Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

2 Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışma koşullarından ve üretim araçlarından kaynaklanan sağlık ve güvenlik sorunlarının önlenmesi veya asgari seviyelere indirilmesi amacıyla, işyerlerinde yapılan bilimsel, teknik ve tıbbi çalışmaların tümüne iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri denir.

3 Sağlık Kişinin bedenen, fiziken; sosyal ve psikolojik yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanıp, sosyal ve çalışma ortamı ile doğrudan ilişkilendirilmesidir.

4 Çalışanlar Olarak İSG Konusunda Ne İstiyorsunuz?
Güvenli bir iş ortamı Temiz ve Düzenli bir iş ortamı Çalışanlar arasında olumlu ilişkiler ve dayanışma Kazasız çalışmak

5 Kuruluşunuz İSG Konusunda Ne İstiyor?
Kazasız bir işyeri Bilinçli çalışanlar İstenmeyen olayların gerçekleşmeden önleyici faaliyetlerle önlenmesi Kaza ve sağlık nedeniyle oluşan işgücü ile maddi kayıpların en aza indirilmesi

6 ESKİ - YENİ YAKLAŞIMIN KARŞILAŞTIRILMASI
ESKİ UYGULAMA YENİ ANLAYIŞ 1 Tespit Bazlı Reaktif Risk Bazlı Proaktif 2 Sınırlı Noktada Çalışan Katılımı Her Konuda Geniş Çaplı Çalışan Katılımı 3 Sertifikasız Uzman ve Yetersiz Katkı Sertifikasyon ve Geniş Uzman Desteği Kullanımı 4 Sınırlı Bilgilendirme Haberdar Etme ve Diğer Kişileri Kapsama 5 Sınırlı Eğitim Programlı ve Nitelikli Eğitim ve Belgeleme 6 Sadece Koruma Anlayışı Önleme-Koruma-Geliştirmeye Dayalı Anlayış

7 İSG’de Yeni Yaklaşım Risk Değerlendirmesi Çalışanların Katılımı
Uzman Katkısı Sağlanması Çalışanların Bilgilendirilmesi Çalışanların Eğitimi Koruma Önleme Anlayışı Kayıt ve İstatistik Tutma Malzeme ve Ekipmanların Kontrolü

8 İSG’ de Yeni Yaklaşım İş sağlığı ve güvenliği koşullarında sürekli iyileşme İşyerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak önlemlerin belirlenmesi Aynı işyerini kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda işbirliği yapması

9 İSG’de Yeni Yaklaşım İşyeri yönetimi tarafından alınan kararlara çalışanların katılımı, alınacak önlemler konusunda çalışanlara danışma Çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmesi İşyerinde; İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi, destek elemanı ile işçi temsilcisi bulundurulması

10 Yasal Hak ve Sorumluluklar

11 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunun beşinci bölümünde 77 ile 90 maddelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler bulunmasına rağmen, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ABD, İsveç, Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerdeki gibi bir müstakil bir kanun olarak düzenlenmiştir. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunun, 4857 Sayılı İş kanunundan en önemli ayırt edici yanı Sadece İşçi statüsündeki çalışanları değil tüm çalışanları kapsamaktadır.

12 6331 sayılı Kanun Kapsamı Yasa, kamu, özel sektör ait bütün işlere işyerlerini kapsama alıyor. Bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekilleri, Çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere tüm çalışanlarına, Faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak (Md.2/1)

13 Eğitim 6331 Sayılı Kanun 17. Maddesi - Çalışanların Eğitimi
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

14 Tarafların Görevleri 1. İŞÇİLER: 1-İş Güvenliği Önlemlerine Riayet Etmek 2-Tehlikeli Hareketlerden Kaçınmak 2. İŞVERENLER: 1- Tedbir Almak 2- İşçileri Eğitmek 3- Kontrol ve Denetim 3. DEVLET: Yasal Düzenleme Yapmak, Eğitim, Kontrol ve Denetim yapmak

15 Eğitimin Amacı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 — Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

16 Eğitim Çeşitleri a) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. b) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.

17 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde:6 (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa

18 İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Ne Zaman Verilir?
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

19 İşverenin Yükümlülükleri
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MADDE 5 - (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; Programların hazırlanması ve uygulanmasını, Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, Çalışanların bu programlara katılmasını, Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

20 İşverenin Yükümlülükleri
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, kendi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlar. (3) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

21 Çalışanın Yükümlülükleri
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

22 Çalışanın Yükümlülükleri
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

23 Çalışanların Yükümlülükleri
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MADDE 9 - (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

24 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

25 İSG’de Kullanılan İşaretler
● Uyarıcı ● Emredici ● Yasaklayıcı ● Yangın ● Acil durum

26 Uyarı İşareti Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işareti

27 Yasak İşareti Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işareti

28 Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret
Emredici İşaret Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret

29 Yangınla Mücadele İşaretleri

30 Acil Çıkış Ve İlkyardım İşaretleri
Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri

31 İSG Yönünden Zararlı Olabilecek Etkenler
Kimyasal Etkenler, Fiziksel Etkenler, Biyolojik Etkenler, Ergonomik Etkenler, Psikolojik Etkenler, Psiko-Sosyal Etkenler,

32 İSG Yönünden Zararlı Olabilecek Etkenler
Kimyasal etkenler: Ortamda bulunan gaz, toz, buhar, çözücü gibi maddeler Fiziksel etkenler: Isı-Nem-Gürültü- Aydınlatma- Havalandırma-Vibrasyon- Basınç-Radyasyon Biyolojik etkenler: Bakteri, mantar v.b. Ergonomik etkenler: İnsan ve makine arasındaki uyumsuzluklar Psikolojik Etkenler: İşin İşçiye Uygunluğu, İşin Monotonluğu, Ağır İş Şartları Psiko – Sosyal Etkenler: Kişinin Çevre İlişkisi ile Oluşan Etkenler

33 El Aletleri El aletlerinin hangi maksat için yapıldıysa onun için kullanılması gereklidir. El aletlerini kullanmadan önce kontrol edin; arızalı, körelmiş, mantarlaşmış, vb. durumda olanları kullanmayın.

34 Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği
Elektrik Kazalarına Neden Olan Durumlar : 1- Elektrik çarpması 2- Elektrik yangınları şeklindedir.

35 Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği
Elektrik çarpması Kaçak gerilimi Gövde kaçağı Kısa devre Toprak kaçağı

36 Tertip Düzen Çalışma alanınıza ait bütün giriş-çıkış yollarını, acil durumlar için açık tutun. Çalışmaya başlamadan önce çevrenizdeki bütün yanıcı maddeleri uzaklaştırın.

37 Biyolojik Etkenler Bakteri, Mantar, Klima Rahatsızlığı (Legionella) vb. Özellikle Otel, İş Merkezi, AVM, ve Hastane gibi kalabalık ortamların havalandırma sistemlerine uygun bakım yapılmazsa, bunların su bölmeleri; depoları ve filtrelerinde bu ortamı sevdiği için, 'klima mikrobu' olarak da adlandırılan Legionella pneumophila bakterisi için çoğalma ortamı oluşturabilir. FİLTRELERE BAKIM YAPILMASI ŞART

38 İş Kazası Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olaydır ” ILO (Uluslararası Çalışma Teşkilatı) Önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara makinelerin araç ve gereçlerin zarara uğramasına üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. WHO (Dünya sağlık Örgütü) İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3/(g)

39 İŞ KAZALARI NASIL MEYDANA GELİR?

40 İş Kazası (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu Md. 13) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.”

41 İş Kazasının Hukuksal Sonuçları
A-CEZA HUKUKU AÇISINDAN Taksirle ölüme neden olma Taksirle yaralanmaya neden olma B-İŞ HUKUKU AÇISINDAN Maddi tazminat A-Destekten yoksun tazminatı Manevi tazminat B-İş göremezlik tazminatı C-SİGORTA HUKUKU AÇISINDAN Rucu davası

42 İş Kazalarında Sağlanan Yardımlar
(5510 Sayılı SS ve GSSK/Md:16) İş kazası halinde sağlanan yardımlar şunlardır: Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, Sürekli iş göremezlik halinde gelir verilmesi Tedavi ya da protez için sigortalının başka yere gönderilmesi, Sigortalının İş kazasında ölmesi halinde, hak sahiplerine gelir bağlanması İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

43 Kazalar Kazalardan korunmak her çalışanın sorunudur.
Çalıştığınız yerin güvenliği için esas sizlerin çabası gerekir. İşlerinizi güvenli yapacak olan da, iş yerinizi tehlikelerden uzak tutacak olan da sizsiniz.

44 Bir İş Kazasının Yapısı
RAHATSIZLIK YARALANMA SAKATLANMA ÖLÜM GÜVENSİZ HAREKETLER S O N U Ç GÜVENSİZ DURUMLAR KATKIDA BULUNAN NEDENLER GÜVENLİK YÖNETİMİ PERFORMANSI İŞÇİNİN ZİHİNSEL DURUMU İŞÇİNİN FİZİKSEL DURUMU

45 Kazanın Ardından Söylenenler
Tehlikeli değildi, Kimse dikkatli ol demedi, Dikkatim dağıldı, Bana bir şey olmaz, Kolayıma geldi, Şimdiye kadar hep böyle yaptık, Acelem vardı, Böyle olacağı aklıma gelmedi, Bilmiyordum

46 KAZALAR KAZALAR HER ZAMAN GELİYORUM DER ! ÖNEMLİ OLAN BUNUN FARKINA VARMAK VE ÖNLEM ALMAKTIR.

47 Güvensiz Hareketler ve Güvensiz Şartlar

48 Güvensiz Hareketler Dikkatsiz Çalışma, Donanımı güvensiz kullanma,
Güvenlik donanımını güvensiz hale getirme, İşyerinde şakalaşma, şaşırma, kızdırma, Kişisel koruyucu kullanmama

49 Güvensiz Hareketlerin Nedenleri
Eğitim yetersizliği Denetim yetersizliği Yatırım yetersizliği İSG Kurallarına uyulmaması Personel seçiminde sağlık kontrolünün yapılmaması Sağlık muayenelerinin gerekli sıklıkla yapılmaması Özendirme metotlarının uygulanmaması

50 Güvensiz Şartlar Makine Koruyucusunun Olmaması
Makine Koruyucusunun Uygun Olmaması Kusurlu Alet, edevat vb. Kişisel Koruyucunun Uygun Olmaması Kişisel Koruyucu Verilmemiş Olması Ortam Şartları (ısı, ışık, gürültü, havalandırma) Ergonomi Koşullarına Uyulmaması Servis Kazaları

51 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)

52 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) iş sağlığı ve güvenliğinin teknik tedbirlere göre sağlanamadığı durumlarda çalışanı maruz kalabileceği İSG risklerine karşı koruyacak şekilde tasarlanmış, çalışanca giyilen ya da takılan ekipmanlardır. İşyerinde ne kadar önlem alınmış olursa olsun, üretim sırasında kullanılan araçların çalışmalarından kaynaklanan olası tehlikelere karşı kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak zorunluluğu vardır.

53 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
Kişisel koruyucular, çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelerdir.

54 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
Kişisel koruyucu donanımlar, kişiyi çalıştığı işin zararlarından koruyabilecek, zararlı etkileri en aza indirebilecek özellikte olmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlarının tasarımında dikkat edilmesi gereken hususların başında ergonomi (kişisel koruyucunun vücutta fazladan ağırlık yapmaması, uzuvlara rahatsızlık vermemesi) gelir.

55 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
EL VE KOL KORUYUCULARI Özel koruyucu eldivenler: • Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri) • Kimyasallardan • Elektrik ve ısıdan Tek parmaklı eldivenler Parmak kılıfları Kolluklar Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik) Parmaksız eldivenler Koruyucu eldivenler

56 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
AYAK VE BACAK KORUYUCULARI Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar Parmak koruyuculu ayakkabılar Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar

57

58 YANGIN YANICI MADDE VE OKSİJENİN ISI ENERJİSİ İLE BİRLEŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON “YANMA” İSTEĞİMİZ VE BİLGİMİZ DIŞINDA OLUŞAN VE ÇOK KISA SÜREDE KONTROL DIŞINA ÇIKAN YANMA OLAYI İSE “YANGIN” DIR.

59 Yangın Güvenliği Kapsamı
Yangın Önleme Tehlike belirleme, Risk Analizi, Risk Yönetimi (Çalışma yönergeleri, depolama koşulları, işyeri düzen ve temizliği, bakım, denetim, raporlama, eğitim, düzeltici çalışmalar) Yangın Korunma Yangın uyarı ve söndürme sistemi, yapısal önlemler, kaçış yolları, acil ışıklandırma, yangın su tesisatı, söndürme cihazları Yangın Söndürme Soğutma, Oksijeni kesme, Yakıtı uzaklaştırma

60 YANGIN SINIFLARI Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları, Sınıf B: Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar, Sınıf C: Gaz yangınları, Sınıf D: Metal yangınları, Sınıf F: Pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı (bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar) yangınları şeklindedir.

61 A Sınıfı Yangınlar A SINIFI Yangınlar: Organik kökenli (Katı) madde yangınları. Bu malzemeler genellikle karbon bileşikleri olan organik yapıda malzemelerdir ve yanmaları sonucunda karlaşma ve kül meydana gelir. — Ahşap, Kömür, Kâğıt, Ot, Selüloz — Kauçuk, Tekstil Ürünleri, Plastik v.s. A SINIFI Yangınlar, soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile soğutularak söndürülür.

62 B Sınıfı Yangınlar B SINIFI Yangınlar: Sıvı yanıcı madde (Akaryakıt) yangınları. Su ile karışanlar ile karışmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılır. — Benzin, Benzol, Mazot, Fuel-Oil, Madeni Yağlar, — Vernik, Boya, Tiner, Alkol, Parafin, Aseton, Asfalt, Tutkal v.s. B Sınıfı Yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek (Boğmak) sureti ile söndürülür.

63 C Sınıfı Yangınlar C SINIFI Yangınlar: Gaz halindeki yanıcı madde yangınları. Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz haldeki maddelerin yangınlarıdır. — Doğal ve Üretilmiş Gazlar, Metan, Hidrojen, Asetilen — LPG, Propan Doğal Gaz C Sınıfı Yangınlar, genel kural olarak, gaz yangınlarında, yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür.

64 D Sınıfı Yangınlar D SINIFI Yangınlar: Hafif Metal Yangınları
— Titanyum, Magnezyum, Alüminyum — Uranyum, Fosfor, Sodyum D Sınıf Yangınlar, özel amaçla üretilmiş D sınıfı Kuru Toz ile söndürülür.

65 " ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE PARLAMA VE PATLAMA OLUR."
F Sınıfı Yangınlar F SINIFI Yangınlar: Yağ Tavası Yangınları F Sınıfı yangınlar Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. Sulu Kimyasal söndürücüler yada toz söndürücüler ile söndürülür. " ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE PARLAMA VE PATLAMA OLUR."

66 Yangın Söndürücü Kullanımı

67 Yangın Söndürücü Kullanımı
DOĞRU YANLIŞ

68 Söndürme Ekibi Yangını söndürmek için yanma sürecindeki önemli unsurların bir yada birkaçı kısıtlanır veya engellenir. Alevli bir yanmada; Isı düşürülerek , Yakıtı yada, Oksijeni yok ederek yangın söndürülür.


"GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları