Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMSAL C İ NS İ YET. Cinsel kimlik Biyolojik cinsiyetimiz Toplumsal cinsiyetimiz (gender) 2s.ç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMSAL C İ NS İ YET. Cinsel kimlik Biyolojik cinsiyetimiz Toplumsal cinsiyetimiz (gender) 2s.ç."— Sunum transkripti:

1 TOPLUMSAL C İ NS İ YET

2 Cinsel kimlik Biyolojik cinsiyetimiz Toplumsal cinsiyetimiz (gender) 2s.ç

3 Toplumsal Cinsiyet Biyolojik Cinsiyet NEDİR?

4

5 Toplumsal cinsiyetle biyolojik cinsiyet arasındaki fark nedir?/1 Biyolojik Cinsiyet: Biyolojik bir farklılık, kişisel bir gerçekliktir. Kişinin hangi üreme organıyla dünyaya geldi ğ ini betimleyen bir kavramdır.

6 Toplumsal cinsiyetle biyolojik cinsiyet arasındaki fark nedir?/2 Toplumsal Cinsiyet Herhangi bir biyolojik kökeni olmaksızın kadına ve erke ğ e atfedilen tüm: ◦ karakter/kişilik yapılarını, ◦ iş ve görevleri ◦ beklentileri, ◦ davranış kurallarını ◦ alışkanlıkları ifade eder. Ba ğ layıcı de ğ ildir ancak kaçınılmazdır Yönlendiricidir, alışılmışı ifade eder, önerir, tercihlerimizi etkiler.

7 Ayrıştıralım Aşa ğ ıda belirtilen görüşlerden hangisi biyolojik cinsiyeti hangisi toplumsal cinsiyeti betimlemektedir? ◦ İ nşaat işçilerinin ço ğ u erkektir. ◦ Ev işleri ço ğ unlukla kadınlar tarafından yapılır. ◦ Kadınlar daha uzun yaşar. ◦ Erkekler olmasaydı savaşlar olmazdı. ◦ Kadın vücüdunun kas kütlesi daha düşüktür.

8 Toplumsal Cinsiyet rollerinin yapılandırıldı ğ ı ana gruplar ÜREME ÖZEL ALAN EV ÜRET İ M KAMUSAL ALAN ÇALIŞMA ALANI

9 ÜRET İ M/ÜREME Üretim Emek gücünü kullanma– çalışma ◦ İ malat ◦ Tarım ◦ Balıkçılık ◦ Ormancılık ◦ Ödenekli iş Üreme Emek gücünün yeniden üretimi— yeme, uyuma, e ğ lenme, insan ırkının yeniden üretimi ◦ Çocuk bakımı ◦ Alışveriş ◦ Ev işleri ◦ Ödeneksiz iş

10 Üretimin aile/evden daha da uzaklaşması Sanayileşme öncesi toplumda aile, toplumu yeniden üreten sosyal birim olmanın yanı sıra ◦ Elbise ◦ Yemek ◦ Işık ◦ E ğ lence ◦ Mobilya gibi ailenin temel ihtiyaçlarının da üretildi ğ i yerdi. Sanayi toplumunda ise aile, toplumu yeniden üreten sosyal birim olmaya devam etmiştir ancak ◦ Elbise ◦ Yemek ◦ Işık ◦ E ğ lence ◦ Mobilya gibi ev dışında üretilen malların tüketildi ğ i yerlere dönümüştür.

11 KAMUSAL ALAN/ÖZEL ALAN Kamusal ◦ Ortak yaşam ◦ Profesyonel ◦ İ ş ilişkileri ◦ Devlet Özel ◦ Bireysel ◦ Kişi ◦ Aile

12 EV/ İ Ş YER İ Ev ◦ Yaşam ◦ Beslenme ◦ Şefkat ◦ Anlayış/sevecenlik İ ş ◦ Kazanç ◦ Rekabet ◦ Güç ◦ Girişkenlik

13 Ev Özel alan Üreme Üretim İş yeri Kamusal alan Alanların ilişkilendirilmesi

14 Ev Özel alan Üreme Üretim İş yeri Kamusal alan Alanların toplumsal cinsiyetle ilişkilendirilmesi KADIN ERKEK

15 KADIN ERKEK ÖZEL ALAN EV YERLEŞİM YERİ ÜREME KAMUSAL ALAN ÜRETİM İŞYERİ/FABRİKA ALANLAR VE TOPLUMSAL CİNSİYET

16 KADINLAR GER İ DÖNÜYOR Kadınların işgücüne katılımı 1950’lerden itibaren artan bir hızla yükselmeye başlamıştır. Ancak toplumsal cinsiyet rolleri istihdam şekillerini belirlemeye devam etmiştir/etmektedir. ◦ Ev sorumluluklarının kadının birincil sorumlulu ğ u olmaya devam etmesi ◦ Emek piyasasında mesleki ayrışmanın (kadın işleri /erkek işleri ayrışmasının) devam etmesi. Kadınların sekreterlik, hemşirelik, özel hizmetler, tekstil sektörü vb. alanlarda yo ğ unlaşması Düşük maaş. Kadınlara erkeklerden daha düşük maaş ödenmesi Kadınların e ğ itimlerine yaptıkları yatırımın erkekler in gerisinde kalması Kadınların yarı zamanlı ya da göreceli daha düzenli çalışma saatleri olan işlerde yo ğ unlaşması Kadın kazancının ailenin ek geliri olarak görülmesi

17 Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet birbiriyle ba ğ ımlı ve fakat birbirinden farklı kavramlardır Cinsiyeti belirleyen do ğ a, toplumsal cinsiyeti belirleyen kültürdür”

18 Cinsiyet Cinsiyet (eşey ya da cinslik olarak da adlandırılır), Cinsiyet kavramı, bir bireyin sahip oldu ğ u fizyolojik, biyolojik ve genetik özellikleri olarak da tanımlanabilirfizyolojik genetik Biyolojik bir kavram olarak ise cinsiyet (sex), fiziksel farklılıklara işaret etmektedir

19 KADıN Bayan Hanım Kız Dişi

20 ERKEK Er O ğ lan Bey Bay

21 Toplumsal cinsiyet kavramı, biyolojik cinsiyetten farklı olarak, bir kişinin, “sosyal” veya “psikolojik” cinsiyetini tanımlar. Söz konusu kavram İ ngilizceden, özellikle toplumsal/sosyal cinsiyet (gender) ile biyolojik cinsiyet (sex) arasındaki ayrımı gözetebilmek için alınmıştır. Türkçede “cinsiyet” her iki anlamda da kullanılabilmektedir; toplum ve sosyal bilimlerde bu kavram (gender) özellik bir teknik terim olarak işlevsellik kazanmaktadır.toplumsosyal bilimlerde

22 Toplumsal cinsiyet: Biyolojik farklılıklardan dolayı de ğ il, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördü ğ ü, nasıl algıladı ğ ı, nasıl düşündü ğ ü ve nasıl davranmamızı bekledi ğ i ile ilgili bir kavramdır. Erkekler ve kadınlar arasında bedensel ve cinsel farklarının anlamlarını düzenleyen bu toplumsal örgütlenme bir ilişkiler bütünüdür. Cinsiyet farkları düzenidir,sabit ve de ğ işmez do ğ al farkları de ğ il, kadın ve erkeklerin bedensel farklarının toplumsal anlamlarını inşa eder. Kadın do ğ ulmaz Kadın olunur. Cinsiyet farklarına dayalı toplumsal iktidar ilişkilerini anlamak sadece patriyarki kavramı ile de ğ il erkeklerin bu iktidar ilişkilerini nasıl sürdürüp yeniden üretebildi ğ ine ilişkin soruların sorulmasıyla ortaya çıkmıştır. Toplumsal cinsiyet bir sosyal yapılandırma sorunudur.

23 Toplumsal Cinsiyet kavramı, bu anlamda, 1955 yılında Amerikalı araştırmacı John Money tarafından, biyolojik cinsiyetleri belli olmayan, fakat belli bir cinsel kimli ğ e sahip olan “interseksüel’’ insanların duygu ve davranışlarını tarif etmek için ortaya atılmıştır. Interseksüellik, başlangıçta biyolojik rol ve biyolojik kimlik olarak tanımlanıyordu, fakat bu tip insanların aslında biyolojik cinsiyetleri belli de ğ ildi.interseksüel

24 Toplumsal açıdan cinsiyet (gender), kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel rol beklentileri olarak tanımlanmaktadır.

25 Toplumsal cinsiyet, do ğ umla birlikte kazanılan biyolojik cinsiyetin üzerine eklenen, bireye ailesi, çevresi ve yaşadı ğ ı toplum tarafından ö ğ retilen “kadın olma” ya da “erkek olma”yı içeren durumların tümünü kapsamaktadır

26 Toplumsal cinsiyet, do ğ umla birlikte kazanılan biyolojik cinsiyet üzerine eklenen kısaca yaşadı ğ ı toplum tarafından ö ğ retilen “kadın” ya da “erkek” olmayı içeren durumların tümünü kapsamaktadır

27 kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel rol beklentileri olarak tanımlanmaktadır.

28 Toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı işbölümü ve biyolojik cinsler arasındaki ilişkileri vurgulamak amacıyla, toplumda sadece kadının de ğ il erke ğ in de konumunu belirten bir kavramdır

29 Sistemin işlemesi için üç temel mekanizma Kadınların ve erkeklerin farklı işler yaparak farklı konumlar, statüler ve getiriler elde etmelerine yol açan cinsiyete dayalı iş bölümü Sınıf, ırk,etnisite, bölgesel gelişmişlik farklılıklarına dayalı iktidar ilişkileri ile cinsiyet farklarına ilişkin toplumsal ilişkilerin iç içe geçerek toplumsal cinsiyet sistemini bir iktidar ilişkileri a ğ ı olarak işletmesi Cinsiyet sistemi; cinsellik ve cinsel arzunun şekillendirildi ğ i toplumsal ilişkilerle kurulur.

30 Cinsiyet Rejiminin üç temel tahakküm kurumu Kadın Erkek eme ğ i arasında iş bölümünü var ederek erkeklerin kadınlara göre daha yüksek ücret almasını ve e ğ itim olanaklarından daha kolay faydalanmasını sa ğ layan iş gücü piyasası Devlet ordu gibi do ğ rudan erkekler tarafından denetlenen patriyarkal kurumlar Kadın Erkek ilişkilerinde Karşılıklı ğ ı, denkli ğ i ve mahremiyeti de ğ il de erkek üstünlü ğ ünü vurgulayan ve cinsel zevk ile şiddetin iç içe geçti ğ i cinsel alan

31 Toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı işbölümü ve biyolojik cinsler arasındaki ilişkileri vurgulamak amacıyla, toplumda sadece kadının de ğ il erke ğ in de konumunu belirten bir kavramdır

32 Cinsiyet rolü Cinsiyet rolü kavramı, bir kişinin, kendi cinsiyet kimli ğ ini kanıtlamak için söyledi ğ i ve yaptı ğ ı her şeyi ifade etmek için kullanılır.

33 BU ÜÇ FAKTÖR TOPLUMSAL C İ NS İ YET S İ STEM İ NDE KADINLARIN BOYUN E Ğ D İ R İ LEREK, ERKEKLERE TAB İ KILINDI Ğ I B İ R YAPIYI OLUŞTURUR VE SÜREKL İ L İĞİ N İ SA Ğ LAR

34 Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapılandırılması Eme ğ in örgütlenmesi, cinsiyetçi denetim hiyerarşik baskı ve dışlanma gibi iktidarın kurulmasını ve sürdürülmesini içeren yapısal boyutlar vardır. Bu nitelik mekansal ve toplumsal yapıyı etkiler ve yansıtır. Toplumsal yaşama katılımda ve temsiliyette farklılıklar oluşur. Kamusal alan ve özel alan tanımlamaları bu kısımda önem taşır. Toplumsal cinsiyette kadına yüklenen en önemli rol anneliktir.

35 Cinsiyetçi İ ş Bölümünün Kökenleri Kadın Eme ğ inin Denetim Altına Alınması

36 İ LKEL KOMÜNAL ÜRET İ M B İ Ç İ M İ AVCI ERKEK TOPLAYICI KADIN

37 AVCI ERKEK ÇO Ğ U ZAMAN EL İ BOŞ DÖNERD İ VE TOPLULU Ğ UN YAŞAMINI DEVAM ETT İ REB İ LMES İ İ Ç İ N YETERL İ DE Ğİ LD İ TOPLULU Ğ UN BESLENME İ HT İ YACINI ÇÖZEN KADINDI. TOPLAYICILIK YAPARAK GÜNLÜK BES İ N İ HT İ YACI MUTLAKA ÇÖZÜLÜRDÜ. HATTA ERTES İ GÜN İ Ç İ N Y İ YECE Ğİ KADIN STOKLARDI

38 ERKEK AVLANMA İ LE MEŞGULKEN; KADIN DAHA FAZLA BES İ N İ HT İ YACI KARŞILAMAK İ Ç İ N TOPRA Ğ I KAZMA ÇUBU Ğ UNU BULDU – TARIMI GEL İ ŞT İ RD İ

39 SEPET İ, ÇÖMLE Ğİ BULDU B İ TK İ LERLE HASTALIKLARI İ Y İ LEŞT İ RD İ, TIBBI BULDU. VAHŞ İ HAYVANLARI EVC İ LLEŞT İ REREK SÜRÜ HAYVANCILI Ğ INI GEL İ ŞT İ RD İ

40 İ NSANLI Ğ IN UYGARLAŞMASININ TEMEL TAŞI KADIN TAR İ HTE ÜRET İ M ARAÇLARINI BULARAK İ LK ÜRET İ M B İ Ç İ M İ OLAN İ LKEL KOMÜNAL ÜRET İ M B İ Ç İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RD İ.

41 TOPLUMSAL ÜRET İ M İ N ARTMASI KADIN VE ERKEK ÜRET İ M ARAÇLARINI B İ RL İ KTE KULLANDILAR VE TOPLUMSAL ÜRET İ M İ ÇO Ğ ALTARAK “ARTI Ğ I” YARATTILAR

42 EŞ EVL İ L İ KLER İ BAŞLAMIŞ A İ LE OLUŞMUŞTU C İ NS İ YET AYRIMI GÖZETMEKS İ Z İ N, B İ RL İ KTE ÜRET İ YOR, ÇOCUKLARINA B İ RL İ KTE BAKIYOR VE EŞ İ T YAŞIYORLARDI. NE ERKEK NE DE KADIN ÜSTÜNDÜ

43 KÖLEL İĞİ N BAŞLAMASI AVCI ERKEK SAVAŞIRKEN GEL İ ŞT İ RD İĞİ ALETLER İ N İ İ KT İ DAR ARACI, BASKI ARACI OLARAK KULLANMAYA BAŞLADI. ÜRET İ M ARAÇLARININ DENET İ M İ ALTINA ALDI TARIM,HAYVANCILIK,SULAMA, İ NŞAAT, HAYVANCILIK G İ B İ ALANLARDA YÖNET İ C İ ROLLER ÜSTLEND İ LER.OLUŞAN SERVET İ N DE SAH İ B İ OLDULAR KÖLEL İ K İ LK OLARAK KADINLARIN KÖLELEŞT İ R İ LMES İ İ LE BAŞLADI.

44 KADINLAR ÇOCUKLARININ BABALARININ DENET İ M İ NE G İ RD İ LER. KADIN C İ NS İ YETÇ İ İ Ş BÖLÜMÜ İ LE KOLEKT İ F YAŞAMIN TEMEL UNSURU İ KEN EV İ ÇER İ S İ NDE H İ ZMET EDEN K İ Ş İ OLDU. TOPRAK,KADIN,ÇOCUKLAR, KÖLELER SAH İ P OLANINDI=BABA AİLE

45 C İ NSEL VE SINIFSAL SÖMÜRÜNÜN KÖKEN İ ÖZEL MÜLK İ YET İ ŞTE BÖYLE GEL İ ŞT İ. KÖLE SAH İ PLER İ İ LK KADINI KÖLELEŞT İ RD İ, YETMED İ ERKEKLER İ DE KÖLELEŞT İ R İ LD İ … ALINIP SATILAB İ LEN KÖLELER İ STEN İ RSE ÖLDÜRÜLEB İ L İ YORDU

46 FEODAL ÜRET İ M B İ Ç İ M İ GEL İ ŞT İ TOPRAK VE ÜRET İ M ARAÇLARINA SAH İ P TOPRAK SAH İ PLER İ SERF İ N KULLANIMI İ Ç İ N VE KEND İ S İ İ ÇIN TOPRA Ğ I İ ŞLETT İ. SERF İ N A İ LES İ, ERKEK-KADIN-ÇOCUK HEM KEND İ İ HT İ YAÇLARI İ Ç İ N HEM DE TOPRAK SAH İ PLER İ N İ N İ HT İ YAÇLARI İ Ç İ N ÇALIŞTILAR. İ K İ TOPRA Ğ I DA EK İ P B İ ÇEN SERF A İ LES İ YD İ. ÇÜNKÜ TOPRAK SAH İ B İ HEM TOPRA Ğ I HEM DE ÜRET İ M ARAÇLARINI EL İ NDE TUTUYORDU

47 ŞEH İ R MERKEZLER İ NDE ZANAATKARLAR ÖRNE Ğİ N DOKUMACILARIN DOKUMA TEZGAHLARI EVLER İ NDEYD İ. A İ LES İ İ LE B İ RL İ KTE ÜRET İ M YAPIYORLARDI. YAN İ EV VE İ ŞYER İ AYNI YERDEYD İ.

48 AVCI VE TOPLAYICI YAŞAM TARZINDAN TARIM,HAYVANCILIK VE ZANAATKARLIK G İ B İ DAHA ÜST ÜRET İ M B İ Ç İ MLER İ NE GEÇ İ Ş; C İ NSLER ARASINDA DAHA KARMAŞIK B İ R İ Ş BÖLÜMÜNE SEBEP OLDU. DAHA YÜKSEK B İ R EMEK İ HT İ YACI ÖNCE İ Ç FARKLILAŞMALARA SONRA TOPLUMUN ÇEŞ İ TL İ KATMANLARI ARASINDA BÖLÜNMELERE SEBEP OLDU.

49 FEODAL İ ZM YIKILDI

50 SANAY İ DEVR İ M İ İ LE KAP İ TAL İ ZM BAŞLADI MAK İ NALAŞMA İ LE KÜÇÜK ATÖLYELER İ N YER İ N İ FABR İ KALAR ALDI

51 ÜCRET KARŞILI Ğ I ÜRET İ M EVDE A İ LE İ LE B İ RL İ KTE YAPILIRKEN EV VE İ ŞYER İ AYRILDI C İ NS İ YETÇ İ İ Ş BÖLÜMÜ DER İ NLEŞT İ ÇÜNKÜ İ ŞYER İ NE G İ DEN ERKEK OLDU EVDE KALAN İ SE KADIN OLDU

52 ÇALIŞMA YAŞAMINDA C İ NS İ YETÇ İ YAKLAŞIMLAR Erkek para kazanan ana unsur oldu ve kadına çocuk bakımı ile ev işlerini çekip çevirmek kaldı. Ne var ki kadın aynı zamanda ailenin gelirine destek olmak için ev dışında da çalışmak zorundaydı. Kadınlar patronlar içinde ucuz ve yedek iş gücüydü. Kadınlara ihtiyaç duyuldu ğ u zaman çalışmaya teşvik ediliyorlar, işsizlik arttı ğ ı dönemlerde eve geri gönderiliyolardı. (Savaş dönemleri)

53 ÇALIŞMA YAŞAMINDA C İ NS İ YETÇ İ YAKLAŞIMLAR Kadınlar kendilerine toplumda biçilen rollerinin uzantısı olan sektörlerde ve vasıfsız işlerde emeklerini sattılar. 19. yy gelindi ğ inde kadınların en çok çalıştı ğ ı sektör tekstildi. Vasıfsız dokuma sanayinde çalışanların yarısından fazlası kadındı. Kadınlar çocukları ile birlikte çok uzun iş saatleri ile çalışıyorlardı. 20. yy da savaşların baş göstermesi ile cepheye giden erkeklerin yerini kadınlar aldılar. Ve madenlerde fabrikalar artık soluk yüzlü kadınlarla doluydu

54 PEK İ BU C İ NS İ YETÇ İ İ Ş BÖLÜMÜ TOPLUMSAL OLARAK NASIL ÖRGÜTLEND İ

55 Hepsi Toplumsal Cinsiyet İ lişkileriyle şekillenirler Üretim Tüketim Da ğ ıtımın örgütlenmesi Uzmanlaşma Ekonomik kalkınma Toplumsal etkileşim Kültür üretimi Demokratik politikaların düzenlenişi Aile yaşamı ile ilgili kamusal politikalar Kamusal özel ayrımı Kentsel toprak kullanımı Topra ğ ın bölümlenmesi hizmetler

56 Cinsiyet çerçevesinde yapılandırmada,Toplumsal pratik do ğ allaştırılır. Dışlanma ve Görünmez Kılınma İ kincilleştirme ve Kıyıya İ tmedir.

57 KADINLAR EV İ N İ DARES İ NDEN SORUMLULARDIR. EV İ ŞLER İ YAPILDI Ğ I SÜRECE FARKINA VARILMAYAN ANCAK YAPILMADI Ğ INDA GÖRÜLEB İ LEN YAN İ ÇALIŞMA TANIMINA G İ RMEYEN GÖRÜNMEYEN İ ŞLERD İ R. BU İ ŞLER İ N TAMAMI SEVG İ -M İ NNET BA Ğ LAMINDA ELE ALINIR. EV KADINI ÇOCUK SAYISINA BA Ğ LI OLARAK GÜNDE ON İ LA ON İ K İ SAAT ÇALIŞIR.

58 Özel Alan - Kamusal Alan ayrışması Üretim ilişkilerinin şekillendi ğ i ilk dönem kadının evde, erke ğ in dışarıda üretime dahil olması ile özel alan kamusal alan ayrımının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun en açık göstergesi kamusal alanda çalışma ve politika erkek; ev işleri ve aile ile ilgili özel alanlar kadın işidir görüşüdür. Ekonominin görünmeyen yüzü ev içi ekonomi, emek ve erk bölünmeleri de kadın ve erke ğ i çeşitli iş gücü piyasasında farklılaştırır. Erkekleri üst kadınları tabi duruma yerleştirir.

59 Günümüz koşullarında görmezden gelinen bir unsur da hane içindeki yeniden üretim ve enformel iş gücüne katılımdır. Kentlerin ekonomilerine ve makro ölçekli ekonomilerde ev içindeki eme ğ in muhasebesi yapılmaz. Hane ölçek olarak alınır ve ücret, gelir erke ğ in geliri ile tespit edilir. 40 lı yıllarda iş gücüne katılım %80 iken 2001’de %28’e düşmüştür.Bu oran kentlerde %17 kırsalda %40’dır.

60 YEN İ DEN ÜRET İ M – ÜRET İ M İ LE İ LG İ L İ ÇALIŞMA; kadın ve erkeklerin her mekanda ve üretim ilişkisi içinde kendilerinin ve başkalarının yaşaması için kullanım de ğ eri ve de ğ işim de ğ eri olan mal ve hizmet üretme süreçlerini anlatır. Yeniden üretim ile kapitalist üretimde kadın üretimin devamlılı ğ ını sa ğ lar. Ancak kısıtlı kullanımla çalışma; kadınların para karşılı ğ ı çalışma ‘gelir yaratıcı etkinlik’ le üretim istatistiklerin dışında kalan bir duruma düşer. Kentsel toplumsal ekonomik yaşamı anlamada genel e ğ ilim hane için ilişkileri ve toplumsal cinsiyet unsurunun dışlanması yönündedir.

61 ÖRNEKLEND İ RME Kadınlar evlilik ilişkisi içinde, ama onun da ötesinde sevgilileri,uzak/yakın akrabaları ile ilişkilerinde harcadıkları, adı konmayan, emek diye düşünülmeyen karşılıksız emektir. Ev içinde çocukların,kocanın yemesi,içmesi,giyinmesi,bakımı, yaşlıların bakımı için yapılan işlerden ailenin dükkanında,tarlasında harcanan eme ğ e kadar karşılıksız olan emektir. Bütün bu yeniden üretim sevgi ve şefkat ile yapılır. Kadın için sorgulanabilir bir emek de ğ ildir. Bir kız çocu ğ u çıraklık dönemi ile bu üretim için hazırlanır.

62 TOPLUMSAL C İ NS İ YETE GENEL ÇERÇEVE ÇO Ğ U ZAMAN YEN İ DEN ÜRET İ M İ N NERDE B İ TT İĞİ ÜRET İ M İ N NERDE BAŞLADI Ğ I BEL İ RS İ ZD İ R. KADINLAR ÇALIŞMA YAŞAMINA KATILAMAZLAR VEYA SADECE ANALIK VE A İ LE İ ŞLER İ N İ N UZANTISI İ ŞLERDE ÇALIŞAB İ L İ RLER. KADINLAR A İ LEN İ N NAMUSUDUR. HAREKET ALANLARI BU DÜŞÜNCE İ LE DE KISITLANIR. ÇALIŞMA YAŞAMI, E Ğİ T İ M VE SA Ğ LIK VE TOPLUMSAL FAAL İ YETLER KADIN İ Ç İ N ULAŞILMASI ZOR HAKLARDIR. DEVLET EKONOM İ K,POL İ T İ K,SOSYAL YAPILANMASINDA DA A İ LEYE ÖNEML İ ROL B İ ÇER. KADIN Ş İ DDET VE ANAYASAL HAKLARIN GASPI İ LE BASKI ALTINDA TUTULUR.

63 Bu iktidar rejimi erkeklerin egemen erkeklik de ğ erlerini bir önceki kuşaktan başarı ile ö ğ renmelerini olanaklı kılan kültürel pratikleri alışkanlıkları sistematik olarak işleyen egemen erkek modelini dayatır. EGEMEN ERKEKL İ KTE;risk almaktan kaçmama,fiziksel sertlik ve dayanıklılık, ısrarcı ve sebatkar olma ve atak olmaktan çekinmeme homofobik bir heteroseksüellik,duygusal olmayan bir mantıkçılık,acıya katlanma ve şikayet etmeme, benmerkezcilik üretilir. Piyasada sermaye oluşturma ve biriktirme becerisi ile güç elde etme pratikleri de egemen erkeklik de ğ erleri ile ilişkilidir. Büyük sayılarda erke ğ i vatandaş-asker yapan ulusal orduların ortaya çıkışı patriyarkal gücün kurumsallaşmasında stratejik önemi vardır.

64 TOPLUMSAL SINIF VE C İ NS İ YET FARKLARINI B İ RL İ KTE DÜŞÜNMEK Toplumsal iktidar ilişkilerinin üretim süreçlerini mülkiyet ilişkileri tarafından belirlendi ğ ini söyleyen klasik ‘sınıf analizleri’ nin cinsiyet temelli iktidar ilişkilerinin oluşumunu anlamada cinsiyet körü kalması bu alanda uzun süre önemli bir boşluk yaratmıştır.

65 2.1.1. Ekonomik Kuramlar Ekonomik kuramcılar cinsiyetin ekonomik esitsizli ğ i yaratmada herhangi bir rolunun olmadı ğ ını savunmaktadırlar. Ekonomik kuramcılara gore piyasa surecleri toplumsal cinsiyet acısından notr isler. Ekonominin di ğ er yapılara gore kendine ozgu ozerk ve hatta egemen bir yapısı soz konusudur. Ekonomik davranıslar kisisel olmayan, rasyonel iliskiler icinde gerceklesir. Ayrımcılı ğ ı yaratan mekanizma ve surecler ise, kamuda ortaya cıkan isgucu piyasalarıdır. Ancak piyasanın bu ayrımcılı ğ ı yaratmadaki rasyonelli ğ i ise tamamen ekonomiktir. Yani tercihler fiyat ve verimlilik yonunde gerceklesir. Kadınlar isgucu piyasası icerisinde dusuk verimi, calısma hayatındaki yuksek kararsızlıkları, e ğ itime iliskin arzu ve beklentilerinin dusuklu ğ u, birikmis is deneyimlerinin olmaması, emeklerinin erkeklere gore dusuk de ğ erde olması nedeniyle piyasa tarafından tercih edilmemelerine neden olmaktadır. Bir baska ifadeyle, ekonomik kuramcılar cinsiyete dayalı ayrımcılı ğ ın yaratılmasında cinsiyetin de ğ il, fiyat ve verimlili ğ in belirleyici oldu ğ unu savunmakta ve yonetici duzeyinde kadın temsil oranın da bu nedenlere ba ğ lamaktadırlar.

66 Feminist mücadelenin kazandırdı ğ ı Toplumsal Cinsiyet kavramı Küresel Emek sömürüsünü anlamamızda yeni bir açılım sa ğ lamıştır. Emek sömürüsünün karşısındaki mücadele alanlarını, kadının eme ğ ine el koyma biçimlerini anlayarak başlayabiliriz. Özel alanın politik alan olarak tanımlanmasına sebep olmuştur.


"TOPLUMSAL C İ NS İ YET. Cinsel kimlik Biyolojik cinsiyetimiz Toplumsal cinsiyetimiz (gender) 2s.ç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları