Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tahtaya yazdığım gelişmeler I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında hangi alandaki nedenlerin etkili olduğunu göstermez? Fransız İhtilali’nin getirdiği anlayışlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tahtaya yazdığım gelişmeler I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında hangi alandaki nedenlerin etkili olduğunu göstermez? Fransız İhtilali’nin getirdiği anlayışlar."— Sunum transkripti:

1

2 Tahtaya yazdığım gelişmeler I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında hangi alandaki nedenlerin etkili olduğunu göstermez? Fransız İhtilali’nin getirdiği anlayışlar yönetim ve toplum yaşamında önemli değişikliklere yol açmıştır. Sanayi İnkılabı, sömürgecilik yarışının hızlanmasına ve devletler arası çıkar çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Hangi öğrenci, öğretmenin sorusuna yanlış bir cevap vermiştir? A- CANER- SİYASİ B- EBRU- DİNİ C- KEMAL- SOSYAL D- SEMA- EKONOMİK

3 2. Balkan Savaşı sonunda, Rodos ve çevresindeki 12 ada dışında, bütün Ege adaları Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? A)Ege'deki Osmanlı üstünlüğünün sona erdiğini B)İtalya'nın Ege'den çekildiğini C)Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden ayrıldığını D)Ege adalarında yalnızca Rumların yaşadığını

4 3- Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Orduları terhis edilmiş, silahlarına el konulmuş, topraklarındaki stratejik noktalar İtilaf Devletleri'nin denetimine girmiş, ülkede asayiş ve güvenliği sağlayacak otoritesi kalmamıştır. Mondros Ateşkesi'nden sonra meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun kanıtı olamaz? A)Müdafaai hukuk cemiyetlerinin kurulması B)Kuvayı Milliye birliklerinin kurulması C)Yurdun birçok yerinin işgal edilmesi D)İstanbul'da Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin kurulması

5 4. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başlayan işgaller ve azınlık hareketlerine karşı Türk halkı, haklarını korumak için müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurmuştur. Buna rağmen işgal ve isyanların devam etmesi üzerine Kuvayı Milliye birlikleri kurularak işgalci ve isyancılara karşı silahlı direnişe geçilmiştir. Türk halkının bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A)Haklarını korumada kararlı olduğunun B)İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket ettiğinin C)İşgallere karşı koymanın imkansız olduğunun D)I. Dünya Savaşı'nın devam ettiğinin

6 5-Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başlayan yabancı işgallerine ve azınlık isyanlarına karşı Türk halkı, müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve Kuvayı Milliye birlikleri kurarak mücadele etmiştir. Türk halkının böyle bir yola başvurmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A)Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesinin B)Ekonomik sorunların artmasının C)İstanbul Hükümeti'nin işgalleri önleyememesinin D)Barış antlaşmasının gecikmesinin

7 6. Mondros Ateşkes Anlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, doğrudan Anadolu'nun işgaline karşı Osmanlı Devleti'nin direnişini engelleme amacına yöneliktir? A)Trablusgarp, Yemen ve Arabistan'daki Türk subaylarının teslim olması B)Osmanlı ordusunun terhis edilmesi ve orduya ait silahların İtilaf Devletleri'nin denetimine verilmesi C)Kafkaslardaki Türk birliklerinin 1914'teki sınırlara çekilmesi D)İran'daki Türk birliklerinin geri çekilmesi

8 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Türk ve Müslümanların kurduğu cemiyetlerden bazıları saltanat ve halifeliğin korunmasını, bazıları güçlü bir devletin himayesine girilmesini, bazıları da ulusal bağımsızlık mücadelesi yapılmasını savunmuşlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı savunulabilir? A)Anadolu'daki işgallerin artmasını B)Bölgesel direniş faaliyetlerinin yaygınlaşmasını C)Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını D)Anadolu halkının farklı kurtuluş çareleri benimsemesini

9 I. Dünya Savaşı sona erdikten sonra itilaf Devletleri, istedikleri yerleri kolayca işgal edebilmek için İstanbul'la Anadolu arasındaki bağlantıyı kesmek istemişlerdir. Mondros Ateşkes Anlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletleri'nin bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir? A)Osmanlı ordusu terhis edilecek. B)Toros tünelleri itilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacak. C)Boğazlar İtilaf Devletleri'nin yönetimine bırakılacak. D)Ermeni ve itilaf Devletleri esirleri serbest bırakılacak.

10 Yandaki haritada renkli olarak verilen yerler Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgale uğrayan Osmanlı topraklarını göstermektedir Buna göre, I.Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve askeri bakımdan önemli toprakları işgal edilmiştir. II. Mondros Ateşkesi ile Türkiye'nin bugünkü sınırları çizilmiştir. III. Karadeniz Bölgesi'nde Rum devletinin kurulması amaçlanmıştır. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? A- Yalnız I B- Yalnız II C- II ve III D- I ve III

11 Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra azınlıkların kurduğu cemiyetler, Bulundukları yerlerde bağımsız devletler kurmak istemişlerdir. İtilaf Devletleri'nin ve Yunanistan'ın yaptığı işgalleri desteklemişlerdir. Bulundukları yerde nüfus çokluğunu sağlayabilmek için Türk ve Müslümanları göçe zorlamışlardır. Buna göre azınlıkların amaçlarına ulaşabilmek için, I. Türk ve Müslümanlara karşı katliamlara girişme II. İsyanlar çıkarma III. İşgalci devletlerle iş birliği yapma faaliyetlerinden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirdikleri savunulabilir? A)Yalnız l C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III

12 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Rum ve Ermeni azınlıklar bulundukları yerlerde Türk köylerine saldırarak güvenliği bozucu faaliyetlere girişmişlerdir. Ayrıca, Avrupa ve dünya kamuoyunda Türklerin kendilerine karşı katliam yaptıkları şeklinde propagandalar yapmışlardır. Rum ve Ermenilerin bu tutumları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir? A)Demokratik bir yönetimin kurulmasını sağlamayı B)Ekonomik çıkarlarını korumayı C)İtilaf Devletleri'nin işgallerine gerekçe oluşturmayı D)I. Dünya Savaşı'nı sürdürmeyi

13 I. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan, Batı Anadolu ve Trakya'yı topraklarına katmak, Doğu Karadeniz'de bir Pontus Devleti kurmak hevesine kapılmıştır. Yunanistan'ın böyle bir hevese kapılmasında, I. Osmanlı Devleti'nin savunma gücünün ortadan kaldırılmış olması II. Batı Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yaşayan Rumların olması III. Türk halkının müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurması gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A)Yalnız I C) II ve III B) I ve II D) I, II ve

14 Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal, 19. tümen komutanlığı, Arıburnu kuvvetleri komutanlığı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale ruhu ulusal mücadele ruhunun da başlangıcı oldu. Bu bilgilere göre Çanakkale Savaşlarının sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Emperyalist güçler ağır bir darbe yemiştir. B)Mustafa Kemal'in askeri dehasını tüm dünyaya göstermiştir. C)Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı sona ermiştir. D)Bağımsızlık mücadelesinin başlamasında etkili olmuştur. (2003 -OKS)

15 Birinci Dünya Savaşı sonunda; I. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması II. Almanya'da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi III. Avrupa haritasının yeniden çizilmesi IV. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti'nin kurulması durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir? A)Yalnız l B) Yalnız II C) I ve III D) III ve IV (2006 -OKS

16 I. Dünya Savaşı'nı başlatan neden olarak Avusturya-Macaristan imparatorluğu velihatının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir. Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? A)Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılamaz. B)Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenleri de vardır. C)Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar. D)Küçük olaylar birikerek büyük olaylara yol açarlar. (2002 -OKS)

17 Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuva-yi Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır. Buna göre, Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakiler-den hangisidir? A)Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak B)Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak C)Ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek D)Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak (2000 - OKS)

18 Kuva-yi Milliye'nin amacı, vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Burada, Kuva-yi Milliye'nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma (1999-OKS)

19 www.sorubak.com


"Tahtaya yazdığım gelişmeler I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında hangi alandaki nedenlerin etkili olduğunu göstermez? Fransız İhtilali’nin getirdiği anlayışlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları