Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliğinde Amaç İşverenin ve Çalışanların Yükümlülükleri İş Kazası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliğinde Amaç İşverenin ve Çalışanların Yükümlülükleri İş Kazası."— Sunum transkripti:

1

2 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliğinde Amaç İşverenin ve Çalışanların Yükümlülükleri İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bilinmesi Gerekenler İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı İş Sağlığı Yönünden Ortamda Zarar Olabilecek Etkenler İşyerinde Tertip Düzen Çevre Duyarlılığı Kimyasal Risk Etmenleri El Aletleri Yüksekte Çalışma Kişisel Koruyucu Donanımlar Elektrikle Çalışma Fiziksel Risk Etmenleri Ergonomi Ekranlı Araçlar ile Çalışma Elle Kaldırma ve Taşıma Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yangın ve Acil Durumlar

3 6331 Sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” İşveren çalışanına, ilgili mevzuat gereği, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili eğitim vermek ile yükümlüdür. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (15 Mayıs 2013 Çarşamba, Sayı : 28648)

4 Yasa; kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerini kapsamakta, Bu işyerlerinin; işverenleri ile işveren vekillerine, Çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere tüm çalışanlarına, Faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır (Md.2/1).

5 Çalışma çevresinde çalışanın sağlığını bütüncül olarak ele almak, devam ettirmek ve geliştirmek, Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek, İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak, Davranış değişikliği yaratmak. (Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik-Madde 8)

6 Çalışma koşullarından ve üretim araçlarından kaynaklanan sağlık ve güvenlik sorunlarının önlenmesi veya asgari seviyelere indirilmesi amacıyla, işyerlerinde yapılan bilimsel, teknik ve tıbbi çalışmaların tümüne iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri denir.

7 Kişinin bedenen, fiziken; sosyal ve psikolojik yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanıp, sosyal ve çalışma ortamı ile doğrudan ilişkilendirilmesidir.

8 ● Güvenli bir iş ortamı ● Temiz ve Düzenli bir iş ortamı ● Çalışanlar arasında olumlu ilişkiler ve dayanışma ● Kazasız çalışmak

9 ● Kazasız bir işyeri ● Bilinçli çalışanlar ● İstenmeyen olayların gerçekleşmeden önleyici faaliyetlerle önlenmesi ● Kaza ve sağlık nedeniyle oluşan işgücü ile maddi kayıpların en aza indirilmesi

10

11 ● İş sağlığı ve güvenliği koşullarında sürekli iyileşme ● İşyerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi ● İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak önlemlerin belirlenmesi ● Aynı işyerini kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda işbirliği yapması

12 İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşyerinde sağlık ve güvenlik yönünden, eğitimleri vermek, risk değerlendirmesi yapmak ve güvenli çalışma ortamı kurmak. Makine, teçhizat ve kişisel koruyucuları temin etmek. İş kazaları ile ilgili kayıtları tutmak. İş kazası ve meslek hastalıklarını ilgili kuruluşlara zamanında bildirmek.

13 Çalışanlar, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yaparlar.

14 1. ÇALIŞANLAR: 1- İş Güvenliği Önlemlerine Riayet Etmek 2- Tehlikeli Hareketlerden Kaçınmak 2. İŞVERENLER: 1- Tedbir almak, 2- Çalışanları eğitmek, 3- Kontrol ve denetim 3. DEVLET: Yasal düzenleme yapmak, Eğitim, Kontrol ve Denetim

15

16 Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olaydır. ILO (Uluslararası Çalışma Teşkilatı) Önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara makinelerin araç ve gereçlerin zarara uğramasına üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay.

17 ● Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada ● İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle ● Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda ● Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında ● Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu Md. 13)

18

19  % 2 Önlenemeyen nedenler  % 10 Emniyetsiz durumlar  % 88 Kişilerin emniyetsiz davranışları

20  Dikkatsiz Çalışma  Donanımı güvensiz kullanma  Güvenlik donanımını güvensiz hale getirme  İşyerinde şakalaşma,şaşırma,kızdırma  Kişisel koruyucu kullanmama

21

22

23

24  Makine Koruyucusunun Olmaması  Makine Koruyucusunun Uygun Olmaması  Kusurlu Alet,edevat V.B.  Kişisel Koruyucunun Uygun Olmaması  Kişisel Koruyucu Verilmemiş Olması  Ortam Şartları ( ısı, ışık, gürültü, havalandırma)  Ergonomi Koşullarına Uyulmaması  Servis Kazaları

25

26

27 İŞ KAZASININ YAPISI KATKIDA BULUNAN NEDENLER GÜVENSİZ HAREKETLER GÜVENSİZ DURUMLAR S O N U Ç RAHATSIZLIK YARALANMA SAKATLANMA ÖLÜM ÇALIŞANIN FİZİKSEL DURUMU GÜVENLİK YÖNETİMİ PERFORMANSI ÇALIŞANIN ZİHİNSEL DURUMU

28 Ölümle veya Ağır Yaralanma İle Sonuçlanan Her Büyük Kazanın Öncesinde, 29 Yaralanmalı Kaza ve 300 Yaralanmasız Olay Vardır. Ağır Yaralanma veya Ölüm Yaralanma Olay 300 29 1

29 Herhangi bir olay olmadan önce farkedilen tüm aksaklıklar bu forma kaydedilmeli dir.

30  %15  % 8  10  %15  %34 İLO Verilerinden alınmıştır

31

32  Bölge SGK Müdürlüğü’ne olaydan sonraki üç iş günü içinde haber verilir.

33 CEZA HUKUKU AÇISINDAN  Taksirle ölüme neden olma  Taksirle yaralanmaya neden olma İŞ HUKUKU AÇISINDAN  Maddi tazminat (Destekten yoksun tazminatı)  Manevi tazminat (İş göremezlik tazminatı) SİGORTA HUKUKU AÇISINDAN  Rucu davası

34 Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, Sürekli iş göremezlik halinde gelir verilmesi Tedavi ya da protez için sigortalının başka yere gönderilmesi, Sigortalının İş kazasında ölmesi halinde, hak sahiplerine gelir bağlanması İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

35 Eliminasyon/ Tehlikeyi Ortadan Kaldırma (Örn. El sıkışma tehlikesi olan ekipmanın kullanılmaması) Daha Az Tehlikeli Olanla Yer Değiştirme (Örn. Ekranlı araç kullanımında lap top yerine monitör kullanımı) İzole Etme (Örn. Gürültü kaynağı olan ekipmanın izolasyonu) Toplu Koruma Yöntemleri (Örn. Yüksekten düşmeye karşı ağ gerilmesi, korkuluk oluşturulması) Kişisel Korunma Yöntemleri (Örn. Kulaklık kullanımı) İş kazalarından korunmak için alınacak aksiyonlarda öncelikle Tehlikeyi Ortadan Kaldırmak amaçlanmalı, Kişisel Korunma Yöntemleri son başvurulacak yöntem olmalıdır. 35

36 Baş koruyucular Yüz göz ve kulak koruyucular El koruyucular Vücut koruyucular Ayak koruyucular

37 Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu Md. 14)

38 Meslek hastalığı kısa sürede kendisini belli etmez. Çok uzun sürede (10-12 yıl) ortaya çıkar. Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı sosyal sigortalar yüksek sağlık kurulunca karara bağlanır.

39

40

41 Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

42 Bu durumda: Köpek balığı; Tehlike midir ? Risk midir?

43 Bu durum için köpek balığı sadece bir TEHLİKEDİR. Suya girerseniz köpek balığı bir RİSK olur. RESİMDE BAŞKA TEHLİKE VAR MIDIR ?

44 Diğer tehlikeler nelerdir?  Hindistan cevizi  Hava Durumu  Güneş  Yağmur  Rüzgar  Deniz  Ağaç  Mevsim  Korsanlar  Gel-git  Sağlık

45 45

46 5 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

47 TEHLİKERİSK Çalışma ortamı : kapalı alan Bir kuyuda benzinle çalışan bir pompayı kullanan (yetersiz havalandırılmış alan) işçilerin karbonmonoksitten zehirlenme olasılığı Enerji : Elektrik İzolasyonu yetersiz olan elektrikli bir el aletinin kullanan çalışanı çarpma olasılığı Elle Taşıma 25 Kg ‘lık yükleri taşıyan bir işçinin sırt incinmesine maruz kalma olasılığı Gürültü Sürekli ses şiddet düzeyi 85 dB(A) nın üzerinde olan bir makinanın yanında çalışan işçilerin sürekli işitme kaybına maruz kalma olasılığı Gürültü Bir ofiste çalışanların sabit 75 dB(A) nın altında düşük gürültü düzeyinde maruz kalmaları sonucu yorgunluk, endişe, kaygı ve/veya saldırganlık şeklinde strese girme olasılığı Madde : Bulaşıcı kan Bulaşıcı bir hastalığı bulunan bir hastadan kan örneği alırken enjeksiyon yaralanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık olasılığı İşyeri : Pres makinası Koruyucusu olmayan bir preste çalışan işçinin parmaklarını kaybetme olasılığı RİSK DEĞERLENDİRMESİ

48 TÜM İŞ KAZALARINDA... – İmkan bulunması halinde olay yerinin ve önemli noktaların fotoğrafları – Çalışanın sağlığıyla ilgili bir sorunu yok ise bile; bununla ilgili kişinin yazılı ve imzalı beyanı – Çalışanın ve şahitlerin yazılı ayrı ayrı olayla ilgili detaylı imzalı beyanları – Hastaneye gidildi ise verilen tüm rapor ve belgeler – İşe geri dönüşte; Sağlık raporu olup, şehir dışında tedavi görenlerin işbaşı muayene belgeleri

49 İş yapmak önemlidir ! AMA... Asıl önemli olan işi emniyetle yapmaktır !...

50  Kimyasal etkenler: Ortamda bulunan gaz, toz, buhar, çözücü gibi maddeler  Fiziksel etkenler: Isı-nem-gürültü- aydınlatma-havalandırma-vibrasyon- basınç-radyasyon  Biyolojik etkenler: Bakteri, mantar v.b.  Ergonomik etkenler: İnsan ve makine arasındaki uyumsuzluklar

51 Psikolojik Etkenler:  İşin İşçiye Uygun olmaması,  İşin Monotonluğu,  Ağır İş Şartları Psiko-Sosyal Etkenler:  Kişinin Çevre İlişkisi ile Oluşan Etkenler

52 Birçok kaza, çevrede bırakılmaması gereken malzeme veya ekipmanlara, insanların takılmaları, kaymaları veya üzerine düşmeleri sonucunda meydana gelir. Temiz çevre, iş yerinde verimliliği arttırır, zaman kaybını ve kazaları önler. Çalışma alanınızı daima temiz ve düzenli tutun.

53 Çalışma alanınıza ait bütün giriş-çıkış yollarını, acil durumlar için açık tutun. Çalışmaya başlamadan önce çevrenizdeki bütün yanıcı maddeleri uzaklaştırın.

54 Çevreye zararlı maddeleri (yakıt, yağlar, antifriz, piller, aküler ve akü asitleri, boyalar, solventler, yapıştırıcılar ve derz malzemeleri, vs.) ortalığa dağıtmayın; toplayıp, uygun şekilde muhafaza edin. Meydana gelen bütün dökülme olaylarını ilgililere bildirin.

55 KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü safsızlıkları içeren her türlü element, bileşik veya karışımlara kimyasal denir.

56 Kimyasal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için ilk ve en önemli adım kimyasalların özelliklerinin ve aynı zamanda da çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesidir.

57 Kimyasallar tehlikeli sınıflarda adlandırılır.Bu kimyasallar için kriterleri uluslar arası düzenlemelerle belirlenmiş Etiketleme Malzeme Güvenlik Bilgi Formları(MSDS) hazırlama zorunluluğu getirilmektedir.

58 Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonunda sağlığa zararlı olanlar; Çok toksik Toksik Zararlı Aşındırıcı Tahriş edici Duyarlılık yaratan veya alerjik tepkileri provake eden Kanserojen Mutajen Üreme için toksik Teratojen

59 Kimyasal Maddeye Maruz Kalınırsa;  Zarar görülen kimyasalla ilgili bölümümüzdeki “Ürün Güvenlik Bilgi Formu” na (MSDS-Material Safety Data Sheet) bakarız  İşyeri Hekimi’ne haber veririz  Hastane’ye başvururuz  Gerekir ise “Zehir Danışma Merkezi” ni ararız Zehir Danışma Merkezi:(312) 311 89 40 800 314 79 00 Ulusal Zehir Danışma Merkezi : 114

60 KİMYASAL MADDE ; Üstüne dökülürse : Kıyafetini değiştir. Cildine dökülürse : Bol miktarda akan su ile yıka. Gözüne kaçarsa : 10-15 dakika bol akan su ile yıka. Yutarsan : Aksini bilmediğin taktirde hiç bir şey içme ve kusma. Solursan : Hemen açık havaya çık.

61 Toz, çeşitli büyüklükteki katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur. Tane büyüklüğü genellikle 300 mikronun altındadır. Özgül ağırlığı az olan maddelerde bu büyüklük 1 mm ye kadar çıkabilir. Görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte, iş randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır.

62 1-Fibrojenik tozlar: Silikoz, aspestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlardır. 2-Toksik tozlar: Vücuda alındıklarında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan tozlardır. Bunlar kurşun, krom, kadbiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlarıdır. 3-Kanserojen tozlar: Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi tozlardır. 4-Radyoaktif tozlar: Bunlar çok sayıda olmakla beraber en önemlileri uranyum, seryum, zirkonyum bileşikleri, trityum ve radyum tuzlarıdır. 5-Allerjik tozlar 6-İnert tozlar: Akciğerlerde birikebilen, fakat Herhangi bir hastalık yapmayan tozlardır.

63 Isı kontrolü için havalandırma yerel aspirasyonla veya genel olarak yapılır. Aspirasyonlu havalandırma; Isı kaynağını kısmen kapatmanın olası olduğu durumlarda fazla ısı, fazla nem veya her ikisinin de yok edilmesi için kullanılabilir. Genel havalandırma; Lokal havalandırma sistemlerinin uygulanamadığı durumlarda ısı kontrolünde kullanılır. Bu sistemin temeli yeterli miktarda uygun sıcaklıkta yeterli bağıl nemi içeren ve kirleticilerden arınmış temiz havanın çalışanlara temin edilmesidir.

64  Yetişkin bir insanın saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.  Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte 2-3 defa değiştiği kabul edilmektedir.  Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi 10 metreküp olmalıdır.  Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az 3 metre olmalıdır.  Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 metre olmalıdır.  İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 2,5 metrekare olmalıdır.

65 El aletlerinin hangi maksat için yapıldıysa onun için kullanılması gereklidir. El aletlerini kullanmadan önce kontrol edin; arızalı, körelmiş, mantarlaşmış, vb. durumda olanları kullanmayınız.

66 Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. Güvenlik önlemleri alınmadan çalışmaya başlanmamalıdır. (Paraşüt tipi emniyet kemeri, korkuluklu yükseltici platform, merdiven,...) Radyofrekans (RF) radyatörüne yakın mesafede çalışacak kişi RF monitörü kullanmalıdır.

67 Elektrik Kazalarına Neden Olan Durumlar Elektrik çarpması Elektrik yangınları

68 Elektrik çarpması:  Kaçak gerilimi  Gövde kaçağı  Kısa devre  Toprak kaçağı 1 m Ahissedilir 5 m Aküçük kramplar 10 m Agenel kramp 15 m A kas kasılması 25 m Aağrı 50 m Aşiddetli acı (kalpten geçiyorsa ölüm!) 100 m A ÖLÜM

69 1. Mecbur kalmadıkça enerji altında çalışmayınız. Elektrik devresinde çalışmaya başlamadan önce enerjiyi kesiniz. Siz çalışırken sizden habersiz enerji verilmemesi için tüm tedbirleri alınız. 2. Enerji altında çalışma mecburiyeti varsa a.Kauçuk veya lastik ayakkabı giyiniz. Ayakkabılarınızın ıslak olmamasına dikkat ediniz. b.Sadece sağ elinizi kullanarak çalışınız. c.Tüm dikkatinizi işinize veriniz. 3. Elektrik kazalarında vakit kaybetmeden yetkili kişiye haber veriniz. 4. Elektrik devresi çalışırken duman, yanık kokusu gibi anormal bir değişiklik hissederseniz derhal enerjiyi kesiniz.

70

71 Gürültü : -Genel Olarak İstenmeyen Ve Rahatsız Eden Ses Endüstrideki Gürültü : - İşyerlerinde Çalışanların Üzerinde Fizyolojik Etkiler Bırakan Ve İş Verimini Olumsuz Yönde Etkileyen Sesler

72 DUYMA EŞİĞİ : İnsan kulağının ilk uyum yaptığı ses şiddeti (0) db’dir AĞRI EŞİĞİ : 140 db’dir ve insan kulağı bu şiddete dayanamaz. 1) Maruziyet sınır değerleri : LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 µ Pai 2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Paii 3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii

73 Belirtiler: İlk günlerde Kalp hızı artışı Tansiyon yükselmesi İştahsızlık Sinir gerginliği Bu belirtiler bir haftalık alışma süresinden sonra ortadan kalkar.

74 Titreşim Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. Bir başka ifade ile; Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim (vibrasyon) denir. İnsanlar, düşük frekanslı titreşimlere maruz kaldıklarında, sarsıntı hisseder. Buna karşılık, yüksek frekanslı titreşimlere maruz kaldıkların da ise, karıncalanma hatta yanma hissi duyarlar.

75 Titreşim vücutta;  Bazı doku yapılarının deformasyonu,  Solunum hızının artması,  Oksijen tüketiminin artmasına bağlı olarak enerji harcamasının artması,  Kalp atım sayısının artması buna bağlı olarak kan basıncının artması (5 Hz. frekanslı titreşime maruz kalan kişilerin %50 sinden fazlasında kan basıncında artma görülmektedir),  Performansta gerileme,  Sübjektif algılamada bozulma,  Merkezi sinir sistemi hücrelerinin fonksiyonlarında aksamaya neden olduğu bilinmektedir.

76 a) El – kol titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2, 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2. b) Bütün vücut titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2, 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2

77 Termal konfor deyimi; Genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

78 Termal konfor; Ortam sıcaklığı, - Ortamın nem durumu, - Ortamdaki hava akımı, - Yapılan işin niteliği (hafif iş, orta iş, ağır iş), - İşçinin giyim durumu, - İşçinin yaşı ve cinsiyeti, - İşçinin beslenmesi, - İşçinin fiziki durumu, - İşçinin genel sağlık durumu ve benzeri.

79 Yapılan işe göre çalışma ortamı sıcaklıkları %50 nem seviyesinde Faaliyetin şekli Hava sıcaklığı ( 0 C) Oturarak yapılan hafif el işleri....................... 23 Oturarak yapılan hafif kol ve el çalışmaları….20 Ayakta yapılan ağır kol isleri............................. 17 Çok ağır işler......................................................... 15-16

80 1- Tabii (doğal) aydınlatma 2- Suni(yapay) aydınlatma a.Direkt aydınlatma b.Endirekt aydınlatma c.Yarı dırekt aydınlatma

81 İYİ BİR AYDINLATMANIN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİSİ ŞÖYLE ÖZETLENEBİLİR: *İyi bir aydınlatma görme keskinliğini (gözün ayırt edebilirliğini) artırır. *Bakılan eşya daha iyi görülür. *İyi bir aydınlatma ile iş kazası sayısı azalır. *İyi bir aydınlatma işçilerin başarısını artırır. *İyi aydınlatma iş görmede çabukluk sağlar.

82 Görme Şekli Bakılan Yerdeki En Az Aydınlatma Şiddeti LÜX* Tipik Örnekler Genel görme20 Emin olarak yürümenin sağlanması. (Örneğin: Az gidip gelme olan koridorlar). " 100 Kazan dairesi (Kömür verme ve kül alma işleri), kaba malzeme ambarları, depoları, soyunma yerleri. Bayağı, kaba150 İş masalarında ve ve tezgahlarda yapılan kaba işler ve ayıklama işleri, depo edilmiş malzemelerin genel incelenmesi ve sayımı, ağır makinaların montajı. Oldukça kritik 300 İş masalarında ve tezgahlardaki orta derecede zor işler, ayrıca aynı derecede montaj ve kontrol işleri, genel ofis- büro işleri, okuma yazma ve kaydetme işleri Kritik700 İş masalarında ve tezgahlardaki hassas işler, aynı derecede montaj ve kontrol işleri, çok hassas boyama işleri, koyu kumaşların dikilme işleri. Çok kritik1500 Hassas parçaların montaj ve kontrolü, takım ve mastar imali, bunların kontrolü, hassas taşlama işleri. Çok zor veya önemli 3000Saat imali ve tamiri, buna benzer çok hassas işler.

83 Ergonomi: Yaşamın insana uygun hale getirilmesidir. Bu uygunluk sağlanırsa kişilerin üzerindeki stres kalkar, daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı yaparlar ve yanlışları daha az olur.

84 Araç-gereç, makine, sistem, iş, çalışma akış ve düzeninin; İnsanlar tarafından rahat, etkili, verimli ve güvenli olarak kullanılmasını sağlamak için; İnsanların davranışı, yetenekleri, kısıtlılıkları ve diğer karakteristikleri ile ilgili bilgileri araştıran ve uygulayan bir bilimdir.

85 İmalat Ev ve dinlenme Hizmet Ofis çalışmaları

86  Kaldırma  Tutma  Çekme  Kaydırma  İndirme  Ya da bunların kombinasyonu Elle Taşıma İşleri Nelerdir?

87 Yükü doğru kaldırma Ayaklarınızı ve vücudunuzu yükün üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Yükü kaldırırken bacak kaslarınızı kullanın. Sırtınızı dik tutun. Yükü olduğunca vücudunuza yakın tutun. Yükü kaldırırken ve taşırken kollarınızı düz ve aşağı doğru dönmüş bir pozisyonda tutun.

88

89 10kg. 100 kg. 10 kg. 100 kg. 10 kg. 10 kg. Yükü kendine yakın taşı

90 Yaralanmaya neden olan kazaların %34’ü Elle Taşıma’dan kaynaklanır. Kaza İstatistikleri Sırt Parmak El Vücut Baldır Kol Diğer

91 Ekranlı araç: Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araçlardır.

92 Boyun ağrısı Sırt ağrısı Omuz ağrısı Baş ağrısı Stres Gözlerde sulanma Gözlerde kaşıntı El ve bileklerde ağrı Aşırı sinirlilik Görme güçlüğü Ekranlı Çalışmalarda Sık İfade Edilen Yakınmalar

93 IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğidir. SESLİ SİNYAL : İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sesdir. SÖZLÜ İLETİŞİM : İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajdır.

94 Yasak Bildiren İşarettir Örnek “Sigara İçmek Yasaktır ” Güvenlik Bilgisi (İkaz) veren İşaretlerdir Örneğin, Acil Durum Kapısı Zorunluluk Bildiren İşarettir Örneğin, Gözlük Takmak Zorunludur İkaz işaretleridir Örneğin, Taşıyıcı Araç Kullanımları

95 Yasak işareti : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında bir davranışı yasaklayan işaretler. Uyarı işareti : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda uyarıda bulunan işaretler. Emredici işareti : Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaretler. Acil Çıkış ve İlkyardım işaretleri : Acil Çıkış yolları, İlkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretler.

96 Sigara içilmez Yetkisiz kimse giremez Yaya giremez İçilmez Dokunma İŞ makinesi giremez Sigara içmek ve Açık alev kullanmak yasaktır Suyla söndürmek yasaktır  Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerdir.

97 Yönler (Yardımcı bilgi işareti) Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Yangın Söndürme Cihazı Acil Yang ı n Telefonu

98 Zararlı ve tahriş edici madde Düşük sıcaklık İyonlayıcı olmıyan radyasyon Dikkat Düşme tehlikesiRadyasyon Oksitleyici madde Asılı yük Toksik (zehirli) madde  Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işarettir.

99 Genel emredici işaret Baret giy Yüz siperi kullan Emniyet kemeri kullan Eldiven giy Maske kullan İş ayakkabısını giy Yaya yolunu kullan Gözlük kullan  Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaretlerdir.

100 Güvenlik duşuGöz duşuSedye Acil çıkış ve kaçış yolu Yönler (Yardımcı bilgi işareti) İlk yardım Acil durum Toplanma Bölgesi  Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.

101 Yangın Nedir ? YANICI MADDE VE OKSİJENİN ISI ENERJİSİ İLE BİRLEŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON “YANMA” İSTEĞİMİZ VE BİLGİMİZ DIŞINDA OLUŞAN VE ÇOK KISA SÜREDE KONTROL DIŞINA ÇIKAN YANMA OLAYI İSE, “YANGIN” DIR.

102 YANGIN SINIFLARI

103

104 Can Güvenliği Yangın önleme çalışmalarının birinci amacı, çalışanların yaralanmasını veya yaşamlarını kaybetmesini önlemektir. Mal Güvenliği İkinci amaç, mal ve tesise gelecek maddi kayıpları önlemektir. Üretim Güvenliği Yangınları önleyerek çalışanların sağlıklı ve devamlı üretim yapmaları sağlanır.

105 Yangın Önleme 1. Yangın Önleme Tehlike belirleme, Risk Analizi, Risk Yönetimi (Çalışma yönergeleri, depolama koşulları, işyeri düzen ve temizliği,bakım,denetim,raporlama,eğitim, düzeltici çalışmalar) 2. Yangın Korunma Yangın uyarı ve söndürme sistemi, yapısal önlemler, kaçış yolları,acil ışıklandırma, yangın su tesisatı, söndürme cihazları 3. Yangın Söndürme Soğutma, Oksijeni kesme, Yakıtı uzaklaştırma,

106 Yangını söndürmek için yanma sürecindeki önemli unsurların bir yada birkaçı kısıtlanır veya engellenir. Alevli bir yanmada; Isı düşürülerek, Yakıtı yada, Oksijeni yok ederek yangın söndürülür. SÖNDÜRME TEKNİKLERİ

107

108

109

110 Neler Acil Durum Kapsamında Yer alır ? Hangi Eylem planları Uygulanır ? Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü durumlar ( Genel Eylem Planı) Mevsimsel Grip, Kuş Gribi, Domuz Gribi gibi İnfluenza Enfeksiyonları (Enfeksiyon Eylem Planı) Normal çalışma düzenini etkileyen kar, fırtına, tipi gibi aşırı soğuk ve aşırı sıcak gibi durumlar (Kötü Hava Koşulları Eylem Planı) Bomba, şüpheli paket ihbarı yapıldığında veya şüpheli şahıs görülmesi (Bomba, Şüpheli Paket Bildirimi ve Şüpheli Şahıs Eylem Planı) Kullanılan tüm kimyasal maddelerin dökülme, saçılma ve bulaşması durumu ( Kimyasal Madde Saçılması Eylem Planı)

111 Yangın çıktığında ne yapmalıyız ? Yangın tüpünü kullanmayı biliyorsak (tüm çalışanlar bilmek zorunda) yangın tüpünü kullanarak yangını söndürmeliyiz. Ayrıca katlardaki en yakın yangın butonuna basarak ve bulunduğumuz alandaki arkadaşlarımızı sesli uyararak bilgi verilmeliyiz. Yangın tüpü ile söndüremezsek yangın hortumu kullanmalıyız. Yangın anında ısı ve duman dedektörleri ile Güvenlik’e alarm gider. Asansörde isek “Güvenlik alarmı“ na basmalıyız, Deprem Durumunda; Güvenli bir yer bularak cenin pozisyonu almalıyız (çömel,kapan, tutun) Yapılmaması gerekenler ; – Koşulmaz,Balkona çıkılmaz, – Asansöre binilmez,Pencereden atlanmaz – Merdiven kullanılmaz

112 Acil durum sonrasında; 1) Kurtarma sırası ( TRİYAJ ) aşağıdaki gibi olmalı a) tehlikeye en yakın kişi b) yürüyebilen kişi c) yürüyemeyen kişi 2) Gerekirse ilk yardım yapılır 3) Tahliye kararı için hazır olunur 4)Tahliye sonrasında toplanma yerinde kimse var mı diye kontrol edilir. İlk Yardım, Sivil Savunma ve Yangın eğitimi alan kişiler ; Yangın tüpünü kullanmak Yangın hortumunu kullanmak Tahliyeye yardım etmek. (İlkyardımcılar, ilkyardımcı olduklarını söyleyecekler)

113 Acil durumlara hazır olmak için periyodik yapılması gerekenler Kat planlarında yangın söndürücüler ve yangın hortumları işaretli olmalı, Yangın söndürücülerinin yerleri işaretli olmalı, Yangın ve gaz dedektörlerinin periyodik bakımları yapılmalı, Acil durum, sivil savunma ve yangın eğitimleri alan ekipler kat görevlileri olarak belirlenmeli, ulaşım numaraları katlara asılı olmalı, İlk yardım eğitimleri için mevzuata uygun kişi sayısını tamamlayacak şekilde planlama yapılmalı, (eğitim almış kişi sayısı, çalışan sayısının % 20 si olması geriyor) Katlarda acil çıkış kapılarının önleri açık olmalı (masa, dolap ve çiçekler gibi şeyler olmamalı) Tahliye tatbikatları yapılmalıdır.

114

115 Sonuç olarak, iş güvenliği konularında yapacağımız tüm çalışmaları, kanunlar istediği için değil, işletmenin ve çalışanlarların güvenliğini korumak için yapmalıyız...

116


"6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliğinde Amaç İşverenin ve Çalışanların Yükümlülükleri İş Kazası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları