Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."— Sunum transkripti:

1 Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

2 Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimî düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.

3 Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

4 Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

5 Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır.

6 Dünyanın her yerinde öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer üyeleridir

7 Ulusumuzu yetiştirmek gibi kutsal bir görevi üstüne almış olan yüce Türk öğretmen topluluğu.

8 Gelecekteki kurtuluşumuzun saygıdeğer öncüleri olan Türkiye öğretmenleri.

9 Hükümetin en verimli ve en önemli görevi milli eğitim işleridir.

10 Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim.

11 Benim asıl kişiliğim (niteliğim) öğretmenliğimdir
Benim asıl kişiliğim (niteliğim) öğretmenliğimdir. Ben milletimin öğretmeniyim.

12 Eğitimdir ki ulusu özgür; şanlı ve yüksek bir toplum olarak yaşatır.

13 Eğitim okul demektir.

14 Okul adını hep birlikte büyük saygı ile analım!

15 Gerçek zaferi siz (öğretmenler) kazanıp sürdüreceksiniz.

16 Eğitim bakanı olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir.

17 Bilim ordusunun değeri siz öğretmenlerin değeri ile ölçülecektir.

18 Öğretmenler...! Bilim esasından kazanmaya başladıkları egemenliği sonuca ulaştırmalıdırlar.

19 Bununla öğretmenlik mesleği gerçek gelişme devrine dahil olacaktır.

20 Öğretmenler sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır.

21 Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

22 Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

23 Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

24 Silâhıyla olduğu gibi dimağıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur.

25 Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak, devam ettireceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. Ben ve sarsılmaz imanla bütün arkadaşlarım, sizi takip edeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri kıracağız.

26 Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir.

27 Okul; genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilmesi en uygun olan güvenli yolu belletir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lâzımdır. Bunu sağlayan okuldur. Ancak, bu şekilde her türlü teşebbüsün mantıklı sonuçlara ulaşması mümkün olur.

28 Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık sahalarında da yükseltmek; milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek; gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek lâzımdır. Bu kutsal amaçları elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır.

29 Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmenler ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkarmayınız ki, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

30 Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyet’in başarısı olacaktır.

31 Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

32 Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerî, siyasî, idarî inkılâplar sizin, sayın öğretmenler. Sizin sosyal ve fikrî inkılâptaki başarılarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, cumhuriyet; sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.

33 Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir
Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir; millet denemez. Bir kitle, millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır.

34 Öğretmenler, her fırsattan yararlanarak halka koşmalı; halk ile beraber olmalı. Halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

35 Her profesör ve öğretmenin aşılayacağı fikirler, ideal gayelere hizmet edecek şekilde olmalıdır. Kitapların cansız teorileri ile karşı karşıya gelen genç beyinler, öğrendikleriyle memleketin gerçek durum ve çıkarları arasında ilişki kuramıyorlar. Yazarların ve teorisyenlerin tek taraflı dinleyicisi durumunda kalan Türkiye’nin çocukları hayata atıldıkları zaman bu ilişkisizlik ve uyumsuzluk yüzünden tenkitçi, karamsar, millî bilinç ve düzeye uyumsuz kitleler meydana getirirler.

36 Benim en değer verilecek hususiyetim öğretmenliğimdir.

37 Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.

38 Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

39 Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

40 Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

41 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

42 Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

43 Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

44 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir
En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

45 Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.

46 Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

47 Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

48 Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

49 Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

50 Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

51 Gençliği yetiştiriniz
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

52 Dünyada her şey için, maddiyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir; fendir; ilim ve fennin haricinde kılavuz aramak dalgınlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.

53 Okul genç beyinlere,insanlığa hürmeti,millet ve memlekete,şerefi,bağımsızlığı öğretir.

54 Dünyanın her tarafında öğretmenler,insan cemiyetinin en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.

55 Eğitimdir ki bir milleti hür bağımsız,şanlı,yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.

56 Milletleri kurtaranlar,yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

57 Yeni nesil,en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden olacaktır.

58 Cumhuriyet sizden Fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür
nesiller ister.

59 Öğretmenler! Yeni nesli,cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri,sizler yetiştireceksiniz.Ve yeni nesil,sizin eseriniz olacaktır.


"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları