Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİMER İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİMER İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİMER İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT

2 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

3 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN KANUNUN AMACI; Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının ‘kullanılma biçimini’ düzenlemektir.

4 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN KANUNUN KAPSAMI; Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.

5 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN BAŞVURU ŞARTLARI VE İNCELEME: Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir. (4. Madde)

6 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GÖNDERİLEN MAKAMDA HATA; Dilekçe, konuyla ilgili olmayan bir idari makama verildiği taktirde, bu makam tarafından yetkili idari makama sevk edilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. (5.madde)

7 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN CEVAP SÜRESİ; Yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında, yetkili makamlarca dilekçe sahiplerine en geç OTUZ (30) GÜN içinde gerekçeli olarak cevap verileceği ve işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucun ayrıca bildirileceği hükmüne yer verilmiştir. (7.madde) Yasal süresi olan 30 gün içinde cevap alınamayan dilekçeler zımni red kapsamında idari davaya konu olabilir ve dilekçeye zamanında cevap vermeyenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

8 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN İNCELENEMEYECEK DİLEKÇELER; a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, c) Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayan dilekçeler.

9 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

10 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KANUNUN AMACI; Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan “eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri” ne uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları amacıyla 2003 yılında çıkarılmıştır. KAPSAMI; Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. BİLGİ EDİNME HAKKI; Herkes, kanun ve yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

11 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BAŞVURU İÇERİĞİ; Başvurulan kurum ve kuruluşların; ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. BAŞVURU YOLLARI; Yazılı dilekçe, mevzuatta belirlenen form dilekçe, e-mail, faks, BİMER yoluyla yapılabilir. Başvuru ne tür bilgi belge istendiği belirtilerek ilgili kurum veya kuruluşa yapılır. Gerçek kişi ise; başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresi. Tüzel kişi ise; unvanı, iş adresi, yetkili kişinin imzası ve yetki belgesi olması gereklidir. E-posta ve faks ile başvuruda T.C. kimlik numarası eklenmelidir.

12 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KURUMLARIN GÖREVİ; Bilgi almak üzere başvurulan kurumlar, başvuruları etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu amaçla kamu kurumları, kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine göre yeniden şekillendirerek, kurumsal bilgilerini kamuoyunun paylaşımına sunarlar. Bilgi ve belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Basın ve Halkla İlişkilerle görevli birimlerinde Bilgi Edinme Birimi oluştururlar.

13 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU İŞLEM-CEVAP VERME; Bilgi edinme birimine ulaşan başvurular mevzuatta sayılan koşullara uygun ise en geç 2 iş günü içinde işleme alınır. Başvurunun cevaplandırılma süresi 15 iş günüdür. Ancak; istenen bilgi veya belgenin, başka kurum ve kuruluşlardan temini, görüşlerinin alınması veya başvuru içeriğinin başka kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi hallerinde süre 30 iş günü olarak kullanılabilir. Bu durum başvuru sahibine 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı yapılabilecek başvuru yolları ve süreleri belirtilir.

14 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU İŞLEM-CEVAP VERME; Tüm başvurular olumlu-olumsuz mutlaka cevaplandırılmalıdır. Kamu görevlilerinin ihmali ya da kusuru nedeniyle süresi içinde başvurunun cevaplandırılmaması kurumun cevap verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

15 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKININ İSTİSNALARI; Devlet sırrına ilişkin bilgi ve belgeler Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler Özel hayatın gizliliği Haberleşmenin gizliliği Ticarî sır Fikir ve sanat eserleri Kurum içi düzenlemeler Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler Tavsiye ve mütalaa talepleri

16 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BAŞVURU OLUMSUZ CEVAPLANIRSA; Kurum veya kuruluşun red cevabının tebellüğ edilmesinden itibaren, 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna, 60 gün içinde idarî yargıya itirazda bulunulabilir. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur. Kurul bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir. CEZAİ HÜKÜM; 4982 sayılı Kanunun ve Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, disiplin cezaları uygulanır.

17 İLGİLİ GENELGELER Başbakanlıkça, her iki kanunun uygulanmasına ilişkin olarak iki genelge yayınlanmıştır:  2004/12 sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına ilişkin Genelge  2006/3 Sayılı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) - Doğrudan Başbakanlık Genelgesi

18 İLGİLİ GENELGELER 2004/12 Sayılı Genelge: Genelgede, söz konusu kanunlarla ilgili usul ve esaslar hakkında tüm personelin bilgilendirilmesi için eğitim programlarında konuya ayrıntılı olarak yer verilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

19 İLGİLİ GENELGELER 2004/12 Sayılı Genelge: ‘‘Başvuru sahipleri, hoşgörü ve güler yüzle karşılanarak kendilerine yardımcı olunacaktır. Başvuru sahiplerinin talepleri anında incelenerek, sorunlarının mümkün olduğu oranda mahallinde çözümlenmesine özen gösterilecektir’’ ‘‘Başka bir idari makamın görev alanında kalan başvurular, ilgili idari makama iletilecek ve başvuru sahibine de bilgi verilecektir’’

20 İLGİLİ GENELGELER 2004/12 Sayılı Genelge: Bilgi Edinme ve Dilekçe Haklarının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, mevzuat dahilinde denetlenecek ve denetimler sonucu belirtilen kurallara uymadıkları saptanan kamu görevlileri hakkında genel hükümlere göre disiplin ve ceza işlemleri uygulanacaktır.

21 İLGİLİ GENELGELER 2006/3 sayılı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Genelgesi ile: Kurulacak yeni bir sistemle;  Vatandaşlar tarafından yapılan yazılı ve sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine ulaştırılması,  Mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi,  Gecikme halinde ilgili birimlerin uyarılması,  Bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi,  İstatistiksel raporlarının alınması ve Merkezden denetlenebilmesi hedeflenmiştir.

22 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

23 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KANUNUN AMACI;  Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. TANIMLAR  Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,  Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi  Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

24 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI  Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (İSTİSNALARI)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

25 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER  Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, gerekli tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.  Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

26 TC. BAŞBAKANLIK HALKLA İ L İ ŞK İ LER DA İ RE BAŞKANLI Ğ I DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"T.C. BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİMER İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları