Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
Kanun No. 4982  Kabul Tarihi :

2 Demokratik yönetimlerde vatandaşın, “bilgi edinme özgürlüğünün” güvence altında olması, “yönetimde demokrasi” anlayışının temel unsurlarından biridir. Bilgi edinme özgürlüğünün yararlarının bir anda anlaşılması mümkün değildir. Bilgi edinme hakkı iyi kullanıldığı takdirde, demokrasilerin ve yönetilenlerin yöneticilere güvenlerinin gelişmesinde de önemli rol oynayacaktır.

3 Devlet faaliyetlerinin şeffaflığı, bireylerin katılımının yanı sıra dürüst ve güvenilir bir idarenin de kapısını açan bir anahtar vazifesi görmektedir. Kapalı kapılar çoğunlukla korku, merak ve şüphe uyandırır. Saydamlık ise yönetenlere güveni, yöneticilerin dürüstlüğünü, bireylerin devlet faaliyetlerine ilgisini, dolayısıyla iyi yönetimi sağlar. İyi yönetim, yöneticilerin yaptıkları işlerin hesabını verme sorumluluğunu da gerektirir. Bu da ancak şeffaflık ve bilgiye erişmeyle mümkün olacaktır. Çünkü gizliliğin, yolsuzluğu, keyfiliği, gücün kötüye kullanımını beraberinde getirme ihtimali vardır.

4 Günümüz bilgi toplumunda bilginin erişilebilir olması ve akışkanlığının sağlanması, yasal düzenlemelerle de desteklenmektedir. Ülkemizde 09/10/2003 tarihinde yasa kabul edilen ve 27/04/2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu söz konusu yasal altyapının temelini oluşturmaktadır.

5 Kanunun Amacı Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek.

6 Bilgi Edinme Hakkı Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

7 Bilgi Verme Yükümlülüğü
Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

8 Kamu kurumlarının ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken her türlü bilgi ve belge bu kapsamda ilgili kurumlardan istenebilecektir.

9 Kamu Kurumlarından İstenemeyecek Bilgiler
1- Açıklanması hâlinde devletin emniyetine, diş ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler. 2- Açıklanması ye da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler

10 3- Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler.
4- Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili .

11 5- Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; suç islenmesine yol açacak, suçların önlenmesi ve sorusturulmasi ye da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, nitelikteki bilgi veya belgeler.

12 6- Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksiz müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler. 7- Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler.

13 8- Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler. 9- Tavsiye ve mütalaa talepleri.

14 10- Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler. (Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır) 11- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

15 Başvurular Nasıl Yapılmaktadır ?
1- Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe, 2- Okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe, 3- 4- Faks

16 Zamanından Önce Bir Bilgi İstenebilir mi ?
Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanamaz, erişimi sağlanamaz.

17 Daha Önce Açıklanan veya Yayımlanan Bilgiler İstenebilecek midir ?
Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz. Ancak, belirtilen yollarla kamuoyuna açıklanmış veya kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda (internette) yayımlanmış kamunun erişimine açık bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilecektir.

18 Bilgi edinme birimlerinde görevli personel, bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilere yol göstermekle ve Kanun kapsamında sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için yardımcı olmakla yükümlüdür.

19 Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç iki iş günü içinde kurum veya kurulusun ilgili birimlerine gönderilir. Bu yazıda; başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı ve başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir. Bu tür yazıların hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi için gerekli yetki devri işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

20 İstenen Bilgi veya Belgelerin Belirsizliği Halinde Ne Olacaktır ?
Başvuru dilekçesi veya formuyla istenen bilgi veya belgeler, yeterince açık ve anlaşılır değilse, kurum ve kuruluşlar başvurunun hangi nedenlerle yeterince açık ve anlaşılır olmadığını başvuru sahibine bildirebilir ve ek bilgiler sunmasını isteyebilir. Bu takdirde on beş günlük süre, belirtilen noksanlıkların tam olarak giderildiği tarihten itibaren baslar.

21 İstenen Bilgi veya Belge Başka Bir Yerde ise Ne Yapılacaktır ?
İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kurulusun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir. Bu şekilde yönlendirilen başvurunun bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşça alındığı tarihte başvuru yapılmış sayılır. Sürelerin başlangıcında önceki başvuru dikkate alınmaz.

22 Bilgi Edinme Basvurularina Kaç Günde Cevap Verilmelidir ?
kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kurulusun görüsünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kurulusu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

23 Başvurular Olumsuz Cevaplanırsa Ne Yapılmalıdır ?
Genel olarak devletin güvenliği, suç islenme olasılığı ve özel hayatin gizliliği gibi baslıklarda toplanabilecek olan bu istisnalar dışında her hangi bir bilginin 15 gün içerisinde verilmemesi halinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itirazda bulunulur. Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilecektir. Kişiler olumsuz cevaptan itibaren 15 gün içinde kurula başvurabilirler. Kurul ise kararını en geç 30 gün içerisinde verecektir. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya basvurma süresini durdurur.

24 Başvurular için Ücret Talep Edilecek mi ?
Kurum ve kuruluşlar, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdigi inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlar bu amaçla her yıl bütçe kanununda belirlenecek ilkelere göre bilgiye erişim ücret tarifesi belirler. Kamu kurumları yoluyla verilecek cevaplarda da maliyet unsurlarıyla orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir.

25 Kurum ve kuruluşlar erişimini sağlayacakları bilgi veya belgelerin, erişim maliyeti tutarı ve ödemenin nereye yapilacagi hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde bilgilendirir. Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz is günlük süreler kesilir. Başvuru sahibi, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş is günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren belgeyi sunmadigi takdirde talebinden vazgeçmiş sayilir.

26 Ancak, her halükarda, bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyası için postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret istenemeyecektir. Alınan bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz. Erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır.

27 Bilgi Edinme Başvurularına Zamanında Cevap Veremeyenlere Verilecek Cezalar:
Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir. Kanunun ve Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kasti bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, isledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. Buna göre bir bilgi vermede kusurlu memura 657 sayılı Kanunun 125'nci maddesi gereğince ihmal halinde uyarma, kusur halinde kınama, kasıt halinde ise aylıktan kesme cezası verilebilecektir.

28 15 İş Günü İçinde Cevap Alamayan Başvuru Sahibinin Yapması Gerekenler:
15 günlük süre, iş günü olarak hesaplanmalıdır. Yani Cumartesi ve Pazar günleri 15 günlük sürenin tespitinde dikkate alınmamalıdır. 15 günlük sürenin bitiminde postadaki bir haftalık süreyi de beklemek gerekmektedir. Bu sürenin sonunda hala cevap ulaşmamış ise Bilgi Edinme Başvurusu yapılan kamu kurumunun bilgi edinme bilirimi aranır ve başvurucuya cevap alınamadığı belirtilir. Eğer kamu kurumu cevap vermeyeceğini söyler veya Kanundaki hiç bir istisnaya girmeyen talebinize olumsuz cevap verir ise bu halde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itirazda bulunulur.

29 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
Kurulun dokuz üyesi Yargıtay, Danıştay, üniversiteler ve Barolar Birliği’nin gösterdiği adaylar arasından Bakanlar Kurulu’nca seçiliyor. Başbakanlık, organik bağı olmasa da, kurulun hamisi. Toplantı için salon, sekretarya için destek veriyor.

30 Kurul, yasa kapsamında bilgi talep eden vatandaşın başvurusu reddedildiğinde ya da cevapsız bırakıldığında, şikayet üzerine devreye giriyor. Vatandaşın talebini değerlendirip, ilgili kurumdan açıklama istiyor. Devlet sırrı söz konusuysa ilgili kurumdan belgeleri isteyip, inceliyor. Kimi zaman toplantısına o kurumdan bir uzman davet ediyor. ‘Hayır bu sır değildir, açıklansın’ kararı alıyor.

31 Uyarıya karşın yeterli cevap gelmezse, kurul üç yasal yöntemi tavsiye ediyor:
Kurumun en üst sicil amirine, idari yargıya başvurmak Savcılığa suç duyurusu yapmak. Bilgi talebi reddedildiyse 15, hiç cevap verilmediyse 60 günü geçirmeden, Kurula başvurulması gerekmektedir.

32 KURUMUMUZA YAPILAN BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI
2005 YILI: 130 Başvuru ( 6 adeti reddedilmiş) 2006 YILI: 314 Başvuru ( 31 adeti reddedilmiş) 2007 YILI: 284 Başvuru ( 30 adeti reddedilmiş) 2008 YILI: 363 Başvuru ( 21 adeti reddedilmiş) 2009 BİLGİ EDİNME 433 Başvuru 15 Başvuru Red Edildi.

33 REDDEDİLEN BAŞVURULARA ÖRNEKLER

34


"BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları