Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İ DAR İ YARGI İ DAREN İ N DENETLENMES İ. I.GENEL OLARAK  Denetim en genel anlamıyla ‘olması gereken’ ile ‘olan’ arasında yapılan kar ş ıla ş tırmadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İ DAR İ YARGI İ DAREN İ N DENETLENMES İ. I.GENEL OLARAK  Denetim en genel anlamıyla ‘olması gereken’ ile ‘olan’ arasında yapılan kar ş ıla ş tırmadır."— Sunum transkripti:

1  İ DAR İ YARGI İ DAREN İ N DENETLENMES İ

2 I.GENEL OLARAK  Denetim en genel anlamıyla ‘olması gereken’ ile ‘olan’ arasında yapılan kar ş ıla ş tırmadır.  Denetimin amacı güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesiyle olanın olması gerekene yakla ş tırılmasıdır. Bu anlamda idarenin denetlenmesinin temelde iki amacı vardır:  İ darenin eylem ve i ş lemlerinde hukuka aykırı davranmasını önlemek(hukuksal denetim),  Kamu yararının en rasyonel ş ekilde gerçekle ş mesini sa ğ lamaktır(yerindelik denetimi).

3  İ darenin Denetimi;  I ş levinin kapasımına göre:(genel-özel denetim)  Içeri ğ ine göre:(uygunluk-performans denetimi)  Yapılı ş nedenine göre:(iste ğ e ba ğ lı-zorunlu denetim)  Yapan organa göre:(yasama-kamuoyu-idari-ombudsman-yargı denetimi) gibi türlere ayrılmaktadır.

4 İ darenin hukuka uygun davranmasını sa ğ lamak için çe ş itli denetim yolları geli ş tirilmi ş tir.Bunlar yargı dı ş ı denetim ve yargısal denetim yolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  Yargı dı ş ı denetim yolları ile yargı denetimi arasındaki farklar ş unlardır:  Yargı denetimi ile idari i ş lem ve eylemlerin ‘hukuka uygunlu ğ u’ denetlenir. Oysa yargı dı ş ı denetim yolları ile idari i ş lem ve eylemlerin hem ‘hukuka uygunlu ğ u’ hemde ‘yerindeli ğ i’ denetlenir.  Yargı denetimi, çok daha sıkı ko ş ul ve usullere ba ğ lanmı ş tır.yargı denetiminin yapılabilmesi için mutlaka bir ba ş vurunun olması gerekir. Öte yandan yargı denetimi belli usul kurallarına ba ğ lanmı ş tır. Oysa yargı dı ş ı denetim yolları ço ğ u kez bir ba ş vuruya gerek olmaksızın, kendili ğ inden harekete geçerler ve daha basit usullere tabi tutulmu ş lardır.

5 II. YARGI DI Ş I DENET İ M  A. İ DAR İ DENET İ M  İ darenin yapmı ş oldu ğ u eylem ve i ş lemlerin idari kurulu ş lar tarafından denetlenmesidir. 1.Genel İ dari Denetim Aynı kamu tüzel ki ş ili ğ i içerisinde yer alan iki merciden birirnin di ğ erinin i ş lem yada eylemini denetlemesi biçiminde hiyerar ş i(iç denetim) denetimi; bir kamu tüzel ki ş isi yada organın yapmı ş oldu ğ u bir i ş lem yada eylemin bir ba ş ka kamu tüzel ki ş isi yada organı tarafından denetlenmesi biçiminde ise idari vesayet(dı ş denetim) denetimidir.

6 a. Hiyerar ş i İ dari düzeni gerçekle ş tirmek için üst makam veya memurların ast derecelerdeki makam veya memurlar üzerinde sahip oldu ğ u güçtür.  Hiyerar ş ik makamlar:  Hiyerar ş inin kapsamı:  Hiyerar ş inin niteli ğ i:

7 b. İ dari vesayet Merkezi idarenin idareler ve hizmetsel kurulu ş lar üzerindeki denetim aracıdır.  Vesayet makamları:  Vesayet yetkileri:

8 Hiyerar ş i ile İ dari Vesayetin Kar ş ıla ş tırılması  Hiyerar ş i ili ş kisi tek ve aynı tüzel ki ş i içinde yer alan bir ili ş kidir. İ dari vesayet ise iki ayrı tüzel ki ş i arasında yer alan bir ikli ş kidir.  Hiyerar ş i genel idari vesayet istisnai niteliktedir.  İ dari vesayet kanunla verilir. Hiyerar ş i ise kanun olmasa bile mevcut bir yetkidir.  İ dari vesayet dar yoruma tabi tutulur. Hiyerar ş i ise geni ş yoruma tabi tutulur.  İ dari vesayet emir ve talimat varme yatkisi içermez. Hiyerar ş i ise içerir.  Hiyerar ş ide üst astın i ş lemlerini ortadan kaldırabilir onları de ğ i ş tirebilir. İ dari vesayette ise, vesayet makamının vesayete tabi makamın i ş lemleri üzerinde sınırlı bir onama yetkisi vardır. Onları de ğ i ş tirmek yetkisi kural olarak yoktur.  İ dari vesayete tabi organlar, idari yargıya ba ş vurabilir. Bazen de idari vesayet yetkisi idari yargı denetimine do ğ rudan tabidir. Oysa hiyerar ş iye tabi makamların üst makamın i ş lemlerine kar ş ı idari yargıya ba ş vurma hakları yoktur.

9 2. Özel İ dari Denetim Hiyerar ş i denetimi ve vesayet denetimi dı ş ında, devletin özel denetim kurulu ş ları tarafından yapılan denetimdir.  a. Cumhurba ş kanı adına denetim: Devlet Denetleme Kurulu; İ darenin hukuka uygun düzenli ve verimli bir ş ekilde yürütülmesinin ve geli ş tirilmesinin sa ğ lanmasın amacı ile Cumhurba ş kanlı ğ ına ba ğ lı olarak kurulan bir denetim makamıdır.  b. Meclis adına denetim: Sayı ş tay; TBMM adına denetim yapan bir dı ş denetim organı olarak, mali sistemin i ş leyi ş inde çok büyük bir role sahiptir.

10  aa. Sayı ş tayın konumu  Anayasal bir örgüttür  Genel bütçe içinde yer alır, dolaysıyla ayrı bir kamu tüzel ki ş ili ğ i yoktur.  Ba ş kan ve üyeleri TBMM tarafından seçilir.  Yargısal nitelikli kararlarına kar ş ı bir ba ş ka mercie itiraz edilemez.  Anayasada, yargı bölümünde düzenlenmi ş olsa da yüksek mahkemeler arasında sayılmamı ş tır.

11  bb. Sayı ş tayın görevleri  Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve i ş lemlerini hesap verme sorumlulu ğ u çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında TBMM’ye do ğ ru yeterli zamanlı bilgi ve raporlar sunar.  Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir gider ve mallarına ili ş kin hesap ve i ş lemlerinin kanun ve di ğ er hukuki düzenlemelere uygun olup olmadı ğ ını denetler, sorumluların hesap ve i ş lemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme ba ğ lar.  Genel uygunluk bildirimini TBMM’ye sunar.  Kanunlarla verilen inceleme denetleme ve hükme ba ğ lama i ş lemlerini yapar.  cc. Sayı ş tayın denetiminin kapsamı:  Düzenlilik denetimi  Performans denetimi

12  dd. Sayı ş tayın denetim alanı  Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri  Sosyal güvenlik kurumları  Mahalli idareler  Sermayesindeki kamu payı do ğ rudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan özel kanunlarla kurulmu ş anonim ortaklıklar ve di ğ er kamu idareleri  İ KT İ SAD İ DEVLET TE Ş EKKÜLLER İ  KAMU İ KT İ SAD İ KURULU Ş LARI  Önceki düzenlemede özel kanunlarına göre denetlenen ve artık sayı ş tay denetimine giren idareler  Özelle ş tirme kapsamına alınan ve özelle ş tirme idaresi ba ş kanlı ğ ına devredilen ve özelle ş tirme i ş lemi tamamlanana kadar sayı ş tay denetimine tabi olan kurulu ş lar ee. Sayı ş tayın yargılama görevi

13 B. S İ YASAL DENET İ M Genel seçimle gelen organlar veya ki ş iler aracılı ğ ıyla yapılan ve siyasal sorumluluk do ğ uran denetimdir.  1. Hükümetin TBMM Tarafından Denetlenmesi  Hükümetin meclis kar ş ısında hem ortakla ş a hem de bireysel sorumlulu ğ u bulunmaktadır. Meclis; soru, meclis ara ş tırması, gensoru, genel görü ş me ve meclis soru ş turması yollarıyla denetleme yetkisini kullanmaktadır. 2. Dilekçe Hakkı Kamu ile ilgili dilek ve ş ikayetlerin bildirilmesi yoluyla idarenin denetlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu yönüyle siyasal denetim, yalnızca milletvekillerinin istemi üzerine de ğ il, bireylerinde ba ş vurusu üzerine ba ş latılabilir.

14 C. KAMUOYU DENET İ M İ  Kamuoyu, belli bir zamanda belli bir sorun kar ş ısında bu sorunla ilgilenen ki ş iler grubuna veya gruplarına egemen olan kanıdır.  Kamuoyu, yönetenlerin yönlendirilmesi ve iktidarın karar alma süreçlerinin etkilenmesi açısından önemli bir yere sahiptir.  Kamuoyu denetiminin etkili olabilmesi için kamuoyunun serbestçe olu ş abilmesi gerekir.  Kamuoyu denetimi objektif ölçütlere göre yapılamadı ğ ı ve olayın ayrıntılarına inemedi ğ i için idarenin denetlenmesi bakımından yetersiz kalmasıdır.

15 D. KAMU DENETÇ İ L İĞİ (OMBUDSMANLIK)  1.Genel Olarak  Ombudsman(kamu denetçisi), ilke olarak parlemento tarafından atanan, ancak hükümete kar ş ı oldu ğ u kadar parlementoya kar ş ı da ba ğ ımsız olan idarenin ma ğ dur etti ğ i bireylerin hiç bir ş ekle ba ğ lı olmaksızın yaptıkları ş ikayetler üzerine harekete geçen, geni ş bir soru ş turma ve ara ş tırma yetkisiyle donatılmı ş olan, idarenin yaptı ğ ı haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını engellemek, mevzuata saygılı olmayı ve uygun hareket etmeyi sa ğ lamak, icrai karekter ta ş ımayan önerilerde bulunmak hakkaniyet tedbirleri salık vermek ve kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi için gerekli reformların yapılması önerilerinde bulunmak amçlarını güden ki ş ilerdir.

16 3. Kamu Denetçili ğ i Kurumu 2010 yılında 5982 sayılı yasayla yapılan anayasa de ğ i ş iklikleri ile kamu denetçili ğ i kurumu anayasal dayana ğ a kavu ş turulmu ş tur. Daha sonra 14.06.2012 Tarihli ve 6328 sayılı kamu denetçili ğ i kanununun kabul edilmesiyle yürürlü ğ e girmi ş tir.  a. Kurulu ş ve Amacı  Kamu yönetimi-vatanda ş ili ş kilerinde kar ş ıla ş ılan uyu ş mazlıkları etkin ve hızlı bir biçimde çözümü amacıyla, halkın ş ikayetleriyle ilgili konularda, yönetimi denetleyen ama yönetime ba ğ lı olmayan bir kamu denetçisi(ombudsman) sistemi kurulmu ş tur.

17 b. Kurumun Görev Alanı İ darenin i ş lei ş iyle ilgili ş ikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve i ş lemleri ile tutum ve davranı ş larına; insan haklarına dayalı adalet anlayı ş ı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden, incelemek ara ş tırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Ancak???  c. Kurumun Yapısı  Kurum, Ba ş denetçilik ve Genel Sekreterlikten olu ş ur. Kurumdan, bir ba ş denetçi ve be ş denetçiyle genel sekreter ve di ğ er personel görev yapar. d. Kamu Ba ş denetçisinin Seçimi TBMM Genel Kurulu, aday adayları içinden belirledi ğ i üç adayı TBMM Ba ş kanl ğ ına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde, ba ş denetçi seçimlerine ba ş lar. Ba ş denetçi TBMM Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilir.

18 e. Kurum’a ba ş vuru, yapılacak i ş lemler ve dava açma süresi aa. Ba ş vuru usulü 2577 Sayılı İ YUK’ta öngörülen idari ba ş vuru yollarıyla özel kanunlarda yer alam zorunlu idari ba ş vuru yollarının tüketilmesi gereklidir. Kamu Denetçili ğ i Kurumuna, 2577 sayılı kanun uyarınca yapılacak ba ş vuruya idare tarafından verilecek cevabım tebli ğ i tarihinden, idareye ba ş vuruya 60 gün içinde cevap vermedi ğ i takdirde bu sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde ba ş vurulabilir. Dava açma süresi içinde yapılan ba ş vuru, i ş lemeye ba ş lamı ş olan(idari) dava açma süresini durdurur.

19 bb. Ba ş vuru üzerine kurumca yapılacak i ş lemler Kurumun inceleme ve ara ş tırma konusuyla ilgili olarak istedi ğ i bilgi ve belgelerin, bu iste ğ in tebli ğ edildi ğ i tarihten 30 içinde verilöesi zorunludur. Kurum, inceleme ve ara ş tırmasını ba ş vuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandırır.Kurum, inceleme ve ara ş tırma sonucunun ve varsa önerilerini ilgili mercie ve ba ş vurana bildirir,. Kurum ba ş vurana i ş leme kar ş ı ba ş vuru yollarını ba ş vuru süresini ve ba ş vurulacak makamıda gösterir. İ lgili merce ğ i kurumun önerileri do ğ rultusunda tesis etti ğ i i ş lemi ve ya kurumun önerdi ğ i çözümü uygulanabilir nitelikte görmedi ğ i takdirde bunun gerekçesini 30 gün içerisinde kamu denetcili ğ i kurumuna bildirir.  cc. idari dava açma süresinin yeniden i ş lemeye ba ş laması  Ba ş vurunun kamu denetcili ğ i kurumu tarafından ret edilmesi halinde, durmu ş olan dava açma süresi gereçekli ret kararının ilgiliye tebli ğ inden itibaren kaldı ğ ı yerden i ş leme ğ e devam eder.

20 III. YARGI DENET İ M İ  A. GENEL OLARAK  Yargı denetimi, yargıç güvencesine sahip, ba ğ ımsız ve tarafsız yargıçlar tarafından, yargılama usulleri uygulanarak ve salt hukuksal ölçütlere dayalı olarak yapılan denetimdir.

21 B. YARGI DENET İ M İ NDE UYGULANAN BELL İ BA Ş LI S İ STEMLER  1. Yargı Birli ğ i Sistemi  Yargı birli ğ i sisteminde, idarenin yargısal denetimi genel mahkemelerde yapılmakta ayrı bir idari yargı örgütü bulunmamaktadır. Bu sistemde yargı bir bütün olarak örgütlenmi ş tir.  Yargı birli ğ i sisteminde, idareyle birey e ş it tutulmakta ve aynı hukuk kurallarına tabi kılınmaktadır.

22  2. Yargı Ayrılı ğ ı Sistemi( İ dari Yargı Sistemi)  Yargı ayrılı ğ ı sistemi, idarenin kamu gücü kullanarak yaptı ğ ı i ş lem ve eylemlerin genel mahkemelerin dı ş ında ayrı bir yargı kolunda yer alan idari yargı mercileri tarafından çözüldü ğ ü sistemdir. a. Kurulu ş Yönünden Danı ş tay biçiminde örgütlenme: Mahkeme biçiminde örgütlenme b. Görevleri Yönünden Geni ş görevli olma: Dar görevli olma:

23 C. ÜLKEM İ ZDEK İ İ DAR İ YARGI S İ STEM İ  ???

24  HASAN İNCE  050110062


" İ DAR İ YARGI İ DAREN İ N DENETLENMES İ. I.GENEL OLARAK  Denetim en genel anlamıyla ‘olması gereken’ ile ‘olan’ arasında yapılan kar ş ıla ş tırmadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları