Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DO Ğ AL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI DDeprem EErozyon SSel baskınları TToprak kayması ÇÇığ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DO Ğ AL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI DDeprem EErozyon SSel baskınları TToprak kayması ÇÇığ."— Sunum transkripti:

1

2 DO Ğ AL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI DDeprem EErozyon SSel baskınları TToprak kayması ÇÇığ

3 DEPREM NEDİR? DDünyanın yer kabuğunda çeşitli nedenlerle kısa süreli olarak görülen sarsıntılara deprem denir. DDepremin en şiddetli olarak duyulduğu yere deprem merkezi denir. SSarsıntının etkili olduğu yerlere deprem alanı denir.

4 DEPREME KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DDepreme engel olamayız ama depremin zararlarını en aza indirmek için önlemler alabiliriz. BBinalar gev ş ek toprak alanlarından uzak, sert yerlere yapılmalıdır. EEvler tek veya iki katlı olmalıdır. BBüyük binalar betonarme, sa ğ lam yapılmalıdır.

5 DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER DDeprem anında bulundu ğ umuz yerde sa ğ lam e ş yaların yanında cenin ş eklini alıp sarsıntının bitmesini beklemeliyiz. SSarsıntı bitti ğ i an hemen bulundu ğ umuz yeri terk edip dı ş arı çıkmalıyız.

6 BBinaların yapımında depreme dayanıklı kaliteli malzeme kullanılmalıdır. BBinaların iki kattan fazla olmamasına dikkat edilmelidir. YYapılar yapım sırasında denetlenmelidir ve kaçak yapıla ş maya izin verilmemelidir.

7 SEL BASKINLARI YYerle ş im yerlerini su basmasıyla olu ş an do ğ al afete sel veya su baskını denir. SSel suları hızla akar ve önüne gelen her ş eyi sürükler, can ve mal kaybına sebep olur.

8 SEL BASKINLARINI ÖNLEME ÇALI Ş MALARI YYerle ş im yerleri sel bölgelerinin dı ş ına çıkartılmalıdır. AAkarsu yatakları temizlenmeli ve geni ş letilmelidir.

9 AAkarsular barajlarla ve bentlerle kontrol altına alınmalıdır. Çıplak alanlar a ğ açlandırılmalıdır. AAkı ş hızı fazla olan akarsuların yata ğ ında diklik giderici basamaklama yapılmalıdır.

10 ERAZYON TTopra ğ ın üst tabaksının su veya rüzgarın etkisiyle a ş ınıp sürüklenmesine erozyon denir. EErozyon bir ba ş ka ş ekli ile rüzgar süpürmesidir.

11 TOPRAK KAYMASI(HEYELAN) KKaya parçalarının ve toprak katmanının kayarak yer de ğ i ş tirmesine toprak kayması veya heyelan denir. HHeyelan yurdumuzda en çok do ğ u Karadeniz yöresinde görülmektedir.

12 TOPRAK KAYMASINI ÖNLEME ÇALI Ş MALARI DDik ve çıplak yerler bitki örtüsü ile kaplanmalıdır. YYolların heyelan bölgelerinden uza ğ a yapılmasına çalı ş ılmalıdır. DDik yerlerin etek kısımları fazla kazılıp oyulmamalıdır.Gerekirse destek duvarı yapılmalıdır.

13 AAkar su yatakları dayanıklı duvarla kontrol altına alınmalıdır. YYol yapımında yarmalar fazla dik ve derin açılmamalıdır. YYerleşme yerleri toprak kayma alanlarının dışına çıkarılmamalıdır.

14 ÇI Ğ KKı ş ın da ğ dan kayarak a ş a ğ ıya do ğ ru hareket eden,ilerledikçe kütlesi ve gücü artan karın kaymasına çı ğ denir. ÇÇı ğ en çok do ğ u Anadolu bölgemizde görülür.

15 ÇI Ğ AFET İ NE KAR Ş I ALINAB İ LECEK ÖNLEMLER EE ğ imin çok bulundu ğ u yerler yeterince a ğ açlandırılmalıdır. ÇÇı ğ olma olasılı ğ ı kuvvetli olan yerlerde perdeleme yapılmalıdır. KKı ş sporları çı ğ alanlarından uzak yerlerde yapılmalıdır.

16 ÇÇı ğ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır. KKara ve demir yolu ula ş ımı çı ğ alanlarının uza ğ ında yapılmalıdır. YYerle ş im yerleri çı ğ alanından uzaklara konmalıdır.


"DO Ğ AL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI DDeprem EErozyon SSel baskınları TToprak kayması ÇÇığ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları