Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enstitüler (Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler- Sağlık Bilimleri) 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUM İÇ DEĞERLENDİRMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enstitüler (Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler- Sağlık Bilimleri) 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUM İÇ DEĞERLENDİRMESİ."— Sunum transkripti:

1 Enstitüler (Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler- Sağlık Bilimleri) 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUM İÇ DEĞERLENDİRMESİ

2 Değerlendirme Kategorileri 1.Programların Tasarımı 2.Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 3.Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 4.Eğitim-Öğretim Kadrosu 5.Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Enstitüler

3 Enstitülerin misyonları ve vizyonları farklılık gösterdiği için Enstitülere bağlı olan Anabilim Dalları arasında da bu farklılıklar görülmektedir. Değerlendirmeler yapılırken ilgili Anabilim Dallarından görüşler alınmış, bu görüşler doğrultusunda bu sunum hazırlanmıştır. Enstitüler

4 1. Programların Tasarımı Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır? Enstitüler; Fen, Mühendislik, Alan Eğitimi, Sağlık, Sosyal, Hukuk, İktisat gibi alanlarında bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle Anabilim Dallarındaki eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak, toplumsal gereksinimler ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak mevcut programları güncelleştirmek, toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik çıktıların üretilmesini sağlamak ve daha nitelikli öğrenme ortamlarını sağlamayı amaç edinmiştir. Programların farklılıkları ve Bologna süreci göz önüne alınarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle programların yeterlilikleri arasında uyum sağlanmaktadır. Ayrıca derslerimizin çoğunluğu seçimlik olduğu için ders içerikleri ve kazanımları düzenlenip güncelleştirilirken de uyum göz önüne alınmaktadır. Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) buna göre belirlenmektedir. Enstitüler

5 1. Programların Tasarımı Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır? Enstitüler olarak ilgili kurullarımızda yeni açılan ve daha önce açılmış olan derslerin içeriklerinin program çıktılarına uygun hale getirilmesi konusunda ilgili Anabilim dallarıyla gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile ders öğrenme çıktıları program yeterlilikleriyle örtüştürülmesine dikkat edilmektedir. Bu ilişkilendirme yapılan matrislerle kontrol edilmektedir. Enstitüler

6 1. Programların Tasarımı Ders bilgi paketlerinin oluşturulması, güncellenmesi ve takibi nasıl yapılmaktadır? Hangi derslerin zorunlu, hangilerinin seçmeli olacağı Anabilim Dallarıyla eşzamanlı çalışmalar yapılarak belirlenmektedir. Anabilim Dallarının çalışmaları Enstitü kurullarına getirildikten sonra her Anabilim Dalının açmış olduğu derslerin içerikleri kurul tarafından tek tek incelenerek varsa gerekli düzeltmeler yapılarak dersin açılmasına karar verilmektedir. Eğitim- öğretim faaliyetleri sırasında öğretim üyelerinden alınan görüşler, dönem içerisindeki dönüşler, paydaş görüşleri, çevre şartları, güncel olaylar ve sosyal, teknolojik ve bilimsel gelişmeler dikkate alınarak bir sonraki ders içeriğinin düzenlenmesinde azami derecede özen gösterilmektedir. Enstitüler

7 2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları teşvik edilmekte midir? Genellikle ders işlerken her bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı az olduğundan öğrenci merkezli eğitim-öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile öğrencilerin aktif rol almaları sağlanmaktadır. Teorik derslerde bireysel farklılıklar göz önüne alınarak öğrencilerin kendi materyallerini hazırlamaları, kullanmaları ve sonuçta raporlaştırmaları, ayrıca araştırma ödevleri, projeler verilerek de aktif olarak eğitim-öğretim yapılması sağlanmaktadır. Yine laboratuvar gibi uygulamalı derslerde ise öğrenciler deneylerini bireysel ve gruplar halinde yaparak ödev ve sunumlarını aktif şekilde gerçekleştirmektedirler. Saha çalışması gerektiren alanlarda Erzincan Üniversitesi Sağlık Kültür Spor dairesinden destek alınmaktadır. Bazı öğretim üyeleri sadece ders saatlerinde değil danışmanlık, seminer, tez çalışması ve uzmanlık alan saatlerinde de öğrencilerle birebir ilgilenmektedirler. Enstitüler

8 2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi, hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır? Bu konuda neler yapılmaktadır? Bologna sürecinde ders içerikleri belirlenirken ölçme değerlendirmenin nasıl, ne zaman ve hangi tür ölçme aracı ile yapılacağı öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir. Enstitüler olarak rastgele seçilen öğretim üyesinin Bologna sayfası incelenip öğrencilerden de zamanla geri dönüt alınmakta ve dönem sonunda toplanan sınav evrakları da teknik olarak incelenerek örtüşme olup olmadığı tespit edilmektedir. Öğretim üyelerinin soru sayılarının, soru şekillerinin ve ölçme kriterlerinin standart olmadığı görülmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi için Anabilim Dalları ile zaman zaman resmi ve resmi olmayan toplantılar yapılmaktadır. Bazı öğretim üyelerimiz her dersin sonunda da yazılı veya sözlü kısa cevaplı sınavlar yaparak öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmektedirler. Enstitüler

9 2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi, hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır? Bu konuda neler yapılmaktadır? Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde her ne kadar dönem başlarında öğretim üyelerinden istenen tanıtım formlarında değerlendirme ölçütlerine ilişkin birtakım bilgiler istense de devamında öğretim üyelerinin bu yollarla değerlendirme yapıp yapmadıkları kontrol edilememektedir. Enstitüler

10 2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem (sınavların/notlandırmanın önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir? İlgili kurullarımızda Anabilim Dalı Başkanlıklarından ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağının Bologna sürecinde belirtilmesini ve bunlara bağlı kalınması istenmektedir. Ölçme sorularının dersin tüm içeriğini kapsayacak şekilde ve öğrenciler tarafından anlaşılabilir, analiz-sentez basamaklarını içerecek nitelikte hazırlanıp değerlendirilmesi talep edilmektedir. Her dönem sonunda Anabilim dallarından sınavla ilgili evraklar toplanarak önce Anabilim Dalları değerlendirmekte, sonra da Enstitümüz tarafından teknik olarak incelenmektedir. Görülen eksiklikler yazılı olarak ilgili öğretim üyesine ulaştırılmak üzere Anabilim Dalı Başkanlıklarına gönderilmektedir. Öğrencilerin sınavlarına itiraz etme durumu göz önüne alınarak sınav evrakları enstitümüzde 2 yıl saklanmaktadır. Değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması ve adalet duygusunun zedelenmemesi adına herhangi bir şikâyet durumunda süreç şeffaf biçimde yönetilmesi açısından bazı Anabilim Dalları sınavlarının cevap anahtarlarını ilgili panolarında asarak ya da web sayfalarında ilan ederek duyurmaktadırlar. Enstitüler

11 2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Öğrencinin devamı ve devamın takibi konusunda ne tür düzenlemeler vardır? Yönetmelikte belirtilen devam takibi konusunda öğretim üyelerinin ıslak imzalı yoklama almaları istenmekte ve devam durumunun takibi noktasında dönem içinde ilgili Anabilim Dallarına yazı yazılarak devamsızlıktan kalan öğrencilerin listesi istenmektedir (Ek ders ücreti yapılırken bu durum göz önüne alınmaktadır). Ayrıca ders değerlendirme formunu ve yoklamayı teslim ettikten sonra enstitüler olarak öğrencinin notu sistemden ilan edilmektedir. Bu evraklarını dönem sonunda enstitüye teslim etmeleri istenmektedir. Enstitüler

12 2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır? Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yabancı Uyruklu öğrenciler için öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcısı aracılığıyla oryantosyon hizmeti yapılmaktadır. Öğrencilerin maddi ve manevi anlamda yaşadıkları bütün problemlerde kendilerine destek verilmektedir. Ayrıca bu öğrencilerin uyumunu kolaylaştırma ve verimli bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri adına derslerine giren öğretim üyeleriyle görüşmeler yapılmaktadır. Fen ve sağlık Bilimleri Enstitülerinde özel yaklaşım gerektiren öğrenci bulunmamaktadır. Olduğu taktirde durumun içeriğine göre düzenlemeler yapılabilir. Uluslararası öğrenciler için rehberlik yapabilecek öğretim üyelerimiz bulunmaktadır. Enstitüler

13 3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi Yeni öğrencilerin uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir? Enstitüye kesin kayıt yaptıran öğrenciye hemen danışman ataması yapılmakta, başta danışman olmak üzere, Anabilim Dalı ve Enstitü öğrenciye otomasyon şifresi alma ve kullanma, ders geçme ve not sistemi, laboratuvar ve cihaz altyapısının tanıtımı gibi konularda rehberlik etmektedir. Ayrıca enstitülerin web sayfanda yol haritaları bulunmaktadır. Öğrenci temsilcisi lisansüstü öğrencisi olduğu için öğrencilerle enstitüler arasında köprü görevi görmektedir. Enstitüler

14 3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akademik gelişimleri nasıl izlenmektedir? Enstitülere kesin kayıt yaptıran öğrenciye hemen danışman ataması yapılmaktadır. İlgili Anabilim Dalları öğrencilerine danışmanları vasıtasıyla ulusal ve uluslararası fırsatlar hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır. Bazı Anabilim dalları öğrencilerine mezuniyet sonrası amaçları hakkında anketler düzenleyerek kişisel yönlendirmeler yapmaktadırlar. Farklı alanda uzman ve yetkin kişileri konferans vermek üzere çağırarak öğrencilerin kariyer geliştirme konusunda bilgilendirilmeleri yapılmaktadır. Öğrencinin derslerinin seçimi, bu derslerdeki başarısının takibi, tez konusunun belirlenmesi,tez çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması gibi aşamalar danışmanların gözetiminde yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişmeleri web sayfasından takip edilmektedir ayrıca enstitü tarafından da dosyalanmaktadır. Öğrenci geçerli bir mazeret göstermek kaydıyla Anabilim Dalı Başkanının ve Enstitü Kurulunun da uygun görüşüyle danışmanını değiştirebilir. Enstitüler

15 3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi Başarılı öğrencinin akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirmektedir? Başarılı olan öğrencilere TÜBİTAK ve SKS tarafından yolluk ve yevmiye ve verilerek sempozyumlara katılımları sağlanmaktadır. Yine öğrencilerin tezlerini sonlandırmaları başarı olarak kabul edildiğinden gerek seminer çalışmaları gerekse tez savunmaları Anabilim Dalı ve Enstitü web sayfasında yayınlanarak öğrenciler motive dilmektedir. Öğrencilerin tezini bitirebilmesi için bildiri sunmaları veya ulusal-uluslararası yayın yapmaları istenmiştir. Öğrencilerin akademik gelişimlerini sürdürebilmeleri için Erasmus hareketliliği ile destek verilmektedir. Enstitüler

16 4. Eğitim-Öğretim Kadrosu Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl gerçekleştirilmektedir? Başta fakülteler olmak üzere lisans eğitimi veren diğer birimlerle işbirliği yapılarak lisansüstü eğitim sürdürülmektedir. Üniversitemiz dışından öğretim elemanına genellikle ihtiyaç duyulmamaktadır. Seminer, konferans vermek üzere ihtiyaç duyulduğunda ilgili Anabilim Dalının görüşü alınarak öğretim üyesi davet edilmektedir. Öğretim elemanı seçimi yapılırken uzmanlık alanı göz önüne alınmaktadır. Enstitüler

17 4. Eğitim-Öğretim Kadrosu Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır? Derslerin seçimi ve dağılımı ilgili Anabilim Dallarının kurullarında tartışıldıktan sonra dönem başlarında Enstitü Kurullarında tekrar değerlendirilmekte, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dersler açılmaktadır. Ders içeriklerinin örtüşmesinin kontrolü ise Enstitü ve ilgili Anabilim Dallarının web sayfasından kontrol edilmektedir. Görevlendirmeler yapılırken öğretim üyelerinin doktora çalışma konuları da dikkate alınmaktadır. Enstitüler

18 4. Eğitim-Öğretim Kadrosu Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır? Öğretim üyelerinin sunduğu uygun tez projeleri BAP tarafından desteklenmektedir. Akademik çalışmalar için diğer kurumlarla olan yazışmalar enstitüler tarafından yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve onların akademik yayınlarını görünür kılmak açısından Enstitüler dergi hizmeti vermektedir. Üniversitemiz araştırma laboratuvarlarının kullanımına imkân sağlamakta, proje ve makale yazımı gibi konularda da seminer ve çalıştaylar düzenlemekte, ulusal ve uluslar arası veri tabanlarını kullanıma sunmakta, yurtiçi ve yurtdışı akademik, bilimsel, sanatsal, kültürel etkinliklere katılım için teşvik etmektedir. Erasmus hareketliliği ile de öğretim üyelerinin mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için imkân verilmektedir. Enstitüler

19 4. Eğitim-Öğretim Kadrosu Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcut mudur? Bazı Anabilim Dalları dönem sonlarında öğrencilere derslerin değerlendirilmesiyle ilgili anketler yaparak, anketler sonucunda skorları yüksek olan öğretim üyelerine teşekkür belgesi vermektedir. Böyle bir izleme formumuz yok. Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizma yalnızca “akademik teşvik yönetmenliğinin” kurum içinde uygulanmasıyla sınırlıdır. Bundan sonraki süreçte bu performansların izlenmesi için bir form hazırlanması planlanmaktadır. Enstitüler

20 5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler kullanılmaktadır? Dersler genellikle bilgisayar ve projeksiyon destekli yürütülmektedir. Laboratuar gibi uygulamalı derslerde yeni geliştirilen deney cihazlarıyla ilgili firmalar bilgilendirme toplantıları yamaktadır. Gerek bölümde bulunan cihazlar gerekse EÜTAM (Erzincan Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi) da bulunan cihazlarla öğrencilerin gelişimleri desteklenmektedir. Gerekli olan derslerde veri tabanları ve online programlar kullanılmaktadır. Tezlerin geçerliliğinin sağlanması için Kütüphane Dokümantasyon ve Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak TURNİTİN programından yararlanılmaktadır. Enstitüler

21 5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır? Bazı Anabilim dalları öğrencilerin mezuniyet sonrası amaçları hakkında anketler yaparak kişisel yönlendirmeler yapmaktadırlar. Farklı alanda uzman ve yetkin kişiler konferans vermek için çağırılarak öğrenciler kariyer geliştirme konusunda bilgilendirilmektedir. Anabilim dallarının ihtiyaçlarına göre açmış oldukları zorunlu ve seçmeli dersler ile öğrencilere literatür taraması, makale okuma ve yazma gibi beceriler kazandırılmaktadır. Bu kazandıkları altyapı ışığında Kütüphanelerde ve veri tabanlarında alanıyla ilgili akademik çalışmalarını yapmaktadırlar. Enstitüler

22 5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Öğrencilerin öğretim elemanları ile görüşme saatleri konusunda düzenleme var mıdır? Öğrencilere kesin kayıtla beraber danışman ataması yapıldığı için kapı programında yer alan danışma saatlerinde öğrenciler danışmanlarıyla birebir görüşmektedirler. Ayrıca diğer öğretim üyeleriyle de uygun zamanlarda görüşme imkânına sahiptirler. Enstitüler

23 5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Öğrenci şikâyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili düzenleme var mıdır? Enstitüler bünyesinde öğrencilerin şikâyetlerini iletebilecekleri şikâyet kutuları bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler şikâyetlerini Anabilim Dalı aracılığıyla da Enstitüye rahatlıkla iletebilmektedir. Bazı Anabilim Dalları öğrencilere anketler uygulamaktadır. Bu anketler sonucunda elde edilen bilgiler Enstitülerle ile paylaşılmaktadır. Enstitüler

24 Enstitüler (Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler- Sağlık Bilimleri) Değerlendirme Toplantısı 2016 Teşekkürler


"Enstitüler (Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler- Sağlık Bilimleri) 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUM İÇ DEĞERLENDİRMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları