI

144 144 YAYINLANAN BÜLTENLER TARİHSAYI Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet ?

145 145 İSMMMO YAYINLARI İSMMMO yayınları ile meslektaşa bilgi ziyafeti sunduk... Mevzuatın her yönüyle açıklandığı

146 146 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu Yayın No 2Katma Değer Vergisi uygulaması ve Belge Düzeni Yayın No 3Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “Stopaj” Yayın No 4Ticaret Şirketleri Uygulama Rehberi (Cilt 1 Anonim şirketler) Yayın No 5İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyeleri Fihristi Yayın No 6Türk Vergi Sisteminde Öneriler Yayın No 7Muhasebe sistemi Uygulama Genel tebliğine Göre Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması Yayın No 8İmalat Defteri Uygulaması Yayın No 9Mali Tablolar El Kitabı Yayın No 10Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi Yayın No 11Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

147 147 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 12Örneklerle Tekdüzen Hesap Sistemi El Kitabı Yayın No 13Muhasebecinin El Kitabı Yayın No 14Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı Yayın No 15Son Değişiklikleriyle Türk Ticaret kanunun Uygulamaları Yayın No 16Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği Yayın No 17Türkiye’nin Demokrasi Sorunu Yayın No 18Gümrük Birliği’nin Hukuki Yapısı Yayın No 19Muhasebe Denetimi Mesleği 2000’lere Doğru Yayın No 20Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı Yayın No 21Muhasebe Mesleğinde Stajyerin El Kitabı Hakları ve Sorumlulukları Yayın No 22Genel Muhasebe El Kitabı Yayın No 23Muhasebe Mesleğinde Stajyerin Meslek Hukuku El Kitabı Meslek Kanunu Yönetmelikler Tebliğler

148 148 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 24Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler 4369 Sayılı Kanun Yayın No 25İktisadi ve Toplumsal Bütünleşmeye Doğru Çalışma Hayatı “Gümrük Birliği Sürecinin Bazı Etkileri Üzerine Bir İnceleme Yayın No 26Topluca Türk Vergi Kanunları Yayın No 27Muhasebe Mesleğinde Uzlaşma Yayın No 28Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları Yayın No 29Konut Yapı Kooperatifleri Yayın No Yüzyıla Girerken Muhasebe Denetimi Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler Yayın No 31İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yayın No 32Türkiye V. Muhasebe Denetimi Sempozyumu Yayın No 33Meslek Hukuku Yayın No 34Çevre Muhasebesi ve Denetimi

149 149 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 35İşletmelerde Birleşme ve Tasfiye Uygulamaları Yayın No 36İşe Başlama, Değişiklikler, İşi Bırakma Rehberi Yayın No 37İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar Yayın No 38Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yayın No 39Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Pazarlama Yayın No 40Şirketlerde Finansman Sorununun Çözümü ve Tek Düzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi Yayın No 41İnşaat İşlerinde ve Yapı Kooperatiflerinde Vergilendirme – Muhasebe Uygulamaları Yayın No 42Mali Tablolar Analizi Uygulamaları Yayın No 43Staja Başlama Değerlendirmesi Test Kitabı Yayın No Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve Açıklamaları Yayın No 45Karşılaştırmalı Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu

150 150 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 46Türk Ticaret Kanunda, Vergi Usul Kanununda, Damga Vergisi Kanununda, İş Kanununda, Sosyal Sigortalar Kanununda, Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Yayın No 47Karşılaştırmalı 4956, 4958, 4904, 4961, 4962 Sayılı Kanunlar Yayın No 48Örneklerle Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi Yayın No 49VI. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Yayın No 50Kıyı Bankacılığı Yayın No 51Ticaret Mevzuat İşlemleri ve Uygulaması Yayın No 52Türkiye’nin Mali Görünümü

151 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 53Menkul Kıymet Gelirleri Vergilemesi ( ) Yayın No 54Kayıtdışı Ekonomi Ve Çözüm Yolları Yayın No SAYILI SOSYAL GÜVENLİK PRİM Yayın No 56TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARI Yayın No 57VERGİ YASALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER VE KURUMLAR BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ Yayın No 58I. ULUSLARARASI MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VE VII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Yayın No 59ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) UYGULAMASI

152 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 60İŞ HUKUKU MEVZUATINDA USUL VE ESASLAR Yayın No SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ) Yayın No 62MALİ TABLOLAR ANALİZİ UYGULAMALARI Yayın No YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Yayın No 64(E-KİTAP) DENETİM STANDARTLARI KOMİTESİ 2004 – 2006 DÖNEMİ DENETİM KONULU KİTAP ÇALIŞMASI Yayın No 65PSİKOLOJİK VE SOSYAL YÖNDEN YÜKÜMLÜLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE TEPKİLERİ Yayın No 66MESLEKİ YÖNETMELİK TASLAKLARI

153 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 67TÜRMOB (MUHASEBE İLE İLGİLİ DÜNYA KONGRELERİ VE TÜRKİYE MUHASEBE KONGRE VE SEMPOZYUMLARI Yayın No 68YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMALARI Yayın No 69ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI TÜRKİYE UYGULAMASI Yayın No 70YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yayın No SAYILI SOSYAL GÜVENLİK SEMİNERİ Yayın No 72TÜRK VERGİ HUKUKUNDA PİŞMANLIK VE ISLAH Yayın No 73SMMM YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSU DERS NOTLARI – 1 –

154 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 74SMMM YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSU DERS NOTLARI – 2 – Yayın No 75KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA İSTİSNA VE İNDİRİMLER İLE KURUMLARIN TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ Yayın No 76SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA BAŞLAMA SINAVI HAZIRLIK TEST KİTABI Yayın No 77YOLSUZLUK EKONOMİSİ Yayın No 78TÜRKİYE'DE DEVLETİN MALİ VE EKONOMİK BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yayın No 79KUYUMCULUK İŞLETMECİLİĞİ VE MUHASEBECİLİĞİ Yayın No 80İLÇE MESLEK SORUNLAR TOPLANTILARI (3)

155 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 81GEÇİCİ GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR Yayın No 82TÜRKİYE'DE MUHASEBE DENETİMİ ALANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALAR VE SEÇME YAZILAR( ) Yayın No 83TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMASI Yayın No 84KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR Yayın No SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ŞERHİ Yayın No 86VERGİYE KARŞI TEPKİLER: MÜKELLEF DAVRANIŞLARI (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) Yayın No 87YENİ YÜZYILIN EŞİĞİNDEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİ Yayın No OLAĞAN (MALİ) GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

156 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No MALİ İZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ Yayın No 90AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (MEVZUAT SERİSİ) Yayın No 91BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MICROSOFT OFFICE XP Yayın No 92II. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VIII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI Yayın No 93FİNANSAL RAPORLAMADA YENİLİKLER ( SEMİNER) Yayın No 94MMMB 2005 – 2007 ÇALIŞMA RAPORU Yayın No 95DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU Yayın No 96ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

157 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 97DÖNEM SONU İŞLEMLERİ – ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLLÜ KAZANÇ DAĞITIMI – FİNANSAL RAPORLAMADA YENİLİKLER KOBİ’LER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Yayın No 98KDV UYGULAMALARI VE YAŞANAN SORUNLAR Yayın No 99SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Yayın No 100YATIRIM KARARLARININ BELİRLENMESİNDE VERGİSEL FAKTÖRLERİN ÖNEMİ Yayın No 101TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ-EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ Yayın No 102TEK DÜZEN HESAP PLANININ MUHASEBE STANDARTLARINA UYGUNLUĞU SPK- TFRS-UFRS’NA UYGUN MALİ TABLO DÜZENLEME UYGULAMASI Yayın No 103GELİR VERGİSİ VE BEYANI Yayın No 104BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN “UYGULAMA ŞEKLİ "

158 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 105KURUMLAR VERGİSİ VE BEYANI Yayın No 106MESLEK MENSUBU KURUMSALLAŞMA PROJESİ FİZİBİLİTE VE YOL HARİTASI Yayın No 107FİNANSAL MUHASEBE Yayın No 108(SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK İÇİN) MUHASEBE Yayın No OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Yayın No OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Yayın No SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5754 SAYILI KANUN (KARŞILAŞTIRILMALI VE AÇIKLAMALI)" Yayın No 112SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ (MEVZUAT SERİSİ 7)

159 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 113MUHASEBE DENETİMİ Yayın No 114YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜROLARI) Yayın No 115TOPLUM VE MESLEK İÇİN ÇÖZÜM ( MAKALELER) Yayın No 116AYDINLANMA YOLUNDA OMUZ OMUZA (AÇIŞ KONUŞMALARI-PANELLER 1) Yayın No 117DÜNDEN BUGÜNE BUGÜNDEN YARINA ( GENEL KURULLAR 1) Yayın No 118TÜRKİYE’NİN KISILMAYAN SESİYİZ (KAMUOYUNA DÖNÜK ÇALIŞMALAR) Yayın No 119MALİ MÜŞAVİRİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI EL KİTABI (MEVZUAT SERİSİ 8)

160 160 TOPLUMSAL RAPORLARI  2005-Türkiye’nin Mali Görünümü  2006-Türkiye İşgücü Piyasaları ve Durum Raporu  2006-Kayıtdışı Ekonomi ve Çözüm Yolları  2007-Yolsuzluk Ekonomisi  2007-Vergiye Karşı Tepkiler-Mükellef Davranışları  2007-Yeni Yüzyılın Eşiğindeki Türkiye Ekonomisi  2007-Mali İzleme Raporu

161 161 SOSYAL AKTİVİTELER Levent Lokali’nde, Türkiye’nin değerli kişileriyle doyumsuz sohbetler

162 162 LEVENT SÖYLEŞİLERİ TARİHTOPLANTI YERİKONUSU İSMMMO Lokali Dünya Kadınlar Günü (ToktamişAteş) İSMMMO Lokali Küreselleşme ve Ulus Devlet (Emre Kongar) İSMMMO Lokali Anılar ve Düşünceler (Erdal İnönü) İSMMMO Lokali Ne Olacak Memleketin Bu Hali (İlhan Selçuk) İSMMMO Lokali Dünya Kadınlar Günü (Hale Soygazi-Şirin Tekeli) İSMMMO Lokali Nasıl Bir Türkiye? (Rıdvan Budak) İSMMMO Lokali İletişim’de Mükemmellik ve Bilgi Teknolojisi (Serdar Öcal) İSMMMO Lokali “2000’li Yılarda Türkiye ve Dünya (Prof. Dr. Erol Manisalı) İSMMMO Lokali “21. Yüzyıla Girerken Türkiye ve Medya (Alev Coşkun) İSMMMO Lokali “İslam ve Demokrasi” Yurdakul Fincancıoğlu

163 163 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Hiç İhmal Etmedik Kuruluş Balolarımızda Enerjimizi Tazeliyoruz

164 164 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TARİHTOPLANTI YERİKONU Sheraton Oteli1. Kuruluş Yılı Balosu Rumeli HisarıMuhasebe Haftası Levent Spor Yazarları TesisleriMuhasebe Haftası Kapanışı Swiss Otel-2Kuruluş Yılı Balosu Çayırbaşı Mehmet Akif Ersoy Dinlen. Tes.Muhasebe Haftası Etkinlikleri Harbiye Açık Hava TiyatrosuMuhasebe Haftası The Marmara Oteli3. Kuruluş Yılı Balosu Holiday Inn Otel4. Kuruluş Yılı Balosu Muhsin Ertuğrul TiyatrosuTiyatro The Marmara Oteli5. Kuruluş Balosu Büyük Çamlıca YatıGeleneksel Yemekli Boğaz Gezisi

165 165 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TARİHTOPLANTI YERİKONU Musahipzade Celal SahnesiTiyatro İstanbul Princess Otel6. Yıl Kuruluş Balosu İSMMMO LokaliTavla Turnuvası Beşiktaş Kültür Merk.Tiyatro K.Çamlıca Gülhan K.Futbol Turnuvası Bostancı Gösteri Merk.Muhasebe Haftası Müzik Şöleni Armada Oteli7. Kuruluş Balosu Merit Antik Otel8. Kuruluş Balosu Swiss Otel9. Kuruluş Balosu Bostancı Gösteri MerkeziMuhasebe Haftası Müzik Şöleni Hyatt Oteli10. Kuruluş Balosu

166 166 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TARİHTOPLANTI YERİKONU Fevziye MektepleriSinema Fevziye MektepleriSinema Fevziye MektepleriSinema Levent Kırca TiyatrosuTiyatro Beşiktaş Kültür MerkeziTiyatro Maydonesse ShowlandSultanların Dansı Üsküdar Fethipaşa KorusuKahvaltı Beşiktaş Kültür MerkeziTiyatro Bostancı Gösteri MerkeziKonser İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü

167 167 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TARİHTOPLANTI YERİKONU İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü

168 168 YILIN EN İYİLERİ

169 169 BASINDA ODAMIZ Sorunlarımız Ve Taleplerimiz Ulusal Yazılı Medyanın Manşetlerinden İnmedi... Gazete ve Dergilerde Tam 2294 Haber Yayınlandı ( :272 haber haber)

170 170 YAZILI BASINDA ÇIKAN ODA HABERLERİ TARİHADET

171 171 YAZILI BASINDA ÇIKAN ODA HABERLERİ TARİHADET 2000 – – – (mayıs-aralık)107

172 172 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ Radyo ve Televizyonlardaki 713 Programa katılarak rekora koştuk... İsteklerimizi sık sık Radyo ve televizyon ekranlarından haykırdık...

173 173 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ TARİHPROGRAM Program Program Program Program Program Program Program Program

174 174 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ TARİHPROGRAM 2000 – Program 2001 – Program Program Program program PROGRAM


"1 İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları