Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Ö ğ r. Gör. Uzm. Berin BAYRAKLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Ö ğ r. Gör. Uzm. Berin BAYRAKLI."— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Ö ğ r. Gör. Uzm. Berin BAYRAKLI

3 YÖNTEM: Eğitim hedeflerine ulaşmak amacıyla kullanılacak tekniklerin, işlenecek konunun, araç-gereç ve kaynakların bütünlük oluşturacak biçimde örgütlenerek hizmete sunulan bir öğretme yoludur. 2

4 Öğrenme-öğretme sürecinin etkili olabilmesi uygun yöntemlerin seçimiyle doğru orantılıdır. Öğreticilerin yöntem konusunda seçici olabilmesi onların çok farklı yöntemleri tanımaları ve kullanabilmeleri ile mümkündür. 3

5 4 ANLATIM YÖNTEMİ (Takrir) Tarihi oldukça eski, geleneksel bir yöntemdir. Sosyal Bilimler alanı başta olmak üzere, sözlü anlatıma dayalı bütün öğretim faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılır. Bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında çok etkili olup, aynı zamanda çok sayıda kişiye hitap etme imkanı vardır. Öğretici merkezlidir.

6 5 Anlatım Yönteminin Olumlu Yönleri Zaman, araç-gereç kullanımı açısından ekonomiktir. Sürpriz bir bilgi ile karşılaşılmayacağı için öğretene güven duygusu verir. Esnek bir yöntemdir. Küçük gruplarla yapıldığında, sohbet tekniğine; grup büyüklüğü 50-60’ı geçince konferans tekniğine dönüşebilir. Sınıfta canlı, sıcak, iyi bir öğrenme atmosferi oluşturulmasını sağlar

7 6 Diğer bütün yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Gezi, gözlem, laboratuar, proje vb. yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Bu yöntem sayesinde öğrenciler, dikkatlerini uzun süre bir konuşmaya vermeyi, sabırla dinlemeyi, not tutmayı vs. öğrenirler. Dinleyerek öğrenmeye yatkın olanlar için verimlidir. Anlatım Yönteminin Olumlu Yönleri

8 7 Anlatım Yönteminin Olumsuz Yönleri Sadece işitme duyusuna hitap eder. Dolayısıyla görmeye dayalı bilgilerin ve psiko-motor öğrenmelerin öğretilmesi zordur. Uzun ve sık sık tekrar edilen anlatım kolayca sıkıcı hale gelebilir. Öğrenciler pasif durumdadır. Bilgiler çabuk unutulabilir. Öğrencilerin ilgi ve gereksinmelerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek güçtür. Geri dönütün olmaması eksik iletişime neden olur.

9 8 Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar Kullanılan dil basit, sade, açık olmalıdır. Resim, modeller ve diğer araç-gereçlerle anlatım zenginleştirilmelidir. Yeterli sayıda ve nitelikte örneğe yer verilmelidir. Soru-cevap tekniğine yer verilmelidir. Önce ana noktaların girişi yapılmalı, sonra bu noktalar (anlatım, örnek, uygulama vb. yollarla) genişletilmeli ve ana noktaları içeren bir özetle bitirilmelidir.

10 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Örnek olaylar, genelde yazılıdır, görsel olan olaylara da yer verilebilir. Bu yöntem daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Bu yöntem daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. 9

11 Bu yöntem, sosyal ilişkilerle ilgili durumu, bir problemi, bir olayı inceleme, olayın nedenlerini ortaya çıkararak, çözüm yolları önerilmek istendiğinde olayı kişiselleştirmeden genel bir hava içinde ve problem merkeze alınarak tartışılması amacıyla uygulanır. Yöntemin amacı ö ğ rencinin karar verme, seçme ve sonuca ulaşma ile ilgili yaşantı geçirmesini sa ğ lamaktır. Yöntemin amacı ö ğ rencinin karar verme, seçme ve sonuca ulaşma ile ilgili yaşantı geçirmesini sa ğ lamaktır. Ço ğ unlukla iş çevrelerinde, sosyal çalışma alanlarında, tıpta ve e ğ itimde uygulanmaktadır. 10

12 YÖNTEMİN ÖZELLİKLERİ * Öğrenci merkezlidir. * Öğrenciler, bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar. * Öğrenciler, bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar. * Bir problemi çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler. * Olayların derinlemesine incelenmesini sağlar. Böylece kişilerin olaylara yüzeysel yaklaşımını önler. * Olayların derinlemesine incelenmesini sağlar. Böylece kişilerin olaylara yüzeysel yaklaşımını önler. * Araştırma ve problem çözme gücünü geliştirir. * Kişisel sorunları, kişisel olmayan bir yaklaşımla çözme olanağı verir. 11

13 YÖNTEMİ UYGULARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 1. Sınıfa getirilecek örnek olayda temel ayrıntılar iyi belirlenmiş olmalı, Örnek olay gerçek mi? Olay anlamlı mı? Bir bütünlük taşıyor mu? Mantık açısından farklı bir görüş getiriyor mu? 1. Sınıfa getirilecek örnek olayda temel ayrıntılar iyi belirlenmiş olmalı, Örnek olay gerçek mi? Olay anlamlı mı? Bir bütünlük taşıyor mu? Mantık açısından farklı bir görüş getiriyor mu? 2. Örnek olayda temel bir sorun bulunmalı, 3. Bu sorunun analiz edilmesi istenmeli, böylece sorun iyice anlaşılmalı, 3. Bu sorunun analiz edilmesi istenmeli, böylece sorun iyice anlaşılmalı, 4. Örnek olay, hedefler, ilişkiler ve değerler açısından değerlendirilmeli, 5. Öğretici denetleyen değil eleştiren konumda olmalı, 12

14 6. Örnek olayda beklenen çözüm için öğrencilere ön bilgiler verilmeli; bu amaçla ya yazılı bir rapor verilmeli ya da örnek olayla ilgili bir video filmi gösterilmeli, 6. Örnek olayda beklenen çözüm için öğrencilere ön bilgiler verilmeli; bu amaçla ya yazılı bir rapor verilmeli ya da örnek olayla ilgili bir video filmi gösterilmeli, 7. Örnek olay için yönlendirici tartışma soruları önceden belirlenmeli; olayın nedeni, oluş şekli ve sonuçları üzerinde tartışmalar yoğunlaşmalı, 7. Örnek olay için yönlendirici tartışma soruları önceden belirlenmeli; olayın nedeni, oluş şekli ve sonuçları üzerinde tartışmalar yoğunlaşmalı, 8. Tartışma sonunda ortaya çıkan ilke ve sonuçlar ile en çok görüş birliğine varılan öneriler belirlenip kaydedilmeli, 8. Tartışma sonunda ortaya çıkan ilke ve sonuçlar ile en çok görüş birliğine varılan öneriler belirlenip kaydedilmeli, 9. Örnek olayda elde edilen sonuçlardan ve deneyimlerden kurumlardaki çalışmalarda ne şekilde yararlanılacağı konusu üzerinde durulmalıdır. 13

15 ÖRNEK OLAY TÜRLERİ 1. Genel biçimi ile örnek olay 2. Sunuş biçimi ile örnek olay 1.a. Tüm metin örnek olay 1.b. Kısaltılmış örnek olay 1.c. Düzensiz örnek olay 1.d. Eksik metin örnek olay 1.e. Etkileşim durumu örnek olay 1.f. Birbirini izleyen örnek olaylar 14

16 KISALTILMIŞ ÖRNEK OLAY * Kapsam daralabilir, * Dikkat bir noktada yoğunlaşabilir, * Çözümler sınırlanabilir, * Kapsam daralabilir, * Dikkat bir noktada yoğunlaşabilir, * Çözümler sınırlanabilir, TÜM METİN ÖRNEK OLAY * Analiz edilmeleri uzun zaman alabilir, * Örnek olayı okuma, analiz etme, karara varma, varılan kararın tartışılması öğrencilerden istenebilir. * Öğreten analiz edişe ve karar verme yeteneklerine bakmalıdır. * Analiz edilmeleri uzun zaman alabilir, * Örnek olayı okuma, analiz etme, karara varma, varılan kararın tartışılması öğrencilerden istenebilir. * Öğreten analiz edişe ve karar verme yeteneklerine bakmalıdır. 15

17 DÜZENSİZ ÖRNEK OLAY Verilen bilgiler belli bir sistem dahilinde verilmez, * Verilen bilgiler belli bir sistem dahilinde verilmez, * Öğrencilerden örnek olayı anlamlı bir bütün haline getirmeleri istenir, * Sonrada sorunu çözmeleri beklenir, * Öğrenciye gerekli olan bilgilerin bütünü bu örnek olaylarla verilebilir. Verilen bilgiler belli bir sistem dahilinde verilmez, * Verilen bilgiler belli bir sistem dahilinde verilmez, * Öğrencilerden örnek olayı anlamlı bir bütün haline getirmeleri istenir, * Sonrada sorunu çözmeleri beklenir, * Öğrenciye gerekli olan bilgilerin bütünü bu örnek olaylarla verilebilir. EKSİK METİN ÖRNEK OLAY * Bilgi sınırlı verilmelidir, * Öğrenci gerekli bilgiyi öğretenden istemelidir, * Bununla beraber öğrenci istemediği sürece açıklama yapılmamalıdır, * Bilgi sınırlı verilmelidir, * Öğrenci gerekli bilgiyi öğretenden istemelidir, * Bununla beraber öğrenci istemediği sürece açıklama yapılmamalıdır, 16

18 ETK İ LEŞ İ M DURUMU ÖRNEK OLAY * Ö ğ renciye bilgiler eksik olarak verilir, * Ö ğ renci bilgileri çeşitli kaynaklara başvurarak elde edebilir, * Bu süreç araştırma projesi oluşturmada etkili şekilde kullanılabilir. * Ö ğ renciye bilgiler eksik olarak verilir, * Ö ğ renci bilgileri çeşitli kaynaklara başvurarak elde edebilir, * Bu süreç araştırma projesi oluşturmada etkili şekilde kullanılabilir. B İ RB İ R İ N İ İ ZLEYEN ÖRNEK OLAYLAR * Sürece sınırlı bilgi ile başlanabilir, * Olayla ilgili bilgiler her basamak işlendikten sonra parçalar halinde verilebilir, * Her bilgi parçasından sonra, ö ğ renciye ek bilgi isteyip istemedi ğ i sorulur, gerekirse yeteri kadar bilgi verilir. * Sürece sınırlı bilgi ile başlanabilir, * Olayla ilgili bilgiler her basamak işlendikten sonra parçalar halinde verilebilir, * Her bilgi parçasından sonra, ö ğ renciye ek bilgi isteyip istemedi ğ i sorulur, gerekirse yeteri kadar bilgi verilir. 17

19 SUNUŞ B İ Ç İ M İ İ LE ÖRNEK OLAY * Yazılı örnek olaylarla beraber sözlü, oyun, film, resim, slaytlarla sunulan örnek olaylar vardır. Bu örnekler derste motivasyonu sa ğ lamada etkili elemanlardır. * Yazılı örnek olaylarla beraber sözlü, oyun, film, resim, slaytlarla sunulan örnek olaylar vardır. Bu örnekler derste motivasyonu sa ğ lamada etkili elemanlardır. * Örnek olay sunulurken en can alıcı yerinde kesilerek; Bundan sonra neler olabilir? Niçin? Neden? Nasıl? Gibi sorular sorularak tartışma açılabilir. * Örnek olay sunulurken en can alıcı yerinde kesilerek; Bundan sonra neler olabilir? Niçin? Neden? Nasıl? Gibi sorular sorularak tartışma açılabilir. * Tartışmanın sonuçları da kullanılarak filmin, slaytın dramatizenin sonuçları gösterilebilir. * Tartışmanın sonuçları da kullanılarak filmin, slaytın dramatizenin sonuçları gösterilebilir. * Sorulara verilen cevapların uygunlu ğ u konusunda de ğ erlendirme ve kesin sonuca varma amaçlı yeniden tartışma açılabilir. * Sorulara verilen cevapların uygunlu ğ u konusunda de ğ erlendirme ve kesin sonuca varma amaçlı yeniden tartışma açılabilir. 18

20 GÖSTER İ P YAPTIRMA YÖNTEM İ (DEMOSTRASYON) * Bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama; sonra da ö ğ renciye alıştırma ve uygulama yaptırarak ö ğ retme yöntemidir. * Bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama; sonra da ö ğ renciye alıştırma ve uygulama yaptırarak ö ğ retme yöntemidir. * Bilgilerin önce açıklanarak ve bu bilgilerin beceri haline getirilmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. Böylece kalıcı ö ğ renme gerçekleştirilebilir. * Bilgilerin önce açıklanarak ve bu bilgilerin beceri haline getirilmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. Böylece kalıcı ö ğ renme gerçekleştirilebilir. * Bu yöntem uygulama basama ğ ındaki davranışların kazandırılmasında kullanılır. * Bu yöntem uygulama basama ğ ındaki davranışların kazandırılmasında kullanılır. 19

21 YÖNTEM İ N ÖZELL İ KLER İ * Gösteri e ğ itimci, uygulama işlemi ö ğ renci merkezlidir. * Ö ğ rencilerin psiko-motor becerileri kazanmalarında etkili bir yöntemdir. * Ö ğ rencilerin psiko-motor becerileri kazanmalarında etkili bir yöntemdir. * Beceriler yaparak yaşayarak edinilir. D İ KKAT ED İ LECEK NOKTALAR * Uygulama önce ö ğ retici tarafından yapılarak, ö ğ renciye gösterilmeli, * Uygulama önce ö ğ retici tarafından yapılarak, ö ğ renciye gösterilmeli, * Her ö ğ renciye yeterli zaman ve tekrar etme fırsatı verilmeli, * Her ö ğ renciye yeterli zaman ve tekrar etme fırsatı verilmeli, * Gösteri sırasında kullanılacak materyaller, önceden hazırlanmalıdır. * Gösteri sırasında kullanılacak materyaller, önceden hazırlanmalıdır. 20

22 * Kazandırılmak istenen beceriler sırayla ve aşamalı olarak ö ğ retilmeli, biri tam olarak ö ğ retilmeden di ğ erine geçilmemelidir. * Kazandırılmak istenen beceriler sırayla ve aşamalı olarak ö ğ retilmeli, biri tam olarak ö ğ retilmeden di ğ erine geçilmemelidir. * Basitten karmaşı ğ a do ğ ru yol izlenmeli, ö ğ rencinin önce kolay yapabilecekleri işler yaptırılmalı, * Basitten karmaşı ğ a do ğ ru yol izlenmeli, ö ğ rencinin önce kolay yapabilecekleri işler yaptırılmalı, * Uygulamaların yapılaca ğ ı derslik, atölye veya laboratuvarda gerekli sa ğ lık tedbirleri alınmalı ve yeterli araç gereç bulundurulmalı, * Uygulamaların yapılaca ğ ı derslik, atölye veya laboratuvarda gerekli sa ğ lık tedbirleri alınmalı ve yeterli araç gereç bulundurulmalı, * Dersin yapılaca ğ ı yer önceden denetlenip eksikler tamamlanarak hazır hale getirilmeli, * Dersin yapılaca ğ ı yer önceden denetlenip eksikler tamamlanarak hazır hale getirilmeli, * Yapılacak işler sırasıyla aşamalı olarak bir çizelge veya plan tasla ğ ı halinde yazılı hale getirilmelidir. * Yapılacak işler sırasıyla aşamalı olarak bir çizelge veya plan tasla ğ ı halinde yazılı hale getirilmelidir. 21

23 PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM İ Bir problemin yada durumun bilimsel yaklaşımla çözümünü sa ğ layan yöntemdir. Bir problemin yada durumun bilimsel yaklaşımla çözümünü sa ğ layan yöntemdir. Söz konusu olan “problem” varolan bilgi birikimiyle cevabı bulunamayan, ancak, araştırma ve incelemelerle cevaplanabilen sorudur diye tanımlanabilmektedir. Söz konusu olan “problem” varolan bilgi birikimiyle cevabı bulunamayan, ancak, araştırma ve incelemelerle cevaplanabilen sorudur diye tanımlanabilmektedir. Problem çözme çok kişi tarafından yöntem olarak nitelendirilmese de çok sayıda e ğ itim sorunu bu yöntem aracılı ğ ı ile çözümlenmiştir. Problem çözme çok kişi tarafından yöntem olarak nitelendirilmese de çok sayıda e ğ itim sorunu bu yöntem aracılı ğ ı ile çözümlenmiştir. Problem çözme konu alanlarının ö ğ retimini, gerçek yaşam koşulları içinde ele aldı ğ ı için ö ğ retimde daha da artan hızla kullanılmaktadır. Problem çözme konu alanlarının ö ğ retimini, gerçek yaşam koşulları içinde ele aldı ğ ı için ö ğ retimde daha da artan hızla kullanılmaktadır. 22

24 YÖNTEM İ N ÖZELL İ KLER İ * Ö ğ renci merkezlidir. * Ö ğ rencide ilgi uyandırarak motivasyonu arttırır. * Daha kalıcı ö ğ renmeler sa ğ lar. * Bilimsel yöntemi kullanmayı ö ğ retir ve bilimsel tutumu kazandırır. D İ KKAT ED İ LECEK NOKTALAR 1. İ zlenen yollar tümevarım ve tümdengelimdir. * “Tümevarım” örneklerden, olaylardan, özel durumlardan genel sonuçlara ve kurallara varma yolu, * “Tümevarım” örneklerden, olaylardan, özel durumlardan genel sonuçlara ve kurallara varma yolu, * “Tümdengelim” genelden özele, yasalardan ve olgulardan olaya, kuraldan örne ğ e geçme yolu, * “Tümdengelim” genelden özele, yasalardan ve olgulardan olaya, kuraldan örne ğ e geçme yolu, 23

25 2. Bir problemi çözmede izlenen yol * Problemin farkına varma, * Problemin ne oldu ğ unu tanımlama ve sınırlama, * Problem çözümü için denenceler oluşturma, * Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama, yorumlama, * Denenceleri test edip kabul ya da red etme, * Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunma. * Çözümü uygulama, elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunma. 24

26 * PROBLEM İ N FARKINA VARMA Problem çözmenin başlangıcında karşılaşılan güçlükler ö ğ retim elemanı tarafından incelenmelidir. Problem çözmenin başlangıcında karşılaşılan güçlükler ö ğ retim elemanı tarafından incelenmelidir. Karşılaşılan güçlüklerin başlıcaları; * Problemi açık seçik belirleyememe, * Sınırlarını çizememe, * Problemin sınıf içi etkinliklerle ilişkisini kuramama. Karşılaşılan güçlüklerin başlıcaları; * Problemi açık seçik belirleyememe, * Sınırlarını çizememe, * Problemin sınıf içi etkinliklerle ilişkisini kuramama. Bu durumda; * Ö ğ reten ve ö ğ rencilerin ortak çalışmaları, * Grubu oluşturmaları, birlikte problem seçimi, * Çözüm yollarının ve ölçütlerinin belirlenişi, ile çözüm için gerekli materyallerin belirlenmesini, tartışıp karara varılmasını kolaylaştırır. Bu durumda; * Ö ğ reten ve ö ğ rencilerin ortak çalışmaları, * Grubu oluşturmaları, birlikte problem seçimi, * Çözüm yollarının ve ölçütlerinin belirlenişi, ile çözüm için gerekli materyallerin belirlenmesini, tartışıp karara varılmasını kolaylaştırır. 25

27 PROBLEM İ N TANIMLANMASI Problem ö ğ rencinin gücüyle orantılı olarak sınırlandırılır. Problem ö ğ rencinin gücüyle orantılı olarak sınırlandırılır. “Problem çözümüne nereden başlanaca ğ ı, kapsamı, başlangıç ve bitiş noktası önceden saptanır” “Problem çözümüne nereden başlanaca ğ ı, kapsamı, başlangıç ve bitiş noktası önceden saptanır” Bu belirlemeler için soru ve öneriler içeren ö ğ retme tekniklerinden yararlanabiliriz. Bu belirlemeler için soru ve öneriler içeren ö ğ retme tekniklerinden yararlanabiliriz. Böylece ö ğ rencinin kesin olarak ne yapaca ğ ını görmesi sa ğ lanır. Böylece ö ğ rencinin kesin olarak ne yapaca ğ ını görmesi sa ğ lanır. 26

28 İ PUÇLARI ARAMA Bu aşamada artık ö ğ rencinin problemini tanımlamış, çözüm için ipuçları aramaya başlaması beklenir. Bu aşamada artık ö ğ rencinin problemini tanımlamış, çözüm için ipuçları aramaya başlaması beklenir. Problem çözmenin her aşamasında özellikle bu aşamada gerek bireysel gerekse grup ö ğ retim tekniklerinden yararlanılır. Problem çözmenin her aşamasında özellikle bu aşamada gerek bireysel gerekse grup ö ğ retim tekniklerinden yararlanılır. Grup üyeleri tarafından toplanan bilgiler hep birlikte de ğ erlendirilerek elenir ve problemin çözümü için kullanılır. Grup üyeleri tarafından toplanan bilgiler hep birlikte de ğ erlendirilerek elenir ve problemin çözümü için kullanılır. 27

29 PROBLEM İ N ÇÖZÜMÜ Bu aşamada ise saptanan denenceler, toplanan bilgiler yardımı ile denenerek do ğ ruluk düzeyleri belirlenir. Bu aşamada ise saptanan denenceler, toplanan bilgiler yardımı ile denenerek do ğ ruluk düzeyleri belirlenir. Burada ö ğ retim elemanı problemi çözen de ğ il, problemin çözümüne ışık tutarak sorular sorarak ö ğ renciyi çözüme yönelten kişi konumunda olmalıdır. Burada ö ğ retim elemanı problemi çözen de ğ il, problemin çözümüne ışık tutarak sorular sorarak ö ğ renciyi çözüme yönelten kişi konumunda olmalıdır. Çözüme ulaşılıp ulaşılmadı ğ ı daha önceden belirlenen ölçütlerle de ğ erlendirilir. Çözüme ulaşılıp ulaşılmadı ğ ı daha önceden belirlenen ölçütlerle de ğ erlendirilir. Ulaşıldı ise, ö ğ rencinin sonucu belirlemesi, ulaşılmadı ise yeni bilgilerle işlemleri tekrar tekrar denemesi gerekir. Ulaşıldı ise, ö ğ rencinin sonucu belirlemesi, ulaşılmadı ise yeni bilgilerle işlemleri tekrar tekrar denemesi gerekir. Do ğ ru çözüme kadar ö ğ reten rehber olarak yol göstermelidir. Do ğ ru çözüme kadar ö ğ reten rehber olarak yol göstermelidir. 28

30 ALTI ŞAPKA DÜŞÜNME TEKN İĞİ

31 Edward de Bono ; Bilginin tek başına, bir düşünce süreciyle desteklenmedi ğ i zaman herhangi bir de ğ eri olmayaca ğ ını belirtmiş, zeka katsayısı yüksek insanların aynı zamanda iyi bir düşünür oldukları yönündeki görüşün geçerli olmadı ğ ına dikkati çekmiştir.

32 “Yaşadı ğ ımız teknoloji ça ğ ında bilgiye erişebilmek artık zor de ğ il. Ama önemli olan ; elimizdeki bilgileri nasıl topladı ğ ımız ve üstün bir de ğ er yaratabilmek adına bu bilgileri nasıl kullandı ğ ımızdır. Bugünün dünyasında en temel varlıklar ; nakit, yetkinlikler ve yaratıcılıktır. Altı şapkalı düşünme tekni ğ i sayesinde bu varlıkları fark yaratabilmek için kullanabiliriz”

33 Altı Renkli Şapkanın Anlamı Edward de Bono’nun Altı Şapkalı düşünme tekni ğ inin temelinde, altı farklı bakışı simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak ortaya koymak ve yaratıcılı ğ ımızı geliştirmek yatıyor Bono bu şapkaları ve işlevlerini şöyle özetliyor : 32

34 Beyaz şapka Beyaz tarafsız ve objektifdir. Beyaz şapkayı giyince şunlara benzer sorular sorarız ; Elimizde ne gibi bilgiler var ? Daha hangi bilgiler gerekiyor ? Eksik bilgiler nelerdir ? Gerekli bilgileri nasıl elde ederiz ? Ne tür sorular sormalıyız ? Beyaz şapkaca düşünmenin amacı pratik olmaktır. 33

35 Kırmızı Şapka Kırmızı; öfke, tutku ve duyguyu ça ğ rıştırır. Genel olarak zihnimizin arka planında korku, öfke nefret, şüphe, kıskançlık ya da sevgi gibi güçlü duygular yer alabilir. Bu duygusal arka plan algılama biçimimizi sınırlar ve yönlendirir. 34

36 Kırmızı şapka takmak düşünüre “Konu hakkındaki duygularım bunlardır” deme olana ğ ı sa ğ lar. Duyguları düşünmenin önemli bir parçası olarak kabul eder. 35

37 Siyah Şapka Siyah karamsar ve olumsuzdur, kötümserdir. En sık kullanılan şapka kesinlikle siyah şapkadır.(en yararlı şapka)-tedbir şapkası Bir şeyin niçin yapılmayaca ğ ını görür. Bir bakıma en yararlı şapkadır. Bu şapka eleştirme şapkasıdır. Düşünme ve yöntemdeki hatalara işaret eder.

38 Sarı Şapka Sarı güneş gibi aydınlık ve olumludur. İ yimser umutlu ve olumlu düşünme ile ilgilidir. Ortaya atılan görüşü be ğ enmesek bile sarı şapka bizden, bu önerinin iyi yönlerini de bulmamızı ister. 37

39 Sarı şapka bize bazı sorular sordurur.  Bunun ne gibi yararları var ?  Bundan kim yararlanacak ?  Bu yararlar nasıl ortaya çıkabilir ?  De ğ işik de ğ erler nelerdir ? Sarı şapka ; sa ğ lam temellere dayanan bir iyimserli ğ i ortaya koymaya çalışır. Bu düşünce, yapıcı ve üreticidir.  Somut teklifler ve öneriler çıkar. 38

40 Yeşil Şapka Yeşil bereket ve verimli büyüme demektir. Yaratıcılık ve yeni fikirlerle ilgilidir. Yeşil şapka enerji şapkasıdır. Yeşil şapka ile düşündü ğ ümüz zaman, öneriler ileri sürer, yeni görüş ve seçenekler ortaya koyabiliriz. 39

41 Yeşil şapka takmak insanları otomatik olarak daha yaratıcı hale getirmez. Ancak bu şapka düşünürlere daha yaratıcı olmaları için gerekli zamanı ve dikkati sa ğ layabilir. Kışkırtma yeşil şapka düşünmesinin önemli bir unsurudur. Kışkırtma ola ğ an düşünme kalıplarının dışına çıkmamız için kullanılır 40

42 Mavi Şapka Mavi serinkanlılı ğ ı temsil eder ve her şeyin üstündeki gö ğ ün rengidir. Mavi şapka düşünme sürecinin düzenlenmesi ve kontrolü ile u ğ raşır. Bize Bundan sonra ne yapmalıyız ? Şu ana de ğ in neleri başardık ? Sorularının cevabını almamızı sa ğ lar. 41

43 Altı Şapkalı Düşünme Tekni ğ inin Avantajları 1. Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler bir sisteme konulmuş olur. 2. Zaman kaybını önler. 3. Bir karara varma sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır 42

44 Altı Şapkalı Düşünme Tekni ğ inin Amaçları Altı şapkalı düşünme tekni ğ inin iki ana amacı vardır 1. Düşünürün her seferinde sadece bir şeyle u ğ raşmasını sa ğ layarak düşünme faaliyetini sadeleştirir 2. Gerekli düşünme biçimlerine istenildi ğ i anda geçiş yapmayı sa ğ lamaktadır. Düşünme şapkalarının bir tür kısaltılmış talimatlar oldu ğ u söylenebilir. 43

45 Altı Şapkalı Düşünme Tekni ğ inin Getirdi ğ i Yenilikler Düşünen takımların, düşünce sistemlerini altı de ğ işik renkteki şapka altında toplayarak, takım düşünmesini daha olumlu bir şekilde oluşturulması ve yönlendirilmesi. 44

46 Sonuç ; Sonuç olarak ; Düşünmenin en büyük düşmanı karmaşıklıktır, karmaşıklık karışıklı ğ a yol açar. Berrak ve sade oldu ğ unda düşünme daha zevkli ve daha etkili bir hale gelir. 45

47 Bir konunun de ğ işik boyutlarının küçük gruplar halinde de ğ işkenli olarak tartışılmasıdır. Geniş bir alanda katılımcılar daire halinde yüzleri dışa dönük olarak otururlar. İ kinci bir grupta yine daire olacak şekilde ama bu defa yüzleri içe dönük olarak otururlar. Yani içtekilerle dıştakiler karşılıklı otururlar. Eşler aynı sayıda olmalıdır. Eksik yada fazla olmamalıdır. İ çtekiler ev sahibi, dıştakiler misafirdir. 46 ATLI KARINCA TEKN İĞİ

48 ATLI KARINCA Ev sahibi Misafir

49 Önceden belirlenmiş bir konunun –sorunun de ğ işik bölümünü tartışırlar. Ev sahiplerinin konu-bölümleri sabittir. Yerleri de sabittir. Kısa bir süre tartıştıktan-konuştuktan sonra, misafirler saat yönünde ilerleyerek yer de ğ iştirirler. Ev sahiplerinin konusu da, yeri de de ğ işmez. Yeni gelen misafirlerle yine aynı konuyu tartışır-konuşurlar.

50 Bu işlem bir tur atılıp ilk misafirlerin ilk ev sahibiyle tekrar karşılaşmalarına kadar devan eder. Döngü süreleri önceden belirlenir. Sonuçta ev sahipleri konularını kısaca sunarlar. Geri bildirim (feedback) verirler. Gerekirse konu tartışmaya açılır. E ğ itmen atlı karıncadan önce gruba yazılı veya sözlü bilgi verir.

51 Atlı Karınca Uygulanması E ğ itmen dersten önce ev sahiplerinin konularını belirler. Konuyla ilgili yazılı-sözlü sunum yapabilir. Önce bu yöntem katılımcılara ayrıntılarıyla anlatılır. Ev sahipleri ve misafirler belirlenir. Katılımcılar, atlı karınca düzeninde yerleştirilir.

52 E ğ itim-süre başlatılır. E ğ itmen aralarda gezerek gözlem-izleme yapar. E ğ itmen süre ve tartışmayı takip ederek döngüyü sa ğ lar. Konu tartışmaya açılır. E ğ itmen konuyu özetleyerek kapanışı yapar.

53 SORU-CEVAP TEKN İĞİ SORU-CEVAP TEKN İĞİ * Düşünme ve konuşma alışkanlı ğ ı kazandırır. * Açıklanması gereken durumları açıklı ğ a kavuşturur. *Yorumlama yetene ğ ini geliştirir. * Sorularla ö ğ rencinin derse daha çok dikkati sa ğ lanır. Ö ğ renme teorilerindeki büyük de ğ işikliklere ra ğ men önemini korumakta ve geniş çapta kullanılmaktadır. Ö ğ retimin bel kemi ğ i denebilir. 52

54 SORU-CEVAP TEKN İĞİ SINIF İ Ç İ Ö Ğ RET İ MDEK İ YARARLARI * Bilmek istedi ğ i noktaları ö ğ renmek, * Başkalarının neler bildi ğ ini ö ğ renmek, * Düşünme yetene ğ ini geliştirmek, * Ö ğ renmeyi güdülemek, * Ö ğ rendiklerini uygulama olana ğ ı vermek, * Belirli verileri örgütlemeye yardımcı olmak, * Verileri yorumlama olana ğ ı vermek, * Önemli noktaları belirginleştirmek, 53

55 SORU-CEVAP TEKN İĞİ * Sebep-sonuç ilişkisini göstermek, * Ö ğ rencinin ilgisini çekmek, * Takdir etme gücü geliştirmek, * İ şlenen konuları tekrar etme olana ğ ı vermek, * İ fade etme gücünü geliştirmek için pratik yapma olana ğ ı hazırlamak, * Zihinsel gelişmeyi hızlandırmak, * Bireyin belirli bir görüşe katılıp katılmadı ğ ını belirlemek, 54

56 SORU-CEVAP TEKN İĞİ * Ö ğ renci ile ö ğ retmen arasında iletişim kurmak * Ö ğ retimin üstün ve eksik yönlerini saptamak, * E ğ itimin verimlili ğ ini de ğ erlendirmek, * Da ğ ınık dikkatleri konuya çekmek, ö ğ renci ö ğ retmen ö ğ renci ö ğ retmen Teşvik etme 55

57 SORU-CEVAP TEKN İĞİ SORU SORARKEN D İ KKAT ED İ LECEK NOKTALAR 1. Sorular bütün sınıfı ilgilendirmelidir.Aynı anda herkes cevabı bulmak için düşündürülmeli daha sonrada soruyu soracak kişi belirlenmelidir. 2. Bu belirlemede gönüllü ö ğ rencilere öncelik verilmelidir. Soru da ğ ılımı adaletli bir şekilde da ğ ıtılmalıdır. 3. Sorular sınıfa de ğ il de tek tek ö ğ renciye soruluyorsa kişi belli sıraya veya sınıf listesinden de ğ il de seçkisiz (random) yolla sorulmasında yarar vardır. Böylece herkesin dikkatli ve ilgili olması sa ğ lanır. 56

58 SORU-CEVAP TEKN İĞİ 4. Do ğ ru cevaplar anında pekiştirilmelidir. 5. Yanlış cevaplar do ğ rusu tekrar ettirilerek düzeltilmelidir. Do ğ ru cevapların verilmesi için ipuçları verilmeli veya yan sorular sorulmalıdır. 6. Sınıfı dikkatli tutmak için soruyu tekrardan kaçınılmalıdır.E ğ er soru anlaşılmamış ise tekrar edilebilir. 7. Soru ö ğ rencinin dikkatsizli ğ inden dolayı anlaşılmamış ise tekrar edilmeden başka bir ö ğ renciye geçilmelidir. SORU SORARKEN D İ KKAT ED İ LECEK NOKTALAR 57

59 SORU-CEVAP TEKN İĞİ 8. Sorular EVET yada HAYIR cevapları verilecek yapıda olmamalıdır. 9. Sorular yaratıcı düşünmeyi özendirici ve geliştirici nitelikte olmalıdır. Bu tür sorular; (hangi koşullar altında?, nasıl?, niçin?, ne dereceye kadar?, karşılaştırınız) gibi ifadelerle sorulmalıdır. (kim söyleyecek?, kim biliyor? İ fadelerle soru sormaktan kaçınmak gerekir. 10. Sorular hoş bir tavırla, kolay anlaşılır ve samimi konuşma havası içinde sorulmalıdır. SORU SORARKEN D İ KKAT ED İ LECEK NOKTALAR 58

60 SORU-CEVAP TEKN İĞİ 11. Sorular ö ğ renciye makul cevabın beklendi ğ i izlenimini verecek biçimde sorulmalıdır. 12. Ö ğ renci soruyu cevaplayamadı ğ ı yada cevabı yeterince açık olmadı ğ ı zaman küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmalıdır. 13. Sorular bizzat ö ğ renciye sorulacak ise adına hitaben sorulmalıdır. 14. İ yi bir soru varolan bilgiyi (edinilmiş bilgiyi) ölçme yerine sınıfın üzerinde çalıştı ğ ı konuyla ilgili sorunlara çözüm arayıcı olmalıdır. SORU SORARKEN D İ KKAT ED İ LECEK NOKTALAR 59

61 SORU-CEVAP TEKN İĞİ 15. Soruyu sorduktan sonra ö ğ renciye, düşünmesi için zaman verilmelidir. 16. Ö ğ rencilerin, sorulara kendi sözcüklerini kullanarak cevap vermeleri sa ğ lanmalıdır. (Özellikle çocuklarda) Soru-cevap tekni ğ i di ğ er yöntemlerle desteklenmelidir. Tek başına konunun anlaşılmasında güçlük çıkabilir. (gösteri, düzanlatım, drama gibi) SORU SORARKEN D İ KKAT ED İ LECEK NOKTALAR 60

62 BÜYÜK GRUP TARTIŞMA TEKN İĞİ * Bölünemeyecek kadar az sınıflarda, * Çeşitli nedenlerle sınıfın bir birlik halinde tutulması gerekti ğ inde, NE ZAMAN KULLANILIR * Küçük grup çalışmaları, sempozyum, konuşma ve filmi izleyen tartışmalarda.

63 Planlanışı * Ö ğ renciler birbirlerini görecek biçimde oturtulur. * Grup lideri seçilir. * Tartışılması gereken önemli noktalar saptanır. * Bazı önemli noktalara yer vermek koşuluyla planda esnekli ğ e yer verilir. * Plan üyelerin dikkatini çekecek, ilgi uyandıracak, düşünme ve konuşmayı özendirecek biçimde yapılmalıdır. * Zamanı iyi kullanmaya dikkat edilmelidir. 62

64 Uygulanışı * Problem canlı bir şekilde gruba sunulur. * Konunun canlı ve ilgi çekici biçimde devamı sa ğ lanır. * Sorumluluk lider kadar di ğ er üyelere de düşmektedir. * Lider veya ö ğ retmenin ilgiyi uyandırıp tartışmayı yönlendirecek yeterlikte konuştuktan sonra tartışmayı gruba bırakması, tartışmanın bir kişi tarafından yürütülmemesinde yararlı olacaktır. 63

65 * Konuşmaların özetlenmesi, önemli noktaların belirtilmesi bütüncül düşünmeyi sa ğ lar. * Liderin konuşulanları özetlemesi, yeni sorularla tartışmayı, hedeflere ulaştıracak biçimde yönlendirmesi, tartışmanın canlı ve güdüleyici olmasına özen göstermesi beklenir. * Tartışmanın sonunda özet yapılır, sonuçlar rapor edilir. * Bütün grubun bu etkinliklere katılması sa ğ lanmalıdır. 64

66 KÜÇÜK GRUP TARTIŞMA TEKN İĞİ * Tartışmalara geniş ölçüde katılımı sa ğ lamak için büyük grubun küçük gruplara bölünmesidir. *Gruplar genellikle 6 kişiden oluşur. *Bu gruplara tartışmak için 6 dakikalık süre verilir. *Bu nedenle bu tekni ğ e grup 66 da denilmektedir. (veya BUZZ GRUP “fısıltı grup) *Bu teknikte gruptaki kişi sayısı tartışılan problemin niteli ğ i ve verilen süreye göre adı de ğ işir. (Grup 22, grup 44 gibi ) 65

67 Uygulanışı Ya bütün gruplar aynı konuyu ayrı ayrı tartışırlar(önce kendi aralarında fısıltı şeklinde tartışarak görüşler belirlenerek yazılı hale getirilir) yada her bir grup problemin alt bölümlerinden birini tartışarak çözüm yollarını önerirler. Bu çözüm yolları sonra büyük grupta tartışılır. Neyi ve nasıl planladı ğ ımızı bütün sınıfa duyurmalıyız. Sınıf altı yada daha az gruplara ayrılır. Süre belirlenir ve o süre içinde grubun konuyu tartışması sa ğ lanır. 66

68 Grubun buluşlarını birleştirip, bütün sınıfın rapor etmesi sa ğ lanır. Bütün sınıfın sunulan ortak rapor hakkında tartışması sa ğ lanır. Ö ğ rencilerin dikkati sonuca çekip özetlenir. UYGULANDI Ğ I YERLER *Film, konuşma, temsil yada panelden sonra *Herhangi bir çalışma programının planlanmasından önce *Ö ğ rencilerin belli konular hakkında neler ö ğ renmek istediklerini saptamak için iyi bir tekniktir. 67

69 DRAMAT İ ZASYON * Drama yaşama sanatı, dramatizasyon ise oyunlaştırma, yaşanır hale getirmedir. * E ğ itimde dramatik yaşantılar olay, olgu ve durumların ö ğ renciler tarafından oyunlaştırılmasıyla edinilen yaşantılardır. * Dramatik etkinliklerle yaşantı edinmede, mimikler, jestler, vücut hareketleri ve sesler iletişim amacı olarak kullanılır. “Yaparak yaşayarak ö ğ renme kuramı” söz konusudur. 68

70 DRAMAT İ ZASYON * Dramatizasyon yöntemi özellikle çocukların öykünme (taklit) güçlerine dayanan do ğ al bir ö ğ renme yolu oldu ğ undan onların yaşamında geniş ölçüde yer almaktadır. * Dramatize edilen bir konuyu izleyici durumunda olanlar olayı yalnızca yaşarken, rol oynayanlar açısından hem yapma hem de yaşama söz konusudur. * Oyunlar hedeflerimize ulaştırır nitelikte olmalı veya yönlendirilmelidir. 69

71 DRAMAT İ ZASYON * Dramatizasyon etkinliklerinde sınıftaki ö ğ renci, oyun sırasında kendi duygularını gerçek ve inanılır bir biçimde ortaya koymakla beraber di ğ er ö ğ rencilerlede paylaşmayı ö ğ renmektedir. * Dramalar bazen bütün sınıfın katılmasıyla, bazen de belirli ö ğ rencilerin katılmasıyla gerçekleştirilir, Bazen de ö ğ reten özellikle yeni bir ders ya da konu verilirken kendisi uygular ve oynar, ö ğ renciler ise seyirci durumundadır. 70

72 DRAMAT İ ZASYON * Özellikle çocuklarla uygulanırken çocuk, karakterlendirdi ğ i kişinin kimli ğ ine bürünürken kendini tanır, çevresini ve insanları ö ğ renir, hayal ve yorum gücünü kullanarak duygularını ve heyecanlarını harekete geçirir. * Etkin katılımıyla kelime haznesini geliştirir. * Ö ğ renci bu yöntemle hangi durumda ne yapaca ğ ını ö ğ renir. * Problem çözme ve iletişim kurma yetene ğ ini geliştirir. * Etkili ve dikkatli dinleme yetene ğ i kazandırır. 71

73 DRAMAT İ ZASYON * Kişinin kendine olan güvenini arttırır. * Anlama yetene ğ ini ve yaratıcılı ğ ı arttırır. * Akıcı konuşmayı geliştirir. * Dile hakimiyeti ve iyi ifade etme yetene ğ ini geliştirir. * Bilgilerin etkin kullanımını sa ğ layarak, onları pekiştirir. Bu teknik hem oyuncuya hem de seyirciye yöneliktir. 72

74 DRAMAT İ ZASYON Dramatizasyon yönteminden başarı ile yararlanabilmek için, önem verilmesi gereken noktalar vardır. 1. Ö ğ renciler oynanacak oyuna karşı ortak ilgi duymalıdırlar. 2. Oyunu oynayacak ö ğ renciler rollerini ve sorunu çok iyi anlamış olmalıdırlar. 3. Oyun hoşça vakit geçirmek için de ğ il, ö ğ renmek için oynanır inancı ö ğ rencilerce anlaşılmış olmalıdır. 73

75 DRAMAT İ ZASYON Dramatizasyon uygulamada birbirinden farklılık gösteren türlere ayrılırlar. 1. Parmak oyunu 2. Sözsüz oyun (Pandomin) 3. Öykünme (Taklidi oyun) 4. Ba ğ ımsız dramatizasyon (Rol yapma) 5. Ba ğ ımlı dramatizasyon 6. Kukla ve bebekler 74

76 DRAMAT İ ZASYON Bütün türlerin ortak bir yönü de de ğ erlendirme basama ğ ıdır. De ğ erlendirmede oyun sonunda oyunla ilgili tartışma açılır. Seyircilerin görüşleri saptanır. Oyunun artı ve eksileri ortaya konur. Oyunun daha anlamlı ve başarılı olması için ekleme ve çıkarmalar belirlenir. Ne yaşadınız? Neler hissettiniz ? Nerede güçlük çektiniz? Soruların tartışılması, gerekirse ö ğ retenin kendi gözlem ve düşüncelerini de ortaya koyarak katılımcılarla beraber de ğ erlendirme yapılır. 75

77 DRAMAT İ ZASYON Dramatizasyon gerçekleştirilmeden önce gerekli hazırlıkların ve görevlerin içeri ğ e göre ve hedeflere göre belirlenmesi gerekir. Dramatizasyon di ğ er yöntemlerin içinde aktif olarak özellikle kazandırılması güç davranışların kazandırılmasında ve toplumsal de ğ erlerin iyi anlaşılması için, olması gereken alışkanlıkların kazandırılmasında kullanılacak yöntemlerin başında gelir. 76

78 ÇEMBER TARTIŞMA TEKN İĞİ Bir konunun veya ünitenin açılışı sırasında yada çalışmaların özetlenmesi ve de ğ erlendirilmesi sırasında kullanılır. Grup üyeleri tartışmak üzere çember biçiminde otururlar. De ğ işik yaşlardaki kişilerin tartışmaya katılması da tekni ğ in başka bir özeli ğ idir.

79 Planlanışı *Üyeler daire veya yarım daire biçiminde oturtulur(sınıfa arkalarını dönmemeleri için). *Tekni ğ in başarılı olabilmesi için 15 kişiyi geçmeyecek küçük gruplarda uygulanır. *Tartışmayı yönetecek bir lider seçilir. 78 *Tartışmanın yazılışını sa ğ lamak için bir sekreter seçilir. *Zamanı ayarlayıp belirtecek bir kişi seçilir. *Tartışmanın ve konunun ilerleyişini sa ğ layıcı sorular hazırlanır. *Sonuç geçici olarak belirlenir

80 Uygulanışı Grup yerleştirildikten sonra, tartışılacak konu sunulur. Tartışmaya liderin sa ğ ından başlayıp herkes konuşana dek devam edilir. Her üyeye bir defasında yalnız bir dakikalık süre verilir. Her konuşma not edilir. Tartışmanın sonunda esas noktalar saptanarak özetlenir. 79

81 KOLLEGYUM Panele oldukça benzeyen bir tekniktir. Ancak bunda bir yerine iki panel vardır. Birinci panel kaynak kişilerden, ikincisi ise ö ğ rencilerden oluşur. Her iki grupta 2 veya 4 kişi vardır. Kaynak kişiler konu uzmanı olmaları nedeni ile davet edilirler. Panele oldukça benzeyen bir tekniktir. Ancak bunda bir yerine iki panel vardır. Birinci panel kaynak kişilerden, ikincisi ise ö ğ rencilerden oluşur. Her iki grupta 2 veya 4 kişi vardır. Kaynak kişiler konu uzmanı olmaları nedeni ile davet edilirler. 80

82 Bu grup kaynak kişilere uygun soruları sorması ve gerekli görülen katkıyı sa ğ laması için hazırlıklı olmalıdır. Dinleyicileri temsil eden kişilerin de, tartışılan konuya ilgi duymaları beklenir. Bu grup kaynak kişilere uygun soruları sorması ve gerekli görülen katkıyı sa ğ laması için hazırlıklı olmalıdır. Dinleyicileri temsil eden kişilerin de, tartışılan konuya ilgi duymaları beklenir. 81

83 Uygulanışı *Her iki panelin üyeleri dinleyici karşısında yerlerini alırlar. *Dinleyicileri temsil eden grup, konuyu sunar ve kaynak panele sorularını yöneltirler. *Kaynak kişiler, sorulan sorunun kendi uzmanlık alanlarına giren kısımlarını açıklar. *Her iki panelin üyeleri dinleyici karşısında yerlerini alırlar. *Dinleyicileri temsil eden grup, konuyu sunar ve kaynak panele sorularını yöneltirler. *Kaynak kişiler, sorulan sorunun kendi uzmanlık alanlarına giren kısımlarını açıklar. 82 *Lider, dinleyicileri soru sorma ve katkıda bulunmaya özendirir. *Tartışma özet ve önerilerle sona erer.

84 PANEL Küçük bir grubun ilgi çekici bir konuyu kendi aralarında, büyük bir grubun karşısında tartıştıkları bir tekniktir. Bu tekni ğ in amacı üyeler arasında ortak düşünüş ve çalışmayı özendirmektir. Panel lider dahil 5 ila 9 kişiden oluşmaktadır. Lider konuyu ve panel üyelerini sunup tartışmayı açar. 83

85 Lider kendiside zaman zaman tartışmalara katılarak ve özellikle tartışmaları özetler. Lider, tartışmanın akıcılı ğ ı ve herkesin katılımını sa ğ layıcı bir rol oynar. Lider tartışma sırasında soraca ğ ı soruları önceden hazırlamalı ve üyeleri bu sorulardan haberdar etmelidir. 84

86 ÜYELER İ N SEÇ İ M İ Çabuk düşünebilen Kolay konuşabilen Muhakeme yetene ğ i iyi olan Konuyu çok iyi bilen kişilerden seçilmelidir. Bu kişiler konunun uzmanı olabilecekleri gibi çeşitli görüşlerin veya fikirlerin, ilkelerin temsilcileri de olabilirler. Panele her yaştan kişi katılabilir. 85

87 ZIT PANEL Bu teknik işlenmiş konuları tekrar etme, gözden geçirme, amacıyla kullanılır. Sınıfın yarısı soru sorar, yarısı da cevap veren gruba ayrılmıştır. Kısmen tartışılmış ama açıklı ğ a kavuşmamış konularda kullanılır. 86 Bundan amaç, Yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sa ğ lama yoluyla konuya ilgi uyandırmak, işlenen bölümleri tekrar etme fırsatı vermek, konuyu yeniden gözden geçirerek yanlış anlamları düzeltmektir.

88 Uygulanışı Lider seçilir. Sınıf ikiye bölünür. Her bir bölüm tekrar dört yada altı kişilik gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını saptarken di ğ er grup kendilerine sorulması olası sorulara tahmini cevap hazırlarlar. 15-20 dakika hazırlık için verilir. Sorular cevaplanır, e ğ er cevaplar soru soranları tatmin etmezse kendi çözüm yollarını önerirler. 87

89 SEMPOZYUM Belirli bir konuyla ilgili iki yada daha çok konuşmacının katıldı ğ ı bir grup tartışma tekni ğ idir. Daha çok bir konferans havasını taşıyan yönleri dinleyiciye sunulduktan sonra bunu; soru-cevap büyük grup tartışması izler Bir alanda temel bilgi edinmek amacıyla söz konusu alanın uzmanından yararlanma fırsatı verir. 88

90 UYGULANIŞI *3-5 yada daha fazla kişi bir masaya yüzleri dinleyicilere dönük bir biçimde oturur, *Sırası gelen konuşmacı aya ğ a kalkarak hazırlı ğ ını ya okur yada anlatır, *Konuşmacı konuşmasını bitirene kadar sözü kesilmez. 89 *Konuşmalar bittikten sonra sempozyum üyeleri önce kendi aralarında, sonra da dinleyicilerle birlikte konuyu, problemi tartışırlar. *Tartışmalar özetlenip sonuca ulaşılarak bitirilir.

91 FORUM *Aynı konuyla ilgili 2 yada daha fazla konuşmacının katıldı ğ ı bir grup tartışma tekni ğ idir. *Bu teknikle tartışmalı bir konunun farklı yönleri, o alanda iyi yetişmiş kişilerce, dinleyicilerin karşısında tartışılır. 90 *Forum panele çok benzer, sadece uygulanışında izlenen yolda panele göre daha formaldir. *Forumda konuşmacılar dinleyiciler karşısında ya ayakta yada oturarak konuşmalarını yaparlar.

92 *Buna karşın dinleyiciler, zaman elverdi ğ i sürece konuşmacılara direk soru sorabilir ve kendi görüş ve düşüncelerini söyleyebilirler. *Bu teknik, tartışmalı konuların zıt yönlerini açıklamak amacıyla kullanılır. 91 *Konuşmacılar arasında tartışma, soru sorma yoktur.

93 D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKENLER *Konuşmacıların kendi görüşlerini, di ğ er konuşmacılara sataşmadan sunmasını, *Konuşmanın soru-cevap tekni ğ inin izlemesini, *Dinleyicilerin belirli konuşmacıya yöneltti ğ i sorulara yeterli cevap verilmesini sa ğ lamalıyız (Bu görev liderin veya başkanın veya e ğ itimcinin görevidir). 92

94 LABORAVUAR TEKN İĞİ İ lke ve yöntemlerin pratikte uygulanması için kullanılan bir tekniktir. El becerisini yönetimsel yetene ğ i geliştirmek, gerekli bilgiyi elde etmek, düşünme gücü geliştirmek amacıyla kullanılır.

95 Planlanışı Konuya veya üzerinde çalışılan projeye uygun çalışma saati belirlenir. Laboratuvar çalışması için hedefleri saptayıp, ö ğ rencilere duyurulur. Yapılmakta olan çalışmalara ilişkin işlemler sırası ö ğ rencilerle birlikte belirlenir. Ö ğ rencilerin araç-gereç, enerji ve zamanı en iyi şekilde kullanabilecekleri bir düzenleme yapılır. 94

96 Bir grup ö ğ renci, araç-gereç ve kaynakların kullanma biçimini denetlemek üzere görevlendirilir. Laboratuvar çalışmasını düzenleyen kurallar belirlenir. Özel yardıma gerek duyabilecek ö ğ renciler saptanır. Çalışmaların de ğ erlendirilmesinin nasıl yapılaca ğ ı belirlenir. Ö ğ rencilerin çalışmalardan sonuç çıkarmasına ve genelleme yapabilmesine yardımcı olunur. 95

97 Uygulanışı Planlama, uygulama ve özetleme, de ğ erlendirme olmak üzere üç aşamada ele alınır. Planlama aşamasında, çalışmanın hedefleri, konusu ve yöntemi belirlenir. Uygulama aşamasında belirlenenler uygulanır. De ğ erlendirme aşaması ise özetleme ve ölçmeyi içerir. 96

98 Yanlışlıklar hemen düzeltilir. El becerisi geliştirir. Her ö ğ renciye kişisel destek ve yardım sunulur. Ö ğ rencilerin çalışma amaçlarından ilke ve genellemelere ulaşıp ulaşamadıklarını belirleme olana ğ ı verir. İ lgi uyandırır. Tekni ğ in üstün özellikleri 97

99 Beyin Fırtınası Beyin fırtınası tekni ğ i, yaratıcı problem çözme gücünü geliştirmeyi amaçlayan bir grup tartışma tekni ğ idir. Hayal yoluyla fikir elde etmek için kullanılan bir tekniktir. Teknik uygulanmadan önce çalışma planı hazırlanmalıdır. 98

100 Uygulanışı Konuşulanları ve görüşleri yazacak bir sekreter seçilir. E ğ er katılımcı sayısı çok ise ikinci bir sekreter daha belirlenir. Problem sunulur. Katılanlara akıllarına gelen her hangi bir fikri mantık ölçülerine vurmadan söylemeleri gerekti ğ i belirtilir. Tekni ğ in devamı sırasında eleştiriye yer vermemeye dikkat edilmelidir. 99

101 Tartışmanın sonunda fikirleri tarayıp de ğ erlendirilmesi yapılır. Problem için en uygun olan çözüm biçimi özetlenir. Tartışmanın hedefi açıklanmalı ve problem tanımlanmalıdır. Tartışma süresi belirlenmelidir. Tartışma süresinin sonunda, söylenenlerin analiz edilmesi, eleştirilmesi, de ğ erlendirilmesi ve çözüm yolunun kararlaştırılması yapılır. Ulaşılan sonuca göre devam edilip edilmeyece ğ ine karar verilir. 100

102 Tekni ğ i uygulayan kişinin (Ö ğ reten yada lider) katılanları tartışmaya özendirmeli, tartışmanın yönünü ayarlayarak, gerekli uyarıcıları eleştirmeden vermeli, yönlendirmeyi sa ğ lamalıdır. Bireyleri konu ile ilgili bilgiler derinlemesine inmeden ana hatlarıyla aydınlatılmalıdır. Dikkat edilecek noktalar 101

103 Problem basit, sınırlı olmalı, karmaşık ve çok genel problemlerden kaçınılmalıdır. Seçilecek konu, çözülecek nitelikte ve ö ğ rencinin ilgi alanı içinde, kısmen bildikleri türden olmalıdır. Problem de ğ işik çözüm yolları önerilebilecek yapıda olmalıdır. 102

104 Çözüm yolları Beyin fırtınası ile problem çözmede istenilen düşünme yöntemleri farklılık göstermektedir. Benzerinden Yararlanma: Bir problemi çözmek için yollar aranırken tabiattaki örneklerden yararlanmak mümkündür. Örne ğ in;Pamuk liflerini tohumdan ayıran çırçır makinasının bulucusu bu makina “bir kedinin pençesini çitten geçirip bir civcivi nasıl kavradı ğ ını görerek” geliştirilmiştir. 103

105 Anılan bu makina tıpkı kedi örne ğ inde oldu ğ u gibi çalışmaktadır. Buna paralel olarak, uçak kanat modellerinin kuş kanatlarından esinlenerek üretilmesi bir başka örnek olabilir. 104 Fikir Ba ğ lantıları Kurma: Nasa yetkilileri astronot elbiselerinde fermuar yerine geçecek bir düzenek arıyorlardı. Fikir bulma tipi toplantıda sözlükten rastgele “ya ğ mur ormanı” sözcü ğ ünü seçti.

106 Beyin fırtınası tekni ğ inin kulllanıldı ğ ı bu toplantıda katılan üyelerden biri tropik ya ğ mur ormanından geçerken elbisesinin dikenlere takıldı ğ ını hisseder gibi oldu ğ unu söyledi. Bunun üzerine astronotlara içiçe giren ve dikene benzeyen ipliklerden yapılmış bir elbise dikilmesi fikri geliştirilmiş oldu. 105

107 Zarardan Yarar Çıkarma:ABD’de bir bira fabrikası dinlenmiş birayı ücret karşılı ğ ı elden çıkarmak gibi bir problemle karşı karşıya kalmıştı. Fabrika yöneticilerinden biri TOM SOWYER’in arkadaşlarını nasıl kandırdı ğ ını hatırladı ve bu örnekten esinlenerek dinlenmiş birayı kesimlik hayvanlara besi maddesi olarak Japonya’ya gönderilmesi fikrini ortaya attı. 106 Böylece zarardan yarar çıkarma yoluna gidilmiş oldu.

108 Münazara 107

109 Münazara Bir grup tartışması tekniğidir. Birbirine zıt görüşler içeren bir konuda iki farklı grup oluşturulur ve her grup kendi görüşünü belli zaman birimleri içinde tarafsız bir dinleyici grubuna anlatır. 108

110 Münazara Amaç, kendi tarafının görüşlerini doğru, diğer tarafınkileri yanlış göstermektir. Dinleyici grup alkışlarla tartışmanın akışını etkilemeye çalışırken, tartışmacıları çeşitli yönlerden tek tek değerlendiren ve kazanan tarafı açıklamaya yetkili bir jüri vardır. 109

111 Münazara Burada tartışmalar fazla bilimsel olmaz; daha ziyade söz ustalığı ve hazır cevap olma gibi özellikler öne çıkar. Ancak yine de öğrenciler herhangi bir münazaraya, uzun süre kaynakları tarayarak ve bilgi toplayarak hazırlanırlar. 110

112 Münazara Öğrenci hem kendi tezini hem de karşı tezi iyi bilmelidir. Eğer eğitimci münazarayı sınıfta düzenlemiş ise, daha sonra karşıt görüşleri topluca değerlendirecek bir sınıf çalışması da yapmalıdır. 111

113 Balık Kılçı ğ ı Tekni ğ i Bir neden sonuç çizelgesidir. Bir konu belirlenir. Tahtaya bir balık omurgası çizilir. İncelenecek sorun balığın baş kısmına yazılır. Beyin fırtınası ile olayın nedenleri belirlenir. Her bir neden bir kılçığın üzerine yazılır. 112

114 113 Bu nedeni oluşturan alt etmenlerde kılçığın altına yazılır. Alt etmenler tek tek incelenerek probleme katkıları belirlenmeye çalışılır. Bir problem çözme yöntemidir denilebilir. Karmaşık problemleri analiz etmede kullanılır

115 BALIK KILÇI Ğ I D İ YAGRAMI SÖZLÜ SINAVLAR Üstünlükler Yetersizlikler Sosyalleşme ve kendini ifade yeteneğini geliştirir Kopyayı ortadan kaldırır Öğretimi öğrenci merkezli hale getirir Dile dayalı becerilerin ortaya çıkmasında etkilidir Kalabalık gruplarda uygulanması zordur Öğrencinin düşünme zamanı kısıtlıdır Sosyal olmayan öğrenciler psikolojik ortamdan etkilenir 114

116 “Balık kılçığı” yöntemi, örgütsel problemlerin çözümünde,sorunları analitik bir yaklaşımla göz önüne serme ve bu doğrultuda fikir üretme amaçlarıyla genellikle Örgüt Geliştirme uzmanları tarafından kullanılmıştır. “Ishikawa diyagramı” olarak da bilinen balık kılçığı yöntemi 1943’te Kauro Ishikawa tarafından geliştirilmiştir. “Ishikawa diyagramı” olarak da bilinen balık kılçığı yöntemi 1943’te Kauro Ishikawa tarafından geliştirilmiştir. Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığı şeklindendir, bu yüzden “balık kılçığı diyagramı” olarak da adlandırılır. Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığı şeklindendir, bu yüzden “balık kılçığı diyagramı” olarak da adlandırılır. 115

117 Aşamalar Problemi tanımlama Nedenler üretme (beyin fırtınası) Balık kılçı ğ ı diyagramını oluşturma (Yapılandırılmış beyin fırtınası, ana nedenler ve detaylar) 116

118 Faydaları Birlikte çalışma becerisi Karşı fikirlere saygı duyma, de ğ işik görüşlere açık olma İ lişkileri organize etme becerisi Problemle ilgili ayrıntılı düşünme becerisi Yaratıcı düşünme, analiz, sentez, çok yönlü düşünme 117

119 BALIK KAVANOZU 118 Bir grubun konuyu tartışırken, diğer bir grubun tartışmaları izlemesidir. Görüntü nedeniyle balık kavanozu denilmiştir.

120 Geniş bir alanda 4-5 kişilik bir grup iç daire olacak şekilde yüz yüze oturtulur. Ayrıca bu dairenin dışına da aynı sayıda bir daire daha oluşturulur. Her biri içteki tartışanlardan birini izlerken, genel tartışmayı da takip eder. İçtekiler bir problemin, konunun değişik boyutlarını belli bir sürede tartışırlar dıştakilerde onları izler. Gerekirse not alabilirler. Sürenin sonunda tartışmaya dıştakilerde katılır. Gözlemlerini aktarırlar. 119

121 İçerde boş bir sandalye bırakılarak dıştakilerin de bu tartışmaya katılmakları sağlanabilir ki; buna açık balık kavanozu denir. Eğer boş sandalye bırakılmazsa kapalı balık kavanozu denir. Eğitmen isterse içte yer alıp tartışmalara aktif olarak katılabileceği gibi, dışta kalıp izler. 120

122 uygulanması Balık kavanozunun uygulanması Katılımcılar konuyu bilip önceden hazırlanırlar. Oturma düzeni hazırlanır. Grup tartışmacılar ve gözlemciler olarak ikiye ayrılır. Dış dairedeki gözlemcilerin nasıl-ne zaman geribildirimde bulunacaklarını belirleyin. Kısaca tekrar işleyiş hakkında katılımcıları bilgilendirin. Genel tartışmayı başlatın. Zaman ve konu dışına çıkılmamasını izleyin. Gerekirse müdahale edin. Gözlemcilerin geri bildirim vermelerini sa ğ layın. Tartışmayı sürenin sonunda özetleyerek tamamlayın. 121

123 SUNUM TEKNİĞİ İyi bir sunumun başarısındaki en önemli etken, konuşmacının kendisine ve anlattıklarına olan inancı, İşini iyi yapmaktan kaynaklanan coşkusudur. Etkin sunum becerileri, özenle kullanılan bir sözel/ yazılı ifade, anlamlı beden dili ve teknolojik görsel- işitsel araçların kullanımıyla önem kazanır

124 Sunumların hazırlanışında sorulması gereken ana sorular Ne tür bilgi? Neden? Kimlere? Nerede? Hangi Destek Araçlarla? Ne Zaman ? Nasıl? 123

125 SUNUMLAR ÜÇ AŞAMALIDIR 1. Hazırlanma/ Planlama 2. Sunuş/ Etkileşim 3. Özetleme/Geri Bildirim 124 Sunumlar kısa Giriş'le başlayıp, Gelişme ile devam eder Kapanış/ Sonuç'la biter.

126 Giriş'te "Hoş Geldiniz“ kendiniz tanıtılır, konu, amaç, sunumun ana hatlarını belirtilir ve konularla ilgili ipuçları verilir, 125 Sunumunuzun Gelişme bölümünde örneklerle konu/sav güçlendirilir Sunumun Sonuç bölümünde sunumun ana hatlarını/ başlıklarını belirtilir katılımcıların dikkatle izleyip aktif katılımlarına teşekkürler edilir, sorular yanıtlanır.

127 Anlatımı güçlendirecek görsel malzemeler  Diyagramlar  Tablo / Haritalar  İstatistikler/ Ölçümler  Resimler  Posterler/ Resim kartları  Filmlerden kesitler/ müzik  Denek nesneler 126

128 Etkin sunumlarda fiziki ortam ve donanımın etkisi büyüktür. o Sunumun yapılacağı oda o Işıklar o Hareket alanı o Oturma planı o Araç - gereç o Teknoloji o Akustik düzen / Ses ayarlamaları 127

129 Ne kadar uzun anlatırsan o kadar az hatırlanır. Fenelon Mesajınızı bir cümlede yazamıyorsanız bir saatte söyleyemezsiniz. D. Booher 128

130 Sunum provası yaparken nelere dikkat edilmelidir *Beyninizi olumlu düşüncelerle yükleyin *Sunumu içinizden en az 3 kez okuyun *Sunumu yüksek sesle en az 3 kez okuyun *Aynanın önünde sunumu prova edin 129 *Kullanacağınız görsel ve işitsel malzemeleri kontrol edin *Aileniz veya arkadaşlarınızdan dinleyiciler olmalarını rica edin ve onlara sunum yapın geri bildirim alın

131 Renkleri anlamlı bir içerik için kod olarak kullanıp, bir slaytta uyumlu 4 renkten fazla seçim yapmayın. Sözcük ve maddeleri takım halinde, bütünlük içinde, mesafelere dikkat ederek gruplandırın Sembol ve işaretlemeleri İ şlevsellik amacıyla organizasyon için kullanın Uzun cümlelerden kaçınıp takım sözcükler ve maddeler kullanın Anahtar kelimeler kullanın Büyük veya küçük harf seçimini belirleyin. En uygun: Küçük harf Font büyüklü ğ ünü saptayın En uygun: Başlıklar: 36 - 44 Metin: 24 -32 Gerek olmadıkça Italic kullanımından kaçının Yazım biçimini belirleyin. En uygun: Düzgün,Bold Yazım şeklini seçin. En uygun: Arial/ Times New Roman PowerPoint Slaytların Yazılımı Arka fon iyi belirlenmeli, Fon ile yazı zıt renklerde olmalı Bir slaytta 8 satır Bir satırda 8 kelime Olmasına Dikkat edin 130

132 Görsel- İ şitsel Malzemenin Seçimi Amaç ve içerik do ğ rultusunda resim seçimi yapın. PP slaytlarını figürlerle doldurmayın Sözel olarak belirtmeyece ğ iniz bilgileri slaytlara yazmayın. Slaytlarda uyumlu renk seçimi ve hareket olana ğ ını bilginin kolay aktarımı amacıyla kullanın. Ses veya müzik seçene ğ ini do ğ ru amaca yönelik kullanın. 131

133 Özetleme ve Geri Besleme Teknikleri  Sunum sonunda kısa ana başlıkları vurgulayan özet vermek sunumun akılda kalıcılığını sağlar. GGörsel ve sözel bilgi üzerinde sorular etkileşimi geliştirir. KKatılımcı tepkisini olumlu değerlendirmek önemlidir. KKatılımcılara görüş ve değerlendirmelerini alabileceğiniz yazılı sorular yönlendirerek geri bildirim alınız 132

134 Zamanınızı iyi kullanın Sesinizin vurgularında ve tonlamada önem ve tekrarlama için içeri ğ e uygun de ğ işiklikler yapın Görsel malzemelerinizle sözlü anlatımınız arasında denge olmasına dikkat edin Her bölümün başlı ğ ı yeterince açıklayıcı olmalıdır Dinleyicileriniz ile göz teması içinde bulunun ve beden dilinize dikkat edin. Sunumunuzun ana hatlarını ö ğ retim elemanı/ uzman kişiye sunum öncesi verin Adınızı, soyadınızı ve konumunuzu vererek kendinizi tanıtın Konuşmanızı en az üç kez prova edin Konuşmanızı düzenli ve tutarlı bir şekilde düzenleyin Sunumlarda Yapılması Gerekenler 133

135 Gösterilen PP slayt'ta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpa tıp aynısını konuşmanızda kullanmayın Gösterilen PP slayt'ta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpa tıp aynısını konuşmanızda kullanmayın Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşmayın. Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşmayın. Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin Görsel malzemeyle ilgili olmayan bir konudan bahsetmeyin Görsel malzemeyle ilgili olmayan bir konudan bahsetmeyin Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmayın Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmayın Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmayın Sunumlarda Yapılmaması Gerekenler 134

136 E ğ itsel Oyunlar Eğitsel oyunlar, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan etkinliklerdir. amaç Eğitsel oyunlar özellikle öğrenmeye yönelik olmalı ve bir amaç için uygulanmalıdır. 135

137 S İ Z OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? 136

138 “Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?” Öğretim tekniği kart oyunu tekniğidir. Bu kart oyunu tekniği, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç, sorun, tutum ve yaklaşımları,sağlık ve temizlik alışkanlıkları; aile, arkadaş ve okul ilişkileri; sosyal tavırlar gibi konuları tartışılarak belirlemek için kullanılır 137

139 1) Siz olsaydınız ne yapardınız? Sorusuyla cevaplayıcının görüşü ya da durumla ilgili tepkisi istenir. 2) Yazım işi tamamlanan kartlara1-2-3-4 numaralar verilir. 3) Sonra karıştırılarak deste yapılan kartlardan birini öğrencinin çekmesi istenir. Planlanan sayıda öğrencinin (ya da grubun) kart çekme işlemi tamamlanır ve düşünmeleri için zaman verilir 138

140 139 1)Öğretmen bu numaralardan birini söyleyince, kartın sahibi olan öğrenci (ya da grup), kartta yazılı olan durumu okur ve durumun gerektiği yanıtı verir. 2)Öğrencinin yanıtı yetersiz ise ya da diğer öğrenciler katkıda bulunmak isterlerse, onların konuşmalarına olanak verilir. 3)Tartışılanlar özetlenir ve ikinci karta geçilir. 4)Bütün kartlar tamamlanıncaya kadar bu işlem sürdürülür.

141 Kaynaklar: - Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı,Özcan Demirel -Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı.Özcan Demirel -Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı.Veysel Sönmez -Plandan Öğretime.Münevver Bertan -Genel Öğretim Metodları. Münevver Bertan -Öğretim İlke Ve Yöntemleri.Veysel Sönmez -Eğitime Giriş.Nurettin Fidan.Münire Erden 140


"ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Ö ğ r. Gör. Uzm. Berin BAYRAKLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları