Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kitabın künyesi Editör:Ahmet Polat Yazan:Daniel Defoe Derleyen:Öykü Zerrem Kapak:Kenan Tunca Dizgi,sayfa ve kapak tasarım:Mat Yapım Redaksiyon-Düzelti:Şebnem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kitabın künyesi Editör:Ahmet Polat Yazan:Daniel Defoe Derleyen:Öykü Zerrem Kapak:Kenan Tunca Dizgi,sayfa ve kapak tasarım:Mat Yapım Redaksiyon-Düzelti:Şebnem."— Sunum transkripti:

1

2

3 Kitabın künyesi Editör:Ahmet Polat Yazan:Daniel Defoe Derleyen:Öykü Zerrem Kapak:Kenan Tunca Dizgi,sayfa ve kapak tasarım:Mat Yapım Redaksiyon-Düzelti:Şebnem Taneri Film çıkış ve montaj:Mat Yapım Baskı:Umut Matbaacılık ISBN:975-6244-61-5 İstanbul 2006

4 Karakterler Robınson Crusoe’nin hayali resmi. ÖnceSonra

5 Daniel Defoe 1660 yılında Londra’da do ğ du. Çe ş itli güçlükler ve tehlikelerle dolu bir ya ş am geçirdi. 1685’te İ ngiltere kralı II. James’e kar ş ı ba ş latılan ayaklanmaya katıldı. Ya ş amının çe ş itli dönemlerinde tüccarlık, fabrikatörlük, devlet memurlu ğ u ve hatta casusluk yaptı. 40 ya ş ında gazetecilikte karar kıldı, bundan birkaç yıl sonra da roman yazmaya ba ş ladı. Yayımladı ğ ı siyasal yergi kitapçıklarındaki sert tutumu yüzünden birçok kez hapse girdi. 1731 yılında do ğ du ğ u yerde, Londra’da öldü.

6 MAGNA CARTA Anlam olarak Büyük sözle ş me büyük ferman anlamlarına gelir.1215 yılında imzalanmı ş bir İ ngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ula ş ana kadar ya ş anılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir.

7 DEVAMI… Aslen, Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara ba ğ lamak amacıyla imzalanmı ş tır. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün oldu ğ unu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Tahmini yerler

24 1659 yılında anadolu’da kimler vardı Gostivar'ın çok uzun bir tarihi vardır. Bu tarih MÖ. VIII. asra kadar uzanmaktadır. MÖ. 170-169 yıllarında bugünkü Gostivar'ın yakınlığında Draudak adında bir şehrin bulunduğu bilinmektedir. Bu dönemden kalan maddî kültür izleri genellikle Polok vadisini çevreleyen bayır ve tepelerde bulunmaktadır. Bu izler arasında Roma, Bizans, Hun, Avar, Bulgar, Vardar, Oğuz, Peçenek, Kuman ve Osmanlı Türk, İlyr, Slav ve diğer kavimlerden kalan mimarî ve benzeri eserler bulunmaktadır.

25 1659 yılında ana dolu’da ekonomik durum nasıldı? Gostivar, 1467/68 yılları Tahrir defterinde Kostvar olarak geçmektedir. 1595 yılı Tahrir defterinde adı geçen yerin adı yine Gostivar olarak geçmektedir. XVII. asırdan ise Gostivar hakkında çok kıymetli iki belge kalmıştır. Birinci belge, 1659 yılında Mehmet Paşa tarafından Gostivar'ın merkezinde inşa edilen büyük ve güzel bir camiyle ilgilidir. Bu caminin etrafında mektep, hamam, kervansarayı ve dükkânlar yapılmıştır. 1683 yılını kapsayan ikinci belge ise Gostivarlı Ebu Bekir Bey tarafından bugünkü saat kulesinin yerinde bir caminin, bir okulun ve çok sayıda dükkânın inşa edilmesiyle ilgilidir. XVIII. asırda Gostivar'ın adına hiçbir kaynakta rastlanmamaktadır. XVII. asrın sonunda yürütülen Türk-Avusturya savaşı yüzünden Gostivar Türklerinin sosyo-ekonomik ve kültürel hayatı durakladı veya geriledi. Bu savaş Gostivar'ın başka şehir ve kasabalarla ticarî münasebetlerini tamamen durdurdu.

26 Kaynakça www.baktabul.net www.ankarantlasmasi.co.uk www.resimvadisi.com www.resimresim.com www.itusozluk.com www.turstore.com www.mimdap.org www.iyi-resimler.com www.tak6.pbworks.com www.derinport.in

27


"Kitabın künyesi Editör:Ahmet Polat Yazan:Daniel Defoe Derleyen:Öykü Zerrem Kapak:Kenan Tunca Dizgi,sayfa ve kapak tasarım:Mat Yapım Redaksiyon-Düzelti:Şebnem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları