Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Altı Şapkalı Düşünme Tekni ğ i Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır. İ ngilizce adı Six Thinking Hats 'tir.Edward De Bono 1985 ALTI ŞAPKALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Altı Şapkalı Düşünme Tekni ğ i Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır. İ ngilizce adı Six Thinking Hats 'tir.Edward De Bono 1985 ALTI ŞAPKALI."— Sunum transkripti:

1

2 Altı Şapkalı Düşünme Tekni ğ i Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır. İ ngilizce adı Six Thinking Hats 'tir.Edward De Bono 1985 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

3 Edward De BonoEdward De Bono, insanların birkaç farklı şekil ve yaklaşımla kavrama ve düşünme eylemini gerçekleştirebildi ğ ini incelemiştir. Bu yaklaşımlar hakkında teori geliştiren yazar, insanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kısıtlayarak, sadece bir veya iki yaklaşımla düşünme eylemini gerçekleştirdi ğ ini gözlemlemiştir. ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

4 Edward De Bono Edward De Bono, farklı yaklaşımların tanımlanması ve bu yaklaşımların nasıl kullanılabilece ğ inin ö ğ retilmesi durumunda, insanların bu yaklaşımları kullanarak, toplantılarda ve takım çalışmalarında çok daha üretken olabilece ğ ini öne sürmüştür. ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

5 Edward De Bono’nun Altı Şapkalı Düşünme Tekni ğ i'nin temelinde, altı farklı bakışı simgeleyen farklı renklerdeki şapkaları takarak düşüncelerimizi ortaya koymak ve yaratıcılı ğ ımızı geliştirmek yatıyor. Bono bu şapkaları ve işlevleri şöyle özetliyor:

6 De Bono’nun altı şapkası:  Beyaz şapka  Beyaz şapka : Tarafsız şapkadır. Bilinen verilerden yola çıkar. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi, sayılar, araştırmalar, kanıtlanmış verileri ortaya koyar.(objektif) Örnek: Örnek: Hangi bilgilere sahibiz?, Hangi bilgiler eksik? İ htiyacımız olan bilgiyi nasıl elde ederiz?

7 De Bono’nun altı şapkası:  Kırmızı şapka  Kırmızı şapka : Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayana ğ ı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.(sübjektif) Örnek: Örnek: bu olay, durum, öneri veya sorun hakkında neler hissediyorum, önsezilerim, izlenimlerim ne?

8 De Bono’nun altı şapkası: Sarı şapka (objektif) Sarı şapka : İ yimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler söylenir. Getirileri göz önüne alınır. (objektif) Örnek: Örnek: bu olayın bize sa ğ layaca ğ ı çıkarlar, yararlar ne olabilir?

9 De Bono’nun altı şapkası:  Siyah şapka (objektif)  Siyah şapka : Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, gelecekte do ğ uraca ğ ı problemler ortaya çıkarılır. (objektif) Örnek: Örnek: Bu önerinin bize zararları ne olabilir?

10 De Bono’nun altı şapkası:  Yeşil şapka (spekülatif)  Yeşil şapka : Yenilikçi şapkadır. Belli kuralların, normların reddedilmesini, olaylara daha tepeden bakmayı temel alır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. Önemli olan fikrin saçma olup olmaması de ğ il, orijinal, yeni, üretken olmasıdır. (spekülatif) Örnek: Örnek: Bu konudaki de ğ işik önerileriniz neler olabilir?

11 De Bono’nun altı şapkası:  Mavi şapka  Mavi şapka : Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir. Geniş ve farklı görülerin sentezidir. Mavi şapka zekasına erişildi ğ inde ö ğ renciler farklı durumları karşılaştırabilir, uzlaştırılabilir ve en iyi fikirlere ulaşabilir. Sonuç ortaya çıkartılır ve özetlenir. "düşünmenin düşünülmesi", tüm süreci gözden geçirme Örnek: Örnek: Ne oldu?(geçmiş), Ne oluyor?(şimdi), Sonra neler olmalı?(gelecek)

12 ALTI ŞAPKA DÜŞÜNCE TEKNİĞİNİN KULLANIMI Bu yöntem hem okulda hem de iş yönetiminde kullanılabilir. Bir yöntemin aracı olarak iş toplantılarında, belli bir konuyu görüşmek ve konu üzerinde karara varmak için kullanılır. Ö ğ retim aracı olarak ise çok yönlü düşünme için bir ö ğ retim yöntemi olarak kullanılır.

13 ALTI ŞAPKA DÜŞÜNCE TEKNİĞİNİN KULLANIMI Katılımcılara üzerinde görüşme yapacakları konu verilir. Örne ğ in: “Ülkenizde kurulacak bir nükleer santralın çevreye, ekonomiye ve toplumsal yaşama olan etkileri nelerdir?” gibi bir konu sorulabilir. Tüm katılımcıların konuya yaklaşırken, şapkaların renklerinin temsil etti ğ i şekilde yaklaşımlarda bulunmaları istenir. Katılımcılar şapkaları sırasıyla takarak düşünme ve önerilerini aktarırlar.

14 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN ANA AMACI: 1. Düşünürün her seferinde sadece bir şeyle u ğ raşmasını sa ğ layarak düşünme faaliyetini sadeleştirmektir. Altı şapkalı düşünme tekni ğ i ile düşünür duyguların, mantı ğ ın, bilginin,umut ve yaratıcılı ğ ın hepsine aynı anda dikkat etmek yerine onlarla ayrı ayrı ilgilenebilme olana ğ ı sa ğ lar.

15 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN ANA AMACI: 2. Gerekli düşünme biçimlerine istenildi ğ i anda geçiş yapmayı sa ğ lamaktır. Düşünme şapkalarının bir tür kısaltılmış talimatlar oldu ğ u söylenebilir.

16 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI  Bir konu üzerinde daldan dala atlanarak belirtilen görüşler bir sisteme konulmuş olur.  Zaman kaybı önlenir.  Bir karara varma ve sonuçların ortaya çıkması kolaylaşır.  Düşünme sürecine odaklanıp geliştirmek

17  Yaratıcılı ğ ı cesaretlendirmek, paralel ve lateral düşünme  İ letişimi iyileştirme  Karar verme sürecini hızlandırma  Tartışmalardan kaçınma ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI

18 ALTI ŞAPKA DÜŞÜNCE TEKNİĞİNİN DEZAVANTAJLARI Altı şapka kavramından en fazla yararın sa ğ lanabilmesi için herkesin oyunun kuralları hakkında bilgi sahibi olması gerekti ğ i açıkça ortadadır. Altı şapkalı kavram, ancak insanlar arasında bir tür ortak dil haline geldi ğ inde verimli olacaktır.

19 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN BİZE GETİRDİĞİ YENİLİKLER :  Düşünen takımların, düşünce sistemlerini altı de ğ işik renkteki şapka altında toplayarak, takım düşünmesini daha olumlu bir şekilde oluşturulması ve yönlendirilmesi.

20

21 Sonuç Olarak ;  Düşünmenin en büyük düşmanı karmaşıklıktır, zira karmaşıklık karışıklı ğ a yol açar. Berrak ve sade oldu ğ unda düşünme daha zevkli ve daha etkili bir hale gelir. Altı şapka düşünme tekni ğ i de bize bu yönde fayda sa ğ lar.

22

23 KAYNAKÇA  Gözütok, F.D. (2004). Ögretmenligimi Gelistiriyorum. (Ikinci baski) Ankara:SiyasalKitabevi  Ö ğ retim ilke ve yöntemleri, PEGEM YAYINCILIK  Erginer, E. (2000). Ögretimi Planlama Uygulama ve Degerlendirme Ankara: Ani Yayincilik  Bono, E. (1998 )Alti Ayakkabili Uygulama Teknigi Istanbul:Remzi kitabevi  Doganay, A. (2007)Ögretim Ilke ve Yöntemleri Ankara:Pegema yayincilik.  Özden, Y. (1998) Ögrenme ve Ögretme Ankara: Pegem yayincilik.  Saban, A. (2000) Ögrenme-Ögretme Süreci: Yeni teori ve Yaklasimlar Ankara: Nobel  yayincilik.  Üstündag, T. (2003) Yaraticiliga Yolculuk Ankara: Pegema yayincilik ,(02/04/2007) ,(02.04.2007)  ,(10.04.2007)


"Altı Şapkalı Düşünme Tekni ğ i Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır. İ ngilizce adı Six Thinking Hats 'tir.Edward De Bono 1985 ALTI ŞAPKALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları