Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akci ğ er hastalı ğ ı Silikozis  Silikozis,solunabilir büyüklükteki silis parçacıklarının inhalasyonuyla oluşan,ço ğ unlukla radyografiyle saptanan bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akci ğ er hastalı ğ ı Silikozis  Silikozis,solunabilir büyüklükteki silis parçacıklarının inhalasyonuyla oluşan,ço ğ unlukla radyografiyle saptanan bir."— Sunum transkripti:

1

2 Akci ğ er hastalı ğ ı Silikozis  Silikozis,solunabilir büyüklükteki silis parçacıklarının inhalasyonuyla oluşan,ço ğ unlukla radyografiyle saptanan bir akci ğ er hastalı ğ ıdır.Akci ğ erin toz hastalıklarından en hızlı seyredip ve ölümcül olanlarından biridir.Kronik formda akci ğ er belirtileri toza maruz kalmanın başlangıcından en erken 15 yıl sonra ortaya çıkar.Akut formda ise birkaç ay içinde gelişir. Silikozise neden olan SiO2 dünyada en bol bulunan mineraldir.

3 Silikozis partikülleri

4

5 PLEVRA HASTALIKLARI

6 Plörezi(Plörit) Plevranın enflamasyonudur.Bu enflamasyon,hem paryetal hem de visseral plevrayı kapsar.Plörezinin oluşumu ve gelişimi tek başına de ğ ildir.Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonuna ba ğ lı gelişir.Pnömani tüberküloz,kollajen hastalıklar,gö ğ üs travması,pulmoner enfarktüs,pulmoner emboli,torakostomi ve metastatik kanser ile ba ğ lantılı olabilmektedir.

7

8 Plörezinin Belirtileri  Plörezinin belirtileri esas hastalı ğ a ba ğ lı olarak de ğ işirse de, kuru öksürük, yan a ğ ırısı ve nefes darlı ğ ı gibi belirtiler tüm hastalarda vardır.

9 Ampiyem  Plevral boşlukta irin (ölü hücreler ve enfekte sıvı) birikmesidir.  Ampiyemin en yaygın belirtileri ateş, öksürük, nefes darlı ğ ı ve plörezidir. Plörezi nefes aldı ğ ınızda oluşan ve iltihabın neden oldu ğ u bir gö ğ üs a ğ rısıdır.

10

11 Pnömotoraks  Pnömotoraks, plevra boşlu ğ una hava birikmesi sonucu akci ğ erlerin havalanamayıp büzüşmesidir.Plevra zarlarını bir arada tutan,arasındaki negatif basınçtır.Zarlarda meydana gelebilecek bir delinmede,negatif basıncın(emme)etkisiyle plevra zarları arasına hava emilmeye başlar.Plevra boşlu ğ undaki hava basıncı giderek artar.Bu durum akci ğ er genişlemesini,havalanmasını engelledi ğ inden o taraftaki akci ğ er kollabe(sönme)olur.  Pnömotoraks travmatik ve spontan(kendili ğ inden)olarak iki grupta incelenir.

12

13 Travmatik Pnömotoraks  Gö ğ üs kafesine ve akci ğ erlere direkt veya indirekt travma sonucu oluşur.Bazen müdahaleli işlemler nedeniyle de pnömotoraks oluşabilmektedir.Bunların en sık nedeni i ğ ne aspirasyonudur.Di ğ er bir önemli ve sık neden suni solunum cihazına ba ğ lı hastalarda oluşabilecek pnömotorakstır.Açık ve kapalı pnömotoraks olarak iki şekilde görülür.

14

15  Açık pnömotoraks(Emici pnömotoraks) Delici yaralanmalar,patlamalar veya di ğ er kazaların toraks duvar bütünlü ğ ünü bozması ile plevra boşlu ğ una devamlı hava girip çıkmasıdır.

16  Kapalı Pnömotoraks(Basit pnömotoraks) Çeşitli nedenlerle yırtılan alveol veya bronşlardan havanın plevra boşlu ğ una geçmesi ya da toraks duvarında küçük bir deli ğ in açılmasıyla dokuların deli ğ i hemen kapatmasıyla gelişir.Kısaca atmosfer ile plevra arasında do ğ rudan bir ilişki yoktur.Havanın içerden,bronş,bronşiyol,alveol gibi solunumla ilgili internal yapıların künt travmalar sonucu yırtılamalarıile plevraya geçmesiyle oluşur.

17

18 Spontan(Kendili ğ inden) Pnömotoraks  Herhangi bir travma ya da belli bir neden olmaksızın ortaya çıkar.Akci ğ er dokusunun yırtılmasıyla buradaki hava plevra boşlu ğ una geçmektedir.Spontan pnömotoraks bazen KOAH,akci ğ er tüberkülozu,astım,akci ğ er kanseri,bronşektazi,akci ğ er apsesi gibi hastalı ğ ı olmayan sa ğ lıklı bireylerde ortaya çıkabilir.

19 Pnömotoraksın belirti ve bulguları  Genel anlamda pnömotoraksın iki ana bulgusu gö ğ üs a ğ rısı ve dispnedir(nefes darlı ğ ı).  Gö ğ üs a ğ rısı genellikle pnömotoraksın oldu ğ u tarafta ve aniden başlar.

20 Pnömotoraksın tanı yöntemleri  Pnömotoraks tanısı gö ğ üs grafisinde plevral çizginin gösterilmesi ile kesinleşir.Bazı durumlarda,bilgisayarlı tomografi(BT) daha detaylı görüntüler sa ğ lamak için gerekli olabilir.

21 Tedavi ve bakım  Tedavide genel amaç,plevral boşluktaki havanın boşaltılması,pnömotoraks alanının ortadan kaldırılması,hava kaça ğ ının kontrolü,nüks ihtimalinin azaltılmasıdır.Ana tedavi yaklaşımları;  Gözlem:E ğ er akci ğ erin küçük bir kısmında çökme varsa,seri akci ğ er filmleri ile pnömotoraks alanının küçülmesi ve akci ğ erin tekrar havalanması takip edilir.Bu dönemde yatak istirahati önemlidir.En ufak bir zorlanmada pnömotoraks alanı artabilir.Bu dönemde destek oksijen tedavisi iyileşmeyi hızlandırabilir.

22  İğ ne veya gö ğ üs tüpü takılması:Akci ğ erde daha büyük bir alanda çökme varsa,i ğ ne ile veya gö ğ üs tüpü takılarak pnömotoraks alanındaki hava boşaltılır.Gö ğ üs tüpü vakumlu bir cihaza ba ğ lanarak oluşan havanın devamlı dışarı atılması sa ğ lanır.  Cerrahi:Gö ğ üs tüpü ile tedavi sa ğ lanamazsa hava kaça ğ ını kapatmak için cerrahi tedavi gerekli olabilir.

23 Pnomotoraks tüpü

24 Hemotoraks  Plevra yaprakları arasında belirgin miktarda kan toplanmasına denir.  Gö ğ üs bölgesindeki yaralanmalarda özellikle büyük kan damarlarının zedelenmesi hemotoraksa neden olur.

25

26 Hidrotoraks(Plevral efüzyon)  Plevra boşlu ğ a sıvı birikmesidir.  Akci ğ er hastalıkları veya başka organ kaynaklı patolojiler plevral efüzyona sebep olabilirler.  Artan sıvının akci ğ erlere basınç yapmasına ba ğ lı nefes darlı ğ ı görülür.Gö ğ üs a ğ rısı(batıcı tarzda),kuru öksürük,titreme,ateş görülür.  Enfeksiyonun gelişti ğ i durumlarda antibiyotik tedavisine başlanır.Plevra boşlu ğ undaki sıvı hastane ortamında uygun şartlarda boşaltılır.

27

28 Şilotoraks  Plevral boşlu ğ a lenfatik sıvı toplanmasıdır.  Sebepleri;konjenital veya akkiz olabilir.  Ateşli silah,delici kesici alet yaralanmalarına ba ğ lı gö ğ üs lenf kanalı(duktus torasikus)yaralanabilir ve lenfatik kanalın bütünlü ğ ünün bozulması sonucu şilotoraks gelişir.Omurganın aniden arkaya zorlanmasıyla lenf kanalının deforme olması ile de şilotoraks oluşur.

29 Şilotoraks tedavisinde;  Lenfatik sıvı drene edilir.Damardan beslenme ve az ya ğ lı diyet uygulanır.Hastalı ğ ın klinik seyrine göre cerrahi müdahale yapılır.Kaça ğ ın tamamen durdurulmasına yönelik endoskopi veya açık ameliyat ile levf kanalı cerrahi olarak ba ğ lanır.Enfeksiyonu önlemeye yönelik tedbirler alınır.

30 Teşekkürler


"Akci ğ er hastalı ğ ı Silikozis  Silikozis,solunabilir büyüklükteki silis parçacıklarının inhalasyonuyla oluşan,ço ğ unlukla radyografiyle saptanan bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları