Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI

2 ÖĞRENME – ÖĞRETME KURAM ve MODELLERİ 1

3 ÜNİTE KAZANIMLARI 1.Yasa, Kuram, model, strateji, yöntem ve teknik kavramlarının tanımını yapar 2.Eğitim – öğretim süreçlerini etkileyen kuram, model ya da stratejilerin farkında olur 3.Öğretimi etkileyen kuram, model ya da stratejilerin temel yaklaşımlarını açıklar 3

4 BİLİMSEL ANLAMDA YASA (KANUN ) NEDİR? Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. ÖR: YER ÇEKİM KANUNU albayrakegitim.com4

5 TEORİ ( KURAM ) NEDİR? Tekrarlanan gözlem ve deneylerle doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipotezlere, teori (kuram) denir. Ör: Çoklu zeka teorisi, yapılandırmacı öğrenme kuramı albayrakegitim.com5

6 MODEL NEDİR? Teorilerini pratiğe aktarmak için, belirli bir düzen içerisinde atılması gereken adımları ve her bir adımda nelerin yapılması gerektiğini ifade eden sistematik bilgiler bütünüdür. Ör: Tam öğretim modeli, okulda öğrenme modeli, 5 E Modeli v.s albayrakegitim.com6

7 STRATEJİ NEDİR? Bir şeyi elde etmek için izlenen ya da amaca ulaşmak için geliştirilen planın uygulama şeklidir. Öğretimde strateji ise ; Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan, yöntem, teknik, araç ve gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yoldur. Ör: İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi, araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi v.s albayrakegitim.com7

8 YÖNTEM ( METOT ) NEDİR? Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek – öğretmek için belirlenen strateji doğrultusunda bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol. Ör: Düz anlatım yöntemi, tartışma yöntemi albayrakegitim.com8

9 TEKNİK NEDİR? Yöntemlerin uygulama biçimi, işe koşulma şeklidir Ör: Bir konunun öğrenilmesi için tartışma yöntemini seçen bir öğretmen, beyin fırtınası ya da altı şapka tartışma tekniğini uygulayarak dersini işleyebilir. albayrakegitim.com9

10 KURAM ( TEORİ) MODEL STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK 10 YASA (KANUN)

11 BAZI KURAM YA DA MODELLER 1.Tam Öğrenme Modeli 2.Probleme Dayalı Öğrenme Modeli 3.İşbirlikçi Öğrenme Kuramı 11

12 3/21/200812 TAM ÖĞRENME MODELİ B. BLOOM 12

13 Uygun ortam ve öğrenme koşulları oluşturulduğunda ve ek öğrenme olanakları sağlandığında hemen hemen herkes öğrenebilir. (B. Bloom) TÖM ‘ne göre öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. TAM ÖĞRETİM MODELİ 13

14 OKULDA ÖĞRENMEYİ BİRÇOK FAKTÖR ETKİLER. Bunlar;  Öğrencinin olgunlaşma düzeyi,  Genel yeteneği,  Doğuştan gelen kişilik özellikleri,  Ailenin sosyo-ekonomik statüsü  Öğrencinin zekası gibi Bu faktörleri değiştiremeyiz Diğer faktörler ise ;  Öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri;  Derse karşı ilgisi, tutumu, başarılı olabileceğine olan inancı,  Öğretim hizmetinin niteliği  Araç gereç Bunları değiştirebiliriz TAM ÖĞRETİM MODELİ 14

15 TAM ÖĞRENME MODELİNİN TEMEL İLKELERİ ; 1.Öğrencilere planlı öğretim ve olumlu öğrenme koşulları sağlanmalıdır. 2.Tam öğrenme ölçütü belirlenmelidir (En az %70) 3.Öğrenciye yeterli zaman ve imkan ayrılmalıdır. 4.Öğretim sürecinde ipucu, pekiştirme, dönüt ve düzeltme mutlaka kullanılmalıdır 5.Öğrenci katılımı sağlanmalıdır. 6.Bir ünite öğrenilmeden diğerine (En az % 70) geçilmemelidir. 15

16 Tam öğrenme modelinin 3 temel değişkeni vardır. 1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri TAM ÖĞRETİM MODELİ 16

17 3/21/200817 ÖĞRETİM ÖĞRETİM ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ Bilişsel Giriş Davranışları % 50 Duyuşsal Giriş Özellikleri % 25 Öğrenme Ünitesi ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Bilişsel Özelliklerin Artması Öğrenme Hızının Artması Duyuşsal Özelliklerin Yükselmesi ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ % 25 İpuçları Katılma Pekiştirme Dönüt ve Düzeltme Öğrenme Düzeyini Etkileyen Önemli Değişkenler ve Bunlar Arasındaki İlişkiler TAM ÖĞRETİM MODELİ 17

18 18 1. ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ a) Bilişsel giriş davranışları; Genel anlamda öğrenmeyi etkileyen zihinsel işlemlerdir. Sözel- işlemsel yetenekler, okuduğunu anlama gücü, iletişim becerisi, dinleme becerisi, problem çözme becerisi, aynı zamanda yeni bir konunun alt yapısını oluşturan ön öğrenmeleridir. Öğrencinin öğrenme ünitesindeki performansını doğrudan etkileyen bu faktörler, öğrenmeyi %50 oranında etkilemektedir. (Bloom)

19 19 b) Duyuşsal giriş davranışları; Öğrencinin dersin konusuna karşı ilgisi, tutumu ve akademik benlik kavramını içermektedir. Duyuşsal giriş özelikleri okul, ders, öğretmen veya öğrenciden kaynaklanabilir. Bu davranışları olumlu hale getirmek için öğrencinin başarılı olma gereksinimi karşılamak gereklidir.

20 20 2. ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ Eğitimin niteliğinin en önemli göstergesi olan dersin öğrencilere anlamlı gelmesidir. Dersin anlamlı hale getirilmesi tamamen öğretmenin elindedir. Öğrenciler farklı bilgi düzeylerinde, beceri oranlarında ve farklı güdülerle sınıfa gelirler. Eğitim başarısının etkisinin öğrenciden öğrenciye farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Bazı öğrenciler diğerlerinden daha yavaş, bazıları ise daha hızlı öğrenme kapasitesine sahiptir. Bu anlamda öğretimi bireyselleştirmek önem arz etmektedir. Öğretim hizmetlerinin niteliğini büyük ölçüde dört öğe belirlemektedir. Bunlar;

21 21 a) İpuçları; Öğrenme sürecinde, öğrenciye neyi öğrenebileceği, bunları öğrenirken ne yapacağını anlatmak için kullanılan faaliyetlerin tümüdür. Sorulan soruya tam yanıt veremeyen öğrenciye bir sözcüğün, bir sesin veya bir hareketin hatırlatılması bir ipucu olabilir. Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan başlıca ipuçları  Sorular sorma  Örnekler verme  Açıklamalar yapma  Kaynak kitaplar kullanma  Gerçek varlıklar ve olaylar gösterme  Konuşma sırasındaki vurgular, ses tonu değişikliği yapma  Yönergeler öne sürme  Grafik, şema ve haritalar kullanma

22 22 b) Pekiştirme; Pekiştirme davranışın tekrar edilme sıklığını arttırma işidir. Soruya doğru cevap veren bir öğrenciye çikolata verme yada alkışlattırma bir pekiştirme işidir. Pekiştireçleri etkili kullanmak için; Pekiştireç öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Pekiştireç sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklere uygun olmalıdır. Öğrenci için anlamlı olmalıdır. Olumlu davranıştan hemen sonra verilmelidir.

23 23 C) ÖĞRENCİ KATILIMI; Öğrenciler öğrenme sürecine etkin katıldıkları süre içinde daha kalıcı izli öğrenme yaşantılarına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler soru sorarak, problem çözerek, örnek vererek öğretim sürecine aktif olarak katılabilirler. Öğrencinin aktif katılımını onun hazırbulunuşluk düzeyi ve çevre koşulları belirler.

24 24 D) GERİBİLDİRİM, DÜZELTME; Öğrenciye kendi öğrenmesi ile ilgili sonuçları, ulaştığı düzeyi bildirmedir. Geribildirim, öğrenme ünitelerinin sonunda uygulanarak, o ana kadar öğrencilerin neleri öğrenmiş oldukları ve tam öğrenme seviyesine erişebilmeleri için daha neleri yapmaları gerektiğini ortaya çıkarma amacını gütmektedir. Düzeltme ise gerek öğretmen ve gerekse öğrencinin tarafından ulaşılamayan hedeflerin, gerçekleşmeyen veya olumsuz olarak ortaya çıkan durumların etkinliği içerisinde düzeltilmesidir.

25 25 ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Öğrenme düzeyi ve çeşidini, öğrenme hızını, duyuşsal ve bilişsel ürünleri kapsar. Tam öğrenme yoluyla öğrenen öğrencilerin öğrenme hızında artma beklenmektedir. Ayrıca öğrenci tam öğrenme yoluyla daha başarılı olacağından üniteye, derse, okula karşı ilgi, olumlu tutum ve akademik benlik düzeyinde artış görülmektedir.

26 26

27 Öğrenemeyenler İçin Bazı Ek Öğrenme Aktiviteleri - Evde ek öğretim (ödev ya da proje) - Okulda ek öğretim -Küçük gruplarla öğretim -Bire bir öğretim - Programlı ve bilgisayarlı öğretim - Akademik oyunlarla öğretim - Ek kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim - Farklı bir yöntemle tekrar öğretim Tamamlama işlemlerinden öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşıp ulaşmadıkları belirlendikten sonra yeni üniteye geçilir TAM ÖĞRETİM MODELİ 27

28 MODELİN OLUMLU YÖNLERİ Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır. Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu zaman verilir. Öğrenciler arasında eşitliği sağlar. Öğrenme ürünleri izleme testleriyle sürekli olarak değerlendirilir. Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir. Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar. Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır. TAM ÖĞRETİM MODELİ 28

29 MODELİN OLUMLU YÖNLERİ Öğrencilerin özgüvenlerinde artış Öğrenci bir sonraki ünite için gerekli giriş davranışlarını-becerilerini kazanmış olur. Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar. TAM ÖĞRETİM MODELİ 29

30 MODELİN SINIRLILIKLARI  Daha çok zaman gerekebilir  Hazırlıkların çokluğu.  Öğretmen açısından uygulama zorluğu  Tüm öğrenciler aynı hızda ilerleyemez.  Yeniden öğretim yapıldığında çok çeşitli öğretim araçları gerekir.  Her bir ünite için farklı testler-sınamalar gereklidir. TAM ÖĞRETİM MODELİ 30

31 SORU ÖRNEKLERİ 31

32 3. Bloom'un tam öğrenme modeline göre, aşağıdakilerden hangisi "belli bir zaman içinde öğrenciyi etkileme gücünde olan dış koşullar"dan biri değildir? (2005) A)Dönüt (geribildirim) B)Önkoşul öğrenmeler C)İşaret ve açıklamalar D) Pekiştirme E)Düzeltme B 32

33 33

34 KPSS 2016: Öğretmen yeryüzü şekillerini işlerken öğrencilerin sorulara verdiği cevapların yetersiz olduğu durumlarda onlara resimler göstererek doğru cevabı bulmalarına yardımcı olmuştur. Tam öğrenme modeline göre, öğretmen “resim gösterme” işlemiyle aşağıdaki değişkenlerden hangisini kullanmıştır? a)Pekiştirme b)İpucu c)Düzeltme d)Soru sorma e)Katılımı sağlama

35 KPSS 2016: Tam öğrenme modeline göre özellikle bilişsel giriş davranışlarına yönelik olan ve öncelikle yapılması gereken bir etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? a)Dikkat çekecek bir etkinlikle derse başlama b)Konunun neden önemli olduğunu belirtme c)Ön öğrenmeleri tamamlama d)Hedeften haberdar etme e)Sık sık dönüt verme

36 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME KURAMI (J.DEWEY) 36

37 Öğrenciler, eğitim ortamlarında karşılaştıkları problemleri bireysel ya da grupla çözerek öğrenirler ve aynı zamanda gerçek hayata hazırlanırlar. 37

38 P.D.Ö. öğrencilere “öğrenmeyi öğrenme” becerisi kazandırmayı ve öğrenme kapasitelerini arttırmayı amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır. 38

39 Öğrenciler öncelikle öğretmenin sınıfa getirdiği bir problemle tanışır, daha sonra çeşitli araştırmalar yapar, bilgilerini paylaşır ve çözümleri tartışırlar. 39

40 PDÖ’ de öğrenme süreci öğrenciler problemi gördükten sonra başlar. Problemi çözerken aynı zamanda neyi ve niçin öğrendiklerinin farkında olurlar. Tıpkı bir bilim adamının çalışmasında olduğu gibi önce problem durumu tespit edilir. Daha sonra bu durumun çözümü için gerekli bilgiler toplanır ve bu bilgiler değerlendirilerek sonuca varılmaya çalışılır 40

41 Öğrenciler problemler ile çalışırken şu türde sorular sürece eşlik eder “Problem ne?” “Nasıl ve nereden başlamalıyım?”, “Ne biliyorum?”, “Ne bilmeye ihtiyacım var?”, “Nereden bulabilirim?”, “Bu veriler ne anlama geliyor?”, “Bu bilgiye güvenebilir miyim?”, “Çözmeye çalıştığım problem nedir?”, “Yapabileceğim eylemler nelerdir?”, “Eğer her birini yaparsam neler olur?”, “Yapacak en iyi ve doğru olan nedir?” Birey bu sorulara cevap ararken aynı zamanda metabilişsel düşünce sistemide gelişir

42 Problem çözme sürecinde işlem basamakları 1) Problemin farkına varılması ve tanımlanması 2) Problemle ilgili gerekli bilginin edinilmesi 4) Gerekli kaynakların belirlenmesi 5) Olası çözümlerin oluşturulması (hipotezler) 6) Çözüm yollarının tek tek denenmesi 7) Sonuca ulaşma 8) Çözümlerin rapor haline getirilmesi. 9) Sonuçların paylaşılması 42

43 Bir Problemin Sahip Olması Gereken Özellikler a) Problem, güvenilir ve öğrencinin günlük hayatında karşılaşabileceği bir durumdan çıkarılmış olmalıdır. b) Problem, ne çok kolay ne de çok zor çözülür nitelikte olmalıdır. c) Problem, öğrencinin zihinsel gelişlim düzeyine uygun olmalıdır. d) Problem, eğitim süresinde çözülebilecek sınırlılıkta olmalıdır. e) Problem, faydalı olmalı ve öğrencinin hipotez oluşturmasına fırsat vermelidir.

44 PDÖ’de Öğretmenin Rolü 1. PDÖ yaklaşımında öğretmen takım kaptanı gibi hareket eder. 2. Problemler oluşturur, süreci kontrol eder, öğrencileri görevlendirir, bilgiye ulaşmaları için küçük ipuçları verir. 3. Problemin çözümü için yeterli zamanı belirler ve bilgiye ulaşmak için gerekli kaynaklara ulaşma imkanı sağlar.

45 PDÖ’de Öğrencinin Rolü a) Öğrenciler konuyu derinlemesine araştırırlar. b) Kendi öğrenmeleri için sorumluluk alırlar. c) Öğrenciler aktif olarak problem durumu ile ilgili araştırmalar yapar, bilgi toplarlar ve problemin çözümü ile ilgili öneriler getirirler. d) Çalışmalarını sınıfa ve diğer gruplara sunarlar. e) Çalışmalarını işbirlikli olarak yürütürler. f) Çalışma sırasında kendini ve arkadaşlarını değerlendirirler.

46 PDÖ’de Ölçme-Değerlendirme Öğrenciler sadece geleneksel ölçme araçlarındaki (yazılı ve sözlü sınavlar) sorulara verdikleri doğru cevaplar oranında değerlendirilmemelidir. PDÖ’de öğrencilere kazandırmada temel oluşturan olayları kavrama gücü, süreçteki performansı, bağımsız ve birlikte çalışma gücü ve becerisi gibi kriterler de ölçme-değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.

47 Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenciye Sağladığı Faydalar 1.Bilimsel metodlar aktif olarak öğrenilir. 2.Problemi çözme sırasında gerekli olan analiz, sentez ve değerlendirme gibi Üst düzey bilişsel ve duyuşsal düşünme becerileri gelişir. 3.Öğrencilerin öğrenme için istekli ve meraklı olmasını sağlar. 4.Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek yaşamlarında kullanma yetenekleri gelişir. 5.Öğrencilerin sahip oldukları bilgi, deneyim ve becerilerin kullanılmasını ve geliştirilmesi sağlanır. 47

48 Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenciye Sağladığı Faydalar 7. Öğrenciler arasında iletişimi ve etkileşimi arttırır. 8. Diğer kişilerin fikirlerini dinleme, farklı görüşlere açık olma gibi demokratik kuralları öğretir. 9. Öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasına ve sorumluluk duygusunun gelişmesine neden olur. 10. Öğrencilerin yaratıcı yeteneklerinin farkına varmaları sağlanır. 11. Probleme dayalı öğrenme sırasında yapılan hatalar ve bunların birlikte düzeltilmesi öğrenmeyi pekiştirir. 12. Kendi çalışmalarının bağımsız değerlendiricisi olmayı öğrenirler. 13. Öğrencilerin sosyal yaşamda düşüncelerini rahatça ifade etmelerini ve cesaret kazanmalarını sağlar. 48

49 PDÖ SINIRLILIKLARI Öğretmenlerin öğretim stillerini değiştirmeleri zor olabilir. Derste ilk kez sunulan problem durumlarını öğrencilerin çözmesi daha uzun zaman alabilir. Gruplar ya da bireyler yaptıkları çalışmaları erken ya da geç bitirebilirler. Probleme dayalı öğrenme zengin bir materyal ve araştırmaya ihtiyaç duyar. Probleme dayalı öğrenme modelini tüm derslerde uygulamak zordur. Öğrenmeyi, değerlendirmek güçtür. 49

50 50

51 1. Aşağıdakileden hangisi "probleme dayalı öğrenme" yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir? (2007) A) Hem öğrenme ürünü hem de süreç önemlidir. B) Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler. C) Bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır. D) Öğrenci, alt düzey düşünme becerilerini kullanır. E) Eğitim programı esnek bir biçimde hazırlanır. D 51

52 52

53 3. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında bulunması gereken en önemli özelliktir? (2005) A) Her biri uygulanabilir nitelikte birçok çözümünün olması B) Araştırmayı gerektirmesi C) Merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması D) Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesi E) Gözlem yapmayı gerektirmesi D 53

54 İŞBİRLİKÇİ (KUBAŞIK ) ÖĞRENME ( J. Dewey - Vygotsky ) 54

55 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ( KUBAŞIK ÖĞRENME ) İÖ öğrencilerin heterojen gruplar (4-6 kişi) oluşturarak ortak amaç doğrultusunda, birbirilerinin öğrenmesine yardım ederek çalışması ve öğrenmesidir. 55

56 !!! İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler, çoklu öğrenme ortamları içerisinde kendi öğrenmelerini yapılandırmaktadır. İşbirlikli Kümenin Özellikleri  Küme ortak amaç doğrultusunda çalışmalıdır. (Küme amaçları)  Öğrenciler arasında olumlu bağlılık olmalıdır. (Pozitif dayanışma. Olumlu bağlılık)  Öğrenciler arasında yüz yüze bir etkileşim olmalıdır. (Yüzyüze Destekleyici İletişim)  Öğrenciler bireysel sorumluluklarının farkında olmalıdır. (Bireysel Sorumluluk) 56

57  Kubaşık öğrenme kümelerinde paylaşılmış bir liderlik söz konusudur.  2 -4 ya da 6 kişilik öğrenme grupları idealdir. (Küme büyüklüğü)  Kubaşık öğrenme kümelerinde yetenek ve kişilik özellikleri açısından karma (heterojen) kümeler oluşturulması gereklidir. (Karma Küme)  Gruptaki öğrenciler ilerleyişlerini değerlendirebilmeli ve gerektiğinde kararlar alabilmelidirler. Öğrenciler birbirlerinin ilerleme düzeyleriyle ilgili dönütler vermelidir. Kime yardım edilmesi, kimin güdülenmesi gerektiği gibi. (Küme İşleyişinin Değerlendirilmesi) 57

58  Öğrencileri gruplara öğretmen yerleştirmelidir. Grup üyeleri heterojen (farklı yetenek, kişilik, zekâ seviyesi) olmalıdır. 58 Etkili Kullanım İlkeleri

59  Öğrenciler arasında yarışma yoktur, rekabet takımlar ve gruplar arasındadır. Başarı ya da başarısızlık öğrencinin değil grubundur. Grup performansları değerlendirilir. 59

60 60  Öğrenciler arasındaki işbirliği ve etkileşimi sağlamak için planlı çalışma gerekir.  Öğrencinin öğrenciden öğrenmesi için grup atmosferi düzenlenmelidir.  İşbirlikçi gruplarda kişisel sorumluluk duygusunun anlamı, tüm grup üyelerinin hazırladığı malzemelerin, tüm grubun başarısı için olduğunu bitmesidir.

61 KUBAŞIK ÖĞRENME TEKNİKLERİ 61

62 1) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Grup üyeleri birlikte çalışıp, öğrenir. Grup üyeleri bireysel olarak sınava girer. Aritmatik ortalama, grup ortalaması notu alınır. 62

63 2) Ayrılıp Birleştirme Tekniği 63

64 2) Ayrılıp Birleştirme Tekniği En güçlü tekniktir. Konu bölümlere ayrılır, her bölüm için bir uzman görevlendirilir. Her gruptan aynı bölüm uzmanları bir araya gelerek uzman grupları oluşturur. Uzman gruplar konuyu derinlemesine öğrenir ve uzmanlaşır. Her uzman kendi grubuna geri dönüp, grup arkadaşlarının öğrenmesinden sorumlu olur. Gruplar tüm bölümlerden sınav olur. Öğrenciler hem bireysel hem de grup olarak değerlendirilir. 64

65 3) Takım Destekli Bireyselleştirme Eş vardır. Eşler birbirinden sorumludur. Grup heterojendir. Her öğrenci kendi seçeceği bir arkadaşıyla çalışır.(Eş seçimi) Eş olan öğrenciler birbirlerinin çalışmalarını, ödevlerini ve test kağıtlarını değerlendirir. Öğretmen süreci kontrol eder, daha çok matematik öğretiminde kullanılır(Akran eğitimi) Her hafta durum değerlendirilir. 65

66 4) Takım – Oyun – Turnuva Her hafta gruptan bir kişinin katıldığı turnuvalar düzenlenir. Grup üyeleri o hafta kendilerini temsil edecek arkadaşlarını hazırlarlar. Her öğrencinin aldığı puan, toplam takım puanına eklenir ve puana göre gruba ödül verilir. 66

67 5) Karşılıklı Sorgulama Tekniği Öğretmen konuyu sunar Sonra sınıfı heterojen gruplara ayırır. Her grup konuyla ilgili açık uçlu sorular hazırlar, birbirlerine sorar ve cevap verirler. Son olarak verilen cevaplar tüm sınıfta tartışılır. 67

68 İşbirlikçi Öğrenmenin Faydaları  Bu yaklaşımda öğrenciler birbirlerinden öğrenirler. Bu yüzden öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder.  Öğrenciler, birlikten doğan başarılarını kutlarlar. 68

69  Öğrencinin kendine güveni, özsaygısı ve motivasyonu artırır.  Öğrencilerin soru sorma, cevaplama, düşünme, tartışma, sorumluluk yüklenme, iş başarma, görev paylaşma, dinleme, eleştirel düşünme, hoşgörülü olma ve başkalarına saygılı olma becerileri gelişir. 69 Faydaları

70  Toplumsal davranışlar kazandırılır.  Öğrencilerin empati kurma yeteneği gelişir.  En pasif öğrenciler için bile yapılabilecek bir iş  Üst düzey hedef davranışlar kazandırılır.  Öğrenme zevkli ve eğlenceli hale gelir. 70 Faydaları

71 Sınırlılıkları ( Olumsuz Yönleri )  Çalışmanın bir kişinin üzerine kalma tehlikesi vardır.  Değerlendirme zordur.  Grupta kendinin iş yükünün fazla olduğunu düşünen öğrenciler gruba katkılarını azaltabilir.  işbirlikli öğrenmenin yanlış algılanıp geleneksel grup çalışmasıyla karıştırılabilir. 71

72 72

73 73 İşbirliğine dayalı öğretme sürecinde öğretmen: tek tek öğrencilerin çabası yerine grubun çabasını dikkate almaktadır. Bu durumun öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratması beklenir ? A) Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesini, B) Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri, C) Grupla çalışmaya katılım ve ilginin azalması, D) Grup üyeleri arasında işbirliğinin artması, E) Öğrenciler arası etkileşimin azalması,

74 74

75 75

76 76

77 2. Öğretim hizmetinin niteliğini belirlemede önemli bir yeri olan "ipucu, pekiştirme, katılım, donüt ve düzeltme" hangi öğrenme modelinin temel öğeleridir? (2007) A) İş birliğine dayalı öğrenme B) Anlamlı öğrenme C) Tam öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E)Beyin temelli öğrenme C 77

78 2- Öğrencilerin, karşılaştıkları toplumsal durumlar için yaratıcı çözüm yollarını nasıl ürettikleri hakkında bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarının hangisini öncelikle tercih etmelidir? (2006) A) Sunuş yoluyla öğrenme B) Probleme dayalı öğrenme C) Tam öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Bireyselleştirilmiş öğretim B 78

79 79


"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları