Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI."— Sunum transkripti:

1

2 II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI

3 Milli benliğini bulmayan milletler, başka milletlere av olurlar. Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

4 II. Mahmut 2. Mahmut, yenilikler (ıslahatlar) yaparak devletin kötü gidişini durdurmak istedi. Fakat Rus savaşları, Sırp ve Yunan ayaklanmalarından dolayı hemen yeniliklere başlayamadı. (1808-1839) Islahatların amacı devleti dağılmaktan kurtarmaktır.

5 II.Mahmut’u Tahta Çıkaran Rusçuk âyanı Alemdar Mustafa Paşa’dır. Taht değişikliğinin ardından sadrazamlık makamına getirilmiştir. - Sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa, Nizamıcedit’in yerine Sekbanıcedit adıyla yeni bir ocak kurdu. - Yeniçeri ocağını ıslah ederek, onlara talim mecburiyeti getirdi. - Âyanlarla Sened-i ittifak ’ın imzalanmasını sağladı. Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte ülkede otorite boşluğu oluştu. Bu durum, ülkenin çeşitli yerlerinde âyan adı verilen derebeylerin türemesine yol açtı.

6 Âyanlar merkezi dinlemiyor ve kendi başlarına hareket ediyorlardı. Alemdar Mustafa Paşa âyanları İstanbul’da bir konferansa davet etti. Toplantı sırasında Sened-i ittifak imzalandı (1808). 2. Mahmut, bu belge (Sened-i ittifak) ile âyanların varlığını resmen kabul etti.

7 Âyan: Bir bölgenin, şehrin, kasabanın ileri gelenlerine âyan denirdi. Osmanlı Devleti’nde yönetim ile şehir halkı arasında ilişkiler âyanlar aracılığıyla kurulurdu. Sened-i ittifak, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf durumda olduğunu göstermektedir.

8 - Osmanlı Devleti, âyanların varlığını resmen tanımıştır. - Padişah, ilk defa kendi otoritesi dışında bir gücü kabul etmiştir. - İlk defa padişahın yetkileri sınırlanmıştır. Sened-i ittifak’tan amaç âyanların desteği ile merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Sened-i ittifak’a göre âyanlar; padişah, sadrazam ve devletin kanunlarına bağlı kalacaklar, halka haksızlık yapanları devlete bildirerek bu durumun önlenmesine çalışacaklardı. Sened-i İttifak Sözleşmesi’nin Önemi Âyanları padişaha bağlamayı, böylece padişahın gücünü artırmayı amaçlayan bu sözleşme Alemdar’ın ölümü ve merkezi otoritenin güçlenmesiyle unutulmuştur.

9 II. Mahmut, bu ittifakı içinde bulunduğu şartlar ve Alemdar Mustafa Paşa’nın zoruyla imzaladığı için Sadrazama kin tutmuş, bu nedenle onun yeniçeri ayaklanması sonucu öldürülmesine ses çıkarmamıştır. Alemdar Mustafa Paşa 3 ay 18 gün sadrazamlık yapmıştır. Kendisi Yeniçeri Ocağı’nda yetişmiştir. Bayraktar olarak katıldığı savaşlarda gösterdiği yararlılıktan dolayı Alemdar (Bayraktar) unvanı ile anılmıştır. Yeniçeri ayaklanması sonucu hayatını kaybetmiştir.

10 II.Mahmut döneminde çeşitli alanlarda ıslahatlar yapılmıştır. Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar Askeri Alanda Yapılan Islahatlar Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar ISLAHAT YAPILAN ALANLAR Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

11 Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar - Divanıhümayun kaldırılarak yerine Bakanlıklar (Nazırlıklar) kurulmuştur. -Memurlar, dahiliye ve hariciye olarak ikiye ayrılmıştır. -Devlet hizmetinde çalışanların mallarına el konulması demek olan müsadere usulü kaldırılmış, böylece özel mülkiyet hakkının korunması konusunda bir adım atılmıştır. Eski Düzen Divanıhümayun Sadrazamlık Reisülküttaplık Sadaret Kethüdası Darphane Hazinesi Vakıflar Şeyhülislâmlık Yeni Düzenleme Nazırlıklar Başvekalet Hariciye Nezareti Dahiliye Nezareti Maliye Nezareti Evkaf Nezareti Babımeşihat Dairesi Günümüzdeki Karşılıkları Bakanlıklar Başbakanlık Dışişleri Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı

12 - Memurlar için rütbe ve nişan kabul edilmiştir. -İller merkeze bağlanmış, âyanlık kaldırılmıştır. -Tımar ve zeamet kaldırılmış, memurlara maaş bağlanmıştır. -Köy ve mahallelerde muhtarlıklar kurulmuştur. Yönetim Alanında Yapılan Islahatların Devamı

13 - Vergi ve askerlik işlerini düzenlemek amacıyla Anadolu ve Rumeli’de nüfus sayımı yapılmıştır. -İstanbul için vize uygulaması getirilerek, şehrin nüfusunun artmasıyla ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunların önlenmesi amaçlanmıştır. Yönetim Alanında Yapılan Islahatların Devamı

14 - Posta ve polis teşkilatları kurulmuştur. -Yurtdışı seyahatlerde pasaport uygulaması getirilerek yurda giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır. Yönetim Alanında Yapılan Islahatların Devamı

15 Askeri Alanda Yapılan Islahatlar - II.Mahmut, Sekbanıcedit’in yerine yeniçerilerden seçilen askerlerle Eşkinci Ocağı’nı kurmuştur. Ancak yeniçerilerin ayaklanması sonucunda bu ocak da kaldırılmıştır. - Ulema ve halkın da desteği alınarak Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (1826). Bu olaya Vakayıhayriye (hayırlı olay) denir.

16 - Yeniçeri Ocağı’nın yerine Avrupa tarzında bir ordu olan Asakirimansureimuhammediye (Hz. Muhammed’in yardımcı askerleri) adında bir ordu kurulmuştur. Ordunun eğitimi için Prusya’dan subaylar getirilmiştir. - Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için Mektebi harbiye (Harp Okulu) kurulmuştur. Askeri Alanda Yapılan Islahatların Devamı

17 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar - Medreselerin yanında Avrupa tarzında yeni okullar açılmıştır. - İlköğretim kız ve erkek çocuklar için İstanbul’da zorunlu hale getirilmiştir. - Yüksek öğretime öğrenci yetiştirmek için Rüştiye okulları (ortaokul) açılmıştır.

18 - Enderun’un yerine, devlet adamı yetiştirmek için Mektebimaarifiadliye açılmıştır. - Tercüme odaları kurulmuştur. - Mektebi Harbiye, Mektebi Tıbbiye ve Mızıkayıhümayun gibi yüksek okullar açmıştır. - İlk defa Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatların Devamı

19 - Takvimivakayi adıyla ilk resmi gazete çıkarılmıştır.(1831) - Kıyafet değişikliği yapılarak memurlara fes, ceket ve pantolon giyme şartı getirilmiştir. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatların Devamı

20 - Ticaret Nezareti kurularak tarım ve ticaret işlerinin düzenli işlemesi amaçlanmıştır. - Ülke dışına para çıkışını engellemek için yerli malı kullanımı teşvik edilmiş, yeni kurulan ordunun elbise ihtiyacını karşılamak için Bakırköy’de bez fabrikası, fes ihtiyacını karşılamak için fes hane kurulmuştur. Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

21 - Yerli tüccarların, kapitülasyonlar nedeniyle az gümrük vergisi ödeyen yabancı tüccarlarla rekabet edebilmeleri için gümrük vergilerinde kolaylık sağlanmıştır. Ekonomi Alanında Yapılan Islahatların Devamı Kapitülasyon; Bir devletin başka bir devlete vermiş olduğu ekonomik ayrıcalıklar demektir.

22 - Bu dönemde Osmanlı uyruğunda bulunanlar arasında din ve mezhep ayrımının yapılmaması karara bağlandı. Ben Müslüman'ı camide, Hıristiyan'ı kilisede, Yahudileri havrada görmek isterim. II. Mahmut ÖZET

23 BAŞARILAR DİLERİM. FAYDALI OLMASI DİLEĞİMLE…


"II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları