Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması."— Sunum transkripti:

1 1 İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması

2 2 Çok kısa sürede arka arkaya yapılan yasa değişiklikleri muhasebecilerin dinamizmini ve etkinliğini gösteriyor MUHASEBE MESLEĞİ’NDE GELİŞİMİN YÖNÜ HEP YUKARI OLDU

3 3 Mesleki Kazanımların Elde Edilmesinde Onlarca Raporlar Sunuldu MESLEKİ TALEPLER

4 4  Kaçak Muhasebeci Olgusu ve Meslek Mensuplarının Sorunları, Çözüm Önerileri Hakkında (14.01.1993)  Vergi İdaresi İle Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında (20.02.1993)  Vergi İdaresinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında (20.12.1994)  Tekdüzen Muhasebe Sistemi Tebliğine Göre Bilanço, Gelir Tablosu Dip Notlarının Hiç Yazılmaması veya Eksik Yazılması Nedeniyle Vergi Dairelerinin Farklı Uygulamasının Engellenmesi Hakkında (23.12.1996)  Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Af Kanunu Uygulamaları Hakkında (02.01.1997)  Vergi Daireleri Arasında Uygulama Birlikteliğinin Sağlanması Hakkında (24.03.1998)  Beyannamelerin Bilgisayar Çıktılı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında (13.03.1998)  Vergi Kanunları Tasarısı Hakkında (03.04.1998)  Geçici Vergi Döneminin Yetersizliği, ABC Formlarının Kaldırılması, YMM Raporu Aranan Yeniden Değerleme ve Yatırım İndirimindeki Tutarların Yeniden Belirlenmesi Hakkında (07.04.1999)

5 5 MESLEKİ TALEPLER  Vergi Dairesi ile Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Bürokratik Sorunların Çözümlenmesi Hakkında (17.07.1998)  Basit Usul Nedeniyle Esnaf Odalarının Defter Tutmaması Hakkında (03.02.1999)  Bilgisayar Çıktılı Beyannamelerin Kabulü Hakkında (03.02.1999)  Vergi İdaresi İle Meslek Mensuplarımız Arasında Bürokratik Sorunların Çözümü Hakkında (14.04.1999)  Geçici Vergi Beyan Süresinde Yaşanan Sıkıntılar Hakkında (11.05.1999)  İşe Başlama – İşi Bırakma İlgili Form Hakkında (11.05.1999)  Geçici Vergi Beyan Döneminde Vergi Dairelerinin Cumartesi ve Pazar Günlerinde Çalışması Hakkında (11.05.1999)  Vergi Levhalarını Onaylayan Meslek Mensuplarının Bildirimini Bağlı Olduğu Vergi Dairelerine Bildirmesi Gerektiği Hakkında (20.05.1999)

6 6 MESLEKİ TALEPLER  Vergi Yasalarında Yapılması Gereken Değişiklikler Hakkında (13.07.1999)  Asgari Ücret Tarifelerinin Düşüklüğü Hakkında (30.12.1999)  ABC Formlarının Kaldırılması, Mahsupta Yaşanan Sorunların Çözümü, Formlarının Kaldırılması, Mahsupta Yaşanan Sorunların Çözümü, Vergi Beyannamelerinin Meslek Mensuplarınca İmzalanması, Basit Usule Tabi Olanların Esnaf Odalarınca Defter Tutulması  YMM Raporu Aranmaksızın Yapılacak İşlemlerde Limitlerin Yeniden Belirlenmesi Hakkında (28.03.2000)  Yeniden Değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemlerdeki Hadlerin Yeniden Belirlenmesi Hakkında (27.11.2000)  Yeniden değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnalarındaki Limitlerin artırımı Hakkında (09.04.2001)

7 7 MESLEKİ TALEPLER  Kamu İhale Kanunu Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Doğru Yol Partisi (05.09.2001)  Milli Eğitim ve İstihdam Yönetmeliği Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı – Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (31.10.2001)  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı – Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (31.10.2001)  İşletmelerde Eğitim Birimlerinin kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı – Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü (19.12.2001

8 8 MESLEKİ TALEPLER  Ulusal Meslek Standartları Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz Başbakanlık – Türkiye Barolar Birliği – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (03.12.2001)  Çek Yasasına İlişkin Görüşlerimiz TBMMM Adalet Komisyonu (12.2001)  Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Genel Müdürlüğü (03.01.2002)  Yeniden Değerleme İşlemleri, Kurumlar Vergisi İstisnaları ve Yatırım İndirimi İstisnalarındaki Limitlerin Artırımı Hakkında (08.01.2002)

9 9 MESLEKİ TALEPLER  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve İlgili Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Sigorta Genel Müdürlüğü (20.02.2002)  Türkiye Muhasebe Reformu Projesi Hazine Müsteşarlığı – Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü (06.06.2002)  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğine (No:2) İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı – Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (21.09.2002)  Kamu İhale Kanunu – İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarına İlişkin Görüşlerimiz Kamu İhale Kurulu (24.09.2002)  Gelir Vergisi Kanununa Göre Tevkif Edilen Vergilerin Mahsup ve İadelerine İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı (11.12.2002)

10 10 MESLEKİ TALEPLER  Devlet Yardımları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü (20.12.2002)  Devlet Yardımları Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı – Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü (13.01.2003)  Enerji Piyasası Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (04.02.2003)  Vergi Barışı Kanunu Hakkında (21.02.2003)  4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun Uygulama Sürecine İlişkin Görüşlerimiz TBMM ve Maliye Bakanlığı Nezdinde Girişimler (03.2003)

11 11 MESLEKİ TALEPLER  Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Bu Yetkilerin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik taslağına İlişkin Görüşlerimiz Hazine Müsteşarlığı - Sigorta Müdürlüğü (11.04.2003)  ABC Formundaki Limitlerin Artırılması Hakkında (05.05.2003)  Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (05.08.2003)  10 Milyarı Aşan Harcamaların Bankalardan geçmesi Hakkında (02.09.2003)  Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğ Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (08.09.2003)

12 12 MESLEKİ TALEPLER •Türk Ticaret Kanunun İle İlgili Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz TBMM – Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı Nezdinde girişimler •Enflasyon Muhasebesine İlişkin Görüşlerimiz Maliye Bakanlığı TOBB Başkanlığına (18.11.2003) ASO Başkanlığına (2004) •SM, SMMM ve YMM’lerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkındaki Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerimiz Sosyal Sigortalar Kurumu – Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü (23.12.2003)

13 13 MESLEKİ TALEPLER • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Görüşlerimiz (Gelir, Kurumlar, Geçici Vergi, KDV, Muhtasar, SSK, Bağ-Kur Beyan Dönemleri ve Ödeme Sürelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin) TBMM ve Maliye Bakanlığı Nezdinde Girişimler (12.2003) •KDV ve Geçici Vergi Beyan Sürelerinde Eski Sürelerin Uygulanması Hakkında (15.01.2004) •Karar Defterlerinin Tasdikine İlişkin Görüşlerimiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Teşkilatlandırma ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Nezdinde Girişimler (01.2004)  Performans Denetimi ile Tebliğin Uygulanması Hakkında (26.02.2004)  Zarar veya Düşük Beyan Eden Mükellefler Hakkında (18.03.2004)

14 14 MESLEKİ KAZANIMLAR Onlarca Sunmuş Olduğumuz Raporlar ve Mücadeleler Sonucunda Önemli Mesleki Kazanımlar Elde Edilmiştir.

15 15 MESLEKİ KAZANIMLAR  Net Aktif Vergisi ile ilgili meslek mensupları özel amaçlı raporlar hazırladı.  Beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanması gerçekleşti. (Mükerrer 227)  Sermaye artırımında sermaye tespit raporlarını meslek mensupları düzenliyor.  SSK prim belgelerini meslek mensupları imzalıyor.  Stajyer ve yardımcı elemanlar yaka kartı kullanıyorlar.  İhaleli işlerde teminat iadesi, meslek mensuplarınca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi alınmasına bağlandı.  Mesleki yasa ve yönetmelik eksikliklerimiz Mecburi Meslek Kararları ile tamamlandı.  Sigorta ve reasürans şirketleri meslek mensuplarınca denetim zorunluluğu getirildi.

16 16 MESLEKİ KAZANIMLAR  Staj ve sınav yönetmeliği günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek yayımlanması sağlandı.  Kredi alımında meslek mensuplarının denetlenmesi zorunlu kılındı.  Gümrük beyannamelerinde meslek mensuplarının isminin yazılması zorunlu hale getirildi.  Yıllık KDV ve muhtasar bildiriminin kaldırılması sağlandı.  Günlük kasa ve kambiyo senedat defterinin kaldırılması sağlandı.  İşyeri açılış ve kapanışlarında meslek mensupları etkin hale getirildi.  Vergi levhalarının meslek mensuplarınca onaylanması sağlandı.  Takdir Komisyonlarında meslek mensuplarının temsili sağlandı

17 17 MESLEKİ KAZANIMLAR  A ve C Formu Kaldırıldı.  Mahsupta Yaşanan Sorunlar Çözümlendi.  Bilgisayar Çıktılı Beyannameler Kabul Edildi.  Limitler Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı.  Vergi Daireleri Arasında Uygulama Birlikteliğinin Sağlanması Hakkında Kitapçık Yayınlandı.  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TUMUDESK) yasal statüye kavuştu??  Türkiye Denetim Standartları Kurulu Oluştu  Karar Defterlerinin ara tasdiki engellendi.

18 18 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Mesleki Örgütlülüğümüz Uluslar arası Arenada Saygın Bir Konuma Geldi

19 19 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Mesleğimiz ve meslek örgütümüz, küreselleşen dünyanın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Mesleğimizin üst birliği olan TÜRMOB, uluslar arası camiada mesleğimizi etkin bir şekilde temsil etmektedir. IFAC bünyesinde yer alan çalışmalarda ve komisyonlarda TÜRMOB temsilcileri görev üstlenmiştir. Avrupa Muhasebeciler Federasyonu’nun çalışmalarına aktif olarak katılım sağlanmakta ve destek verilmektedir. Kurucusu olduğumuz Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel Kurulda, Başkanlık görevini TÜRMOB temsilcisi üstelenecektir.

20 20 MESLEKİ VE TOPLUMSAL MÜCADELELER  İşletme Yönetim Merkezleri’nin oluşması engellendi.  “Karanlık Hesapları Muhasebeciler Aydınlatacaktır” yürüyüşü yapıldı.  “Angaryalara Hayır” yürüyüş ve mitingleri yapıldı.  “Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık Eylemi” oda lokalinde olgunlaştırıldı  İMOK Dönem Sözcülüğü yapıldı.  STKB İcra Heyeti’nde görev alındı.

21 21 AMACIMIZ ÜYELERE DAHA İYİ VE YAKIN HİZMET Üyelerin Rahat Ulaşabileceği İdari Binalarımız Her Türlü Faaliyetimizi Karşılıyor.

22 22 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSUKATILIMCI 14.12.1990İst. Ticaret Odasıİşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri200 11.02.1991İst. Ticaret OdasıGelir ve Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar200 04.03.1991İst. Ticaret OdasıGelir Vergisi Beyaname Düzenlenmesi200 05.04.1991İstanbul Ticaret OdasıKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi200 06.12.1991İstanbul Ticaret Odasıİşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri200 03.01.1992İstanbul Ticaret OdasıKDV Uygulamaları ve Belge Düzeni200 07.02.1992Gazanfer Özcan Tiyat.Gelir ve Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar450 29.02.1992Dedeman OteliGelir Vergisi Bayanname Düzenlenmesi600 14.03.1992The Marmara OteliK. Değer Vergisi Beyanname Düzenlenmesi950 02.04.1992The Marmara OteliKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi1100 08.04.1992The Marmara OteliVergi Affı1260 05.01.1993İstanbul Ticaret Odasıİşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri200

23 23 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİ KONUSUKATILIMCI 16.01.1993Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane, Kartal, Pendik, Yalova, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Eminönü, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, G.O.Paşa, Silivri,Çatalca Ücret Tarifesi ve Sözleşme Düzenlenmesi 02.03.1993The Marmara Oteli Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme ve İstisnalar 06.04.1993İstanbul Ticaret Odası Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Ve İstisnalar

24 24 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİ KONUSUKATILIMCI 14.05.1993The Marmara Oteli Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı 15.12.1993Mecidiyeköy Kültür Merkezi Dönem Sonu İşlemleri 05.01.1994Mecidiyeköy Kültür Merkezi Teşvikli Yatırım Malı İthalatı ve KDV Ertelemesi 02.02.1994Mecidiyeköy Kültür Merkezi KDV İadesi ve Genel Giderlerin Paylaştırılması 11.02.1994The Marmara Oteli Vergi Yasalarında Yapılan Değişiklikler

25 25 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 02.03.1994Mecidiyeköy Kültür MerkeziGelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 06.04.1994Mecidiyeköy Kültür MerkeziKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 17.12.1994Mecidiyeköy Kültür Merkezi Bayrampaşa Eğitim Merkezi Kadıköy M.Ü. İbrahim Üzümcü Salonu 4008 Sayılı Yasa ve SSK Değişiklikleri 05.01.1995Mecidiyeköy Kültür Merkezi Bayrampaşa Eğitim Merkezi Kadıköy M.Ü. İbrahim Üzümcü Salonu Dönem Sonu İşlemleri 03.02.1995Mecidiyeköy Kültür MerkeziDenetim ve Raporlama 06.03.1995Mecidiyeköy Kültür Merkezi Bayrampaşa Eğitim Merkezi Kadıköy M.Ü. İbrahim Üzümcü Salonu Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 17.03.1995Kartal, Kadıköy, Şişli, Eminönü, Bakırköy1 Nolu Tebliğ Çalışmaları

26 26 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 02.04.1995Mecidiyeköy Kültür MerkeziBağımlı Çalışanlarla Toplantı 11.04.1995Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 28.11.1995The Marmara Oteli SSK’da Son Değişiklikler 13.12.1995Mecidiyeköy Kültür Merkezi Dönem Sonu İşlemleri 05.03.1995Mecidiyeköy Kültür Merkezi Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 13.01.1996Mecidiyeköy Kültür MerkeziBağımlı Çalışanlarla Toplantı 09.05.1996Mecidiyeköy Kültür MerkeziKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 07.11.1996Mecidiyeköy Kültür MerkeziİTO ve Sicil İşlemleri 03.12.1996Mecidiyeköy Kültür MerkeziDönem Sonu İşlemleri 07.01.1997Mecidiyeköy Kültür Merkezi Mevzuattaki Son Değişiklikler 04.02.1997Mecidiyeköy Kültür Merkezi SSK ve İş Hukuku Uygulamaları 04.03.1997Mecidiyeköy Kültür Merkezi Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi

27 27 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 08.04.1997Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 01.11.1996Mecidiyeköy Kültür MerkeziİTO ve Sicil ticaret İşlemleri 03.12.1996Mecidiyeköy Kültür MerkeziDönem Sonu İşlemleri 07.01.1997Mecidiyeköy Kültür MerkeziMevzuattaki Son Değişiklikler 04.02.1997Mecidiyeköy Kültür Merkezi SSK ve İş Hukuku Uygulamaları 04.03.1997Mecidiyeköy Kültür MerkeziGelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 08.04.1997Mecidiyeköy Kültür MerkeziKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 16.12.1997Mecidiyeköy Kültür MerkeziDönem Sonu İşlemleri 06.01.1998Mecidiyeköy Kültür MerkeziVergi Uygulamaları 03.02.1998Mecidiyeköy Kültür Merkezi SSK ve İş Uygulamaları 03.03.1998Mecidiyeköy Kültür Merkezi Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 01.04.1998Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi

28 28 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 08.09.1998Mecidiyeköy Kültür Merkezi Vergi Yasalarındaki Değişiklikler 09.09.1998Batı KolejiVergi Yasalarındaki Değişiklikler 10.09.1998Maliye Sitesi Toplantı SalonuVergi Yasalarındaki Değişiklikler 05.01.1999Mecidiyeköy Kültür MerkeziVergi Yasaları ve Dönem Soru İşlemleri 02.02.1999Mecidiyeköy Kültür Merkezi Vergi Yasaları ve Dönem Soru İşlemleri 12.02.1999Mecidiyeköy Kültür MerkeziGeçici Vergi Uygulamaları 12.02.1999Cadde Bostan Kültür MerkeziGeçici Vergi Uygulamaları 02.03.1999Mecidiyeköy Kültür MerkeziGelir Vergisi Beyanname Uygulamaları 12.03.1999Maliye Vatan Cad. BinasıGeçici Vergi Uygulamaları 01.04.1999Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları 06.04.1999Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları 16.04.1999Maliye Vatan Cad. Binası Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları

29 29 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 16.04.1999Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları 16.04.1999Cadde Bostan Kültür MerkeziKurumlar Vergisi Beyanname Uygulamaları 13.10.1999Princess Otel Maslak4447 Sosyal Güvenlik Yasası 30.11.1999The Marmara OteliDönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları 17.01.2000The Marmara Oteli Teşvik Yat. İnd. ve Vergi Mevzuatındaki Değişiklikler 02.03.2000Princess Otel Maslak Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 04.04.2000The Marmara Oteli Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi 04.12.2000The Marmara Oteli Dönem Sonu İşlemleri 04.01.2001The Marmara Oteli Bağ-Kur Uygulamaları 08.02.2001The Marmara Oteli SSK Uygulamaları 01.03.2001The Marmara Oteli Gelir Vergisi Uygulamaları 03.04.2001The Marmara Oteli Kurumlar Vergisi Uygulamaları

30 30 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 27.11.2001Dış. Tic. Kompleksi Mecidiyeköy Kültür Merkezi Kadıköy Evlendirme Dairesi Sınırlı Uygunluk Denetimi ve Meslek Ahlakı Meslek Kararları Uygulamaları Bölge Seminerleri 04.12.2001The Marmara OteliDönem Sonu İşlemleri 08.01.2002The Marmara OteliYeni Vergi Kanunları 14–15.03.2002İMKB Toplantı SalonuBilirkişilik Semineri 05.02.2002İş Bankası Kuleleri Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler 01.03.2002İş Bankası Kuleleri Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri 03.04.2002İş Bankası Kuleleri Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri 13-14.09.2002İMKB Toplantı Salonu Bilirkişilik Semineri 03.12.2002İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu İşlemleri 09.01.2003İş Bankası Kuleleri Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler 04.03.2003İş Bankası Kuleleri Vergi Barışı Kanunu Uygulamaları ve Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri 31.03.2003İş Bankası Kuleleri Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri

31 31 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 27.06.2003İş Bankası Kuleleri4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları 10.09.2003İş Bankası KuleleriSSK’da Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Uygulamada Yaşanacak Sorunlar Çözüm Önerileri 04.12.2003İş Bankası KuleleriVergi Yasalarında Son Değişiklikler, Dönem Sonu İşlemleri ve Enflasyon Muhasebesi 05.01.2004İş Bankası Kuleleri Yeni Vergi Kanunları ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları 11.02.2004İş Bankası Kuleleri SSK’da Son Değişiklikler ve E Bildirge Uygulamaları 25.02.2004İş Bankası Kuleleri Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri 29.03.2004İş Bankası Kuleleri Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri 07.12.2004İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu İşlemleri Yeni TL, Enflasyon Düzeltmesi 05.01.2005İş Bankası Kuleleri Yeni Vergi Kanunları ve Enflasyon Düzeltmesi 02.02.2005İş Bankası Kuleleri Enflasyon Düzeltmesi ve Odamızca Hazırlanan Enflasyon CD’sinin Tanıtımı

32 32 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 21.02.2005İş Bankası KuleleriGelir Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Enflasyon Düzeltmesi 16.03.2005İş Bankası KuleleriKurumlar Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Enflasyon Düzeltmesi 07.10.2005İş Bankası KuleleriTürk Ticaret Kanunu Tasarısı 15.11.2005İş Bankası Kuleleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 14.12.2005İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları 03.01.2006İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu Muhasebe ve Yeni Vergi Uygulamaları 01.02.2006İş Bankası Kuleleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Uygulamalar 02.03.2006İş Bankası Kuleleri Vergi Yasalarında Son Değişiklikler 03.04.2006İş Bankası KuleleriSSK ve BAĞ-KUR Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

33 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 04.04.2006İş Bankası KuleleriVergi Yasalarında Son Değişiklikler Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi 13.09.2006İş Bankası Kuleleri Yeni Kurumlar Vergisi Uygulamaları Kanunu 17.10.2006İş Bankası Kuleleri Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 09.11.2006İş Bankası KuleleriSosyal Güvenlik Reformu İle Getirilen Yenilikler 05.12.2006İş Bankası KuleleriDönem Sonu İşlemleri 09.01.2007İş Bankası KuleleriYeni Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 26.02.2007İş Bankası Kuleleri Gelir Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar 27.03.2007İş Bankası KuleleriKurumlar Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar 13.11.2007İş Bankası Kuleleri Finansal Raporlamada Yenilikler 04.12.2007İş Bankası Kuleleri Dönem Sonu İşlemleri 33

34 SEMİNERLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 08.01.2008İş Kuleleri KDV Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar 06.02.2008İş Kuleleri Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye 29.02.2008İş KuleleriGelir Vergisi ve Beyanı 11.03.2008İş KuleleriBazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun "Uygulama Şekli“ KDV' de Son Değişiklikler Vergi Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar 01.04.2008İş KuleleriKurumlar Vergisi ve Beyanı 04.11.2008İş Kuleleri Her Yönüyle Yeni Sosyal Güvenlik Yasası 03.12.2008İş Kuleleri Yeni Sosyal Güvenlik Reformu Uygulamaları 07.01.2009İş Kuleleri Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu 02.02.2009İş Kuleleri Meslekte Yeni Bir Boyut: Bağımsız Denetim 34

35 35 Meslek Sorunları, Meslek Mensupları İle Enine Boyuna Tartışıldı Mesleki Konular, Tam 20 Panel, 3 Forum ve Konferansta Didik Didik Edildi... Meslek Sorunlarımız

36 36 PANELLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 15.11.1990The Marmara Oteli Atatürk ve Ekonomi 15.11.1990The Marmara Oteli3568 Sayılı Meslek Yasası 01.06.1991Sheraton OteliAnayasa’da Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzenlenmesi 03.06.1992Sheraton OteliTürkiye’de Muhasebe Mesleğinin Önemi ve Toplumdaki Yeri 06.02.1993The Marmara Oteli Muhasebe Mesleğinin Önemi ve Geleneklerin Oluşturulması 20.02.1993The Marmara OteliYeni Beyanname Uygulamaları ve İdarenin İyileştirilmesi 24.04.1993The Marmara OteliTürkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları 24.12.1993The Marmara OteliTekdüzen Muhasebe Sisteminin Türk Ekonomisine Getireceği Katkılar 10.121994The Marmara OteliÖzelleştirme ve Demokratikleşme 01.03.1995The Marmara Oteli Kayıtdışı Ekonominin Toplumsal Boyutları 01.03.1996Dedeman Oteli Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor? 1996 Başında Sorunlar ve Çözüm Önerileri 14.01.1997Mecidiyeköy Kült. Merk. Bağımlı Üye Kavramının Dünyadaki Konumu ve Ülkemizdeki Uygulamaları

37 37 PANELLER TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 07.04.1997The Marmara Oteli Türkiye’nin Demokrasi Sorunu 24.03.1998Maliye Vakıfı / BeyazıtVergi İdaresi ile İlgili Sorunlar 14.04.1998Mecidiyeköy Kült. Merk.TTK İle İlgili Sorunlar 23.10.1998Princess Otel MaslakYeni Vergi Yasalarında Sorunlar ve Çözümler 22.01.2002Dış Ticaret KompleksiSanatçı Gözüyle Vergi Dünyası 05.04.2002Mecidiyeköy Kültür Merkeziİstanbul ve Deprem Gerçeği 04.02.2003İş Bankası KuleleriSosyal Güvenlikte Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılanma 13.06.2003İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Özarslan Toplantı Salonu Kuruluş Yıl Dönümünde Türk Profesyonel Muhasebe Mesleği Dünü, Bugünü ve Geleceği 16.09.2003Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıKayıtdışı Ekonomi 13.04.2004Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıEnflasyon Muhasebesi ve Kayıt Dışı Ekonomi

38 38 FORUMLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 14.11.1992The Marmara Oteli Vergi İdaresi İle Meslek Mensubu Arasındaki İlişkiler 27.01.1995The Marmara OteliMali İdari ile Meslek Mensuplarının Sorunları 27.04.1995The Marmara Oteli1 ve 2 Nolu Tebliğler

39 39 KONFERANS TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 02.09.2002The Marmara Oteli Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Gelecekteki Vizyonu

40 40 SEMPOZYUMLAR Muhasebe denetimi sempozyumları Gelenekselleşti... Mesleğin bugünü ve yarınına dönük, beyin fırtınaları estiriyoruz...

41 41 SEMPOZYUMLAR TARİHTOPLANTININ YERİKONU 26.12.1992The Marmara OteliTürkiye’nin Ekonomik ve Toplumsal Gelişmesinde Verginin Önemi, Bugünkü Konumu ve Çözüm Önerileri 6-7-8.04.1995İstanbul Klassis Otel1. Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu 3-7.04.1996Side Grand Prestige OtelII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu 26.02.1997İTO Meclis SalonuMuhasebe, toplum ve Çevre Kirlenmesi 30 Nisan 4 Mayıs 1997 Alanya Kemalbay Otel Türkiye III. Muhasebe denetimi Sempozyumu “Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı” 05-09.05.1999Antalya – Kemer4. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “Yirmibirinci Yüzyıla Girerken Muhasebe Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler”

42 42 SEMPOZYUMLAR TARİHTOPLANTININ YERİKONU 02 - 06.05.2001 Antalya – BelekV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “21. Yüzyılda Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu” 16 - 20.04.2003Antalya – BelekVI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu “Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkileri ve Toplum Çıkarlarının Korunması” 20-24.04.2005Antalya – BelekI.Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu 25-28.04.2007Antalya-BelekII. Uluslar arası VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu

43 43 MESLEKTAŞIN EN YAKININDA YÜZLERCE EĞİTİM ÇALIŞMASI İSMMMO SEMİNERİ İstanbul’un her ilçesinde yoğun eğitim faaliyetleri

44 44 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 3.2.1992İSMMMO Danışma MeclisiDış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 2.4.1992Nejat Koyuncu Toplantı SalonuKonfeksiyon İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Vergi Hukuku İnşaat İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe Organizasyonu ve Vergiler 03.5.1993 26.6.1993 Beytem Han-ŞişliDış Ticaret Muhasebesi İnşaat ve Koop. Muhasebesi Konf.İşlet. Maliyet Muhasebesi Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi Muhasebe Denetimi Genel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vergi Hukuku 17-20.1.1994Beytem Han-Şişliİnşaat ve Konut Yapı Koop. Muh. 09.11.1996Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Kooperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

45 45 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 16.11.1996Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Kadıköy Hizmet Birimi Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 23.11.1996(1 Nolu Dershane) Kadıköy Hizmet Birimi Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İmalat ve Üretim işletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 30.11.1996(2 Nolu Dershane) Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 07.12.1996 Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 15.11.1997Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Koperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

46 46 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 22.11.1997Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Kadıköy Hizmet Birimi Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 29.11.1997(1 Nolu Dershane) Kadıköy Hizmet Birimi Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta ölçekli İmalat ve Üretim işletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 06.12.1997(2 Nolu Dershane)Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 13.12.1997 Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 14.11.998Bakırköy Hizmet Birimi Taksim Eğitim Merkezi İnşaat ve Koperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 21.11.1998Şişli Danışma Meclisi Top. Salonu Kadıköy Hizmet Birimi Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 28.11.1998MMM Derneği Maltepe Şubesi Ticaret İşletmeleri, Küçük ve Orta ölçekli İmalat ve Üretim İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

47 47 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 05.12.1998Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 12.12.1998Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 27.01.1999Mecidiyeköy Kültür MerkeziVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön. 18.03.1999Esnaf Derneği Eğ. Sal. B.ÇekmeceVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön 18.03.1999Kadıköy Evlendirme DairesiVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön. 18.03.1999Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro S.Vergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön. 18.03.1999Marmara Koleji- MaltepeVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön. 18.03.1999Özel İdare Eğ. Sal. BayrampaşaVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön. 18.03.1999Olcay Otel-TopkapıVergi Dairelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Ön. 06.11.1999Taksim Eğitim MerkeziArzeden Dönemsel İşlemler ve Gelir Tablosu Hesap.

48 48 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 27.11.1999Kadıköy Hizmet BirimiTicaret İşletmeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İmalat ve Üretim İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygu. 04.12.1999(1 Nolu Dershane)Dış Ticaret İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uyg. 11.12.1999Kadıköy Hizmet Birimi (2 Nolu Dershane) Tekstil, Konfesiyon ve Hazır Giyim Sanayi İşletme. Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 18.12.1999Turizm ve Hizmet İşletmelerinde Vergi ve Muh. Uy. 18.12.1999Dönem Sonu İşlemleri İnşaat ve Kooperatif İşletmelerindeVergi ve Muhasebe Uygulamaları 12.02.2000Bakırköy Hizmet BirimiSerbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye Mevzuatı, 19.02.2000Taksim Eğitim MerkeziDönem Karı Vergilendirilmesi ve Dağıtımı, 26.02.2000Şişli Danışma Meclisi Top. SalonuMenkul Sermaye İratları ve Vergilendirilmesi, 04.03.2000Kadıköy Hizmet BirimiYatırım İndirimi ve Yatırım Teşvik Mevzuatı, 11.03.2000(1 Nolu Dershane) Kadıköy Hizmet Birimi (2 Nolu Dershane) İthalat-İhracat İşlemlei ve Muhasebesi,

49 49 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 18.11.2000BEYOĞLUTEKSTİL 18.11.2000K.ÇEKMECETEKSTİL 18.11.2000KADIKÖYDIŞ TİCARET 18.11.2000MALTEPETİCARET 18.11.2000ŞİŞLİİNŞAAT 20.11.2000FATİHFİNANSAL TAB. ÖZ SERMAYE 25.11.2000BAKIRKÖYTEKSTİL 25.11.2000BEYOĞLUİNŞAAT 25.11.2000K.ÇEKMECEİNŞAAT 25.11.2000KADIKÖYTİCARET 25.11.2000MALTEPETURİZM 25.11.2000ŞİŞLİDIŞ TİCARET 02.12.2000BAKIRKÖYİNŞAAT 02.12.2000BEYOĞLUDIŞ TİCARET

50 50 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 02.12.2000K.ÇEKMECEDIŞ TİCARET 02.12.2000KADIKÖYTURİZM 02.12.2000MALTEPETEKSTİL 02.12.2000ŞİŞLİTİCARET 07.12.2000BAĞCILARVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 09.12.2000BAKIRKÖYDIŞ TİCARET 09.12.2000BEYOĞLUTİCARET 09.12.2000K.ÇEKMECETİCARET 09.12.2000KADIKÖYTEKSTİL 09.12.2000MALTEPEİNŞAAT 09.12.2000ŞİŞLİTURİZM 16.12.2000BAKIRKÖYTİCARET 16.12.2000BEYOĞLUTURİZM 16.12.2000K.ÇEKMECETURİZM

51 51 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 16.12.2000KADIKÖYİNŞAAT 16.12.2000MALTEPEDIŞ TİCARET 16.12.2000ŞİŞLİTEKSTİL 06.01.2001BAKIRKÖYDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 06.01.2001BEYOĞLUDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 06.01.2001K.ÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 06.01.2001KADIKÖYDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 06.01.2001MALTEPEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 06.01.2001ŞİŞLİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 19.01.2001AVCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001B.ÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001BAĞCILARKAR DAĞITIMI 20.01.2001BAKIRKÖYVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 20.01.2001BAYRAMPAŞADÖNEM SONU İŞLEMLERİ

52 52 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 20.01.2001BEŞİKTAŞDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001BEYKOZDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001BEYOĞLUKAR DAĞITIMI 20.01.2001ÇATALCADÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001EMİNÖNÜDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001ESENLERDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001EYÜPDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001FATİHDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001GAZİOSMANPAŞADÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001GÜNGÖRENDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001KÜÇÜKÇEKMECEKAR DAĞITIMI 20.01.2001KADIKÖYKAR DAĞITIMI 20.01.2001KAĞITHANEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001KARTALDÖNEM SONU İŞLEMLERİ

53 53 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 20.01.2001MALTEPEKAR DAĞITIMI 20.01.2001PENDİK – TUZLADÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001SARIYERDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001SİLİVRİKAR DAĞITIMI 20.01.2001SULTANBEYLİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001ŞİŞLİİŞ HUKUKU - SSK 20.01.2001ÜMRANİYEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001ÜSKÜDARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.01.2001ZEYTİNBURNUDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 02.02.2001AVCILARKAR DAĞITIMI 03.02.2001BÜYÜKÇEKMECEİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 03.02.2001BAĞCILARSTAJ – BÜRO 03.02.2001BAHÇELİEVLERKAR DAĞITIMI 03.02.2001BAKIRKÖYK.A.K.

54 54 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 03.02.2001BAYRAMPAŞAKAR DAĞITIMI 03.02.2001BEŞİKTAŞYATIRIM İNDİRİMİ 03.02.2001BEYKOZVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 03.02.2001BEYOĞLUİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 03.02.2001ÇATALCAKAR DAĞITIMI 03.02.2001EMİNÖNÜT.T.K 03.02.2001ESENLERSTAJ – BÜRO 03.02.2001EYÜPKAR DAĞITIMI 03.02.2001FATİHMALİ TABLO 03.02.2001GAZİOSMANPAŞAKAR DAĞITIMI 03.02.2001GÜNGÖRENYATIRIM İNDİRİMİ 03.02.2001KÜÇÜKÇEKMECEYATIRIM İNDİRİMİ 03.02.2001KAĞITHANEİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 03.02.2001KARTALVERGİ UYUŞMAZLIKLARI

55 55 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 03.02.2001MALTEPESERBEST BÖLGE 03.02.2001PENDİK – TUZLAKAR DAĞITIMI 03.02.2001SARIYERİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 03.02.2001SİLİVRİSTAJ – BÜRO 03.02.2001SULTANBEYLİSTAJ – BÜRO 03.02.2001İŞLİMALİ TABLO 03.02.2001ÜMRANİYEKAR DAĞITIMI 03.02.2001ÜSKÜDARVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 03.02.2001ZEYTİNBURNUVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 16.02.2001AVCILARVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 17.02.2001BÜYÜKÇEKMECETÜRK TİCARET KANUNU 17.02.2001BAĞCILARİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 17.02.2001BAHÇELİEVLERYATIRIM İNDİRİMİ 17.02.2001BAKIRKÖYKAR DAĞITIMI

56 56 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 17.02.2001BAYRAMPAŞAMALİ TABLOLAR 17.02.2001BEŞİKTAŞMALİ TABLOLAR 17.02.2001BEYKOZİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 17.02.2001BEYOĞLUVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 17.02.2001ÇATALCAYATIRIM İNDİRİMİ 17.02.2001EMİNÖNÜKAR DAĞITIMI 17.02.2001ESENLERKAR DAĞITIMI 17.02.2001EYÜPTÜRK TİCARET KANUNU 17.02.2001FATİHKAR DAĞITIMI 17.02.2001GÜNGÖRENİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 17.02.2001KADIKÖYSTAJ – BÜRO 17.02.2001KAĞITHANEKAR DAĞITIMI 17.02.2001KARTALKAR DAĞITIMI 17.02.2001MALTEPEMALİ TABLO

57 57 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 17.02.2001PENDİK – TUZLASTAJ – BÜRO 17.02.2001SARIYERVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 17.02.2001SULTANBEYLİKAR DAĞITIMI 17.02.2001ÜMRANİYEİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 17.02.2001ÜSKÜDARK.A.K. 17.02.2001ZEYTİNBURNUSERBEST BÖLGE 16.03.2001AVCILARDIŞ TİCARET 17.03.2001BÜYÜKÇEKMECEKAR DAĞITIMI 17.03.2001BAHÇİLEVLERSERBEST BÖLGE 17.03.2001BAKIRKÖYİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 17.03.2001BAYRAMPAŞAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 17.03.2001BEŞİKTAŞKAR DAĞITIMI 17.03.2001BEYKOZMALİ TABLO 17.03.2001EMİNÖNÜİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR

58 58 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 31.03.2001BAHÇELİEVLERTÜRK TİCARET KANUNU 31.03.2001BEYOĞLUMALİ TABLO 31.03.2001ÇATALCAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 31.03.2001ESENLERİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 31.03.2001EYÜPİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 31.03.2001KAĞITHANEMALİ TABLO 31.03.2001KARTALİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 31.03.2001PENDİK – TUZLAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 31.03.2001SARIYERMALİ TABLO 31.03.2001ÜSKÜDARMALİ TABLO 31.03.2001ZEYTİNBURNUİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 06.04.2001AVCILARİNŞAAT 07.04.2001BÜYÜKÇEKMECEMALİ TABLO 07.04.2001BAHÇELİEVLERİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR

59 59 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 07.04.2001BAKIRKÖYMALİ TABLO 07.04.2001BEŞİKTAŞSERBEST BÖLGE 07.04.2001EMİNÖNÜVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 07.04.2001EYÜPK.A.K. 07.04.2001FATİHVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 07.04.2001GAZİOSMANPAŞAİŞ HUKUK SSK VE BAĞ-KUR 07.04.2001GÜNGÖRENVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 07.04.2001KADIKÖYİŞ HUKUK SSK VE BAĞ-KUR 07.04.2001KAĞITHANEVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 07.04.2001MALTEPESTAJ BÜRO 07.04.2001PENDİK – TUZLAİŞ HUKUK SSK VE BAĞ-KUR 07.04.2001SİLİVRİVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 07.04.2001ŞİŞLİS.P.K.

60 60 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 07.04.2001ÜMRANİYESTAJ BÜRO 07.04.2001ZEYTİNBURNUMALİ TABLO 20.04.2001AVCILARMALİ TABLO 21.04.2001BAHÇELİEVLERSTAJ BÜRO 21.04.2001BAYRAMPAŞAİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 21.04.2001ÇATALCAİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 21.04.2001GAZİOSMANPAŞAMALİ TABLO 21.04.2001KÜÇÜKÇEKMECEVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 21.04.2001KARTALSTAJ BÜRO 21.04.2001SULTANBEYLİVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 16.11.2001SİLİVRİİŞ HUKUKU 17.11.2001BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 17.11.2001BAYRAMPAŞADIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

61 61 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 17.11.2001BEYKOZTEKSTİL VE KONFEKSİYON 17.11.2001BEYOĞLUSPK 17.11.2001GAZİOSMANPAŞADÖNEM SONU İŞLEMLERİ 17.11.2001KÜÇÜKÇEKMECEİY HUKUKU 17.11.2001KADIKÖY (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU 17.11.2001KAĞITHANEDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 17.11.2001PENDİK – TUZLADÖNEM SONU İŞLEMLERİ 17.11.2001ŞİŞLİ (TESMER)İŞ HUKUKU 23.11.2001AVCILARTİCARET İŞLETMELERİ 24.11.2001BÜYÜKÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 24.11.2001BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.)İNŞAAT VE KOOPERATİF 24.11.2001BEŞİKTAŞBÜRO ORGANİZASYONU

62 62 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 24.11.2001BEYOĞLUKAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 24.11.2001ESENLERTEKSTİL VE KONFEKSİYON 24.11.2001FATİHİŞ HUKUKU 24.11.2001GÜNGÖRENSERBEST BÖLGELER 24.11.2001KADIKÖY ( TESMER)İŞ HUKUKU 24.11.2001KARTALİNŞAAT VE KOOPERATİF 24.11.2001MALTEPEİNŞAAT VE KOOPERATİF 24.11.2001SULTANBEYLİİNŞAAT VE KOOPERATİF 24.11.2001ŞİŞLİ (TESMER)SPK 01.12.2001BAĞCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 01.12.2001BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.)MALİ TABLOLAR 01.12.2001BAYRAMPAŞAİŞ HUKUKU 01.12.2001BEYKOZTİCARET İŞLETMELERİ 01.12.2001BEYOĞLUSERBEST BÖLGELER

63 63 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 01.12.2001GAZİOSMANPAŞAKAR DAĞITIMI 01.12.2001KÜÇÜKÇEKMECEİNŞAAT VE KOOPERATİF 01.12.2001KADIKÖY (TESMER)SPK 01.12.2001KAĞITHANEİNŞAAT VE KOOPERATİF 01.12.2001PENDİK – TUZLAKAR DAĞITIMI 01.12.2001ŞİŞLİ (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 01.12.2001ÜMRANİYEİNŞAAT VE KOOPERATİF 01.12.2001ÜSKÜDARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 01.12.2001ZEYTİNBURNUTİCARET İŞLETMELERİ 07.12.2001AVCILARTEKSTİL VE KONFEKSİYON 08.12.2001BÜYÜKÇEKMECEKAR DAĞITIMI 08.12.2001BAKIRKÖY ( BAKIRKÖY BELD.)İŞ HUKUKU 08.12.2001BEŞİKTAŞKAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 08.12.2001BEYOĞLUVERGİ UYUŞMAZLIKLARI

64 64 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 08.12.2001ESENLERDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 08.12.2001FATİHDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 08.12.2001GÜNGÖRENMALİ TABLOLAR 08.12.2001KADIKÖY (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 08.12.2001KARTALTİCARET İŞLETMELERİ 08.12.2001MALTEPEKAR DAĞITIMI 08.12.2001SULTANBEYLİTEKSTİL VE KONFEKSİYON 08.12.2001ŞİŞLİ (TESMER)SERBEST BÖLGELER 08.12.2001ÜSKÜDARİŞ HUKUKU 22.12.2001BAKIRKÖY (BAKIRKÖY BELD.)KAR DAĞITIMI 11.01.2002AVCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 12.01.2002BÜYÜKÇEKMECESERBEST BÖLGELER 12.01.2002BAHÇELİEVLERDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 12.01.2002BAKIRKÖY (TESMER)SPK

65 65 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 12.01.2002BEŞİKTAŞİNŞAAAT VE KOOPERATİF 12.01.2002BEYOĞLUİŞ HUKUKU 12.01.2002ESENLERTİCARET İŞLETMELERİ 12.01.2002FATİHTİCARET İŞLETMELERİ 12.01.2002GÜNGÖRENİŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 12.01.2002KADIKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞ. BİLİRKİŞİLİK 12.01.2002KARTALTEKSTİL VE KONFEKSİYON 12.01.2002MALTEPETİCARET İŞLETMELERİ 12.01.2002SULTANBEYLİDIŞ TİCARET İŞLETMELERİ 12.01.2002ŞİŞİLİ (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU 19.01.2002BAKIRKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 19.01.2002BEYOĞLUDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 19.01.2002KÜÇÜKÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 19.01.2002KADIKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

66 66 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 19.01.2002ŞİŞLİ (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 26.01.2002BAKIRKÖY (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 26.01.2002BEYOĞLUİNŞAAT VE KOOPERATİF 26.01.2002KADIKÖY (TESMER)İNŞAAT VE KOOPERATİF 26.01.2002ŞİŞLİ (TESMER)İNŞAAT VE KOOPERATİF 26.01.2002ZEYTİNBURNUDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 01.02.2002SİLİVRİİNŞAAT VE KOOPERATİF 02.02.2002BAĞCILARDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 02.02.2002BAKIRKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER 02.02.2002BAYRAMPAŞADÖNEM SONU İŞLEMLERİ 02.02.2002BEYKOZİNŞAAT VE KOOPERATİF 02.02.2002BEYOĞLUTEKSTİL VE KONFEKSİYON 02.02.2002EYÜPTİCARET İŞLETMELERİ

67 67 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 02.02.2002GAZİOSMANPAŞİNŞAAT VE KOOPERATİF 02.02.2002KÜÇÜKÇEKMECETEKSTİL VE KONFEKSİYON 02.02.2002KADIKÖY (TESMER)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 02.02.2002KAĞITHANEBÜRO ORGANİZASYONU 02.02.2002PENDİK – TUZLAİŞ HUKUKU 02.02.2002ŞİŞLİ (TESMER)TİCARET İŞLETMELERİ 02.02.2002ÜMRANİYEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 02.02.2002ZEYTİNBURNUTEKSTİL VE KONFEKSİYON 08.02.2002AVCILARİNŞAAT VE KOOPERATİF 09.02.2002BÜYÜKÇEKMECESPK 09.02.2002BAHÇELİEVLERİŞ HUKUKU 09.02.2002BAKIRKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 09.02.2002BEŞİKTAŞDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 09.02.2002BEYOĞLUDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

68 68 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI- 09.02.2002ESENLERMALİ TABLOLAR 09.02.2002FATİHVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 09.02.2002FATİHVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 09.02.2002KADIKÖY (TESMER)TİCARET İŞLETMELERİ 09.02.2002KARTALİŞ HUKUKU 09.02.2002MALTEPEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 09.02.2002SULTANBEYLİİŞ HUKUKU 09.02.2002ŞİŞLİ (TESMER)TEKSTİL VE KONFEKSİYON 09.02.2002ÜSKÜDARTİCARET İŞLETMELERİ 01.03.2002SİLİVRİMALİ TABLOLAR 02.03.2002BAĞCILARTEKSTİL VE KONFEKSİYON 02.03.2002BAKIRKÖY (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU 02.03.2002BAYRAMPAŞAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 02.03.2002BEYOĞLUTİCARET İŞLETMELERİ

69 69 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 02.03.2002EYÜPDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 02.03.2002GAZİOSMANPAŞAİŞ HUKUKU 02.03.2002KÜÇÜKÇEKMECEKAR DAĞITIMI 02.03.2002KADIKÖY (TESMER)TEKSTİL VE KONFEKSİYON 02.03.2002KAĞITHANEKAR DAĞITIMI 02.03.2002PENDİK – TUZLAVERGİ UYUŞMAZLIKLARI 02.03.2002ŞİŞLİ (TESMER)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 02.03.2002ÜMRANİYEKAR DAĞITIMI 02.03.2002ZEYTİNBURNUİŞ HUKUKU 08.03.2002AVCILARDIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 09.03.2002BÜYÜKÇEKMECEİŞ HUKUKU 09.03.2002BAHÇELİEVLERBÜRO ORGANİZASYONU 09.03.2002BAKIRKÖY (TESMER)TEKSTİL VE KONFEKSİYON 09.03.2002BEŞİKTAŞİŞ HUKUKU

70 70 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 09.03.2002BEYOĞLUTURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ 09.03.2002ESENLERSPK 09.03.2002FATİHKAR DAĞITIMI 09.03.2002KADIKÖY (TESMER)KAR DAĞITIMI 09.03.2002KARTALTEKSTİL 09.03.2002MALTEPEİŞ HUKUKU 09.03.2002SULTANBEYLİSERBEST BÖLGELER 09.03.2002ŞİŞLİ (TESMER)MALİ TABLOLAR 09.03.2002ÜSKÜDARİNŞAAT VE KOOPERATİF 16.03.2002BAKIRKÖY (TESMER)TİCARET İŞLETMELERİ 16.03.2002ÇATALCADÖNEM SONU İŞLEMLERİ 16.03.2002ESENYURTGELİR VE KURUMLAR VERGİSİ 16.03.2002ŞİŞLİ (TESMER)TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ

71 71 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 16.03.2002ÜMRANİYEİŞ HUKUKU 23.03.2002BEYOĞLUKAR DAĞITIMI 23.03.2002KADIKÖY (TESMER)TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ 30.03.2002BAKIRKÖY (TESMER)TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ 30.03.2002KADIKÖY (TESMER)MALİ TABLOLAR 30.03.2002ŞİŞLİ (TESMER)KAR DAĞITIMI 06.04.2002BEYOĞLUMALİ TABLOLAR 06.04.2002KADIKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER 13.04.2002KADIKÖY (TESMER)İŞ HUKUKU 14.12.2002BAKIRKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 14.12.2002BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 14.12.2002BEYOĞLU (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 14.12.2002FATİHSINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ

72 72 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 14.12.2002K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 14.12.2002KADIKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 14.12.2002KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 14.12.2002ŞİŞLİ (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 21.12.2002BAĞCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 21.12.2002BAKIRKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 21.12.2002BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İTHALAT - İHRACAT 21.12.2002BEYOĞLU (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 21.12.2002BEYOĞLU (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ 21.12.2002K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)SERBEST BÖLGELER 21.12.2002KADIKÖY (TESMER)İŞ HUKUKU 21.12.2002KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)K.A.K. 21.12.2002ŞİŞLİ (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU

73 73 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 21.12.2002ŞİŞLİ (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 22.12.2002BAKIRKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 28.12.2002BAKIRKÖY (TESMER)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 28.12.2002BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 28.12.2002BEYOĞLU (TESMER)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 28.12.2002K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 28.12.2002KADIKÖY (TESMER)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 28.12.2002KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 28.12.2002ŞİŞLİ (TESMER)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 28.12.2002ÜSKÜDARİŞ HUK. SSK VE BAĞ-KUR 04.01.2003BAKIRKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER 04.01.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İMALAT İŞLETMELERİ 04.01.2003BEYOĞLU (TESMER)İŞ HUKUKU

74 74 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 04.01.2003K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ)K.A.K. 04.01.2003KADIKÖY (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU 04.01.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İTHALAT – İHRACAT 04.01.2003ŞİŞLİ (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 11.01.2003BAKIRKÖY (TESMER)K.A.K. 11.01.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İŞ HUKUKU 11.01.2003BEYOĞLU (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU 11.01.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)İTHALAT – İHRACAT 11.01.2003KADIKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 11.01.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İMALAT İŞLETMELERİ 11.01.2003ŞİŞLİ (TESMER)SERBEST BÖLGELER 11.01.2003ÜMRANİYEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ

75 75 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 18.01.2003BAKIRKÖY (TESMER)İTHALAT – İHRACAT 18.01.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)BÜRO ORGANİZASYONU 18.01.2003BEYOĞLU (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 18.01.2003FATİHİMALAT İŞLETMELERİ 18.01.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)İMALAT İŞLETMELERİ 18.01.2003KADIKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER 18.01.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İŞ HUKUKU 18.01.2003ŞİŞLİ (TESMER)K.A.K. 25.01.2003BAKIRKÖY (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ 25.01.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 25.01.2003BEYOĞLU (TESMER)SERBEST BÖLGELER 25.01.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)İŞ HUKUKU 25.01.2003KADIKÖY (TESMER)K.A.K. 25.01.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)BÜRO ORGANİZASYONU 25.01.2003ŞİŞLİ (TESMER)İTHALAT - İHRACAT

76 76 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 01.02.2003BAKIRKÖY (TESMER)İŞ HUKUKU 01.02.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)SERBEST BÖLGELER 01.02.2003BEYOĞLU (TESMER)K.A.K. 01.02.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)BÜRO ORGANİZASYONU 01.02.2003KADIKÖY (TESMER)İTHALAT – İHRACAT 01.02.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 01.02.2003ŞİŞLİ (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ 01.02.2003ÜMRANİYEİŞ HUKUKU 22.02.2003BAKIRKÖY (KÜLTÜR MERKEZİ)BÜRO ORGANİZASYONU 01.03.2003BAĞCILARSINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 01.03.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)K.A.K. 01.03.2003BEYOĞLU (TESMER)İTHALAT – İHRACAT 01.03.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

77 77 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 01.02.2003KADIKÖY (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ 01.02.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)SERBEST BÖLGELER 01.02.2003ŞİŞLİ (TESMER)İŞ HUKUKU 22.03.2003BEYOĞLU (TESMER)İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 01.11.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İMALAT 01.11.2003KADIKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER 01.11.2003ŞİŞLİ (TESMER)İMALAT 08.11.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)İNŞAAT 08.11.2003KADIKÖY (TESMER)İMALAT 08.11.2003TAKSİM (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU 08.11.2003ŞİŞLİ (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU 15.11.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 15.11.2003BAKIRKÖY (TESMER)DIŞ TİCARET 15.11.2003KADIKÖY (TESMER)BÜRO ORGANİZASYONU 15.11.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İMALAT

78 78 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 6.12.2003ŞİŞLİ (TESMER)İŞ HUKUKU SSK VE BAĞ-KUR 13.12.2003BAKIRKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 13.12.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)İNŞAAT 13.12.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 13.12.2003ŞİŞLİ (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 20.12.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 20.12.2003BAKIRKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.12.2003KADIKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.12.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.12.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.12.2003TAKSİM (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 20.12.2003ÜSKÜDARYATIRIM İNDİRİMİ 27.12.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 27.12.2003BAKIRKÖY (TESMER)İMALAT İŞLETMELERİ 27.12.2003KADIKÖY (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

79 79 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 27.12.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)SERBEST BÖLGELER 27.12.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)DIŞ TİCARET 27.12.2003TAKSİM (TESMER)İNŞAAT 27.12.2003ŞİŞLİ (TESMER)DIŞ TİCARET 03.01.2004BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)DIŞ TİCARET 03.01.2004BAKIRKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER 03.01.2004KADIKÖY (TESMER)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 03.01.2004KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI 03.01.2004K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)İNŞAAT 03.01.2004TAKSİM (TESMER)DIŞ TİCARET 10.01.2004BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)BÜRO ORGANİZASYONU 10.01.2004KADIKÖY (TESMER)İNŞAAT 10.01.2004KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 10.01.2004K.ÇEKMECE (MMMMB ŞUBESİ)KAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 10.01.2004TAKSİM (TESMER)VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

80 80 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 10.01.2004ŞİŞLİ (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 17.01.2004BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 17.01.2004KADIKÖY (TESMER)DIŞ TİCARET 17.01.2004KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)DIŞ TİCARET 17.01.2004K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ 17.01.2004TAKSİM (TESMERKAR AMAÇSIZ KURULUŞLAR 17.01.2004ŞİŞLİ (TESMER)İNŞAAT 17.01.2004BAĞCILARDIŞ TİCARET 11.12.2004BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 11.12.2004EMİNÖNÜYENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 11.12.2004İSMMMO HİZMET BİNASIYENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 11.12.2004KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ

81 11.12.2004KADIKÖY(İSTEK VAKFI) YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 11.12.2004KARTAL YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 11.12.2004ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİ YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 11.12.2004ÜSKÜDAR (ÇAMLICA EĞİTİM MER.) YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 18.12.2004BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 18.12.2004EMİNÖNÜ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 18.12.2004 İSMMMO HİZMET BİNASIDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 21.12.2004 İSMMMO HİZMET BİNASI SERBEST BÖLGELER 25.12.2004 İSMMMO HİZMET BİNASI YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 20.11.2004 İSMMMO HİZMET BİNASI SERBEST BÖLGELER BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 81

82 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 18.12.2004KADIKÖY (TESMER)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 25.12.2004KADIKÖY (TESMER)YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 18.12.2004KARTAL (M.ALİ YILMAZ TESİSLERİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 25.12..2004KARTAL (M.ALİ YILMAZ TESİSLERİ)YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 18.12..2004ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 25.12.2004ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİYENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ 18.12.2004ÜSKÜDAR(ÇAMLICA EĞT.MER.)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 18.01.2005BAKIRKÖY(BAĞCILAR,B.PAŞA)E-BEYANNAME VE YTL 15.01.2005EMİNÖNÜE-BEYANNAME VE YTL 15.01.2005İSMMMO HİZMET BİNASIE-BEYANNAME VE YTL 15.01.2005KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)E-BEYANNAME VE YTL 15.01.2005KADIKÖY (TESMER)E-BEYANNAME VE YTL 82

83 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 18.12.2004KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ) DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 15.01.2005KARTAL (M.ALİ YILMAZ TESİSLERİ)E-BEYANNAME VE YTL 18.01.2005MALTEPE(PENDİK)E-BEYANNAME VE YTL 15.01.2005SİLİVRİE-BEYANNAME VE YTL 15.01.2005ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİE-BEYANNAME VE YTL 18.01.2005ŞİŞLİ EĞİTİM BİRİMİE-BEYANNAME VE YTL 14.01.2005ÜMRANİYEE-BEYANNAME VE YTL 25.11.2006İSMMMOSERBEST BÖLGELER 25.11.2006KADIKÖY (TESMER)SERBEST BÖLGELER 25.11.2006ŞİRİNEVLER EĞİTİM BİRİMİSERBEST BÖLGELER 83

84 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 02.12.2006FATİH TESMERÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 02.12.2006İSMMMOÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 02.12.2006KADIKÖY (TESMER)ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 02.12.2006KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 02.12.2006ŞİRİNEVLERÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 16.12.2006EMİNÖNÜÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 16.12.2006MALTEPEÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 16.12.2006K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 16.12.2006ZEYTİNBURNUÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 16.12.2006BAĞCILARÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 84

85 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 23.12.2006GAZİOSMANPAŞAÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 23.12.2006KADIKÖY TESMERÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 23.12.2006ÜSKÜDAR-ÜMRANİYEÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYAT 20.01.2007FATİH TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 20.01.2007İSMMMO DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 20.01.2007KADIKÖY TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 20.01.2007MALTEPE-PENDİK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 20.01.2007ŞİRİNEVLER TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 20.01.2007BAYRAMPAŞA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 85

86 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 27.01.2007BÜYÜKÇEKMECE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 27.01.2007İSMMMO DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 27.01.2007KADIKÖY TESMER DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 27.01.2007KARTAL DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 17.02.2007BAĞCILAR TESMER DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 17.02.2007FATİH TESMER DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 17.02.2007İSMMMO DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 17.02.2007MALTEPE-PENDİK DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 17.02.2007ZEYTİNBURNU TESMER DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 86

87 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 24.02.2007 BAYRAMPAŞA DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 24.02.2007EMİNÖNÜDIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 24.02.2007K.ÇEKMECE (AVCILAR)DIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 24.02.2007KADIKÖY TESMERDÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 03.03.2007B.ÇEKMECEDIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 03.03.2007G.O.PAŞADIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 03.03.2007KARTALDIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 03.03.2007ŞİRİNEVLER TESMERDIŞ TİCARET İŞL. VE SERBEST BÖLGELER 24.04.2007 FATİH TESMER ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 87

88 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 24.04.2007 FATİH TESMER ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 05.05.2007 İSMMMO (ŞİŞLİ,BEYOĞLU) ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 05.05.2007KADIKÖY TESMER 5520 SAYILI KVK 1.SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER 05.05.2007ZEYTİNBURNU TESMER 5520 SAYILI KVK 1.SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER 05.05.2007 FATİH TESMER 5520 SAYILI KVK 1.SIRA NO'LU GENEL TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER 05.05.2007KADIKÖY TESMERBASEL II'NİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ 05.05.2007KADIKÖY TESMERBASEL II'NİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ 06.10.2007ZEYTİNBURNU TESMERBASEL II'NİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ 554 toplam 88

89 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 5 Ocak 2008B.ÇEKMECEDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008BAĞCILARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008İSMMMODÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 5 Ocak 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ SERBEST BÖLGELER 12 Ocak 2008BAYRAMPAŞA (M.M.M.B.)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 12 Ocak 2008FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 89

90 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 12 Ocak 2008İSMMMOSERBEST BÖLGELER 12 Ocak 2008K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ)DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 12 Ocak 2008MALTEPE M.M.M.B.DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 12 Ocak 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 19 Ocak 2008B.ÇEKMECEÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 19 Ocak 2008BAĞCILAR TESMER EĞİTİM BİRİMİÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 19 Ocak 2008G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 19 Ocak 2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiSERBEST BÖLGELER 90

91 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 19 Ocak 2008ÜSKÜDARÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008BAYRAMPAŞA (M.M.M.B.)ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008İSMMMOÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ)ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008MALTEPE M.M.M.B.ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 26 Ocak 2008ÜSKÜDARDÖNEM SONU İŞLEMLERİ 26 Ocak 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ ÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 91

92 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 2 Şubat 2008B.ÇEKMECESOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 2 Şubat 2008BAĞCILAR TESMER EĞİTİM BİRİMİSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 2 Şubat 2008FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 2 Şubat 2008KARTALSERBEST BÖLGELER 2 Şubat 2008ÜMRANİYEÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 2 Şubat 2008ÜSKÜDARSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 2 Şubat 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008B.ÇEKMECESERBEST BÖLGELER 92

93 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 9 Şubat 2008EMİNÖNÜSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008G.O.PAŞA TESMER EĞİTİM BİRİMİSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ)SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008KARTALSOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 9 Şubat 2008MALTEPE M.M.M.B.SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 23 Şubat 2008FATİH TESMER EĞİTİM BİRİMİİNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 23 Şubat 2008K.ÇEKMECE (M.M.M.B.ŞUBESİ)İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 93

94 BÖLGE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 23 Şubat 2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiİNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 23 Şubat 2008ÜSKÜDARİNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 23 Şubat 2008ZEYTİNBURNU TESMER EĞİTİM BİRİMİ İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 15 Mart 2008İSMMMOİNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 28 Mart 2008ÜMRANİYESOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 15 Nisan 2008İSMMMODIŞ TİCARET İŞLEMLERİ, DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE SERBEST BÖLGELER 19.04.2008İSMMMOÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 19.04.2008Kadıköy TESMER Eğitim BirimiÖRTÜLÜ SERMAYE-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 94

95 95 TEKDÜZEN HESAP PLANI EĞİTİMLERİ Mesleğimizde kilometre taşı olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi eğitimlerini tüm ilçelere yayarak kısa sürede Meslek Mensuplarımızın eğitimleri sağlandı. Ayrıca Ülkemizde Tekdüzen muhasebe sisteminin hayata geçirilmesinde öncülük edildi.

96 96 TEKDÜZEN HESAP PLANI 16-17.10.1993YALOVA, K.ÇEKMECE, BAYRAMPAŞA, SİLİVRİ, BAHÇELİEVLER TEKDÜZEN HESAP PLANI 23-24.10.1993B.ÇEKMECE, AVCILAR, BAĞCILAR,ÇATALCA, BEYOĞLU, EMİNÖNÜ, FATİH,KADIKÖ, ŞİŞLİ TEKDÜZEN HESAP PLANI 05-06.11.1993PENDİK-TUZLA, KARTAL, SULTANBEYLİTEKDÜZEN HESAP PLANI 20-21.11.1993ÜMRANİYE, BEYKOZ, ÜSKÜDAR, SARIYER, BEYOĞLU, EMİNÖNÜ, FATİH, KADIKÖY,ŞİŞLİ TEKDÜZEN HESAP PLANI 27-28.11.1993MALTEPE, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ,KAĞITHANETEKDÜZEN HESAP PLANI 04-05.11.1993ZEYTİNBURNU, EYÜP, G.OSMANPAŞA,GÜNGÖRENTEKDÜZEN HESAP PLANI 05-06.11.1994YALOVA, PENDİK-TUZLA, KARTAL-SULTANBEYLİ, MALTEPE, ÜMRANİYE, KADIKÖY, ÜSKÜDAR, BEYKOZ, BEYOĞLUŞİŞLİ, K.HANE, BEŞİKTAŞ, SARIYER,SİLİVRİ, ÇATALCA, B.ÇEKMECE TEKDÜZEN HESAP PLANI

97 97 TEKDÜZEN HESAP PLANI 13-17.11.1994EMİNÖNÜ, FATİH, B.PAŞA, EYÜP, G.O.PAŞA, Z.BURNU, BAKIRKÖY, K.ÇEKMECE, AVCILAR B.EVLER, GÜNGÖREN, ESENLER, BAĞCILAR TEKDÜZEN HESAP PLANI 19-20.11.1994KADIKÖY, BEYOĞLU, ŞİŞLİ, EMİNÖNÜ-FATİHTEKDÜZEN HESAP PLANI 26-27.11.1994KADIKÖY, KARTAL, ŞİŞLİ, BEYOĞLU, B.PAŞA EMİNÖNÜ TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 02-03.12.1995 BAKIRKÖY HİZMET BİRİMİTEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 02-03.12.1995 09-10.12.1995 MMM BİRLİĞİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ NİKAH SALONUTEKDÜZEN HESAP PLANI

98 98 TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 02-03.12.1995 09-10.12.1995 TESMER İSTANBUL ŞUBESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 SİLİVRİ İLK YARDIM HASTANESİ KONFERANS SALON TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 02-03.12.1995 İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 SAMANYOLU DÜĞÜN SALONUTEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 02-03.12.1995 09-10.12.1995 M.Ü. GÖZTEPE KAMPÜSÜ TEKDÜZEN HESAP PLANI

99 99 TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 GİRESUNLULAR DERNEĞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 02-03.12.1995 09-10.12.1995 NEJAT KOYUNCU TOPLANTI SALONUTEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 MMMB KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 GÜNGÖREN BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ TEKDÜZEN HESAP PLANI 18-19.11.1995 25-26.11.1995 ÖZEL AHMET ŞİMŞEK LİSESİ TEKDÜZEN HESAP PLANI 11.11.2000BAKIRKÖYTEKDÜZEN HESAP PLANI 11.11.2000BEYOĞLUTEKDÜZEN HESAP PLANI

100 100 11.11.2000KÜÇÜKÇEKMECETEKDÜZEN HESAP PLANI 11.11.2000KADIKÖYTEKDÜZEN HESAP PLANI 11.11.2000MALTEPETEKDÜZEN HESAP PLANI 11.11.2000ŞİŞLİTEKDÜZEN HESAP PLANI 25.11.2000YALOVATEKDÜZEN HESAP PLANI 07.04.2001KARTALTEKDÜZEN HESAP PLANI 17.11.2001BAĞCILARTEKDÜZEN HESAP PLANI 17.11.2001ÜMRANİYETEKDÜZEN HESAP PLANI 17.11.2001ZEYTİNBURNUTEKDÜZEN HESAP PLANI 16.03.2003KADIKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI 23.03.2002BAKIRKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI 23.03.2002ŞİŞLİTEKDÜZEN HESAP PLANI 30.03.2002BEYOĞLUTEKDÜZEN HESAP PLANI

101 101 08.02.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI 09.02.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI 01.11.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI 08.11.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI 08.11.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI 13.12.2003B.PAŞA (MMMB ŞUBESİ)TEKDÜZEN HESAP PLANI 13.12.2003KADIKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI 13.12.2003KADIKÖY (TESMER)2TEKDÜZEN HESAP PLANI 13.12.2003TAKSİM (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI 20.12.2003KADIKÖY (TESMER )TEKDÜZEN HESAP PLANI 03.01.2004ŞİŞLİ (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI 10.01.2004BAKIRKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI 17.01.2004BAKIRKÖY (TESMER)TEKDÜZEN HESAP PLANI

102 102 VERGİ BARIŞI Vergi Barışı uygulamalarında İstanbul Defterdarlığı ile işbirliği yapılarak Meslek Mensuplarımızın eğitimi sağlandı.

103 103 VERGİ BARIŞI 08.03.2003BAKIRKÖY (İŞ ADAMLARI DERNEĞİVERGİ BARIŞI 08.03.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI 08.03.2003BEYOĞLU (TESMER)VERGİ BARIŞI 08.03.2003K.ÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI 08.03.2003KADIKÖY (TESMER)VERGİ BARIŞI 08.03.2003KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)VERGİ BARIŞI 08.03.2003ŞİŞLİ (TESMER)VERGİ BARIŞI 14.03.2003AVCILARVERGİ BARIŞI 15.03.2003BAHÇELİEVLERVERGİ BARIŞI 15.03.2003BAKIRKÖY (İŞ ADAMLARI DERNEĞİ)VERGİ BARIŞI 15.03.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)-EYÜPVERGİ BARIŞI 15.03.2003BEŞİKTAŞVERGİ BARIŞI 15.03.2003BEYOĞLU (İTÜ MİM. FAK.)VERGİ BARIŞI

104 104 15.03.2003EMİNÖNÜVERGİ BARIŞI 15.03.2003ESENLERVERGİ BARIŞI 15.03.2003FATİHVERGİ BARIŞI 15.03.2003GAZİOSMANPAŞAVERGİ BARIŞI 15.03.2003GÜNGÖRENVERGİ BARIŞI 15.03.2003KADIKÖY (TESMER)VERGİ BARIŞI 15.03.2003KAĞITHANEVERGİ BARIŞI 15.03.2003KARTAL-SULTANBEYLİ (DRAGOS TES)VERGİ BARIŞI 15.03.2003MALTEPEVERGİ BARIŞI 15.03.2003PENDİK – TUZLAVERGİ BARIŞI 15.03.2003ŞİŞLİ (BELEDİYE TOPLANTI SALONU)VERGİ BARIŞI 15.03.2003ÜMRANİYEVERGİ BARIŞI 15.03.2003ÜSKÜDARVERGİ BARIŞI

105 105 15.03.2003ZEYTİNBURNUVERGİ BARIŞI 15.03.2003BÜYÜKÇEKMECEVERGİ BARIŞI 16.03.2003BAĞCILARVERGİ BARIŞI 16.03.2003BEYKOZVERGİ BARIŞI 16.03.2003KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI 16.03.2003SARIYERVERGİ BARIŞI 16.03.2003SİLİVRİVERGİ BARIŞI 06.12.2003BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI 06.12.2003BAKIRKÖY (TESMER)VERGİ BARIŞI 06.12.2003KADIKÖY (TESMER)VERGİ BARIŞI 06.12.2003KARTAL ‘DRAGOS TESİSLERİ)VERGİ BARIŞI 06.12.2003KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)VERGİ BARIŞI 06.12.2003BEYOĞLU (TESMER)VERGİ BARIŞI

106 106 ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMLERİ Yıllardır hayata geçirilmesi için ısrarla talepte bulunduğumuz Enflasyon Muhasebesi uygulamalarında meslek mensuplarımızın üzerinden rant sağlanmasını engelledik. Bu konuda tüm üyelerimize kitap gönderdik ve bu konuda 89 adet eğitim gerçekleştirerek yaklaşık 8000 meslek mensubunun katılımını sağladık

107 107 ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004BAYRAMPAŞA (MMMB ŞUBESİ)ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004BAKIRKÖY (TESMER)ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004KADIKÖY (TESMER)ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004KADIKÖY (TESMER)2ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004KARTAL (DRAGOS TESİSLERİ)ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004KÜÇÜKÇEKMECE (MMMB ŞUBESİ)ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004BEYOĞLU (TESMER)ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004ŞİŞLİ (TESMER)ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004KADIKÖY (EVLENDİRME DAİRESİ)ENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ 18.01.2004FATİHENFLASYON MUHASEBESİ

108 108 21.02.2004BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004KARTALENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004KÜÇÜKÇEKMECEENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004GAZİOSMANPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004ZEYTİNBURNUENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004BAYRAMPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ 21.02.2004BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ 22.02.2004BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ 22.02.2004BAĞCILARENFLASYON MUHASEBESİ 22.02.2004KARTDALENFLASYON MUHASEBESİ 22.02.2004ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ

109 109 22.01.2004BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ 23.02.2004KADIKÖYENFLASYON MUHASEBESİ 25.02.2004EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ 25.02.2004PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ 25.02.2004MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ 25.02.2004FATİHENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004KARTALENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004KÜÇÜKÇEKMECEENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004GAZİOSMANPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004ZEYTİNBURNUENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ

110 110 28.02.2004BAYRAMPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ 28.02.2004BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ 29.02.2004BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ 29.02.2004KARTALENFLASYON MUHASEBESİ 29.02.2004ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ 29.02.2004BAĞCILARENFLASYON MUHASEBESİ 29.02.2004BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ 03.03.2004EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ 03.03.2004PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ 03.03.2004ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ 03.03.2004MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ 03.03.2004FATİHENFLASYON MUHASEBESİ 06.03.2004BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ

111 111 06.03.2004KARTALENFLASYON MUHASEBESİ 06.03.2004ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ 06.03.2004KÜÇÜKÇEKMECEENFLASYON MUHASEBESİ 06.03.2004GAZİOSMANPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ 06.03.2004ZEYTİNBURNUENFLASYON MUHASEBESİ 06.03.2004BAYRAMPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ 06.03.2004BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ 07.03.2004BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ 07.03.2004KARTALENFLASYON MUHASEBESİ 07.03.2004ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ 07.03.2004TAKSİMENFLASYON MUHASEBESİ 09.03.2004KADIKÖYENFLASYON MUHASEBESİ 10.03.2004EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ

112 112 10.03.2004PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ 10.03.2004ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ 10.03.2004MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ 10.03.2004FATİHENFLASYON MUHASEBESİ 13.03.2004BAKIRKÖYENFLASYON MUHASEBESİ 13.03.2004KARTALENFLASYON MUHASEBESİ 13.03.2004ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ 13.03.2004KÜÇÜKÇEKMECEENFLASYON MUHASEBESİ 13.03.2004GAZİOSMANPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ 13.03.2004ZEYTİNBURNUENFLASYON MUHASEBESİ 13.03.2004BAYRAMPAŞAENFLASYON MUHASEBESİ 13.03.2004BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ 14.03.2004BAKIRÖYENFLASYON MUHASEBESİ

113 113 14.03.2004KARTALENFLASYON MUHASEBESİ 14.03.2004ŞİŞLİENFLASYON MUHASEBESİ 14.03.2004BEYOĞLUENFLASYON MUHASEBESİ 17.03.2004EMİNÖNÜENFLASYON MUHASEBESİ 17.03.2004PENDİKENFLASYON MUHASEBESİ 17.03.2004ÜSKÜDARENFLASYON MUHASEBESİ 17.03.2004MALTEPEENFLASYON MUHASEBESİ 17.03.2004FATİHENFLASYON MUHASEBESİ 20.03.2004BAĞCILARENFLASYON MUHASEBESİ 20.03.2004KARTALENFLASYON MUHASEBESİ 20.03.2004ŞIŞLIENFLASYON MUHASEBESİ

114 114 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR Meslek mensubu adaylarımıza kaliteli eğitim vererek sınavlarda başarılı olmalarını sağladık. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Yeminli Mali Müşavirlik Kursu Staj Sınavına Hazırlık Kursu İngilizce Kursları Bilgisayar Kursları

115 115 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 04.02.1991İSMMMO Toplantı SalonuSMM Müşavirler Sınavına Hazırlık 12.10.-24.11.1992Şişli Merkez Şişli Lokal Şişli Beytemhan Kadıköy Temsilcilik Sınav Hazırlık Kursu 15.02-13.04.1993Şişli BeytemhanSınav Hazırlık Kursu 03.05-23.06.1993Şişli BeytemhanSınav Hazırlık Kursu 20.07-05.08.1993M.Ü.Göztepe Kampüsü İ. Ü. İkt. Fak.Sınav Hazırlık Kursu 20.10-20.11.1993M.Ü.Göztepe Kampüsü İ. Ü. İkt. Fak.Sınav Hazırlık Kursu 21.03-20.04.1994M.Ü.Göztepe Kampüsü İ. Ü. İkt. Fak.Sınav Hazırlık Kursu 24.02-20.04.1994Beytem Han-ŞişliYMM Sınav Hazırlık Kursu 16.05-25.01.1994N.Koyuncu SolonuSMMM Sınavına Hazırlık Kursu 30.05-02.08.1994Turyap/TAKSİMYMM Sınavına Hazırlık Kursu 12.09-16.11.1994M.Ü. Bahçelievler Kmp.SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 15/16/17.11.1994N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar

116 116 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 22/23/24.11.1994N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 29/30.11-01.12.94N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 06/07/08.12.1994N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 13/14/15.12.1994N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 20/21/22.12.1994N.Koyuncu SalonuT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 16.01.1995- 20.03.1995 N.Koyuncu Salonu Şişli ve Beyoğlu Eğitim Merkezi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 07/08.02.1995Beyoğlu Eğitim MerkeziT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 14/15.02.1995Beyoğlu Eğitim MerkeziT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 16/17.02.1995Beyoğlu Eğitim MerkeziT.Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolar 07.03.1995-28.04.1995Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 06.01-20.03.1995Beyoğlu Eğitim MerkeziSMMM Sınavına Hazırlık Kursu 07-08/02/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziTekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşlemleri

117 117 TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 14-15/02/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziTekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşlemleri 16-17/02/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziTekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşlemleri 22-05/10-06/1995Beyoğlu Eğitim Merkezi Nejat Koyuncu Top. Salonu Yıldız Teknik Ünv. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 10-11/11/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziTekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Dönem Sonu İşl. Ek Mali Tablolar Eğ. 18-09/22-12/1995Beyoğlu Eğitim Merkezi Nejat Koyuncu Top. Salonu Yıldız Teknik Ünv. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 15-01/1996- 10-04/1995 Beyoğlu Eğitim Merkezi Nejat Koyuncu Top. Salonu Kadıköy Hizmeti Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR

118 118 TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 27.05.1996Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 09.09.1996Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 13.01.1997Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

119 119 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 12.05.1997Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 20.05.1997İTÜ Yıldız SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 26.05.1997Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 15.09.1997Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 13.01.1998Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 19.01.1998Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu

120 120 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 13.01.1998Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 25.05.1998Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 21.09.1998Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 25.01.1999Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 26.04.1999Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

121 121 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 03.05.1999 Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 16.07.1999 Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 15.09.1999Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 19.12.1999Beyoğlu Eğitim Merkezi Kadıköy Hizmet Birimi Şişli Danışma Mec. Top. Bakırköy Hizmet Birimi SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

122 122 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 17.01.2000-10.04.2000Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy 1 Kadıköy 2 SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 24.04.2000-30.06.2000 Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 24.07.2000-28.09.2000 Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 02.10.2000 - 14.12.2000Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

123 123 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 08.01.2001 - 06.04.2001Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 09.04.2001-28.06.2001 Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 20.08.2001-02.11.2001 Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 12.11.2001-31.01.2002Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

124 124 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 24.11.2001-03.03.2002Beyoğlu YMM Sınavına Hazırlık Kursu 11.03.2002-14.06.2002 Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 08.08.2002-06.09.2002Beyoğlu YMM Sınavına Hazırlık Kursu 12.08.2002-06.11.2002Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

125 125 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 07.09.2002-12.11.2002Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu 10.12.2002-06.03.2003 Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 22.02.2003-27.04.2003Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu 31.03.2003-30.06.2003Bakırköy Şişli Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

126 126 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 28.04.2003-22.06.2003Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu 18.08.2003-13.11.2003 Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy 1 Kadıköy 2 SMMM Sınavına Hazırlık Kursu 01.09.2003-09.11.2003Beyoğlu Bakırköy Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu 08.12.2003-20.02.2004Beyoğlu Şişli Bakırköy Kadıköy SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

127 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Aralık 2004 Ağustos 2004 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan-AralıkAğustos2005 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan 2006Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy Staj Sınavına Hazırlık Kursu 1935 kişi (2004-2005-2006) Ağustos 2004Beyoğlu Şişli Şirinevler Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu

128 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Aralık 2004Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 320 kişi Nisan 2005 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 306 kişi Ağustos 2005Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 344 kişi Aralık 2005Beyoğlu Şişli Şirinevler Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 292 kişi

129 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Nisan 2006Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 238 kişi Aralık 2006BEYOĞLU KADIKÖY ŞİŞLİ ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Mart 2007KADIKÖY ŞİŞLİ ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Nisan 2007KADIKÖY ŞİŞLİ ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

130 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Ağustos-Kasım 2006Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 251 kişi Aralık 2006- Mart 2007 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 203 kişi Nisan 2007-Temmuz 2007 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 115 kişi Temmuz 2007-Ağustos 2007 Beyoğlu Şirinevler Şişli Kadıköy SMMM Yeterlilik Hazırlık Kursu 75 kişi

131 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Temmuz-Ağustos 2007 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Ağustos-Kasım 2007 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Ekim-Aralık 2007 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Aralık-Mart 2008 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Ocak-Nisan 2008 KADIKÖY - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu Nisan -Temmuz 2008 KADIKÖY –ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER SMMM Sınavına Hazırlık Kursu

132 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ MESLEKİ KURSLAR TARİHTOPLANTI YERİKONUSU Ağustos-Ekim 2006 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Aralık 2006-Şubat 2007 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan-Haziran 2007 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Ağustos-Kasım 2007 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Aralık 2007-Mart 2008 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİŞLİ - ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu Nisan-Haziran 2008 KADIKÖY- BEYOĞLU-ŞİRİNEVLER Staj Sınavına Hazırlık Kursu

133 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ YMM SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI TARİHYERKONU 24.02-20.04.1994Beytem Han-ŞişliYMM Sınavına Hazırlık Kursu 30.05-02.08.1994Turyap/TAKSİMYMM Sınavına Hazırlık Kursu 07.03.1995-28.04.1995Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 07/03-28/04-1995Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 22-05/10-06/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 07/03-28/04-1995Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 18-09/22-12/1995Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 15-01/1996-10.04.1996Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 27.05.1996Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 09.09.1996Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 13.01.1997Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 20.05.1997Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu

134 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ YMM SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI TARİHYERKONU 19.01.1998Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 19.01.1998Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 08.06.1998Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 21.09.1998Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 23.04.1999Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 24.11.2001-03.03.2002Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu 08.08.2002-06.09.2002Beyoğlu Eğitim MerkeziYMM Sınavına Hazırlık Kursu Ekim 2005-Mayıs 2006İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Mayıs 2006-Eylül 2006İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Ekim 2006-Mart 2007İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Mayıs 2007-Ağustos 2007İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Kasım 2007-Mart 2008İSMMMO HİZMET BİNASIYMM Sınavına Hazırlık Kursu Haziran 2008-Eylül 2008Beyoğlu TESMER Eğitim BirimiYMM Sınavına Hazırlık Kursu Kasım 2008-........2009Beyoğlu TESMER Eğitim BirimiYMM Sınavına Hazırlık Kursu

135 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR KURSLARI DÖNEMTARİHYERSAYI 1.DÖNEM10 MART-30 NİSAN 2006İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI69 2.DÖNEM15 MAYIS-22 HAZİRAN 2006İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI49 3.DÖNEM11 EYLÜL-30 KASIM 2006KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO256 4.DÖNEM04 ARALIK2006-11 ŞUBAT 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO298 5.DÖNEM05 ŞUBAT-25 MART 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO310 6.DÖNEM31 MART-20 MAYIS 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO215 7.DÖNEM22 MAYIS-8 TEMMUZ 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO130 8.DÖNEM24 EYLÜL-25 KASIM 2007KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO209 9.DÖNEM03 ARALIK2007-24 ŞUBAT 2008KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO309 10.DÖNEM11 ŞUBAT-05 NİSAN 2008KADIKÖY-ŞİRİNEVLERTESMER-İSMMMO190 11.DÖNEM07 NİSAN-29 HAZİRAN 2008KADIKÖY-ŞİRİNEVLER-BEYOĞLU TESMER185 12.DÖNEM06 EYLÜL-02 ARALIK 2008KADIKÖY-ŞİRİNEVLER-BEYOĞLU TESMER193 13.DÖNEM15 ARALIK 2008-20 MART 2009KADIKÖY-ŞİRİNEVLER-BEYOĞLU TESMER181

136 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI DÖNEMTARİHYER 1.DÖNEM EYLÜL 2003-ŞUBAT 2004 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 2.DÖNEM ŞUBAT 2004 - HAZİRAN 2004 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 3.DÖNEM EYLÜL 2004 - OCAK 2005 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 4.DÖNEM ŞUBAT 2005-HAZİRAN 2005 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 5.DÖNEM EYLÜL 2005-ŞUBAT 2006 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 6.DÖNEM NİSAN-TEMMUZ 2006 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 7.DÖNEM EYLÜL 2006-ŞUBAT 2007 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI 8.DÖNEM MART-HAZİRAN 2007 KADIKÖY-İSMMMO 9.DÖNEM EYLÜL 2007-ŞUBAT 2008 KADIKÖY-İSMMMO 10.DÖNEM ŞUBAT-HAZİRAN 2008 KADIKÖY-İSMMMO 11.DÖNEM EYLÜL 2008 - OCAK 2009 KADIKÖY-BEYOĞLU TESMER

137 TESMER’İN DÜZENLEDİĞİ İNGİLİZCE UFRS KURSLARI DÖNEMTARİHYER 1.DÖNEM NİSAN 2008 İSMMMO HİZ.VE KÜLTÜR BİNASI

138 138 İLÇE ZİYARETLERİ Meslek mensuplarımızı bürolarında ziyaret ettik. meslektaşlarımızın sorunlarını dinledik ve önerileni aldık. İlgili sorunlara çözüm ürettik.

139 139 İLÇE ZİYARETLERİ İLÇE ADET.4 ADALAR9 AVCILAR129 BAĞCILAR221 BAHÇELİEVLER335 BAKIRKÖY388 BAYRAMPAŞA334 BEŞİKTAŞ227 BEYKOZ62 BEYOĞLU556 BÜYÜKÇEKMECE141 ÇATALCA29 EMİNÖNÜ752 ESENLER101 EYÜP83 FATİH862 GAZİOSMANPAŞA277 GÜNGÖREN199

140 140 İLÇE ZİYARETLERİ İLÇE ADET KADIKÖY1171 KAĞITHANE218 KARTAL271 KÜÇÜKÇEKMECE267 MALTEPE267 PENDİK210 SARIYER67 SİLİVRİ60 SULTANBEYLİ41 ŞİLE7 ŞİŞLİ865 TUZLA43 ÜMRANİYE319 ÜSKÜDAR323 YALOVA6 ZEYTİNBURNU250 TOPLAM 9094

141 141 DERGİLER VE BÜLTENLER 89 Adet Bülten Dağıtıldı Adet Dergi Yayınlandı Meslektaşa Yönelik Kesintisiz Bilgi Akışı, Yorumlar ve Değerlendirmeler Yapıldı...

142 142 YAYINLANAN DERGİLER TARİHSAYI 1990-199213 Adet 1992-1994 12 Adet 1994-1995 4 Adet 1995-19965 Adet 1996-19974 Adet 1997-19984 Adet 1998-19994 Adet 1999-20004 Adet 2000-20014 Adet 2001-20024 Adet 2002-20034 Adet 2003-20044 Adet

143 143 YAYINLANAN DERGİLER TARİHSAYI

144 144 YAYINLANAN BÜLTENLER TARİHSAYI 1990-199219 Adet 1992-1994 18 Adet 1994-1995 6 Adet 1995-19965 Adet 1996-19978 Adet 1997-19988 Adet 1998-19997 Adet 1999-20007 Adet 2000-20015 Adet 2001-20023 Adet 2002-20033 Adet 2002-20033 Adet 2003-2004?

145 145 İSMMMO YAYINLARI İSMMMO yayınları ile meslektaşa bilgi ziyafeti sunduk... Mevzuatın her yönüyle açıklandığı

146 146 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 13568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu Yayın No 2Katma Değer Vergisi uygulaması ve Belge Düzeni Yayın No 3Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “Stopaj” Yayın No 4Ticaret Şirketleri Uygulama Rehberi (Cilt 1 Anonim şirketler) Yayın No 5İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyeleri Fihristi Yayın No 6Türk Vergi Sisteminde Öneriler Yayın No 7Muhasebe sistemi Uygulama Genel tebliğine Göre Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması Yayın No 8İmalat Defteri Uygulaması Yayın No 9Mali Tablolar El Kitabı Yayın No 10Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi Yayın No 11Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

147 147 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 12Örneklerle Tekdüzen Hesap Sistemi El Kitabı Yayın No 13Muhasebecinin El Kitabı Yayın No 14Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı Yayın No 15Son Değişiklikleriyle Türk Ticaret kanunun Uygulamaları Yayın No 16Türkiye’de Muhasebe ve Denetim Mesleğinin Geleceği Yayın No 17Türkiye’nin Demokrasi Sorunu Yayın No 18Gümrük Birliği’nin Hukuki Yapısı Yayın No 19Muhasebe Denetimi Mesleği 2000’lere Doğru Yayın No 20Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı Yayın No 21Muhasebe Mesleğinde Stajyerin El Kitabı Hakları ve Sorumlulukları Yayın No 22Genel Muhasebe El Kitabı Yayın No 23Muhasebe Mesleğinde Stajyerin Meslek Hukuku El Kitabı Meslek Kanunu Yönetmelikler Tebliğler

148 148 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 24Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler 4369 Sayılı Kanun Yayın No 25İktisadi ve Toplumsal Bütünleşmeye Doğru Çalışma Hayatı “Gümrük Birliği Sürecinin Bazı Etkileri Üzerine Bir İnceleme Yayın No 26Topluca Türk Vergi Kanunları Yayın No 27Muhasebe Mesleğinde Uzlaşma Yayın No 28Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları Yayın No 29Konut Yapı Kooperatifleri Yayın No 3021. Yüzyıla Girerken Muhasebe Denetimi Mesleği ve Teknolojik Gelişmeler Yayın No 31İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yayın No 32Türkiye V. Muhasebe Denetimi Sempozyumu Yayın No 33Meslek Hukuku Yayın No 34Çevre Muhasebesi ve Denetimi

149 149 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 35İşletmelerde Birleşme ve Tasfiye Uygulamaları Yayın No 36İşe Başlama, Değişiklikler, İşi Bırakma Rehberi Yayın No 37İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar Yayın No 38Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yayın No 39Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Pazarlama Yayın No 40Şirketlerde Finansman Sorununun Çözümü ve Tek Düzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi Yayın No 41İnşaat İşlerinde ve Yapı Kooperatiflerinde Vergilendirme – Muhasebe Uygulamaları Yayın No 42Mali Tablolar Analizi Uygulamaları Yayın No 43Staja Başlama Değerlendirmesi Test Kitabı Yayın No 444842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve Açıklamaları Yayın No 45Karşılaştırmalı Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu

150 150 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 46Türk Ticaret Kanunda, Vergi Usul Kanununda, Damga Vergisi Kanununda, İş Kanununda, Sosyal Sigortalar Kanununda, Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Yayın No 47Karşılaştırmalı 4956, 4958, 4904, 4961, 4962 Sayılı Kanunlar Yayın No 48Örneklerle Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi Yayın No 49VI. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Yayın No 50Kıyı Bankacılığı Yayın No 51Ticaret Mevzuat İşlemleri ve Uygulaması Yayın No 52Türkiye’nin Mali Görünümü

151 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 53Menkul Kıymet Gelirleri Vergilemesi (2005-2006) Yayın No 54Kayıtdışı Ekonomi Ve Çözüm Yolları Yayın No 555458 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK PRİM Yayın No 56TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARI Yayın No 57VERGİ YASALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER VE KURUMLAR BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ Yayın No 58I. ULUSLARARASI MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VE VII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Yayın No 59ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) UYGULAMASI

152 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 60İŞ HUKUKU MEVZUATINDA USUL VE ESASLAR Yayın No 615520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ) Yayın No 62MALİ TABLOLAR ANALİZİ UYGULAMALARI Yayın No 632005 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Yayın No 64(E-KİTAP) DENETİM STANDARTLARI KOMİTESİ 2004 – 2006 DÖNEMİ DENETİM KONULU KİTAP ÇALIŞMASI Yayın No 65PSİKOLOJİK VE SOSYAL YÖNDEN YÜKÜMLÜLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE TEPKİLERİ Yayın No 66MESLEKİ YÖNETMELİK TASLAKLARI

153 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 67TÜRMOB (MUHASEBE İLE İLGİLİ DÜNYA KONGRELERİ VE TÜRKİYE MUHASEBE KONGRE VE SEMPOZYUMLARI Yayın No 68YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMALARI Yayın No 69ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI TÜRKİYE UYGULAMASI Yayın No 70YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yayın No 715510 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK SEMİNERİ Yayın No 72TÜRK VERGİ HUKUKUNDA PİŞMANLIK VE ISLAH Yayın No 73SMMM YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSU DERS NOTLARI – 1 –

154 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 74SMMM YETERLİLİK VE STAJA BAŞLAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSU DERS NOTLARI – 2 – Yayın No 75KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA İSTİSNA VE İNDİRİMLER İLE KURUMLARIN TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ Yayın No 76SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA BAŞLAMA SINAVI HAZIRLIK TEST KİTABI Yayın No 77YOLSUZLUK EKONOMİSİ Yayın No 78TÜRKİYE'DE DEVLETİN MALİ VE EKONOMİK BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yayın No 79KUYUMCULUK İŞLETMECİLİĞİ VE MUHASEBECİLİĞİ Yayın No 80İLÇE MESLEK SORUNLAR TOPLANTILARI (3)

155 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 81GEÇİCİ GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR Yayın No 82TÜRKİYE'DE MUHASEBE DENETİMİ ALANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALAR VE SEÇME YAZILAR(1995-2005) Yayın No 83TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMASI Yayın No 84KURUMLAR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR Yayın No 855520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ŞERHİ Yayın No 86VERGİYE KARŞI TEPKİLER: MÜKELLEF DAVRANIŞLARI (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) Yayın No 87YENİ YÜZYILIN EŞİĞİNDEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİ Yayın No 8818. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

156 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 892007 MALİ İZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ Yayın No 90AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (MEVZUAT SERİSİ) Yayın No 91BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MICROSOFT OFFICE XP Yayın No 92II. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU VIII. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU KİTABI Yayın No 93FİNANSAL RAPORLAMADA YENİLİKLER (13.11.2007 SEMİNER) Yayın No 94MMMB 2005 – 2007 ÇALIŞMA RAPORU Yayın No 95DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU Yayın No 96ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

157 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 97DÖNEM SONU İŞLEMLERİ – ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLLÜ KAZANÇ DAĞITIMI – FİNANSAL RAPORLAMADA YENİLİKLER KOBİ’LER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Yayın No 98KDV UYGULAMALARI VE YAŞANAN SORUNLAR Yayın No 99SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Yayın No 100YATIRIM KARARLARININ BELİRLENMESİNDE VERGİSEL FAKTÖRLERİN ÖNEMİ Yayın No 101TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ-EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ Yayın No 102TEK DÜZEN HESAP PLANININ MUHASEBE STANDARTLARINA UYGUNLUĞU SPK- TFRS-UFRS’NA UYGUN MALİ TABLO DÜZENLEME UYGULAMASI Yayın No 103GELİR VERGİSİ VE BEYANI Yayın No 104BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN “UYGULAMA ŞEKLİ "

158 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 105KURUMLAR VERGİSİ VE BEYANI Yayın No 106MESLEK MENSUBU KURUMSALLAŞMA PROJESİ FİZİBİLİTE VE YOL HARİTASI Yayın No 107FİNANSAL MUHASEBE Yayın No 108(SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK İÇİN) MUHASEBE Yayın No 10919. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU Yayın No 11019. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Yayın No 1115510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5754 SAYILI KANUN (KARŞILAŞTIRILMALI VE AÇIKLAMALI)" Yayın No 112SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ (MEVZUAT SERİSİ 7)

159 ISMMMO YAYINLARI SIRAKONU Yayın No 113MUHASEBE DENETİMİ Yayın No 114YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜROLARI) Yayın No 115TOPLUM VE MESLEK İÇİN ÇÖZÜM (1990-2008 MAKALELER) Yayın No 116AYDINLANMA YOLUNDA OMUZ OMUZA (AÇIŞ KONUŞMALARI-PANELLER 1) Yayın No 117DÜNDEN BUGÜNE BUGÜNDEN YARINA (1990-2008 GENEL KURULLAR 1) Yayın No 118TÜRKİYE’NİN KISILMAYAN SESİYİZ (KAMUOYUNA DÖNÜK ÇALIŞMALAR) Yayın No 119MALİ MÜŞAVİRİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI EL KİTABI (MEVZUAT SERİSİ 8)

160 160 TOPLUMSAL RAPORLARI  2005-Türkiye’nin Mali Görünümü  2006-Türkiye İşgücü Piyasaları ve Durum Raporu  2006-Kayıtdışı Ekonomi ve Çözüm Yolları  2007-Yolsuzluk Ekonomisi  2007-Vergiye Karşı Tepkiler-Mükellef Davranışları  2007-Yeni Yüzyılın Eşiğindeki Türkiye Ekonomisi  2007-Mali İzleme Raporu

161 161 SOSYAL AKTİVİTELER Levent Lokali’nde, Türkiye’nin değerli kişileriyle doyumsuz sohbetler

162 162 LEVENT SÖYLEŞİLERİ TARİHTOPLANTI YERİKONUSU 08.03.1997İSMMMO Lokali Dünya Kadınlar Günü (ToktamişAteş) 13.12.1997 İSMMMO Lokali Küreselleşme ve Ulus Devlet (Emre Kongar) 10.01.1998 İSMMMO Lokali Anılar ve Düşünceler (Erdal İnönü) 21.02.1998İSMMMO Lokali Ne Olacak Memleketin Bu Hali (İlhan Selçuk) 08.03.1998İSMMMO Lokali Dünya Kadınlar Günü (Hale Soygazi-Şirin Tekeli) 16.01.1999İSMMMO Lokali Nasıl Bir Türkiye? (Rıdvan Budak) 16.02.1999İSMMMO Lokali İletişim’de Mükemmellik ve Bilgi Teknolojisi (Serdar Öcal) 20.11.1999İSMMMO Lokali “2000’li Yılarda Türkiye ve Dünya (Prof. Dr. Erol Manisalı) 15.01.2000İSMMMO Lokali “21. Yüzyıla Girerken Türkiye ve Medya (Alev Coşkun) 26.02.2000İSMMMO Lokali “İslam ve Demokrasi” Yurdakul Fincancıoğlu

163 163 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Hiç İhmal Etmedik Kuruluş Balolarımızda Enerjimizi Tazeliyoruz

164 164 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TARİHTOPLANTI YERİKONU 17.5.1991Sheraton Oteli1. Kuruluş Yılı Balosu 05.06.1991Rumeli HisarıMuhasebe Haftası 07.06.1991Levent Spor Yazarları TesisleriMuhasebe Haftası Kapanışı 02.05.1992Swiss Otel-2Kuruluş Yılı Balosu 06.06.1992Çayırbaşı Mehmet Akif Ersoy Dinlen. Tes.Muhasebe Haftası Etkinlikleri 08.06.1992Harbiye Açık Hava TiyatrosuMuhasebe Haftası 10.04.1993The Marmara Oteli3. Kuruluş Yılı Balosu 12.04.1999Holiday Inn Otel4. Kuruluş Yılı Balosu 25.03.1995Muhsin Ertuğrul TiyatrosuTiyatro 12.04.1995The Marmara Oteli5. Kuruluş Balosu 21.10.1995Büyük Çamlıca YatıGeleneksel Yemekli Boğaz Gezisi

165 165 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TARİHTOPLANTI YERİKONU 30.11.1995Musahipzade Celal SahnesiTiyatro 12.04.1996İstanbul Princess Otel6. Yıl Kuruluş Balosu 7.11.10.1996İSMMMO LokaliTavla Turnuvası 26.11.996Beşiktaş Kültür Merk.Tiyatro 18-27.2.1997K.Çamlıca Gülhan K.Futbol Turnuvası 01.03.1997Bostancı Gösteri Merk.Muhasebe Haftası Müzik Şöleni 12.04.1997Armada Oteli7. Kuruluş Balosu 18.04.1998Merit Antik Otel8. Kuruluş Balosu 10.04.1999Swiss Otel9. Kuruluş Balosu 01.03.2000Bostancı Gösteri MerkeziMuhasebe Haftası Müzik Şöleni 08.04.2000Hyatt Oteli10. Kuruluş Balosu

166 166 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TARİHTOPLANTI YERİKONU 13.12.2000Fevziye MektepleriSinema 18.01.2001Fevziye MektepleriSinema 15.02.2001Fevziye MektepleriSinema 24.02.2001Levent Kırca TiyatrosuTiyatro 12.12.2001Beşiktaş Kültür MerkeziTiyatro 27.12.2001Maydonesse ShowlandSultanların Dansı 08.03.2002Üsküdar Fethipaşa KorusuKahvaltı 29.03.2003Beşiktaş Kültür MerkeziTiyatro 13.12.2003Bostancı Gösteri MerkeziKonser 08.03.2004İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü 08.03.2005İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü

167 167 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER TARİHTOPLANTI YERİKONU 08.03.2006İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü 08.03.2007İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü 08.03.2008İSMMMO Konferans SalonuDünya Emekçi Kadınlar Günü

168 168 YILIN EN İYİLERİ

169 169 BASINDA ODAMIZ Sorunlarımız Ve Taleplerimiz Ulusal Yazılı Medyanın Manşetlerinden İnmedi... Gazete ve Dergilerde Tam 2294 Haber Yayınlandı (2005-2006:272 haber 2007- 316 haber)

170 170 YAZILI BASINDA ÇIKAN ODA HABERLERİ TARİHADET 199010 199134 199256 1992-1993293 1993-1994192 1993-1994192 1994-1995190 1995-1996240 1996-1997192 1997-1998134 1998-1999136 1999-2000128

171 171 YAZILI BASINDA ÇIKAN ODA HABERLERİ TARİHADET 2000 – 2001105 2001 – 2002127 2002 – 2003110 2003 - 2004155 2005-2006272 2007316 2008 (mayıs-aralık)107

172 172 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ Radyo ve Televizyonlardaki 713 Programa katılarak rekora koştuk... İsteklerimizi sık sık Radyo ve televizyon ekranlarından haykırdık...

173 173 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ TARİHPROGRAM 1992-19939 Program 1993-199412 Program 1994-199546 Program 1995-199631 Program 1996-199731 Program 1997-199845 Program 1998-199972 Program 1999-200070 Program

174 174 GÖRSEL BASINDA ODAMIZ TARİHPROGRAM 2000 – 200143 Program 2001 – 200284 Program 2002 - 200365 Program 2003 - 2004112 Program 2005-200893 program 2006-200870 PROGRAM


"1 İSMMMO TARİHÇE Bir Mesleğin Türkiye’deki Hızlı,Güçlü Yükselişi ve Kök Salması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları