Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 14 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu denetçiliği hukuk sistemimize girmiştir. Kamu denetçiliği nedir, ne işe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 14 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu denetçiliği hukuk sistemimize girmiştir. Kamu denetçiliği nedir, ne işe."— Sunum transkripti:

1

2  14 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu denetçiliği hukuk sistemimize girmiştir. Kamu denetçiliği nedir, ne işe yarayacaktır?, Devlet memurunun yaşamını nasıl etkileyecektir? sorularına açıklık getirmek üzere Kanunu sizler için inceledik.  Kamu denetçiliği diğer bilinen adıyla ombudsmanlık İsveçe'de “aracı” anlamına gelen ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelen ‘man’ kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir. Yurtdışı uygulamalarına baktığımızda genellikle Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir.  Hukuk sistemimize kamu denetçiliğinin girmesinin amacı, kanundaki deyimiyle “idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak” şeklinde tarif edilmektedir

3  Kamu denetçiliği kurumu, bir Başdenetçi ve beş denetçi ile Genel Sekreter, kamu denetçisi uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşacak.  Başdenetçiye Başbakanlık Müsteşarı; denetçilere Başbakanlık müsteşar yardımcıları için belirlenen her türlü ödemeler dâhil mali haklar tutarında aylık ücret ödenecektir.

4  a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,  b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,  c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,  ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,  kamu denetçilerinin görev kapsamından çıkarılmıştır.

5  Bilindiği gibi Devlet memurun idare adına gerçekleştirdiği iş ve işlemler temel olarak 3 şekilde denetim ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Bunlar kurum içi denetim (kurum içi teftiş, amirin denetimi vs.), kurum dışı denetim(sayıştay, maliye bakanlığı, başbakanlık teftiş kurulu vs.) ve yargısal denetimdir.  Bu kanunla kurum dışı denetim yollarına bir yenisi eklenmekte, özellikle idarenin iş ve eylemlerinin yargıya gidilmeden bir kez daha gözden geçirilmesi imkanı getirilmektedir. Kamu denetçilerinin kararları yaptırım içermez, kurumlara öneri niteliğindedir ancak kurum bu öneriye uymazsa gerekçesini Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirmek zorundadır.  Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci soruşturma açar.  Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde incelenebilir.

6  Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki idarenin her türlü iş ve işlemleri için gerçek ve tüzel kişiler Kamu Denetçiliği Kurumana başvurabilirler. Devlet memurları da gerek başka kurumların kendileri hakkındaki iş ve işlemlerini, gerekse kendi kurumlarının haklarındaki tasarruflarını şikayet konusu yapabilirler.  Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, yabancılar için pasaport numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezi tüzel kişilik numarasını ve yetki belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, henüz çıkarılmamış olan yönetmelikte belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

7  Yapılan başvurulardan;  a) Belli bir konuyu içermeyenler,  b) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olanlar,  c) Yukarıda belirtilen şekil şartlarını taşımayanlar,  ç) Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar,  incelenmez.  Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir.  Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.

8  Kuruma başvuru süresi, kişinin şikayetiçi olduğu idare tarafından verilecek cevabın tebliği tarihinden ya da şikayetçi olunan idare altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden itibaren altı aydır.  Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır. İnceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana bildirir. Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını, başvuru süresini ve başvurulacak makamı da gösterir.  Dava açma süresi içinde başvuru yapılırsa, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. Başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.  Kamu denetçiliği yolunu kullanmak özellikle idarenin haksız tasarruflarına karşı uzun, yorucu, paralı ve uzmanlık gerektiren yargıya başvuru yolu öncesi iyi bir alternatif oluşturabilir.

9  Başdenetçi ve denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi tarafından doksan gün içinde; bir defaya mahsus olmak ve Kamu Denetçiliği Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, doktora yapmış üniversite öğretim elemanları veya kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlardan kamu denetçiliği uzmanı olarak atama yapılabilir. Kamu denetçiliği uzmanı olarak atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir

10

11

12  HASAN BAYSAL 57  TUĞÇE KOCABIYIK 5005  10/A


" 14 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu denetçiliği hukuk sistemimize girmiştir. Kamu denetçiliği nedir, ne işe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları