Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) 17.05.1994 tarihli 21937 sayılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) 17.05.1994 tarihli 21937 sayılı."— Sunum transkripti:

1 ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) tarihli sayılı Resmi Gazete

2 RAMSAR SÖZLEŞMESİ İran’ın Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanan ve sulak alanların korunmasını ve akılcı kullanımını hedefleyen, kısaca Ramsar Sözleşmesi adıyla anılan sözleşmeye Türkiye, 1994 yılında taraf olmuştur. Sözleşme 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tarihi ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3 RAMSAR SÖZLEŞMESİ İnsan ve çevresinin karşılıklı bağımlılıklarını tanıyarak; Sulak alanların temel ekolojik fonksiyonlarının, su rejimlerini düzenlemek ve karakteristik bitki ve hayvan topluluklarının, özellikle su kuşlarının yaşama ortamlarını desteklemek olduğunu göz önüne alarak;

4 RAMSAR SÖZLEŞMESİ Sulak alanların ekonomik, kültürel, bilimsel ve rekreasyonel olarak büyük bir kaynak teşkil ettiğine ve kaybedilmeleri halinde bir daha geri getirilemeyeceğine inanarak; Sulak alanların giderek artan şekilde kaybına sebep olacak hareketleri şimdi ve gelecekte durdurmayı isteyerek;

5 RAMSAR SÖZLEŞMESİ Su kuşlarının mevsimsel göçleri sırasında sınırlar aşabildiğini ve bu yüzden uluslararası bir kaynak olduğunu tanıyarak; Sulak alanların ve onlara bağlı bitki ve hayvan topluluklarının korunmasının, ileri görüşlü ulusal politikalarla, koordineli uluslararası faaliyetlerin birleştirilmesi yoluyla sağlanacağından emin olarak;

6 RAMSAR SÖZLEŞMESİ 1. Bu Sözleşmenin amacı bakımından, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, bütün sular, bataklık, sazlık ve türbiyerler sulak alanlardır. 2. Bu Sözleşmenin amacı bakımından, ekolojik olarak sulak alanlara bağımlı olan kuşlar, su kuşlarıdır.

7 RAMSAR SÖZLEŞMESİ 1. Her Akit Taraf, ülkesi toprakları içindeki elverişli sulak alanları, bundan böyle “Liste” adıyla tanımlanacak ve 8 inci Madde uyarınca kurulacak Büro tarafından tutulacak olan “Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi”ne dahil edilmek üzere tayin edecektir. Her sulak alanın hudutları kesinlikle belirtilecek ve aynı zamanda haritaya çizilecek ve özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak önem taşıdığı yerlerde, sulak alanlara mücavir olan akarsu ve deniz kıyı alanlarıyla, ada veya gel-git hareketinin çekilme devresinde derinliği altı metreyi geçen ve sulak alanlar dahilinde yer alan deniz sularıyla birleştirilebilecektir.

8 RAMSAR SÖZLEŞMESİ 2. Liste için sulak alanların seçimi, bu sulak alanların ekoloji, botanik, zooloji, limnoloji ve hidroloji yönlerinden uluslararası önemlerine göre yapılmalıdır. Hangi mevsimde olursa olsun, su kuşları için uluslararası öneme sahip sulak alanlar öncelikle dahil edilmelidir. 3. Bir sulak alanın listeye kaydedilmesi, sulak alanın yer aldığı Akit Tarafın münhasır egemenlik haklarına zarar vermez.

9 RAMSAR SÖZLEŞMESİ 4. Her Akit Taraf, 9 uncu Maddede belirtildiği şekilde, Sözleşmeyi imzalarken veya onay ya da katılma belgesini tevdi ederken Listeye girecek en az bir sulak alanı tayin etmiş olacaktır. 5. Herhangi bir Akit Taraf, gelecekte kendi toprakları içinde bulunan diğer sulak alanları Listeye eklemek, Listeye kaydedilmiş olanların sınırlarını genişletmek veya önemli ulusal çıkarları nedeniyle sınırlarını kısıtlamak ya da tamamen kayıttan sildirmek hakkına sahiptir ve bu kabil değişiklikleri 8inci Maddede belirtilen devamlı Büro hizmetlerinden sorumlu organizasyon veya hükümete mümkün olan en kısa zamanda bildirecektir. 6. Her Akit Taraf, sınırları içindeki göçmen su kuşları stoklarının korunması, yönetimi ve akıllıca kullanılması için; gerek Listeye girecek olan sulak alanlarını tayin ederken, gerekse bunlarda değişiklik yapma hakkını kullanırken uluslararası sorumluluklarını dikkate alacaktır.

10 RAMSAR SÖZLEŞMESİ 1. Akit Taraflar, planlamalarını, Listeye dahil ettirdikleri sulak alanların korunmasını geliştirecek ve ülkelerindeki diğer sulak alanların mümkün olduğu kadar akıllıca kullanılmasını sağlayacak şekilde formüle edecek ve uygulayacaklardır. 2. Her Akit Taraf, sınırları içinde bulunan ve Listeye dahil olan herhangi bir sulak alanın ekolojik karakterinin, teknolojik gelişme, kirlenme veya insan müdahalesi ile değiştiğini, değişmekte olduğunu veya değişme ihtimali bulunduğunu en kısa zamanda haber alacak bir düzenleme yapacaktır. Bu kabil değişiklikler hakkındaki bilgiler gecikmeksizin, 8 inci Maddede belirtilen devamlı Büro hizmetlerinden sorumlu organizasyon veya hükümete bildirilecektir.

11 RAMSAR SÖZLEŞMESİ Akit Taraflar, sulak alanlar ve bu sulak alanların bitki ve hayvan toplulukları hakkında araştırma yapılmasını, bilgi ve yayınların değişimini teşvik edeceklerdir. Akit Taraflar, uygun sulak alanların yönetimi yoluyla su kuşları populasyonlarının artırılması için çaba göstereceklerdir. Akit Taraflar, sulak alanların araştırma, yönetim ve muhafazasında yetenekli personelin eğitimini geliştireceklerdir.

12 RAMSAR SÖZLEŞMESİ Akit Taraflar, özellikle bir sulak alanın birden fazla Akit Tarafın topraklarına yayılması veya bir su sisteminin Akit Taraflarca paylaşılır durumda olması halinde, Sözleşmenin getirdiği yükümlülüklerin uygulanmasında, birbirlerine danışacaklardır. Taraflar, aynı zamanda, sulak alanlar ve bu sulak alanların bitki ve hayvan topluluklarını korumaya ilişkin bugünkü ve gelecekteki politikaları ve düzenlemeleri desteklemeye ve koordine etmeye gayret göstereceklerdir.

13

14

15

16

17 Sultan Sazlığı (Kayseri)

18 Burdur Gölü (Burdur)

19 Nemrut Gölü (Bitlis)

20 AVRUPA'NIN YABAN HAYATI VE YAŞAMA ORTAMLARINI KORUMA SÖZLEŞMESİ
(BERN SÖZLEŞMESİ) 9 Ocak 1984 / sayılı Bakanlar Kurulu Kararı – onaylanmış, 20 Şubat 1984 / sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

21 BERN SÖZLEŞMESİ Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin imzaladığı bu sözleşme, yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin muhafazasını sağlamayı amaçlıyor. Sözleşmenin eklerinde kesin olarak koruma altına alınan flora ve fauna türleri ve yasaklanan av metod ve araçları ile diğer yasak işletme şekilleri yer alıyor.

22 BERN SÖZLEŞMESİ Avrupa Konseyine üye Devletler ve bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler; Avrupa Konseyinin, üyeleri arasında daha sıkı bir işbirliği gerçekleştirmek amacını dikkate alarak; Yabani flora ve faunanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli olan, estetik, bilimsel, kültürel, rekreasyonel, ekonomik ve özgün değerde doğal bir miras oluşturduğunu takdir ederek; Biyolojik dengelerin devamlılığında yabani flora ve faunanın oynadığı temel rolün bilincinde olarak;

23 BERN SÖZLEŞMESİ Yabani flora ve faunanın bir çok türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olduğu ve bazılarının yok olma tehlikesine maruz kaldığını kaydederek; Doğal yaşama ortamlarının muhafazasının, yabani flora ve faunanın koruma ve muhafazasında hayati önemi olduğunun bilincinde olarak; Yabani flora ve faunanın muhafazasının, hükümetlerin ulusal amaçları ve programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında uluslararası işbirliğinin gerekliliğini takdir ederek;

24 BERN SÖZLEŞMESİ 1.Bu Sözleşmenin amacı; yabani flora ve faunayı ve bunların yaşam ortamlarını muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin muhafazasını sağlamak ve bu işbirliğini geliştirmektir. 2.Nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlere, özellikle göçmen olanlarına özel önem verilir.

25 BERN SÖZLEŞMESİ Akit Taraflar, ekonomik ve rekreasyonel gereksinimleri ve yerel olarak risk altında bulunan alt türler, varyeteler veya formların isteklerini dikkate alırken, yabani flora ve faunanın, özellikle ekolojik, bilimsel ve kültürel gereksinimlerini de karşılayacak düzeyde, populasyonlarının devamı veya bu düzeye ulaştırılması için gerekli önlemleri alacaktır.

26 BERN SÖZLEŞMESİ 1.Her Akit Taraf, yabani flora ve fauna ile doğal yaşama ortamlarının, bilhassa nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin, özellikle endemik olanlarının ve tehlikeye düşmüş yaşama ortamlarının, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak muhafazası amacıyla ulusal politikalarını geliştirecektir. 2.Her Akit Taraf, planlama ve kalkınma politikalarını saptarken ve kirlenme ile mücadele önlemleri alırken, yabani flora ve faunanın muhafazasına özen göstermeyi taahhüt eder. 3.Her Akit Taraf, yabani flora ve fauna ile bunların yaşam ortamlarının muhafazasının gerektirdiği eğitimi ve genel bilgi yayımını geliştirecektir.

27 BERN SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Ekleri
Ek-I / Kesin Koruma Altındaki Bitki Türleri Örnek safran Ek-II / Kesin Koruma Altındaki Hayvan Türleri Akdeniz Foku Ek-III / Koruma Altındaki Hayvan Türleri Dağ keçisi, domuz vs. Ek-IV / Yasaklanmış Avlama ve Yakalama Metotları

28 BERN SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTLEN AKTİVİTELER
Ortamında (in-situ) ve ortam dışı (ex-situ) tür koruma faaliyetleri, Biyolojik çeşitlilik elemanlarının sürdürülebilir kullanımı, Avrupa Korunan Alanlar Ağı (Zümrüt Ağı)’nın geliştirilmesi. Nesli tehlike altında olan Türler ile ilgili olarak Avrupa Eylem Planlarının uygulanması GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Avrupa Bitkileri Kırmızı Listesi”nin hazırlanması, “Avrupa Bitki Koruma Stratejisi”nin hazırlanması, “Nesli tehdit altındaki türler ile ilgili olarak eylem planlarının hazırlanması, “İstilacı Türler için Avrupa Stratejisi”nin oluşturulması,

29 BERN SÖZLEŞMESİ GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Akdeniz Foku
(Monachus monachus) Deniz kaplumbağalarını (Caretta caretta ve Chelonia mydas) Yanardöner çiçeğini (Centaurea tchihatcheffi ) Hopa Engereğini (Vipera kaznakovi) Toros Kurbağasını (Rana holtzi)

30

31

32

33

34 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
(Paris Sözleşmesi) (Resmi Gazete ile yayımı : Sayı : 17670)

35 UNESCO DÜNYA MİRAS KAVRAMI
İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda sözkonusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yokolan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO’nun) 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te yapılan 16. Genel Konferansının 17. Oturumunda; sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16 Kasım 1972’de “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi”ni kabul ederek, tüm dünya uluslarının sahip oldukları kültürel ve doğal varlıkların, uluslararası bir platformda korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tarihi bir adım atmıştır.

36 Paris Sözleşmesi Kültürel mirasın ve doğal mirasın çürüme gibi yalnız geleneksel bozulma nedenlerinin değil fakat ayrıca, korkunç, bozulma ve yokolma oîgularıyia durumu ciddileştiren toplumsal ve ekonomik değişmenin de artan tehdidi altında bulunduğunu not ederek, Kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının dahi bozulmasının veya yokolmasının, dünyanın bütün Uluslarının mirasına zarar veren bir yoksunluğa yol açtığını göz önünde tutarak, Bu mirasın Ulusal düzeyde korunmasının, korunma için önemli parasal kaynaklara gereksinme duyulmasına karşın, korunması gerekli kültürel varlığın bulunduğu ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknik kaynaklarının yetersizliği nedeniyle çoğu kez yetersiz kaldığını göz önünde tutarak, UNESCO Örgütü Kuruluş Belgesinin, Örgütün dünya mirasının saklanması ve korunmasını sağlayarak ve ilgili Uluslara gerekli Uluslararası sözleşmeleri tavsiye ederek bilgi toplayacağını, artıracağını ve dağıtacağını öngördüğünü hatırlatarak,

37 Paris Sözleşmesi Kültürel ve doğal varlıklara ilişkin mevcut Uluslararası sözleşme, tavsiye ve kararların hangi halka ait olursa olsun bu eşsiz ve yeri doldurulmaz kültür varlıklarının korunmasında dünyanın bütün halkları için önem gösterdiğini göz önünde tutarak, Kültürel ve doğal mirası oluşturan unsurlardan bazılarının istisnaî bir öneme sahip olması nedeniyle tüm dünya kültürel mirasının bir parçası olarak korunması gerektiğini göz önünde tutarak, Kültürel ve doğal varlıkları tehdit eden yeni tehlikelerin önem ve ciddiyeti karşısında, ilgili Devletin faaliyetinin yerini almaksızın bu faaliyeti müessir bir şekilde tamamlayacak olan ortak bir yardımda bulunarak istisnaî evrensel değer taşıyan kültür ve tabiat mirasının korunmasına bütün milletlerarası camianın katılması gerektiğini göz önünde tutarak, İstisnaî evrensel değer taşıyan kültür ve tabiat mirası için devamlı bir şekilde ve ilmî ve modern metotlara göre teşkilatlandırılmış olan etkili bir ortak koruma sistemi kuran yeni sözleşme hükümlerinin kabulünün zorunlu olduğunu göz önünde tutarak

38 Paris Sözleşmesi Bu Sözleşmenin amaçları bakımından aşağıdakiler «kültürel miras» sayılacaktır : Anıtlar : Tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değerde mimarî, heykeltraşlık ve resim alanında gerçekleştirilmiş büyük eserler, arkeolojik nitelikleri olan eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman grupları. Yapı toplulukları : Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı toplulukları, Sitler : Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kapsayan alanlar.

39 Paris Sözleşmesi Bu sözleşmeye göre aşağıdaki eserler «doğal miras» sayılacaktır : Estetik veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşumlar veya bu tür oluşumlardan meydana gelen toplulukların ortaya çıkardığı doğal özellikler, Bilim veya koruma açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş alanlar, Bilim, koruma veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan doğal yerler veya kesinlikle belirlenmiş doğa! alanlar.

40 Paris Sözleşmesi Bu sözleşmeye Taraf olan Devletlerden her biri 1 ve 2 nci maddelerde sözü edilen ve topraklarında bulunan kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması, saklanması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması görevinin öncelikle kendisine ait olduğunu kabul eder. Bunun için, kaynaklarını sonuna kadar kullanarak ve uygun olduğunda özellikle malî, sanatsal, bilimsel ve teknik alanlarda her türlü uluslararası yardım ve işbirliği sağlayarak elinden geleni yapar.

41

42

43


"ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) 17.05.1994 tarihli 21937 sayılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları