Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ PROSEDÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ PROSEDÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ PROSEDÜRÜ

2 BAŞVURU Toplu iş sözleşmesinin bitiminden 120 gün önce yetki tespiti istenebilir. (2822 sayılı yasa madde 7)

3 TESPİT TİS yapmak isteyen tarafın başvurusunu Bakanlık 6 işgünü içinde başvuru tarihindeki kayıtlara göre neticelendirir (2822 madde 13,14)

4 TESPİT TESPİTE İTİRAZ Tespit yazısını alan, işçi sendikası veya işyeri işveren sendikasına üye ise işveren sendikası veya üye değilse işveren,tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içinde işyerinin bağlı bulunduğu TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli Mahkemeye (İtirazı Bölge Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmak önkoşuluyla)itiraz edilebilir. a)Mahkeme işçi ve üye sayısının tespitindeki maddi hata ile süreye ilişkin itirazları duruşmasız 6 işgünü içinde kesin karara bağlar. b)Mahkeme diğer itirazlarda duruşma yapar.Kesin olmayan mahkeme kararı temyiz edilirse Yargıtay 15 gün içinde kesin karar verir. (2822 sayılı yasa madde 15)

5 MAHKEMEYE İTİRAZ KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR YETKİ PROSEDÜRÜNÜ DURDURUR
MAHKEMEYE İTİRAZ KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR YETKİ PROSEDÜRÜNÜ DURDURUR (2822 sayılı yasa madde 15)

6 YETKİ BELGESİ İtiraz edilmemişse itiraz süresinin bitimini takiben,itiraz edilmişse kesinleşmiş mahkeme kararının tebliğinden itibaren 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki belgesini taraflara gönderir (2822 sayılı yasa madde 16)

7 ÇAĞRI Tespit belgesini ve yetki belgesini alan taraf,aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde karşı tarafı görüşmelerde ileri süreceği tüm teklifleri de ekleyerek toplu görüşmeye çağırır ve çağrı tarihini görevli makama bildirir. (2822 sayılı yasa md17) Tarafların toplu görüşme için ileri süreceği tekliflerinde değişiklik yapma hakları saklıdır SÜRESİ İÇİNDE ÇAĞRI YAPILMAZSA YETKİ DÜŞER

8 TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMA TARİHİNİN TESPİTİ
ANLAŞMA OLURSA Çağrının tebliği tarihinden 6 işgünü içinde taraflar görüşmenin yer,gün ve saatini tespit eder ve görevli makama bildirirler (2822 sayılı yasa madde 19/1) ANLAŞMA OLMAZSA Taraflardan birinin çağrı yapılan günden itibaren 3 işgünü içinde başvurusu üzerine görevli makam 6 işgünü içinde yer,gün ve saati tespit ederek görevli makama bildirir. (2822 sayılı yasa madde 19/2)

9 ÇAĞRI YAPAN TARAF ÇAĞRI TARİHİNDEN İTİBAREN 30GÜN İÇİNDE TOPLU GÖRÜŞMEYE GELMEZ VE TOPLU GÖRÜŞMEYE BAŞLANMAZSA ÇAĞRI YAPAN TARAFIN YETKİSİ DÜŞER (2822 sayılı yasa madde 19/3)

10 TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI 60 GÜNLÜK SÜRE

11 UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ(1)
Taraflardan biri toplantıya gelmezse veya toplantıya geldiği halde toplantıya başlamazsa toplantıya gelen taraf durumu 6 işgünü içinde görevli makama ileterek uyuşmazlığı bildirir (2822 sayılı yasa madde 21/1)

12 UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ(2)
Toplu görüşmeye başladıktan sonra taraflardan biri toplantıya devam etmezse,gelen taraf durumu 6 işgünü içinde görevli makama bildirir (2822 sayılı yasa madde 21/1)

13 UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ(3)
Toplu görüşmenin başlamasından itibaren 30 gün geçmişse ve anlaşma yoksa taraflardan biri durumu görevli makama iletir.(2822 sayılı yasa madde 21/2)

14 UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ(4)
Toplu görüşmenin başlamasından itibaren 60 gün geçmişse ve anlaşma yoksa taraflardan biri durumu görevli makama iletir. (2822 sayılı yasa madde 21/2)

15 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI
Görüşmelerde anlaşma olursa toplu iş sözleşmesi imzalanarak görevli makama bildirilir ( sayılı yasa madde 20)

16 RESMİ ARABULUCU

17 60 güne kadar tutulan uyuşmazlıklarda görevli makam tarafları makamına davet ederek resmi arabulucu seçimini yapar.Tarafların anlaşması halinde resmi arabulucu listesinden üzerinde anlaşılan kişi,anlaşmamaları halinde ise yine listeden arabulucu torbadan ad çekme suretiyle Resmi Arabulucu seçilir.60 günden sonra bildirilen uyuşmazlıklarda ise görevli makam arabulucu seçimini yetkili iş Mahkemesine iletir.Resmi Arabulucu Mahkeme kararı ile seçilir.Taraflar 60 gün geçmesine rağmen Resmi Arabulucu tayini talep etmemişse görevli makam resen arabulucu tayinini yetkili mahkemeden ister.Resmi arabulucunun görev süresi görevin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.Taraflar bu süreyi en çok 6 işgünü uzatabilirler.

18 KANUNİ GREV VE LOKAVT KARARI

19 Görevli makamın gönderdiği Resmi Arabulucu raporunun tebliğinden itibaren 1.6 işgünlük sürenin geçmesinden sonra işgünlük süre içinde olmak üzere işçi sendikası GREV KARARI alır.İşveren Sendikası veya işveren grev kararının kendilerine tebliği tarihinden itibaren 6 işgünü içinde Lokavt Kararı alabilir.

20 GREV KARARI SÜRESİ İÇİNDE ALINMAZSA YETKİ BELGESİNİN HÜKMÜ KALMAZ( md

21 GREV VE LOKAVT YASAKLARI
YASAK İŞLER (md.29) YASAK YERLER(md.30) GEÇİCİ YASAKLAR (md.31)

22 UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ YASAK İŞLER VE YERLER İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA RESMİ ARABULUCU RAPORUNUN TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN 6 İŞGÜNÜ İÇİNDE SÖZLEŞMENİN BAĞITLANMASI İÇİN YHK BAŞVURMAK ZORUNLUDUR.(bu süre içinde başvurulmazsa yetki düşer) YASAKLARDA UYUŞMAZLIĞI YHK ÇÖZER. (2822 SAYILI YASA 32,52)

23 KANUNİ GREV VE LOKAVT KARARININ TEBLİĞİ
Alınan grev ve lokavt kararları karar tarihinden itibaren 6 işgünü içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere ve bir örneği de görevli makama tebliğ edilir.Kararı alan taraf bunu işyerinde derhal ilan eder.(md.28)

24 GREV VE LOKAVTIN BAKANLAR KURULU KARARI İLE ERTELENMESİ
Karar verilmiş ve başlanmış bir kanuni bir grev veya lokavtın genel sağlık ve milli güvenliği bozucu nitelikte olması halinde Bakanlar Kurulu grev ve lokavtı bir kararname ile 60 gün süre ile erteleyebilirler.

25 ERTELEMEDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ
Ertelemede uyuşmazlık; Erteleme süresi içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bizzat ve Resmi Arabulucu Listesinden seçebileceği bir arabulucu yardımı ve gayret göstermesi (md34/1) Erteleme süresi içinde tarafların anlaşarak konuyu özel hakeme götürmeleri(md34/2) Erteleme süresi içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının uyuşmazlığı YHK'NA götürmesi (md 34/3)

26 GREV OYLAMASI Grev kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren 6 işgünü içinde işyerinde çalışanları dörtte biri sayıda işçinin en büyük mahalli amire başvurması halinde,işyerinde 6 işgünü içinde grev oylaması yapılır.(md.35) Oylamaya itiraz oylamadan itibaren 3 işgünü içinde yetkili iş mahkemesine yapılır.

27 Grev oylaması sonucunda işçiler işyerinde grevin uygulanmamasına karar verirlerse,oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde taraflar anlaşamazlarsa ve bu süre içinde sözleşmeyi bağıtlaması için YHK 'na göndermezlerse alınan yetki belgesinin hükmü kalmaz. Oylama sonucunda işyerinde çalışanların salt çoğunluğunca grevin uygulanmamasına karar verilirse o işyerinde grev uygulanamaz. (md35/son)

28 KANUNİ GREV VE LOKAVTIN UYGULANMAYA KONMASI
Grev ve Lokavt Kararları karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile 6 işgünü önceden bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir.(md.37/1) Grev oylaması yapılıp, greve evet çıkması halinde 60 günlük süre oylamanın kesinleşmesinden itibaren başlar.(md.37/3)

29 Karşı tarafa tebliğ edilmek üzere süresi içinde Notere ve Görevli makama tebliğ edilmeyen Grev Kararları uygulanamaz.(md.37/2) Bildirilen günde başlamayan grev ve lokavt düşer.Yetki belgesinin hükmü kalmaz.(md.37/2)

30 KANUNİ GREV VE LOKAVTIN SONA ERMESİ
KENDİLİĞİNDEN SON BULMA Grev uygulayan işçi Sendikasının kapatılması, feshedilmesi, infisah etmesi, faaliyetinin durdurulması, grev ve lokavtı kendiliğinden sona erdirir. İşveren Sendikasının feshedilmesi, infisahı, kapatılması veya faaliyetinin sona erdirilmesi halinde de lokavtı kendiliğinden sona erdirir. Bu durumlarda görevli makam tarafından sona erdirme ilan edilir.(md 51/3)

31 3/4 ÜYENİN SENDİKADAN AYRILMASI
Grev uygulayan işçi sendikasının bu grevin uygulandığı işyerindeki üyesi işçilerin 3/4' ünün sendika üyeliğinden ayrıldığının tespiti halinde ilgililerden biri grevin sona erdirilmesi için İş Mahkemesine başvurabilir. Mahkeme belirlenecek tarihte grevin sona ereceğini mahallinde çıkan en az bir gazetede yoksa mutad yollarla ilan eder.(md 51/son)

32 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI
Kanuni bir grev veya lokavtı sona erdirmek için grev ve lokavt kararı almış olanlar en geç ertesi gün sonuna kadar yazı ile karşı tarafa ve görevli makama kaldırma kararlarını iletirler. Gazete veya mutad vasıtalarla ilan edilir.Grevin uygulanmasına son verilmesi lokavtın, lokavtın uygulanmasına son verilmesi grevin kaldırılmasını gerektirmez.(md 51/1,2)


"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ PROSEDÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları