Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

•Hedef kitle •Faydalanıcı •Hibe •Paydaş •Nihai faydalanıcı •Mantıksal çerçeve •Gösterge •Doğrulama kaynağı •Proje döngüsü •Nihai faydalanıcı •Finansman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "•Hedef kitle •Faydalanıcı •Hibe •Paydaş •Nihai faydalanıcı •Mantıksal çerçeve •Gösterge •Doğrulama kaynağı •Proje döngüsü •Nihai faydalanıcı •Finansman."— Sunum transkripti:

1 •Hedef kitle •Faydalanıcı •Hibe •Paydaş •Nihai faydalanıcı •Mantıksal çerçeve •Gösterge •Doğrulama kaynağı •Proje döngüsü •Nihai faydalanıcı •Finansman •Eş finansman •Swot •İzleme değerlendirme •Sürdürülebilirlik •Çarpan etkisi •Kontrol listesi •Risk •Varsayım •Ön koşul •Özel hedef •Genel hedef •Fırsatlar •Sonuç •Çıktı •Fayda •Paydaş analizi •Sorun analizi •Sorun ağacı •Hedef analizi •Strateji analizi Eğitimde Karşılaşacağımız Bazı Terimler

2 Projelerin Ortak Özellikleri  Her proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır,  Proje belirli bir zaman aralığında ve mekanda gerçekleşir,  Proje belli girdiler (mal ve/veya hizmet) kullanır ve belli çıktılar (mal ve/veya hizmet) üretir,  Proje alternatif projelerin kullanabileceği kaynakları üretir

3 SPESİFİK ÖLÇÜLEBİLİR GERÇEKÇİ ULAŞILABİLİR SÜRESİ BELLİ İyi Bir Projenin Özellikleri

4 Projelerin Başarısızlık Nedenleri •Mevcut durumun yetersiz analizi •Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması •Stratejik çerçevenin belirsizliği •Risklerin yeterince dikkate alınmaması •Kısa vadeli bakış açısı •Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması •Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama •Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları •Yetersiz proje dokümanları

5 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Adımları 1. Paydaş (İlgili Taraflar) Analizi 2. Sorun Analizi 3. Hedef Analizi 4. Strateji Analizi 5. Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması 6. Faaliyet Planı 7. Bütçe

6 ANALİZ EVRESİ Paydaş Analizi Sorun Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi

7 İyi bir durum analizi paydaşların kendi durumlarını daha iyi kavramalarını, kapasitelerini görmelerini sağlar. Durum analizi için en yaygın olarak kullanılan teknikler;  SWOT ANALİZİ  DURUM ANALİZİ Durum Analizi

8 GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER BUGÜN + BUGÜN - FIRSATLARTEHLİKELER GELECEK + GELECEK - SWOT ANALİZİ Durum Analizi

9 DURUM ANALİZİ Güçlü YanlarZayıf YanlarÖneriler Bu Gün + Bu Gün - Gelecek !

10 PAYDAŞLAR Kimlerdir? Paydaşlar: Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler. Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek olanlardır.

11 Birincil Paydaşlar Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlardır. Projenin temel yararlanıcıları da hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar olarak bu gurupta yer alır.

12 Yararlanıcılar Kimlerdir Hedef grup(lar) Projenin doğrudan ve olumlu bir biçimde etkilediği grup ya da varlıklardır •Nihai yararlanıcılar•Projenin amacının yerine getirilmesi ile gerçekleştirilen etkiden uzun dönemde yararlananlar

13 İkincil Paydaşlar Birincil paydaşlara hizmet sağlamada aracılık edecek olanlardır. Bunlar, fon kuruluşları, uygulama, izleme ve destekçi kuruluşlardır.

14 •Hedef grup projenin çıkış noktası, ana unsurudur. Özellikle bizzat sorunu yaşayanların kendi bakış açılarıyla sorunu ortaya koymaları sağlanmalıdır. •Paydaş analizi ve sorun analizi birbiriyle tamamiyle bağlantılıdır. Paydaşların görüşleri alınmadan ihtiyaçları açık ve net ortaya koymak imkansızdır. •Dolayısıyla proje fikrinin ortaya çıkmasını sağlayan mevcut durumun, katılımcı bir yaklaşımla net bir şekilde tanımlanması, projede planlama ve uygulama açısından en önemli faktördür. PAYDAŞ ANALİZİ

15 Sorun Analizi Niçin Yapılır?  Ana sorunun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır?  Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir,  Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir,  Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur,  Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.

16 Sorun Analizi Bu aşamada kendimize sormamız gereken sorular:  Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da sorun olarak gördüğümüz şey nedir?  Bu sorunun kaynağı nedir?  Sorunlar arasında neden-sonuç analizi yapıldı mı?

17 NEDEN SONUÇ ANA PROBLEM ALT PROBLEM 1 ALT PROBLEM 2 KÖK PROBLEMLER Problem Ağacı

18 Sorun analizi sırasında neler yapılmalı? Konu ile ilgili görünen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları gelişigüzel sıralayın. Ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu doğrudan etkileyen sorunları sıralayın. Sorun ağacında yer alan sorunların hepsinin gerçek olmasına ve gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunların belirtilmemesine dikkat edin. Sorun ağacı içerisindeki genel sorunları sorun ağacından ayıklayın.

19 Sorunları Hiyerarşik Sırada Düzene Koymak  Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla (beyin fırtınası)  Bir başlangıç sorunu seç  Başlangıç sorunu ile bağlantılı diğer sorunları araştır  Neden-sonuç ilişkisini kur Başlangıç sorununa doğrudan sebep olan sorunları aşağı yaz Başlangıç sorunundan doğrudan etkilenen sorunları yukarı yaz  Benzer şekilde diğer tüm sorunları birbirleriyle karşılaştırarak yerleştir  Sorunları sebep-sonuç oklarıyla ilişkilendir  Ağacın tamamını gözden geçir ve tamamlılığını ve geçerliliğini kontrol et

20 Sıkça Yapılan Hatalar •Dışarıda bırakılan adımlar •Birçok sorunun tek bir sorun olarak sunulması •Sorunun yeterli ayrıntıda belirtilmemesi •Gelecekte ortaya çıkması muhtemel bir sorunun sorun ağacına eklenmesi •Genel düzeydeki sorunların dahil edilmesi •Bölgenin koşullarına uygun yapılmaması •İfadelerin yoruma açık olması

21 SONUÇSONUÇ SEBEPSEBEP Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek Bebeklerin ve Çocukların yetersiz beslenmesi Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor Salgın Hastalıklar Hijyenik içme suyu yok Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgisizliği Belediyenin öncelikleri farklı Altyapı yetersiz Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz Sağlık Hizmetlerine Sınırlı Erişim Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor Gelir düzeyi düşük İşsizlik Eğitim düzeyi düşük SORUN AĞACI

22 Hedeflerin Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır ?  sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir  sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir  Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır  Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur

23 Hedef Ağacı Olumsuz durumların gelecekte olması arzu edilen ancak gerçekçi olan durumlara çevrilmesi ARAÇ AMAÇ

24 SorunSorun Hedef Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Bebek ve Çocuklarda Görülen Yüksek Enfeksiyon Oranı Bebek ve Çocuklarda Görülen Yüksek Enfeksiyon Oranı Bebek ve Çocuklarda Görülen Enfeksiyon Oranının Azaltılması Bebek ve Çocuklarda Görülen Enfeksiyon Oranının Azaltılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumunun İyileştirilmesi Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırılması Salgın Hastalıkların Azaltılması Hijyenik İçme Suyu Sağlanması Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi Sağlık Ocağı İyileştirilmesi Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırılması Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisi Devreye Girmesi Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesi Ailelerin Gelir Düzeyi Arttırılması HEDEF AĞACI

25 Strateji Analizi Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır?  Hedef ağacından arzu edilmeyen amaçlar elenir  Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur  Bir veya birden fazla strateji seçilir  Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır  Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir  Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir

26 Strateji Analizi ARAÇ AMAÇ Özel hedefler Ara hedefler Genel Hedef Belirlenen yaklaşım

27 Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi Sağlık Ocağı İyileştirilmesi Salgın Hastalıkların Azaltılması Hijyenik İçme Suyu Sağlandı Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırıldı Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisi Devreye Girmesi Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesinin Sağlanması Ailelerin Gelir Düzeyi Artırılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması STRATEJİ ANALİZİ

28 PLANLAMA EVRESİ Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması Faaliyet Planı Bütçe

29 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının planlama için kullandığı araç Mantıksal Çerçeve Matrisidir (MÇM). MCM, bir süreç olarak Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının sonuçlarını sunan bir formattır. Analiz aşamasında elde edilen verilerle MÇM oluşturulur.

30 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması için Adımlar GÖSTERGELER 9 9 11 13 GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER 1 1 4 4 3 3 2 2 DOĞRULAMA ARAÇLARI MALİYETLER AYRICA DÜZENLENİR 12 14 10 ÖNKOŞULLAR VARSAYIMLAR 7 7 8 8 6 6 5 5 ARAÇLAR AYRICA DÜZENLENİR

31 A. MÜDAHALE MANTIĞI Projenin katkıda bulunduğu üst düzey amaçlar Projenin genel amaçlara da katkıda bulunacak özel hedefi Proje hedefini sağlayacak sonuçlar Proje sonuçlarına ulaşmak için yerine getirelecek faaliyetler Faaliyetlerin yapılması için gerekli girdiler Genel Hedef Faaliyetler Proje Amacı Sonuçlar/Çıktılar Kaynaklar (Araçlar) Mantıksal Çerçeve Matrisi 1. Kolon Müdahale Mantığı

32 •Projenin özeti –1 Genel Hedef –1 Proje Amacı –Sonuçlar –Faaliyetler 12 2.3 2.2 1.2 2.11.1 Temel Proje Stratejisi Mantıksal Çerçeve Matrisi 1. Kolon Müdahale Mantığı

33 •Projenin katkıda bulunacağı yüksek seviyedeki hedefler •Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana hedefi •Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri •Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEFLER İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır. Projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler - ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak tanımlanmalıdır. Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesi Hedeflerin Seviyeleri

34 Strateji Analizinden Müdahale Mantığı’na Geçiş Projenin Kapsamı Seçilen Strateji Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi Sağlık Ocağı İyileştirilmesi GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLARSONUÇLAR FAALİYETLERFAALİYETLER Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması 1.Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi 2.Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı 1.1.Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi 2.1.Sağlık Ocağının İyileştirilmesi

35 B. VARSAYIMLAR Proje kendi başına sadece müdahale mantığı kolonunda belirtilen hedef ve faaliyetler ile sonuca ulaşamaz. Proje müdahale mantığı sütununa dahil edilemeyen hedefler ve diğer dış faktörler her zaman vardır. Proje kontrolü dışında ancak proje başarısını ve uzun dönemli sürdürebilirliği etkileyen faktörler “Varsayımlar” olarak Mantıksal Çerçevenin 4. Kolonunu oluştururlar. Mantıksal Çerçeve Matrisi 4. Kolon Varsayımlar

36 Riskler nedir? Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü. Varsayımlar nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir Niçin gereklidirler? Proje asla gerçek durumu kapsayamaz. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınmalıdır. Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır

37 Varsayımların Oluşturulması  Proje faaliyetlerine başlanabilmesi için gerekli önkoşulları belirlenmesi,  Hedef seviyelerine uygun olarak her aşama için risklerin belirlenmesi  Bu risklerin olumlu ifadelere çevrilmesi (varsayıma dönüştürülmesi)  Bu varsayımların projenin başarısı açısından öneminin ve gerçekleşme ihtimalinin gözden geçirilmesi (varsayım algoritması) ve gerekirse bunlarla ilgili önlemler alınması  Gerekli varsayımların hedef seviyelerine uygun olarak mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi

38 •Dışsal Faktörler –Projenin başarısı için gerekli –Projenin dolaysız kontrolü dışında Önemli Varsayımlar Mantıksal Çerçeve Matrisi 4. Kolon Varsayımlar

39 Gerçekleşebilir mi? Hemen Hemen Kesin Olabilir Olma ihtimali yok Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? EvetHayır Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım (Dışsal faktör) önemli mi? Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et Proje yapılabilir değil Hayır Evet Varsayım Değerlendirme Algoritması

40 Varsayımların mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi •Sonuçları elde etmek için gerekli olan varsayımlar •Proje amacına ulaşmak için gerekli olan varsayımlar •Genel Hedefe ulaşmak için gerekli olan varsayımlar •Faaliyetler seviyesine yerleştirilir •Sonuçlar seviyesine yerleştirilir •Proje amacı seviyesine yerleştirilir

41 Proje Amacı Mantıksal Çerçevenin Yapısı (2) 1.EĞER önkoşullar sağlanır ve fiziksel/fiziksel olmayan girdiler harekete geçirilirse faaliyetler gerçekleşecek… 2.Faaliyetler gerçekleşir ve varsayımlar tutarsa sonuçlara ulaşılacak…... 3…….. Müdahale Mantığı- Projenin Kapsamı ‘... Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Sonuçalr Faaliyetler AraçlarMaliyet Ön-koşullar

42 Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması Mantıksal Çerçevenin Yapısı (2) Müdahale Mantığı- Projenin Kapsamı ‘... Varsayımlar 1.1. Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi 2.1.Sağlık Ocağının İyileştirilmesi -Yeniliklere açık anneler -Nitelikli personelin çalışmaya gönüllü olması -Babalar anneleri eğitime -destek konusunda destekliyor 1.Bebeklerin ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi 2.Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı -İl Sağlık Müdürlüğü Proje öncesindeki mali kapasitesini koruyor -Beslenme uzmanlarının desteği devam ediyor -Yerel örgütlerin kamuoyu desteği devam ediyor - Basın desteği devam ediyor Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarını Azaltılması Önkoşullar: İl sağlık müdürlüğünün izni Maliyet

43 Müdahale Mantığı- Örnek Faaliyetler Sonuçlar Genel hedefler Özel Hedef Özelleştirme sonucu işsiz kalan işcilerin istihdam edilebilirliğini artırmaya katkıda bulunmak Artvin ilindeki mavi yakalı işçilerin piyasa niteliklerini yenilemek 100 işsiz yeni nitelikler elde etti •İşsizlerin seçimi •3 aylık eğitim verilmesi •2 aylık yerel fabrikalarda çalışma

44 Sütun 2 ve Sütun 3 Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları Sonuçlar/ Özel/ Genel Hedefler Göstergeler Bilgi Kaynak ve Araçları Başarıyı tanımak/ölçmek için olan yöntemlerin tanımlanması Bilgiyi nereden alacağız?

45 Göstergelerin Gerekli Öğeleri Ölçülebilir ve özel olmalıdırlar:  Nitelik (Ne?)  Hedef grup (Nerede / Kim?)  Yer (Nerede?)  Miktar (Ne kadar?)  Zaman (ne zaman?) ‘ölçmediğin şeyi kontrol edemezsin’ ‘ölçmediğin şeyi kontrol edemezsin’

46  Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.  Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:  Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),  Bilgiyi kimin sağlayacağı,  Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.) DOĞRULAMA KAYNAKLARI

47 Genel Hedef Göstergesi Genel Hedef: Genç istihdamın artırılmasına katkıda bulunmak Ne ? İşsizlik oranının azaltılması Kim? Lise mezunu genç işsizler Nerede? Adana bölgesinde Ne kadar? %23’den %20’ye Ne zaman? 2006’nın sonuna kadar Kaynak : IşKUR işsizlik veritabanı

48 Özel Hedef Göstergeleri Özel Hedef : Adana bölgesindeki genç lise mezunu işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmak Ne kadar? % 80 Kim? Eğitilmiş genç lise mezunu işsizler Ne?Yeni elde edilmiş nitelikte iş bulmak Ne zaman?Proje bitiminden 6 ay sonrasına kadar Kaynak:Proje değerlendirmesinden elde edilen sonuçlar

49 Sonuç için Gösterge Sonuç: Artmış mesleki nitelik Ne kadar? % 90 Kim? Eğitilmiş genç lise mezunu işsizler Ne? Eğitim sonundaki sınavı başarıyla geçenler Ne zaman? Proje sonunda Kaynak:Proje izleme raporları

50 Sonuç için Gösterge Sonuç: Artmış mesleki nitelik Ne kadar? % 90 Kim? Eğitilmiş anne-babalar Ne? Eğitim sonuç değerlendirme testlerini geçenler Ne zaman? Proje sonunda Kaynak:Proje izleme raporları, eğitim önce-sonra anketi

51 VARSAYIMLAR Varsayımlar nedir? Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dış faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir Niçin gereklidir? Projeler gerçek durumu kapsayamazlar. Dışsal faktörler ve projenin başarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler tanımlanarak dikkate alınmalı ve izlenmelidir. Önkoşullar nelerdir? Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken durumlardır.

52 Riskler ve Varsayımlar Proje metodolojisi projenin risklerini yeterince belirtmelidir Proje bölgesinde çocuk bakım hizmetinin olmaması yüzünden eğitime katılamayan kadınlar a)Eğer başka bir çözüm mümkün değilse, çocuk bakım hizmeti düzenleyin. b)Proje bölgesinde belediye çocuk bakım hizmeti vermeyi kabul eder. RiskMuhtemel faaliyetler Proje varsayımı: ”Proje bölgesinde belediyenin çocuk bakım hizmeti sunacağı”

53 Faaliyetler Sonuçlar Genel hedefler Özel hedef Özürlü kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonu 50 işsiz özürlü kişiyi iş bulma konusunda desteklemek 60 özürlü kişi yerel firmalar tarafından talep edilen yeni mesleki nitelikler edinir. •Eğitimin verilmesi •İş aramaya destek Şirketlerin eğitim almış kişileri işe alması Örnek Kursiyerlerin istikrarlı sağlık durumları Özürlü kişileri istihdam etmek zorunluluğu getiren yasanın yürürlüğe girmesi Eğitim binasının tadilatının tamamlanması Önkoşullar Varsayımlar Müdahale Mantığı

54 Nedir? • Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Hedef grup, Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? • Genel Amacın, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar • Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar • Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar Not: Sıklıkla, bir amaç için birden fazla gösterge kullanmak gereklidir. Böylece, amacın başarılıp başarılmadığı konusunda daha güvenilir bilgi elde edilir. Mantıksal Çerçeve Matrisi 2. Kolon Göstergeler

55 Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:  Ne kadar? Nicelik  Nasıl bir değişim? Nitelik  Kim? Hedef grup  Ne zaman ? Zaman  Nerede? Yer

56 Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:  Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),  Bilgiyi kimin sağlayacağı,  Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.) Mantıksal Çerçeve Matrisi 3. Kolon Doğrulama Kaynakları

57 Araçlar ve maliyetler nedir ? •Araçlar, projenin yürütülmesi ve planlanan faaliyetlerin yapılması için gereken fiziksel ve fiziksel olmayan kaynakları, yani projede kullanılacak girdileri ifade eder. Bunlar;  İnsan kaynakları,  ekipman ve  malzemelerdir. •Maliyetler ise, Tüm belirlenmiş kaynakların ve araçların finansal olarak ifadesidir.

58 Mantıksal Çerçeve Matrisi Son Nitelik Kontrolü  Göstergeler ve doğrulama kaynakları erişilebilir ve güvenilirdir,  Ön koşullar gerçekçidir,  Varsayımlar gerçekçi ve tamdır,  Riskler kabul edilebilir seviyededir,  Başarı olasılığı yeterince kuvvetlidir,  Nitelik hususları dikkate alınmıştır ve uygun olan yerlerde faaliyetler, sonuçlar ve varsayımlar olarak ifade edilmiştir,  Elde edilen faydalar, maliyete uygundur,  İlave araştırmalara ihtiyaç vardır.

59 Faaliyet Planı ve Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçet 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

60 Faaliyet Planlaması Faaliyet Planlaması: •Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detayları tanımlar •Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler •Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder

61 Faaliyet Planı Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları: Ana faaliyetlerin listelenmesi; MÇ’deki faaliyetler operasyonel detayda faaliyet planının hazırlanması için bir baz olarak kullanılabilir. Faaliyetleri detaylandırmak; faaliyetleri detaylandırmanın amacı onları organize etme ve yönetme işlerini kolaylaştırmaktır. Bunun kritik noktası detaylandırmayı doğru yapmaktır. En yaygın hata fazla detaylandırmaktır. Planlamacı gerekli zaman ve kaynakları öngörür ve sorumlulukların dağıtılması için yeterli ayrıntıya sahip olur olmaz detaylandırmayı durdurmalıdır. Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi; faaliyetler yeterince detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar verilmelidir. Sıralama bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini, bağımlılık ise birisi bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacak faaliyetler dizinini gösterir. Bağımlılıklar aynı kişi tarafından yapılacak faaliyetler arasında da olabilir.

62 Faaliyet Planı Faaliyetlerin başlama, uygulanma süreci ve tamamlanma zamanını belirlemek; detaylandırılmış faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarının belirlenmesiyle Faaliyet Planı oluşturulabilir. Zamanı doğru öngörmek genellikle güçtür, bunda deneyim ve teknik bilgiden faydalanılmalıdır. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olunamaması, karşı karşıya kalınan yaygın bir durumdur ve gerekli zamanı doğru öngörememeye neden olur. Öngörülerde sapmalar aşağıda belirtilen diğer nedenlere de bağlıdır: •Gerekli bazı detay faaliyetleri ihmal etmek, •Faaliyetlerin bağımlılıkların yeterince ortaya konamaması, •Kaynak dağılımda etkinsizlik (aynı kişi /kurum veya aynı malzemeyi aynı anda iki veya daha fazla sayıda işin yapılması için tahsis etmek), •Hızlı sonuç alma isteği.

63 Faaliyet Planı Gerekli ihtisas/becerinin tamamlanması; ne yapılması gerektiği ortaya konduğunda gerekli ihtisası belirlemek kolaydır. Böylece mevcut beşeri sermaye ile Faaliyet Planının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öngörmek ve gerekli eksikliklerin tamamlanması mümkün olur. Grup içinde işlerin tahsisi; hangi işi kimin yapacağını belirlemekten daha kapsamlı bir şeydir. Görev ve sorumluluklar belirlenir ve bunların dağılımında bireylerin yetenek, deneyim ve kapasiteleri dikkate alınır. Bireylerin görevlerinin gereğini yeterince kavramış olmaları sağlanır. Eğer bu sağlanamazsa alt faaliyetlere ilişkin tüm detayların da belirlenmesi durumunda kalınabilir. Faaliyetlerden sorumlu kişilerin/birimlerin iş planlarında haftalık zaman aralığı kullanılabilirken, genel bir faaliyet planında, termin, aylık veya üç aylık bazda belirlenmektedir.

64 Bütçe Planlanmış kaynakların harekete geçirilmesine dayanak oluşturur Proje Maliyetinin ve finansman kaynaklarının belirlenmesine kolaylık sağlar

65 Bütçe Genel Esaslar • Bütçe proje teklifi hazırlanan kurumun belirlediği para birimi ile hazırlanmalıdır. • Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır. • Bütçeye aktarılan her türlü gider yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır. • Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil, projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır. • Bütçenin yıllar itibarıyla dağılımının faaliyet planına uygun olması gerektiği unutulmamalıdır.

66 Bütçe • Bütçe aktarılan her tutar gerçekçi olmalı, hibe tutarını arttırabilmek için bu tutarlar şişirilmemelidir. • Bütçeye aktarılan giderler hibe rehberinde açıklanan uygun giderler tanımına uymalıdır. • Bütçeye aktarılan her giderin kullandırım aşamasında belgelendirileceği unutulmamalıdır.

67 Proje İzleme Değerlendirme ve Raporlama

68 •Proje İzleme; kaynak kullanımı, faaliyetlerin gerçekleşmesi, sonuçların ve projeyle amaçlanan etkinin elde edilmesi açılarından, proje uygulamasının sistematik bir şekilde izlenmesi ve bulguların dokümante edilmesidir. •Proje Uygulama Değerlendirilmesi; Proje izleme süresince elde edilen bulguların proje amacına yönelik olarak değerlendirilmesidir. •Proje izleme; uygulamanın, Değerlendirme ise izlemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Proje İzleme Değerlendirme ve Raporlama

69 •Proje izleme ve değerlendirmenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle projeyi çok iyi kavrayabilmiş kişilerden oluşan, uygulamadan bağımsız ve mümkün olduğu kadar üst düzey bir yöneticiye doğrudan bağlı bir birimin -Proje İzleme değerlendirme Birimi- oluşturması gereklidir. •Proje uygulamasının planlanması amacı ile kullanılan GANNT Şeması tekniği, aynı zamanda uygulamanın izlenmesi amacıyla da kullanılan tekniklerdir. Proje İzleme Değerlendirme ve Raporlama


"•Hedef kitle •Faydalanıcı •Hibe •Paydaş •Nihai faydalanıcı •Mantıksal çerçeve •Gösterge •Doğrulama kaynağı •Proje döngüsü •Nihai faydalanıcı •Finansman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları