Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 III. Selim 1789-1807 yılları arasında tahtta kalmı ş tır.  Fransız devrimi Osmanlı’yı etkilemeye III. Selim döneminde ba ş ladı.  III. Selim Avrupa’nın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " III. Selim 1789-1807 yılları arasında tahtta kalmı ş tır.  Fransız devrimi Osmanlı’yı etkilemeye III. Selim döneminde ba ş ladı.  III. Selim Avrupa’nın."— Sunum transkripti:

1

2  III. Selim 1789-1807 yılları arasında tahtta kalmı ş tır.  Fransız devrimi Osmanlı’yı etkilemeye III. Selim döneminde ba ş ladı.  III. Selim Avrupa’nın ilerili ğ ine ve üstünlü ğ üne inanıyordu.  III. Selim, derhal devrine isim olarak verilecek olan “nizam-ı cedit” ıslahatına giri ş mi ş tir. 3.Selim Dönemi

3  I. Mahmut döneminde açılan Kara Mühendishanesinin yeniden düzenledi.   Deniz subayı yeti ş tirmek için daha önceden kurulan Deniz Mühendishanesi geli ş tirildi.  III. Selim ileri gelen memurlardan olu ş an bir danı ş ma meclisi (meclis – i me ş veret) kurulmasından yanaydı.

4  Onun en cesaretli, fakat tahttan indirilmesine de yol açan projesi, Avrupai tarzda e ğ itimli ve giyimli düzenli ordunun kurulmasıydı.  Ancak yeniliklerden ve Fransız etkisinden korkan ulemanın kı ş kırttı ğ ı ve konumları açıkça tehdit altına girmi ş bulunan Yeniçeriler ve destekçileri gerici gruplar 1807’de onu tahttan indirdiler ve öldürdüler.

5  Bu da gösteriyor ki Yeniçeriler artık devlet için çok önemli bir sorundu.

6 2. MAHMUT DÖNEM İ

7  Vak’a-i Hayriye öncesi ve sonrası olmak üzere iki kısımda de ğ erlendirilen saltanat döneminin ilk kısmı hazırlık devresini, ikinci kısım ise reformlar devresini te ş kil eder.  İ lk dönemde daima yeniçerilerin tehdidi altında hükümdarlık yapan Sultan Mahmut, ikinci dönemde aldı ğ ı radikal kararlarla öne çıkmı ş tır.

8  II. Mahmut’un ilk olarak, kendine ba ğ lı kimseleri önemli makamların ba ş ına getirmeye ba ş ladı ğ ı görülmektedir.  Bunun için, gerekti ğ inde güven duymadı ğ ı ve yenilik kar ş ıtı olan ki ş ileri de i ş ba ş ına getirmekten kaçınmıyordu.   Böylelikle devlet kurumları içinde padi ş ahın otoritesi, her yeni bir tayinle daha fazla peki ş iyordu.

9  Otoritesini sa ğ ladı ğ ına inandıktan sonra reformların önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Oca ğ ını 1826 yılında kaldırdı.  Sultan Mahmut, merkezi idare ve hükümet te ş kilatında büyük düzenlemelere giderek “modern” bir devlet te ş kilatı ve bürokrasisi kurmaya çalı ş tı.

10  Daha önce Divan-ı Hümayun üyesi olmayan ş eyhülislâmlar, Sultan II. Mahmut tarafından divan üyeli ğ ine tayin edildiler.  30 Mart 1838’den itibaren sadrazamlık unvanını ba ş vekilli ğ e çevirdi.  Tımar, zeamet ve müsadere(mallara el koyma) ilk defa II.Mahmut tarafından kaldırıldı.

11  İ lk Polis örgütünün temelleri II.Mahmut zamanında atılmı ş tır.  Divan te ş kilatı kaldırılarak İ lk Bakanlıklar II.Mahmut zamanında kuruldu.(Nazırlık)  İ lk Posta Örgütü II. Mahmut zamanında kuruldu.  İ lk defa yurtdı ş ına ö ğ renci II.Mahmut zamanında gönderildi.

12  Padi ş ahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladı ğ ı Sened-i İ ttifak’la (1808) ilk kez kısıtlanmı ş tır.


" III. Selim 1789-1807 yılları arasında tahtta kalmı ş tır.  Fransız devrimi Osmanlı’yı etkilemeye III. Selim döneminde ba ş ladı.  III. Selim Avrupa’nın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları